Sayt test rejimida ishlamoqda

Bialogiya

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 ODAM ANATOMIYASI A.Ahmedov Yuklash
1 BOTANY ILLUSTRATED Glimn-Lacy and Peter B. Kaufman This is a discovery book about plants. It is for everyone interested in plants including high school and college/ university students, artists and scientific illustrators, senior citizens, wildlife biologists, ecologists, profes- sional biologists, horticulturists and landscape design- ers/architects,engineersandmedicalpractitioners,and physical therapists and their patients Yuklash
2 БИОЛОГИЯДАН КИСКДЧА ИЗОХ.ЛИ ЛУГАТ А.С.ДАРИЕВ Б.Х.САТТОРОВ Бугунги кунда биол огия жуда тез ривожл анаёт ган бир цат ор табиий фанл арнинг мураккаб мажмуидир. Yuklash
3 BOTANIKADAN LABORATORIYA MASHG`ULOTLARI TUZUVCHILAR: I.V.Belolipov prоfessоr, b.f.d. X.A.Axmedov dotsent, b.f.n. A.Jabborov dotsent, b.f.n. K. X. Buxorov dotsent, b.f.n. B. I. Boyqobilov assistent A. M. Islomov assisten Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqirishining amaliy masalalarini ijobiy hal qilish: hosildorlikni oshirish, yangi navlar yaratish, mahsulot sifatini yaxshilash, begona o‘tlarga qarshi kurashish, atrof muhitni muhofaza qilish va h.k. ilmiy ravishda zamon talabiga mos holda yondoshishni talab qilmoqda Yuklash
4 B O T A N I K A A S O S L A R I Tursunboeva GutbahorSukanovna,Komik>va Shoini Rafiqovna Respublikamizda taMim sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar pirovard natijada jahon talablari darajasidagi bilim va ko`nikmalarga ega raqobatbardosh kadrlami tayyorlashni ko`zda tutadi. Bu vazifalami amalga oshirish maqsadida ishlab chiqilgan Davlat ta’lim standartlari, o`quv rejalari, hamda dasturlari boy dunyoqarashga, yuqori ilmiy saviyaga ega bo`lgan mutaxassislami shakllantirish uchun xizmat qiladi. Yuklash
5 Б О Т А Н И К А А С О С Л А Р И П. ШУКРУЛЛАЕВ, Е. ТАРАСОВА, Ю. К.УРБОНОВ, А. УМИРЗОЦОВ «Ботаника» сузи грекча «ботанэ» сузидан олиниб, кукат, саб- завот деган маънони билдиради. Yuklash
6 Б О Т А Н И К А А С О С Л А Р И П. ШУКРУЛЛАЕВ, Е. ТАРАСОВА, Ю. К.УРБОНОВ, А. УМИРЗОЦОВ «Ботаника» сузи грекча «ботанэ» сузидан олиниб, кукат, саб- завот деган маънони билдиради. Yuklash
7 "Ботаника дарсликларида ^улланиладиган юксак усимликлар систематикасига оид категория ва таксонлар" У. ПРАТОВ, Х.М. ХУДОЙБЕРГАНОВ Уз даврининг энг яхши дарсликларидан бири хисобланиб, миллионлаб талабаларга билим берган китоблар утган давр мобайнида фан 1 $улга киритган юту!у.ардан анча узоклашиб кетди. Yuklash
8 “BOTANIKA” KAFEDRASINING “YOSH TABIATSHUNOSLAR” KASBIY TO„GARAG MAVZULARINING 2015-2016 O„QUV YILI UCHUN ISHLANMALARI 2015-2016 O„QUV YILI UCHUN ISHLANMALARI "Yosh tabiatshunoslar" tо„garagining maqsadi: tо„garak a‟zolarini tabiatni sevishga, uni saqlab qolish haqida tushunchaga ega bо„lish, tо„garak va "Tirik burchaklar" tashkil etish, uni parvarish qilish, kо„paytirish, yangi о„simlik turlari bilan boyitish, yosh avlodni tabiatga, vatanga bо„lgan muhabbatini shakllantirish. Yuklash
9 BOTANIKA YEM-XASHAK YETISHTIRISH AGRONOMIYA ASOSLARI H.N.ATABAYEVA, Z.K. YULDASHEVA, A.M. ISLAMOV Darslik «Botanika», «Agronomiya asoslari», «Yem-xashak yetishtirish» deb nomlanuvchi uch bo`limni o‘z ichiga olgan. Yuklash
10 БОТАНИКА Мустафаев С. М. Бир хужайрали организмларни одатда оддий куз би- лан фарк килиш кийин. Айрим холларда бир хужайрали организмларнинг катталиги 1 м гача булган яшил сув ути каулерпа ва ботридиум (диаметри 1 мм гача) турлари учрайди. Yuklash
11 BOTANIKA О ‘zbekiston Respublikasi Oliy va о ‘rta maxsus ta ’lim vazirligi tomonidan о ‘quv qo ‘llanma sifatida tavsiya etilgan Botanika o‘quv qo‘!lanmasi dastlab 1962-yilda respublikamiz sharoitiga moslashtirilib yozilgan. Shundan buyon fanda bo‘lgan ko‘plab yangiliklar va Oliy ta’lim vazirligi tomonidan qo‘yilgan barcha talablami qamrab olgan holda ushbu o‘quv qoMlanma tayyorlangan. Yuklash
12 BOTANIKA 0 ‘. PRATOV, L. SIIAMSUVALIYEVA, E. SULAYMONOV, X. AXUNOV, K. IBODOV, V. MAHMUDOV Mazkur darslik eng so`nggi fan yutuqlari va botanika nomcnklaturasi qoidalariga oid xalqaro botaniklar jamoasi tomonidan tan olingan kategoriya va taksonlarga asoslangan holda yozildi. Yuklash
13 БОТАНИКА М. И. Икромов, X. Н. Нормуродов, А. С. Юлдашев Мазкур дарслик Алишер Навоий номидаги Самарканд дорилфунуни биология куллиёти талабаларига кўп йил- лар мобайнида ботаникадан даре бериш тажрибасига асос­ ланиб ёзилди. Yuklash
14 БОТАНИКА Мустафаев С. М. Ахмедов Ў. А. Ер курраси умумий майдонинининг 16 (510 минг мм Км 2 ) булагини куриклик, колган кисми (361 млн.км 2 ) ни эса дунё океани ташкил этади. Куруклик ва сув мухитини усимликлар оламининг нихоятда ранг-баранг бир- бирига шакл ва тузилиши жихатидан ухшаш булмаган турлари эгалланган. Yuklash
15 БОТАНИКА Г.А.Бавтуто В.М.Еремин Современная биология — комплексная наука, сложившаяся в результате начавшихся еще в прошлом веке дифференциации и интеграции различных биологических дисциплин. Yuklash
16 BOTANIKA VA O`SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI LH.Hamdamov, E.I.Hamdamova, G.A.Suvonova, M.Begmatova Chorvachilikning yanada rivojlanishini botanika fani bilan bevosita bog`langan yem-xashak ba’zasini yaratmasdan turib tasavvur qilish mumkin emas. Yuklash
17 БОТАНИКА ВА ЎСИМЛИКЛАР ФИЗОЛОГИЯСИ МАЪРУЗА МАТНИ Ботаника (юнонча «botane»–ўт, кўкат маъноларини англатади) ўсимликларнинг тузилиши, ўсиш ва ривожланиш хусусиятларини ҳамда ер юзида тарқалиш қонуниятларини ўрганади Yuklash
18 BOTANIKA TUZUVCHILAR: I.V.Belolipov prоfessоr, b.f.d. X.A.Axmedov dotsent, b.f.n. A.Jabborov dotsent, b.f.n. K. X. Buxorov dotsent, b.f.n. B. I. Boyqobilov assistent A. M. Islomov assisten Yuklash
19 0 ‘SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLAR R.I.TOSHMUHAMEDOV «Ta’lim to‘g‘risi»dagi Qonun va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» yaratilishi ta’lim sohasidagi qator muammolarni yechish va ulami tubdan isloh qilish, yuksak ma’naviy va axloqiy yuqori malakali kadrlar tayyorlashga asos soldi. Yuklash
20 Yuksak o`simliklar sistematikasidan amaliy mashg’ulotlar I.TOGAYEV Mnzkur uslubiy qo`llanma universitetlarning biologiya va ckologiya la lirn yo`nalishlari talabalari uchun mo`ljallangan. Yuklash
21 Овкатланиш физиологияси М.Мўминова Ўзбекистоннинг миллий истиқлолга эришуви халқимиз ҳаётида тарихий воқеа бўлиб, у илм-фан, маданият ва ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида туб ўзгаришларни амалга ошириш учун имконият яратди. Yuklash
22 BIOLOGIK FAOL VA DORIVOR MODDALAR BIOTEXNOLOGIYASI M.G. SAFIN, Y.S. RUZIYEV, B.S. ALIQULOV So‘nggi o‘n yilliklar davomida biologiyaning muvaffaqiyatli rivo- jlanishi biotexnologiyaning an’anaviy yo‘nalishlariga, texnik mikrobi- ologiya va texnik biokimyo yo‘nalishlariga yangiliklarni kiritibgina qolmay, balki genetik va hujayraviy muhandislik kabi yangi istiqbolli yo‘nalishlarni maydonga keltirdi Yuklash
23 BIOFIZIKA E. Ismailov, N. IMamatqulov, G‘. Xodjayev, N. Norboyev Darslikda «Biofizika» fani namunaviy o‘quv dasturi. uslubiy va didaktik talablari asosida barcha mavzular to`liq yoritilgan. hanida turdosh ta`lim yo`nalishlarida foydalanish imkoniyatlari ham hisobga olingan. Yuklash
24 Biofizika va radiobiologiya 1-qism(biofizika) Nuriddin Mamatkulov Biofizika va radiobiologiya biologik hodisalar asosida yotuvchi eng oddiy va fundamental o’zaro ta’sirlar haqidagi fandir. Biofizika va radiobiologiya jadal rivojlanib, hozirgi kunda tirik dunyo tuzilishining molekulyar asoslarini tashkil etuvchi elementar qatlamiga kirib bormoqda. Yuklash
25 BIOFIZIKA E.Ismailov, N.Mamatqulov, G’.Xodjayev, N.Norboyev Bizning tevarak-atrofimiz, barcha narsalar, bizning o’zimiz ham materiyaning bir bo’lagimiz. Keng ma’noda oladigan bo’lsak materiya bu moddiy borliqdir. Boshqa tabiiy fanlar kabi «Biofizika» fanining ham maqsadi tirik tabiat va tirik organizmni o’rganishdir. Materiya doimo harakatdadir. Yuklash
26 BIOFIZIKADAN LABORATORIYA VA AMALIY MASHG‘ULOTLAR SAFIN M.G., RAJABOV A.I. VA RO‘ZIYEV YU.S Muayyan fanni o‗rganishda, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun laboratoriya va amaliy mashg‗ulotlarda mavzularning chuqur tahlil qilinishi talabalarning tegishli qo‗llanma va adabiyotlar bilan ta‗minlanishi bilan bog‗liqdir. Yuklash
27 БИОФИЗИКАГА МУҚАДДИМА ХУШМАТОВ Шунқор Садуллаевич ЗАЙНАБИДДИНОВ Анвар Эркинжонович Биофизика – тирик материянинг турли хил ташкилланиш даражаларида (молекуляр, ҳужайра, орган, бир бутун организм, популяция) амалга ошувчи биологик жараёнлар асосини ташкил қилувчи ўзаро алоқадорликнинг физик ва физик–кимёвий механизмлари ҳақидаги фан ҳисобланади. Yuklash
28 BIOKIMYO VA MOLEKULAR BIOLOGIYA M.G.SAFIN Biologik kimyo – tirik organizmlarning tarkibi, ularda uchraydigan birikmalarning strukturasi, xossalari, lokalizatsiyasi, ularning hosil bo‘lish yo‘llari va qonuniyatlarini, almashinuvi mеxanizmlarini o‘rganuvchi fandir. Yuklash
29 BIOLOGIK KIMYO O.O.Obidov, A.A.Jo`rayeva Mazkur amaliyot darsligi farmatsevtika va tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalariga mo‘ljallangan bo‘lib, biologik kimyoning nazariy asoslari, laboratoriyamashg‘ulotlariningo‘tkazishqoidalari amaldagi o‘quv dasturiga moslab tuzilgan. Yuklash
30 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Biologik kimyo - tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tabiati, ularning o ‘zgarishi, shuningdek, bujarayonlarni a zo va to`qimalarfaoliyati bilan bog`liq holda o`rganadigan fan. Yuklash
31 BOLALAR FIZIOLOGIYASI U.Z.Qodirov A.A.Abdumadjidov V.P.Askaryans Sog’lom bolalar salomatligini, o’sish jarayonini nazorat qilish, kasalga chalingan bolalarni davolash samarali bo’lishi uchun pediatr o’sayotgan organizm xususiyatlarini yaxshi bilishi kerak. Yuklash
32 BOLALAR ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI ASOSLARI D.A. Mamatkulov Anatomiya odam tanasining shakli, tuzilishi, uning funksi- yalari va odamning rivojlanishi to‘g‘risidagi fan. Bu fan organlarni va organlar sistemalarini bajaradigan funksiyasiga qarab o‘rganadi. Anatomiya yunoncha «anatome» so‘zidan olingan bo‘lib, kesaman ma’nosini anglatadi. Yuklash
33 “HAYVONLAR FIZIOLOGIYASI” FANIDAN AMALIY-LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARI D. E. ESHIMOV, R. F. RO`ZIQULOV Fiziologiya biologik fanlarning biri boiib, organizmda va uning ayrim qismlarida: organlari, to‘qimalari, hujay- ralarida kechadigan hayotiy jarayonlarni, ularning zami- nida yotadigan qonuniyatlarni o‘rganadigan fandir. Yuklash
34 HAYVONLAR FIZIOLOGIYASI VA PATOFIZIOLOGIYASI ESHIMOY D. E., RO`ZIQULOV R.F. Hayvonlar fiziologiyasi va patofíziologiyasi fani talabalarga sog‘lom va kasal hayvonlar organizmida fiziologik va patologik jarayonlarni kechishini va ularning hayvonlar mahsuldorligiga ta’sirini tushuntirish hamda ularda o‘z mutaxassisligiga oid bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuklash
35 HAYVONLAR ANATOMIYASI N.B.DILMURODOV, G’.X.ESHMATOV Mamlakatimiz veterinariya sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining № O‘RQ-397- sonli qarori bilan 2015 yil 29 dekabrda tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Veterinariya to‘g‘risida”gi Qonuni dasturul amal bo‘lib hisoblanadi. Yuklash
36 ICHKI MUHIT FIZIOLOGIYASIDAN LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARI CHO‘LIYEV IKROM NE’MATULLAYEVICH SATTOROVA IRODA YANGIBOYEVNA Respublikamiz mustaqillikka erishgach, barcha jabhalarda bo‘lgani kabi, ta’lim tizimida ham katta islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun” hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilindi. Yuklash
37 Ichki sekretsiya bezlari fiziologiyasi Mardonov Q Organizmdagi barcha bezlar sekretsiya xiliga qarab katta ikki guruhga: tashqi sekretsiya bezlari, ya`ni ekzokrin bezlar va ichki sekretsiya bezlari, ya`ni endokrin bezlarga bo`linadi. Yuklash
38 NORMAL FIZIOLOGIYA O .T. ALYAVIYA, SH .Q . QODIROV, A.N. QODIROV, SH .H . HAM ROQULOV, E.H . H A ULO V Fiziologiya predmeti. Fiziologiya tirik organizm, undagi a’zolar, to‘qimalar, hujayralar va hujayra tarkibiy elementlarining hayotiy faoliyati (funksiyasi) jarayonlarini, organizmningtashqi muhit bilan munosabatini o‘rganadi. Yuklash
39 ODAM ANATOMIYASI BOLALAR ANATOMIYASI ASOSLARI BILAN A. AHMEDOV, X. RASULOV Odam anatomiyasi odam organizmining shakli, tuzilishi, uning rivojlanish jarayonini o‘rganadigan fan. Anatomiya fani tibbiyotning poydevori bo‘lib, birinchi bosqichdan boshlab I, II va III semestrlarda o‘qitiladi. Yuklash
40 ODAM FIZIOLOGIYASI E.NURITDINOV Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportning jadal rivojlanishi yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash bilan chambarchas bog’liq. Bu sohada ayniqsa jismoniy tarbiya bakalavrlari uchun tegishli soha bo‘yicha davlat tilida chop etilgan o‘quv adabiyotlari hozircha yo‘q. Yuklash
41 “ODAM FIZIOLOGIYASI” FANIDAN LABORATORIYA MASHG„ULOTLARI Komilova B.O., Shamsiyev N.A. ―Оdаm fiziоlоgiyasi‖ fаni univеrsitеtlаrning biologiya, jismoniy tarbiya, boshlang‗ich harbiy ta`lim fаkul`tеtlаridа mutахаssislik fаni sifаtidа o‗quv dаsturigа kiritilgаn. Bu fаnning bоshqа fаnlаrdаn fаrqi shundаki u ekspеrimеntаl fаn ya`ni tаjribаlаrgа аsоslаngаn Yuklash
42 “ODAM FIZIOLOGIYASI” FANIDAN LABORATORIYA MASHG`ULOTLARI Komilova B.O., Shamsiyev N.A. “Оdаm fiziоlоgiyasi” fаni univеrsitеtlаrning biologiya, jismoniy tarbiya, boshlang`ich harbiy ta`lim fаkul`tеtlаridа mutахаssislik fаni sifаtidа o`quv dаsturigа kiritilgаn. Bu fаnning bоshqа fаnlаrdаn fаrqi shundаki u ekspеrimеntаl fаn ya`ni tаjribаlаrgа аsоslаngаn. Yuklash
43 OДАМ ВА ҲАЙВОНЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ A.Н.Aрипов, O.Д.Мирбобоева Биологик фанлар туркумига кирувчи «Одам ва ҳайвонлар физиологияси» фани муҳим ва ўз навбатида ўзлаштирилиши мураккаб бўлган фанлардан биридир. Тирик организмлар функцияларини турли шароитларда ўрганиш физиология фанининг асосий мақсади бўлиб, биолог мутахассис бакалаврлар, магистрлар тайёрлашда муҳим аҳамият касб этади. Yuklash
44 ОК ТАНЛИ САРДОР МАЙН РИД Камина цулингиз билан бирга ^ув анови тоцца ку- тарилиб, унинг цорли чуццисидан атрофга бир назар ташланг-а. Yuklash
45 OVQAT HAZM QILISH VA OVQATLANISH FIZIOLOGIYASI L.S.Kuchkarova, Sh.Q.Qurbonov 0 ‘zbekiston Respublikasi Davlat ta’lim standartlari hamda fanning yangi o‘quv dasturiga mos ravishda yozilgan “Ovqat hazm qilish va oziqlanish fiziologiyasi’’ “Odam va hayvonlar fiziologiyasi” fanming tarkibiga kiruvchi tegishli boblami o‘z ichiga olib, 5A140101 - “Biologiya” mutaxassisligi magistrlari uchun darslik sifatida moljallangan. Yuklash
46 Ovqat hazm fiziologiyasi Metanov A Ovqat hazmi organlarining tuzilishi va uning funksiyalari oziq-ovqatlarning sifati va miqdoriga moslashgan. Ovqat hazmining evolyusiyasida sekresiyaning ikki tipi farqlanadi: morfokinetik va morfostatik. Yuklash
47 ОЗИҚ-ОВҚАТ ВА ОЗУҚА МАХСУЛОТЛАРИ БИОТЕХНОЛОГИЯСИ Н.А.Хўжамшукуров Биотехнология ёки биологик жараёнлар технологияси-биологик агентлар ёки уларнинг мажмуаларидан (микроорганизмлар, ўсимликлар ва ҳайвон ҳужайралари, уларнинг компонентларидан) керакли махсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида саноатда фойдаланиш деган маънони беради. Yuklash
48 YOSH FIZIOLOGIYASI VA GIGIYENA Q.SODIQOV S.H.ARIPOVA G.A.SHAHMUROVA Yosh fiziologiyasi va gigiyena fani tibbiyot fanlari boimish odam anatomiyasi, fiziologiyasi va umumiy gigiyena fanlarining asosiy tarmog‘i hisoblanadi. Yuklash
49 «СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ЖИҲОЗЛАРИ ИСМОИЛОВ ТОИР АХМАТОВИЧ Ферма рентабеллигини ошириш ва фойда олиш учун нафақат сутни хом ашё сифатида сотиш, балки хўжалик шаклидан ва сутни қайта ишлаш хажмидан қатъий назар сут маҳсулотлари ишлаб чиқаришдан, бу иш қанчалик мураккаб ва маълум даражада сарф–харажат, махсус билмлар талаб этмасин боғлиқдир. Yuklash
50 BIOKIMYO VA MOLEKULYAR BIOLOGIYA FANIDAN LABORATORIYA M.G. SAFIN,D.G‘.HAYITOV, YU.S.RUZIYEV «Biokimyo va molekulyar biologiya fanidan laboratoriya mashg‘ulotlari» deb nomlangan ushbu uslubiy qo‘llanma O‘zbekiston respublikasi davlat ta’lim standartining 5140100 – Biologiya (umumiy biologiya) yo‘nalishinibakalavriat ta’limi standarti va unga mos ravishda tuzilgan namunaviy dastur talablari asosida yaratilgan. Yuklash
51 Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных В. Г. Рядчиков Мы являемся очевидцами изумительного прогресса в животно- водстве. За сравнительно небольшой период (30-40 лет) продуктивность коров в ряде стран достигла 9-12 тыс. кг молока за лактацию, среднесу- точные приросты свиней мясного типа 1 кг, живая масса бройлеров за 35-40 дней 2,5-3 кг, яйценоскость 330 яиц на несушку в год. Yuklash
52 Одам ва ҳайвонлар физиологияси УСЛУБИЙ КЎРСАТМА Ишнинг мақсади: Талабаларга Одам ва ҳайвонлар физиологияси фанидан лаборатория дарсларида қўлланиладиган аппаратлар, асбоблар ва эритмалар хақида маълумот бериш. Yuklash
53 МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ФИЗИОЛОГИЯСИ ВА ГИГИЕНАСИ АСОСЛАРИ О.А.Махмудова Мамлакатимиз аҳолисининг муносиб ҳаѐт кечириши, жаҳон талаблари даражасида таълим олиши ҳамда касб эгаллаши, жамиятда ўзларининг муносиб фуқаролик позициясини эгаллаши ва бунѐдкорлик салоҳиятини рўѐбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди. Бунинг асосий туб маъносида соғлом авлодни юзага келтириш ва уларни муносиб равишда тарбиялаш ѐтади. Yuklash
54 НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ В.В. Шульговский Знания физиологии центральной нервной системы являются обя- зательными для современного психолога. Настоящий учебник написан нейробиологом, который часто общается как с профессиональными психологами, так и студентами факультетов психологии. Yuklash
55 ОВҚАТЛАНИШ ГИГИЕНАСИ Г.И.Шайхова Овқатланиш гигиенаси дарслиги Давлат Олий касбий таълим стандарти квалификацион тавсифномасига асосланиб “Тиббиёт профилактика иши” мутахассислиги бўйича бакалаврларни тайёрлаш ўқув дастурига асосан тузилган Yuklash
56 OДАМ ВА ҲАЙВОНЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ A.Н.Aрипов, O.Д.Мирбобоева Биологик фанлар туркумига кирувчи «Одам ва ҳайвонлар физиологияси» фани муҳим ва ўз навбатида ўзлаштирилиши мураккаб бўлган фанлардан биридир. Тирик организмлар функцияларини турли шароитларда ўрганиш физиология фанининг асосий мақсади бўлиб, биолог мутахассис бакалаврлар, магистрлар тайёрлашда муҳим аҳамият касб этади. Yuklash
57 БИОХИМИЯ М.Г.САФИН Ушбу тавсия қилинаётган «Молекуляр биология асосидаги биокимё» деб номланган дарслиги фанга оид энг замонавий материаллардан фойдаланиш асосида яратилган бўлиб, унинг баёнида соҳанинг энг сўнги ютуқлари ҳам ўз аксини топган. Yuklash
58 ПРИКЛАДНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ ШЛЕЙКИН А.Г., СКВОРЦОВА Н.Н., БЛАНДОВ А.Н. Ферменты – это белки, способные ускорять химические реакции. Из существующих в природе около 25 000 различных ферментов на сегодняшний день описано немногим более 3000 наименований и ещё меньшее их количество используется в практических целях. Yuklash
59 ODAM ANATOMIYASI A.G‘. AHMEDOV Odam anatomiyasi odam organizmining shakli va tuzilishini uning rivojlanish jarayoni, ayni vaqtda har bir a’zoning jinsiy jihatdan va yoshga qarab bo`lgan tafovutlari, shuningdek, muhit sharoitlarining a’zolar tuzilishi hamda vazifalariga ta’sirini o`rganadi. Yuklash
60 АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА Adolfo Cassan К нига «Анатомия человека» расскажет вам о строении и особенностях чело- веческого организма. В ней приведена информация о принципах работы орга- нов и систем органов, а также о механиз- мах функционирования организма в це- лом, которые позволяют ему, развиваясь самостоятельно, в то же время оставать- ся неразрывно связанным со средой оби- тания. Yuklash
61 АНТРОПОЛОГИЯ Е. Н. Хрисанфова И. В. Перевозчиков Необходимость второго издания (первое издание было в 1991 г. ) про- диктована несколькими обстоятельствами. Во-первых, тираж первого издания оказался недостаточным для возросшего за последние годы спроса на учебник по данной отрасли знаний. Yuklash
62 БИОЛОГИЯ А. АБДУКАРИМОВ, А. ГАФУРОВ, К. НИШАНБАЕВ, Д. ХАМИДОВ, Б. ТАШМУХАМЕДОВ, О. ЭШАНКУЛОВ Биология (от греч. bios — жизнь, logos — наука) — наука о жизни. Существуют молекулярный, клеточный, организменный, популя- ционно-видовой, биогеоценозный, биосферный уровни организации жизни. Yuklash
63 БИОЛОГИЯ А. Зикиряев , А.Тухтаев , И.Азимов, Н.Сонин Биология — наука о жизни, получила свое название от слияния греческих слов «bios» — жизнь и «logos» — учение. Yuklash
64 BOTANIKA ( 5 класса ) У. Пратов, А. Тухтаев, Ф.У. Азимова Невозможно себе представить красоту природы без разно образного растительного мира. Растения на Зем- ле распространены очень широко. Yuklash
65 BOTANIKA (6 класс) У. ПРАТОВ, А.С. ТУХТАЕВ, Ф.У. АЗИМОВА, Дорогие ученики! Занимаясь по этому учебнику, вы по- знакомитесь с растительным миром, занимающим огром- ное место в природе. Yuklash
66 ЭНТОМОЛОГИЯ, ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ВА АГРОТОКСИКОЛОГИЯ АСОСЛАРИ Ш.Т. ХЎЖАЕВ, Э.А.ХОЛМУРОДОВ Энтомология – ҳашаротлар тўғрисидаги фан (грекча «энтомон» – ҳашарот, «логос» – илм, фан). Ҳашаротлар систе- матика бўйича бўғимоёқли жониворлар (Arthropoda) типига, трахея орқали нафас олувчилар (Tracheata) кенжа типига ва ҳашаротлар (Insecta) синфига киради. Yuklash
67 ENTOMOLOGIYA VA FITOPOTOLOGIYA Х.X. Kimsanboyev, B.A. Sulaymonov, A.R. Anorbayev, A.A. Rustamov Qishloq xo‘jalik ekinlarining hosildorligini kamaytiradigan omillardan biri zararli hasharotlardir. Shuning uchun o‘simliklarni ulardan himoya qilish qishloq xo‘jaligida asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Yuklash
68 INDIVIDUAL RIVOJLANISH BIOLOGIYASI Begali Xoliqnazarov IndiYidual riyojlanish biologiyasi o r g a n i z т ontogenezi qonuniyat1arini o`rganadi. В u fan Х Х asrning 70-80- yillarida eksperimental embriologiya, m o l e k и l y a r biologiya, genetika, sitologiya, Ы o k i т y o У а boshqa fanlar yutuqlari asosida paydo bo`ldi. Yuklash
69 O`SIMLIKLARNI BIOLOGIK HIMOYA QILISH М.Т. ARSLONOV, |M.I. RASHIDOVl, Q. XALILOV. Qishloq xo`jaligi ekinlari zararkunandalari va kasallik qo`zg`a-tuvchilari, begona o`tlarning tarqalishi, rivojlanishi, zarariik darajasi tuproq-iqlim sharoitlari va yetishtirish agrotexnikasi hamda yetish-tirilayotgan ekin naviga bog`Iiq. Yuklash
70 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ В.М.КОНСТАНТИНОВ, А.Г.РЕЗАНОВ, Е.О.ФАДЕЕВА Настоящий учебник, по своему содержанию соот­ ветствующий одноименному заключительному и обоб­ щающему курсу среднего биологического образования, создан на основе современной учебной программы, от­ вечающей требованиям государственного образователь­ ного стандарта. Yuklash
71 ОДАМ АНАТОМИЯСИ Э. К,одиров Узбеки стон таракдоётнинг узи танлаб олган йулидан собит- кдддмлик билан илдам бормокда. Мустак^лликнинг утган йил- лари вок,еаларга бой булиб, миллий маънавиятимизни яратиш билан безлик, бир кдтор ишлар амалга оширилди. Yuklash
72 ODAM VA UNING SALOMATLIGI BAHODIR AMINOV, TUROB TILAVOV, OCHIL MAVLONOV Yuklash
73 O`SIMLIKLARNI BIOLOGIK HIMOYA QILISH VOSITALARI A.SH.XAMRA YEV, B.A.XASANOV, B.A.SULAYMONOV, AG.KOJEVNIKOV A Zararkunandalar xuruji va turli kasalliklar yer yuzida ulkan of at hisoblanib, ular qishloq xo`jalik o`simliklari rivojlanishi davrida va mahsulotlami saqlash davomida hosilning juda katta qismi yo`qo- tilishiga sabab bo`ladi. Yuklash
74 П А Р А З И Т О Л О Г И Я С. ДАДАЕВ Паразитизм табиатда ницоятда кенг тарцалган био —экологик цодиса б^либ, з^айвон ёки усимликларнинг турли вакиллари ораси — даги узаро муносабатнинг узига хос куринипшдир. Yuklash
75 Педагогик технология асослари САИДКОСИМ АКБАРОВИЧ УСМОНОВ Азиз устоз! Х,ар бир укитувчи фаолиятида энг масъулиятли давр бошланди. „Таълим тугрисида“ги крнун, „Кадрлартайёр- лаш миллий дастури“ни руёбга чик,ариш сифат курсаткичи боск;ичига кирди. Yuklash
76 TOKSIKOLOGIYA ASOSLARI B.U.IBRAGIMXODJAEV, N.SH.SOBIROV, G.A SHAXMUROVA Ushbu «Toksikologiya asoslari» nomli o’quv qo’llanma barcha pedagogika universitetlari va institutlari «Biologiya va inson hayotiy faoliyati muhobosqichsi» ta`lim yo’nalishi talablari uchun mo’ljallangan. Yuklash
77 УМУРТКДЛИЛАР зоологияси Ж.Л.ЛАХАНОВ Республикамиз олий укув юртларининг биология ихтисослиги буйи- ча таълим оладиган талабаларига мулжалланган ушбударслик Узбекис­ тон Республикаси олий ва урта махсус таълим вазирлиги томонидан 1999 йилда кабул кил инган намунавий укув режаси асосида ёзилди. Yuklash
78 UMURTQALILAR ZOOLOGIYASI S. DADAYEV, S. TO‘YCHIEV, P. HAYDAROVA 0 ‘zbekistonda milliy mustaqillikka crishilgandan so`ng ta limni tubdan qayta isloh qilish orqali uni jahon andozalariga mos keladigan darajada tashkil etishga katta e’tibor berilmoqda. Yuklash
79 UMURTQALILAR ZOOLOGIYASI O.MAVLONOV Yuklash
80 УМУ РТКДС ИЗЛ АР ЗООЛОГИЯСИ Очил Мавлонов, Шукур Хуррамов, Зариф Норбоев Зоология фашари системаси. Зоология тад^ицотларнинг цисцача тарихи. Урта Осиё ва Узбекистонда зоологиянинг ривожланиши Yuklash
81 ЗООЛОГИЯ Ж- УРЧИНОВ Кулланмани тайёрлашда зоология фанининг ютуцла- ри ва Узбекистон Республикасининг ма^аллий зоология материалларига асосланилди. Yuklash
82 ZOOLOGIYA S. DADAYEV, O. MAVLONOV O`zbekiston mustaqil milliy demokratik rivojlanish yo`liga o`tishining dastlabki yillaridanoq yuksak madaniyat va ma`naviyatga ega bo`lgan insonni tarbiyalash hamda ta`limni jahon andozasi darajasiga yetkazishga katta e`tibor berilmoqda. Yuklash
83 ZOOLOGIYA VA ZOOTOKSINOLOGIYA ASOSLARI R.A.ESHCHANOV Yuklash
84 ZOOLOGIYA VA ZOOTOKSINOLOGIYA ASOSLARI R.A.ESHCHANOV Yuklash
85 ЗООЛОГИЯ С.Дадаев, К.Сапаров Узбекистонда миллий мустакилликка эришилгандан сунг таълимни ту б дан кайта куриш оркали уни жахон андозаларига мос келадиган даражада ташкил этишга катта эътибор берилмокда. Yuklash
86 БИОЛОГИЯ O. Mавлянов Природа нашего края чрезвычайно красива, а его животный мир очень богат и разнообразен. Животные встречаются повсюду, где ступала нога человека: в цветущих оазисах и долинах, на снежных вершинах гор, в больших городах с устремившими в небо много­ этажными зданиями. Yuklash
87 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО Н.Н. Азизходжаева В Узбекистане избран и реализуется курс на построение со­ циально-ориентированного демократического правового госу­ дарства и гражданского общества. Главной целью и движущей силой осуществляемых в республике преобразований является человек, его всестороннее развитие и повышение его благосо­ стояния. Yuklash
88 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ И. А. СОРОКИНА, Е. М. ВЕЧКАНОВ В учебном пособии представлены новые направления постгеномной эры развития молекулярной биологии и генетики. Yuklash
89 BIOLOGIK FAOL VA DORIVOR MODDALAR BIOTEXNOLOGIYASI M.G.SAFIN, YU.S.RUZIYEV, B.S.ALIQULOV So`nggi o`n yilliklar davomida biologiyaning muvaffaqiyatli rivojlanishi biotexnologiyaning an`anaviy yo`nalishlariga, texnik mikrobiologiya va texnik biokimyo yo`nalishlariga yangiliklarni kiritibgina qolmay, balki genetik va hujayraviy muhandislik kabi yangi istiqbolli yo`nalishlarni maydonga keltirdi. Yuklash
90 DORIVOR O`SIMLIKLAR YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI VA EKOLOGIYA 0 ‘.AHMED0V, A.ERGASHEV, A.ABZALOV Yuklash
91 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ И УСКОРЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА Ю. В. Чесноков, В. М. Косолапов В начале наступившего тысячелетия, по заключению многих экс- пертов, население Земного шара столкнется с неизбежно возрастающей потребностью увеличения сельскохозяйственного производства. Yuklash
92 ГЕНОФОНД И СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ I Международной В статье приводятся результаты исследований по разработ- ке теоретических основ документирования для формирования Национальной базы данных и механизма информационного обмена по генетическим ресурсам растений. Yuklash
93 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ Н.Н. МУШКАМБАРОВ С.Л. КУЗНЕЦОВ Молекулярная биология — крайне современная наука с по­ лувековой историей. Т. е., с одной стороны, она накопила огром­ ный запас уже устоявшихся фактов, — когда-то поражавших воображение и порой переворачивавших прежние догмы. Yuklash
94 QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINING BIOKIMYOSI R.A. ALIMOVA, M.T. SAGDIYEV, BA. ADILOV O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 5-martdagi PQ-2505-son qarori bilan tasdiqlangan “2016-2020-yillarda oziq- ovqat mahsulotlari xomashyo bazasini, meva-sabzavot va go‘sht~sut mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni yanada rivojlantirish, ishlab chiqarish va eksport hajmlarini oshirish chora-tadbirlari to‘gtrisida”gi hamda 2017-yil 6-yanvardagi PQ-2716-son “2017- 2018-yillarda meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash va chuqur qayta ishlash quwatlarini tashkil etishni rivojlantirish bo^icha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g‘risida”gi dasturlar doirasida 740,1 mln dollar qiymatga teng 434 ta loyiha amalga oshirilishi belgilangan. Yuklash
95 СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ T.V. Lebedeva В 2015 году ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства» (далее – Институт) проводил фундаментальные исследования согласно утвержденному Плану НИР и в соответствие с основными направлениями фундаментальных исследований РАН. Научные исследования велись по трем направлениям (10, 12 и 13) Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы Yuklash
96 ГЕНЕТИКА, ЭВОЛЮЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ Н.В. Тимофеев-Ресовский Лекции одного из величайших естествоиспытателей ХХ века Н.В. Тимофеева-Ресовского посвящены истории становления генетики, хромосомной теории наследственности, теории эволюции, перспективам развития биологии. Yuklash
97 М О ЛЕ Е КУ У Л ЯР Р Н А Я Э Э В О Л Ю Ц И Я И П О ПУ У Л Я Ц И О Н Н А Я Г ГЕ Е НЕ ЕТ Т И К Ю.Ф. Картавцев Данная книга является учебным пособием и возникла как результат объединения личного исследовательского опыта в популяционной, эволюционной и экологической генетике и более чем 27-летней практики преподавания спецкурса по этой проблематике для студентов-старшекурсников: преимущественно Дальневосточного государственного университета (Владивосток), а также студентов двух национальных университетов республики Корея - Корейского морского университета (Korea Maritime University, Busan) и Университета Чунгбук (Chungbuk University; Cheongju). Yuklash
98 ЛЕКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКЕ А. А. Пашков Медицинская генетика является наукой изучающей закономер­ ности и причины возникновения наследственных болезней, характер их наследования в семьях, распространение в популяциях, специфи­ ческие процессы на клеточном и молекулярном уровнях. Yuklash
99 ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Р.Г. Хамидуллина Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: - понимать основные закономерности наследственности и изменчивости организмов в зависимости от их эволюционного развития (прокариоты, эукариоты), принципы генетического анализа; Yuklash
100 Генетика, эволюция, значение методологии в естествознании Н.В. Тимофеев-Ресовский Это книга — издание лекций Николая Владимировича Тимофее- ва-Ресовского, великого естествоиспытателя XX столетия, одного из ос- новоположников радиобиологии, биофизики, молекулярной генетики, одного из создателей синтетической теории эволюции. Yuklash
101 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ В.А. ЯНЧУК В учебном пособии рассматривается проблема методологических оснований существующего многообразия психологического знания и социальных наук в целом, а также их роль в проведении и интерпретации результатов исследования. Yuklash
102 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ В.А. ЯНЧУК В учебном пособии рассматривается проблема методологических оснований существующего многообразия психологического знания и социальных наук в целом, а также их роль в проведении и интерпретации результатов исследования. Yuklash
103 Биоинформатика Порозов Ю.Б. В учебно-методическом пособии приведены лабораторные работы по биоинформатике, описание их пошагового выполнения, вопросы для самоконтроля и последовательности, необходимые при выполнении лабораторных работ Yuklash
104 Биоинформатика Стефанов Василий Евгеньеви Данная книга посвящена, пожалуй, одной из самых необычных дисци- плин спектра наук о живом — биоинформатике. Yuklash
105 «Человек совершенный»: от евгеники к геномике (сборник) Ольга  Грейгъ Мало кто знает, что темы антропологии и генетики были актуальны в России в конце XIX – начале XX веков; тогда же в стране печатались труды-исследования и изучались темы, многие из которых вызовут интерес ученых стран мира только… в начале нашего XXI века! Yuklash
106 ВВЕДЕНИЕ в БИОИНФОРМАТИКУ А. Леек Современная биоинформатика возникла в конце 70-х годов XX в. с появлением эффективных методов расшифровки последовательностей ДНК. Датой выде­ ления биоинформатики в отдельную научную область можно считать 1980 г., когда вышел первый номер журнала Nucleic Acids Research, целиком посвя­ щенный компьютерным методам анализа последовательностей. Yuklash
107 ВВЕДЕНИЕ в БИОИНФОРМАТИКУ А. Леек Современная биоинформатика возникла в конце 70-х годов XX в. с появлением эффективных методов расшифровки последовательностей ДНК. Датой выде­ ления биоинформатики в отдельную научную область можно считать 1980 г., когда вышел первый номер журнала Nucleic Acids Research, целиком посвя­ щенный компьютерным методам анализа последовательностей. Yuklash
108 Генетика и человек Η. П .ДУБИНИН Биологические науки на современном этапе достигли небывалых успехов. Такие успехи связаны прежде всего с раскрытием механизмов и сущности явлений наследствен­ ности. Yuklash
109 ФРАКТАЛЫ И МУЛЬТИФРАКТАЛЫ В БИОЭКОЛОГИИ Д.Б. Гелашвили, Д.И. Иудин, Г.С. Розенберг, В.Н. Якимов, Л.А. Солнцев Предлагаемая вниманию читателя книга – хороший пример такого взаимодействия. Во-первых, ее авторы работают именно в таком вузе – Нижегородском государственном университете им. Yuklash
110 RNA Sequence, Structure, and Function: Computational and Bioinformatic Methods Jan Gorodkin Walter L. Ruzzo Editors The existence of noncoding RNA genes (ncRNAs) was proposed simultaneously with protein coding genes in 1961 by Jacob and Monod. Since then, a substantial focus has been on protein coding genes, while the area of ncRNA evolved more slowly and received less attention even though major breakthroughs were made, such as the discovery of RNA’s ability to carry out catalytic function, which also gave rise to the hypothesis that life originated from an RNA world, given that RNA also can store genetic information Yuklash
111 ОТ ЕВГЕНИКИ К ГЕНОМИКЕ Ольга Грейгъ Мало кто знает, что темы антропологии и генетики были актуальны в России в конце XIX — начале XX веков; Yuklash
112 РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ПРОТЕОМИКА, ГЕНОМИКА, ХИРУРГИЯ Научные редакторы: профессор М. И. Коган профессор Д. Ю. Пушкарь Yuklash
113 Математическое моделирование в биофизике Ю.М.Р ОМАНОВСКИЙ , Н.В.С ТЕПАНОВА , Д.С.Ч ЕРНАВСКИЙ Предлагаемая монография является попыткой обобщить опыт решения ряда задач теоретической биофизики, в которых использовался метод мате- матического моделирования. Авторы книги — физики различных специаль- ностей, совместно работающие в указанном направлении более десяти лет. Yuklash
114 БИОЭТИКА И ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА Российская Академия Наук Институт философии Современная биомедицина чрезвычайно интересна с фи- лософской точки зрения. Разумеется, она вполне может, а во многих отношениях и должна восприниматься как один из ча- стных, а значит, ограниченных разделов научного познания. Yuklash
115 БИОЭТИКА И ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА Российская Академия Наук Институт философии Споры о ведущей роли природы (или наследственности, или ге- нов) либо общества (соответственно среды или воспитания) в фор- мировании человеческих качеств ведутся очень давно. Yuklash
116 Медицинская геномика и протеомика Институт химической биологии и фундаментальной медицины мы рады приветствовать Вас – участников научной конференции, организуемой Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, «Медицинская геномика и протеомика». Yuklash
117 ИСКУССТВО В. В. Меншуткин Владимир Васильевич Меншуткин родился в 1930 году. В 1955 году окончил Ленинградс- кий Кораблестроительный институт и работал в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова в качестве инженера-исследователя. В 1958 году пос- тупил в аспирантуру Сибирского отделения Академии наук СССР. Yuklash
118 BIOINFORMATICS AND FUNCTIONAL GENOMICS Jonathan Pevsner for details of our global editorial offices, for customer services and for information about how to apply for permission to reuse the copyright material in this book please see our website at www.wiley.com/wiley-blackwell Yuklash
119 ЛЕКЦИИ Г. Ю. Ризниченко Предлагаемая читателю книга «Лекции по математическим моделям в биоло- гии» состоит из двух частей. Первая часть представляет собой исправленные и частично переработанные «Лекции», которые вышли в издательстве РХД в 2002 г. и стали библиографической редкостью. Yuklash
120 ЛЕКЦИИ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ В БИОЛОГИИ Г. Ю. Ризниченко Настоящее издание представляет лекции «Математические модели в биологии», которые автор в течение многих лет читает в качестве базового курса лекций студен- там второго курса биологического факультета, внося, естественно, каждый год опреде- ленные изменения, связанные с быстрым развитием математического моделирования биологических процессов. Yuklash
121 Bioinformatics with Python Cookbook Second Edition Tiago Antao All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews Yuklash
122 Python Programming for Biology Bioinformatics and Beyond Tim J. Stevens Yuklash
123 TOKSIKОLОGIYA Z.T. KARABAYEVA Mazkur darslikdan toksikologiya bo‘yiсha boshlang‘ich bilimlar, xususan, zamonaviy toksikologiya sohasi asosida umumiy bilimlar joy olgan bo‘lib, ular ekologik tafakkur va ongni shakllantirish poydevori hisoblanadi. Yuklash
124 Б И О М Е Т Р И Я Р.Ярқулов, Д. Бойтиллаев, М.И.Ғуломов, О.Л.Мусурмонов Ҳозирги замон биология фанларини математик моделлаштиришсиз тасавур қилиш жуда ҳам қийин. Yuklash
125 AMALIYOT VA LABORATORIYA MASHG’ULOTLARINING ISHLANMALARI, ULARNI O’TKAZISH VA QO’LLASH BO’YICHA USLUBIY TAVSIYALAR Bialogiya Yuklash
126 BIOFIZIKA E.Ismailov, N.Mamatqulov, G’.Xodjayev, N.Norboyev Dasrlikda o’quv materiallari tushunarli, mantiqiy va tizimli bayon etilgan hamda milliy xususiyatlarni shakllantirishga yo’naltirilgan, faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmasdan veterinariya, zootexniya va qorako’lchilik mutaxassisliklariga oid amaliy ko’nikmalarni shakllantiruvchi muammoli savollar va ijodiy topshiriqlar berish yo’li bilan o’quv materiallari aniq maqsad va vazifalarga yo’naltirilgan. Yuklash
127 БИОИНФОРМАТИКА Ф.Н.Кушанов Жамият тараққиёти нафақат мамлакат иқтисодий салоҳиятининг юксаклиги билан, балки бу салоҳият ҳар бир инсоннинг камол топиши ва уйғун ривожланишига қанчалик йўналтирилганлиги, инновацияларни тадбиқ этилганлиги билан ҳам ўлчанади. Yuklash
128 BIOLOGIK KIMYO О.О.Оbidоv, А.А.Jurаyеvа, G.Yu.Malikova Biologik kimyodan mazkur darslik farmatsevtika instituti talabalariga mo`ljallangan o`quv dasturi bo`yicha yozilgan bo`lib, hozirgi zamon biologik kimyo fani asoslari haqidagi tushunchalar to`la yoritilgan. Yuklash
129 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Biologik kimyo - tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tabiati, ularning o ‘zgarishi, shuningdek, bujarayonlarni a zo va to`qimalarfaoliyati bilan bog`liq holda o`rganadigan fan. Yuklash
130 BIOLOGIK KIMYO О.О.Оbidоv, А.А.Jurаyеvа, G.Yu.Malikova Biologik kimyodan mazkur darslik farmatsevtika instituti talabalariga mo`ljallangan o`quv dasturi bo`yicha yozilgan bo`lib, hozirgi zamon biologik kimyo fani asoslari haqidagi tushunchalar to`la yoritilgan. Yuklash
131 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Mazkur darslik tibbiyot oliy o‘quv yurtlari uchun mo‘ljallangan lotin grafikasida birinchi o‘quv adabiyoti bo‘lib, umumamaliyot shifokorlar tayyorlashning zamonaviy konsepsiyasiga tayanilgan va biologik kimyo fanining yangi rejasi asosida yozilgan. Yuklash
132 Биологик фаол моддалар технологияси Тураева Д.Т. БФМ лар маълум специфик фаоликка эга бўлиб, организмдаги каталитик (ферментлар, витаминлар, коферментлар), энергетик (углеводлар, липидлар), пластик (углеволар, липидлар, оқсиллар), бошқарувчи (гормонлар, пептидлар) ѐкибошқафункциянибажарадиларѐкишужараѐнларгабевоситаѐкибилвоситатаъсирэтишҳусу сиятларигаэгадирлар. Yuklash
133 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Mazkur darslik tibbiyot oliy o‘quv yurtlari uchun moUjallangan lot in grafikasida birinchi o‘quv adabiyoti bo‘lib, umumamaUyot shifokoriar iayyorlashning zamonaviy konsepsiyasiga tayanilgan va biologik kimyo fanining yangi rejasi asosida yozUgan. Yuklash
134 BIOLOGIK FAOL VA DORIVOR MODDALAR BIOTEXNOLOGIYASI M.G.SAFIN, YU.S.RUZIYEV, B.S.ALIQULOV Mazkur o`quv qo`llanma “5A420104-biotexnologiya” mutaxassisligi magistrantlariga o`tiladigan “Biologik faol va dorivor moddalar biotexnologiyasi” fani bo`yicha davlat ta`lim standartlari (DTS) ga va o`quv dasturiga muvofiq tarzda yaratilgan Yuklash
135 BIOLOGYA Eshonqulov O. E. Yuklash
136 BIOLOGIYA Eshonqulov O. E. Yuklash
137 BIOLOGIYA A. ZIKRIYAYEV, S. FAYZULLAYEV Yuklash
138 BIOLOGIYA O‘QITISH METODIKASI J.O. TOLIPOVA, A.T. G‘OFUROV Yuklash
139 БИОЛОГИЯ ВА ГЕНЕТИКА БИОЛОГИЯ Yuklash
140 БИОЛОГИЯ A. ГАФУРОВ, A. АБДУКАРИМОВ, Ж. ТАЛИПОВА, Данный учебник разработан на основании Государственного стан- дарта, утвержденного в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении государствен- ных образовательных стандартов среднего и среднего специального, профессионального образования» №187 от 6 апреля 2017 года. Yuklash
141 Biologiyadan amaliy mashg`ulotlarni tashkil etish va wtkazish metodikas M.T. Baltabaev Yuklash
142 BIOLOGIYA J. Tolipova, M. Umaraliyeva, I. Abdurahmonova. Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 187-sonli qaroriga muvofi q, biologiya fanidan kompetensiyaviy yondashuvga yo‘naltirilgan davlat ta’lim standarti asosida tayyorlandi. Yuklash
143 BIOTEXNOLOGIYA FANIDAN O‟QUV-USLUBIY MAJMUA S.U.Aliev Yuklash
144 BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI A.Choriev Yuklash
145 BIOTEXNOLOGIYA Davronov Q.D.-M.Ulug‘bek Yuklash
146 BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI A.Choriev Biotexnologiya yoki biologik jarayonlar texnologiyasi-biologik agentlar yoki ularning majmualaridan (mikroorganizmlar, o’simliklar va hayvon hujayralari, ularning komponentlaridan) kerakli maxsulotlar ishlab chiqarish maqsadida sanoatda foydalanish degan ma’noni beradi. Yuklash
147 БИОХИМИЯДАН АМАЛИЙ MALLIF У ЛОТЛАР А. К,. КОСИЛЮВ, К- К КУЧКОРОВ, Д. X. МУБОРАКОВА Ушбу ^улланма умумий биохимиядан тасди^ланган программага мувофи^ тузилган булиб, унда 140 дан ортрщ амалий ишнинг тавсифи берилган. Yuklash
148 БОТАНИКА ВА ГЕОБОТАНИКА АСОСЛАРИ ФАНИДАН МАЪРУЗА МАТНЛАРИ БОТАНИКА Yuklash
149 DNK BARKODING VA UNING AHAMIYATI Bakhtiyor Sheraliev Mavjud baliq turlari nomi – 60 147 Valid baliq turlarining nomi – 35 064 Yuklash
150 К и м ё в и й т е х н о л о г и я а с о с и й ж а р а ё н в а қ у р и л м а л а р и Н.Р. Юсупбеков, Ҳ.С. Нурмуҳамедов, С.Г. Зокиров Узбекистан мустақил миллий демократик давлат сифатида ривожла­ ниш йўлида муҳим қадамларидан бири “Таълим тўғрисида” ги янги Қонун, ҳамда “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” нинг қабул қилиниши катта аҳамиятга эга. Yuklash
151 GENETIKA VA EVOLYUTSION TA’LIMOT A.T. G`ofurov., S.S. Fayzullaev. Mazkur masalalarni yoritishda fanning keyingi yutuqlari e’tiborga olingan va ko`p mavzular mazmuniga mos ravishda mahalliy materiallar bilan yoritilgan. Darslik oliy o`quv yurtlari biologiya ixtisosligi bo`yicha talabalari uchun tayyorlangan Yuklash
152 ФЕРМЕНТЛАР ВА ҲУЖАЙРА ИНЖЕНЕРЛИГИ Н.А.Хўжамшукуров Ферментлар (энзимлар) - хилма-хил биокимёвий ва кимёвий реакцияларни амалга оширувчи оқсил табиатига эга бўлган биокатализаторлардир. Yuklash
153 OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI ASOSLARI M.G‘. VASIYEV, Q.O. DADAYEV, I. B. ISABOYEV, Z.Sh. SAPAYEVA, Z.J. G`ULOMOVA Texnologiya so‘zi ikkita tushunchani birlashtiradi: «techno»-kasb, san’at, texnika va «logos»-o‘rganish, fan. Demak «texnologiya» so‘zi materialni qayta ishlash vositalari va uslublari to‘g‘risidagi fan ma’nosini anglatadi. Yuklash
154 РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО МЕТОДАМ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В.С.Ронин, Г.М.Старобинец Все разделы руководства переработаны и дополнены. Включены два новых раздела: «Введение в специаль­ ность»,` «Цитологические исследования». В приложении приведен краткий словарь терминов. Yuklash
155 Б И О Х И М И Я Ё. X . Т У Р А Қ У Л О В Биология фанлари мажмуасининг назарий асосини ташкил этувчи соҳалардан бири бўлган биохимия университетлар ва педагогика институтларининг биология факультетлари, тиббиёт, кишлоқ хўжалиги ва фармацевтика институтлари талабалари ва биотехнология билан шуғулланадиган мутахассислар учун муҳим аҳамнятга эга. Yuklash
156 БИОТЕХНОЛОГИЯ И. И. Гительзон С удовольствием представляю читателю книгу профессора Т. Г. Воло- вой «Биотехнология». Yuklash
157 Б И О М Е Т Р И Я М.В.Шилина Yuklash
158 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ КУРАЧЕНКО И.В. Сплошное и выборочное обследование совокупностей. Важность случайного (рандомизированного) отбора единиц наблюдения при формировании выборок. Yuklash
159 биологик ХИМИЯ А Я Николаев Биохимия курсининг макс ад и студентларга организмнинг хи- миявий таркиби ва молекуляр жараёнлари туррисидаги билим- ларии норма характеристикалари ва патология белгилари сифа- тида укиб олиб, буларни кейннги фанларни узлаштириб боришда ва врачлик касби фаолиятида татбик эта билишга ургатишдир. Yuklash
160 VETERINARIYA PARAZITOLOGIYASI D. T. ISAKOVA, E. B. SHAKARBOYEV Umumiy, tibbiyot, veterinariya va agronomiya parazitologiyalari farq qilinadi. Yuklash
161 УМУ РТКДС ИЗЛ АР ЗООЛОГИЯСИ Очил Мавлонов, Шукур Хуррамов, Зариф Норбоев Хайвонлар тугрисидаги дастлабки ёзма маълумотлар милоддан аввал V—IV асрга оид Миср, Хитой ва Юнон адабиётларида учрайди. Yuklash
162 UMUMIY PARAZITOLOGIYA S.D. DADAYEV, G.A. ABDURAXMANOVA Parazitizm tabiatda nihoyatda keng tarqalgan bioekologik hodisa bo`lib, hayvon yoki o`simliklarning turli vakillari orasidagi o`zaro munosabatning o`ziga xos ko`rinishidir. Yuklash
163 Parazitizm tabiatda nihoyatda keng tarqalgan bioekologik hodisa bo`lib, hayvon yoki o`simliklarning turli vakillari orasidagi o`zaro munosabatning o`ziga xos ko`rinishidir. NARKULOV JAHANGIR Mikroblar olamiga bakteriyalar, zamburug‘lar, sodda jonivorlar, viruslar, va prionlar kiradi. Ushbu mikroolam vakillarining ayrimlariga mustakil yashash qobiliyatiga ega bo‘lganliklari uchun «mikroorganizmlar» atamasi mos keladi (bakteriyalar, zamburug‘lar, jonivorlar). Yuklash
164 ТO’QIMALAR ТO’G’RISIDA ТA’LIMOТ. UMUMIY GISТOLOGIYA IKROMOVA NOIL Sitologiya kursidan ma’lumki, odam va hayvonlar organizmining eng kichik organi bu - hujayradir. Yuklash
165 Tibbiyot gеnеtikasi K.N.Nishonboеv, O.E.Eshonqulov, M.Sh.Bosimov Tibbiyot genetikasi odam genetikasi fanining bir bo‘limi bo‘lib, odamning irsiyati va o‘zgaruvchanligini patologik nuqtai nazaridan o‘rganadi. Yuklash
166 Tibbiyot gеnеtikasi P.R. OLIMXO`JAYEV Yuklash
167 TIBBIYOT BIOLOGIYA VA GENETIKA K.N. NISHONBOYEV Yuklash
168 Табиий фанлар концепцияси Д.Ёрматова Xaр бир фаннинг мақсад ва вазифаси бўлганидек замонавий фанлар табиий концепсияси фанинг мақсад ва вазифаси бизнинг қамраб турган атроф оламни яхши билишни унига меҳр-муҳаббат кўзи билан қарашни талаб этади. Yuklash
169 ТАБИАТШУНОСЛИК АСОСЛАРИ М. Н. Валиханов Ушбу дарслик Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим Вазирлиги томонидан бакалавр боск,ичи давлат таълим стандартига киритилган "Табиатшуносликнинг замонавий концепсияси" ёки "Табиатшунослик асослари” предмета юзасидан тузилган дастур асосида ёзилди. Yuklash
170 SANОAT MIKRОBIОLОGIYSI N.A.XO’JAMSHUKURОV Qadimiy biologik texnologiylar orasida mikrobiologik sintez asosida ishlab shiqarish eng zarur ishlab shiqarishlardan biri hisoblanadi. Yuklash
171 SANОAT MIKRОBIОLОGIYSI V.Z.NURMUXAMEDOVA Qadim zamonlarda insonlar o’zlari bilmagan holda mikroorganizmlardan turli xil ishlab chiqarish jarayonlarida vinochilikda, pivo, non tayyorlashda, spirt olishda, pishloqshilikda va sut qatiq mahsulоtlari olishda keng miqyosda foydalanib kelishgan. Yuklash
172 САНОАТ ЭКОЛОГИЯСИ О.Кудратов Кудратои Очил Кудратович .1936 йидда тугилган. Миллати уЬбек. 1965 йилда Тошкент ту1щмачилик ва енгил саноати институтини мухандис механик мутахасислигини тамомлаб, шу институтда мухандис механик, ректор муовини лавозимларида ишлаган. Yuklash
173 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК БИОТЕХНОЛОГИЯСИ ДАВРАНОВ Қ. Замонавий биотехнология кўп тармоқли илмий-амалий йўналиш бўлиб, у биология (микробиология, генетика, молекуляр биология, биокимё ва ҳ.к.) ва муҳандислик афнлари ютуқлари асосида пайдо бўлган. Yuklash
174 QISHLOQ XO‘JALIK BIOTEXNOLOGIYASI RA’NO ARTIKOVA, SAYYORA MURODOVA Biotexnologik jarayonlar qadim davrlardanoq insonning kundalik ehtiyojlari (non yopish, qatiq, pivo, vino, sirka kislotasi tayyorlash va h.k) dan kelib chiqqan holda, bilib-bilmay ishlatilib kelingan boisa-da, fundamental fan sifatida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllanib bordi. Yuklash
175 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК БИОТЕХНОЛОГИЯСИ ДАВРАНОВ Қ. Замонавий биотехнология кўп тармоқли илмий-амалий йўналиш бўлиб, у биология (микробиология, генетика, молекуляр биология, биокимё ва ҳ.к.) ва муҳандислик афнлари ютуқлари асосида пайдо бўлган Yuklash
176 QISHLOQ XO‘JALIK BIOTEXNOLOGIYASI RA’NO ARTIKOVA, SAYYORA MURODOVA Biotexnologik jarayonlar qadim davrlardanoq insonning kundalik ehtiyojlari (non yopish, qatiq, pivo, vino, sirka kislotasi tayyorlash va h.k) dan kelib chiqqan holda, bilib-bilmay ishlatilib kelingan boisa-da, fundamental fan sifatida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllanib bordi. Yuklash
177 QISHLOQ XO‘JALIK BIOTEXNOLOGIYASI RA’NO ARTIKOVA, SAYYORA MURODOVA Biotexnologik jarayonlar qadim davrlardanoq insonning kundalik ehtiyojlari (non yopish, qatiq, pivo, vino, sirka kislotasi tayyorlash va h.k) dan kelib chiqqan holda, bilib-bilmay ishlatilib kelingan boisa-da, fundamental fan sifatida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllanib bordi. Yuklash
178 П А Р А З И Т О Л О Г И Я С. ДАДАЕВ Паразитизм табиатда ницоятда кенг тарцалган био —экологик цодиса б^либ, з^айвон ёки усимликларнинг турли вакиллари ораси — даги узаро муносабатнинг узига хос куринипшдир. Yuklash
179 Oziq-ovqat sanoati umumiy va maxsus jihozlari Mutalov Sh.A. Ma’ruzalar matni ishchi o’quv rejasi asosida to’Plangan bo’lib, «Oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalari umumiy va maxsus jihozlari» fani «Oziq-ovqat xavfsizligi» bo’yicha ta’lim oluvchi bakalavriatura talabalari uchun IV kursning II semestrida o’qitiladi. Yuklash
180 Oziq–ovqat sanoati jihozlarini o`rnatish, sozlash va ta`mirlash texnologiyasi G’afurov K.X., Shomurodov T.R. Haqiqatdan ham hozirgi kunda Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona sotsial-iqtisodiy siyosat o`z samarasini beryapti. Yuklash
181 OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI ASOSLARI M.G‘. VASIYEV, Q.O. DADAYEV, I.B. ISABOYEV, Z.Sh. SAPAYEVA, Z.J. G`ULOMOVA «Texnologiya» so‘zi ikkita tushunchani birlashtiradi: «techno»-kasb, san’at, texnika va «logos»-o‘rganish, fan. Demak «texnologiya» so‘zi materialni qayta ishlash vositalari va uslublari to‘g‘risidagi fan ma’nosini anglatadi. Yuklash
182 OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI ASOSLARI M.G‘. VASIYEV, Q.O. DADAYEV, I.B. ISABOYEV, Z.Sh. SAPAYEVA, Z.J. G`ULOMOVA «Texnologiya» so‘zi ikkita tushunchani birlashtiradi: «techno»-kasb, san’at, texnika va «logos»-o‘rganish, fan. Demak «texnologiya» so‘zi materialni qayta ishlash vositalari va uslublari to‘g‘risidagi fan ma’nosini anglatadi. Yuklash
183 ОЗИҚ-ОВҚАТ ВА ОЗУҚА МАҲСУЛОТЛАРИ БИОТЕХНОЛОГИЯСИ ДАВРАНОВ Қ Фаннинг ҳар хил тармоқлари ривожланиб бориши билан инсон саломатлиги ва у озиқланаѐтган маҳсулотлар орасида узвий боғлиқлик борлиги тобора ѐрқинроқ ўз аксини топиб бормоқда. Yuklash
184 Узбекистон Республикаси КИЗИЛ КИТОБИ II ЖИЛД Хэйвонот олами УЗБЕКИСТОН ЗООЛОГЛАР ЖАМИЯТИ Yuklash
185 OVQAT TAYYORLASH JARAYONI MUQADDAS MO‘ MlNOVA Inson. uning har lomonlama kamol lopishi va farovonligi. shaxs manfaatlarini ro`yobga chiqarishning sharoitlarini. eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o‘zgartirish respublikada amalga oshirilayolgan islohotlaming asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchidir. Yuklash
186 ЎСИМЛИКЛАР МЕТАБОЛИЗМИДА ТАШҚИ ФАКТОРЛАР ТАЪСИРИНИНГ БИОФИЗИКАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ Бабоева Севара Саидмуротовна Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунга келиб, антропоген таъсири натижасида Ердаги экологик ҳолат жиддий ёмонлашиб бормоқда: ҳавонинг ифлосланиши, радиация даражасининг кўпайиши, суғориш қоидаларига амал қилинмаганлиги сабабли тупроқнинг шўрланиши, ҳусусан Орол можароси натижасидан глобал экологик муаммо юзага келган. [Солдатов Р.С., 2010] Yuklash
187 I ТОМ У с и м л и к л а р АНАТОМИЯСИ ВА МОРФОЛОГИЯСИ Л.И.КУРСАНОВ Yuklash
188 УСИМЛИКЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ Ж.Х.ХУЖАЕВ Усимликлар физиологияси усимликлар танасида содир буладиган хдётий жараёнлар, мураккаб конуниятлар ва ^одисалар занжирини урганувчи фандир. Yuklash
189 УСИМЛИКЛАР АНИКЛАГИЧИ С. ХОЛИКОВ, У. ПРАТОВ, А. ФАЙЗИЕВ Узбекистоннинг усимликлар дунёси ни^оятда хилма-хилдир. Республикамизда 4200 дан орти^ усимлик турлари учрайди. Улар 1012 туркум ва 141 оилага мансуб. Шулардан 500 га я^и- ни маданий усимликлардир. Yuklash
190 ОДАМ ВА ХАЙВОНЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ АЛМАТОВ КАРИМ ТАЖИБАЕВИЧ, АЛЛАМУРАТОВ ШУХРАТУЛЛА ИНОЯТОВИЧ Муставил Узбекистонда, кадрлар тайёрлаш миллим дастури асо­ сида, университетларда биологларни тайёрлаш учун узбек тилидаги замон талабларига жавоб берадиган дарсликлар яратиш мухимдир Yuklash
191 ODAM GENETIKASI S.S.FAYZULLAYEV, A. T. GOFUROV, В. E. MATCHONOV Odam genetikasi — irsiyat va o`zgaruvchanlikni o`rgana­ digan genetika fanining bir shahobchasi bo`lib, u odamdagi irsiyat va o`zgaruvchanlikni o`rganadi. Yuklash
192 NANOBIOTEXNOLOGIYA A.Soleev Yuklash
193 NANOBIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI Q.D. DAVRANOV, B.S. ALIQULOV Nanobiotexnologiya sohasidagi ishlanmalar molekular biologiya, hujayra biologiyasi, rivojlanish biologiyasi, genetika, mikrobiologiya va molekular biotexnologiya fanlarining yutuqlari asosida yaratiladi. Yuklash
194 МИКРОБИОЛОГИЯ ВА БИОТЕХНОЛОГИЯ АСОСЛАРИ П.Мирхамидова, А.Ҳ.Вахобов, Қ.Давранов, Г.С.Турсунбоева Мустақил Ўзбекистонимизда таълим тизимини ислоҳ қилиш, кадрлар тайёрлаш миллий дастурини қабул қилиниши баркамол авлодни яратишдаги дастлабки қадамлардир. Yuklash
195 Mikrobiologiya S. YUldasheva Mikrobiologiya fani, uning ahamiyati va boshqa fanlar bilan munosabati. Mikrobiologiya juda mayda, oddiy ko’z bilan ko’rinmaydigan, faqat yorug’lik yoki elektron mikroskoplar yordamida ko’rinadigan organizmlarni o’rganadi. Yuklash
196 MIKROBIOLOGIYA VA BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI P. Mirhamidova, A.H. Vahobov, Q. Davranov, G.S. Tursunboyeva 1997-yil 29-avgustda 0 ‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonuni qabul qilindi. Yuklash
197 MIKROBIOLOGIYa VA BIOTEXNOLOGIYa ASOSLARI P.Mirxamidova, A.H.Vaxobov, Q.Davranov, G.S.Tursunboeva O‘zbekiston Respublikasida yaratilgan mustaqil demokratik davlat, erkin fuqorolik jamiyati qurish yo‘lidagi ulkan ishlar, inson mohiyatini yangidan kashf qilishga, uni o‘zligini anglashga, imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarishga va ma’naviy intellektual, aqliy-amaliy rivojlanish uchun yangidan-yangi keng imkoniyatlar va shart-sharoitlar yaratib berdi. Yuklash
198 К и м ё в и й т е х н о л о г и я а с о с и й ж а р а ё н в а қ у р и л м а л а р и Н.Р. Юсупбеков, Ҳ.С. Нурмуҳамедов, С.Г. Зокиров Узбекистан мустақил миллий демократик давлат сифатида ривожла­ ниш йўлида муҳим қадамларидан бири “Таълим тўғрисида” ги янги Қонун, ҳамда “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” нинг қабул қилиниши катта аҳамиятга эга. Yuklash
199 IMMUNOLOGIYA SHaxmurov G.A. Talabalar bilimiga qo’yiladigan talablar. Antropogen ta`sirotlarning tabiatga salbiy ta`siri tufayli Er sayyorasida ekologik holatning yomonlashishi insoning immunologik reaktivligini o’zgarishiga sabab bo’ldi. Yuklash
200 HUJAYRA VA RIVOJLANISH BIOLOGIYASI Eshonqulov O.E., Nishonboyev K.N., Abdurahimov A. A., Muhamedov R.S., Turdiqulova Sh.U. Biologiya terminini bir-biridan mustasno 1802-yilda J.B.Lamark va G.R.Treviranus tomonidan fanga kiritilgan bo‘lib, yunoncha bios – hayot, logos – fan, ya’ni hayot haqidagi fan, degan ma’noni anglatadi. Yuklash
201 GENETIKA VA SELEKCIYA ASOSLARI A. S. ALMATOV , A. K. RAHIMOV Genetika fani barcha tirik organizmlarga xos bo‘lgan -- irsiyat, irsiylanish va 0 ‘zgaruvchanlik qonuniyatlarini kashf etadi. Bu qonuniyat­ lami o‘rganish uning predmeti hisoblanadi Yuklash
202 GENETIKA VA EVOLYUTSION TA’LIMOT A.T. G`ofurov., S.S. Fayzullaev. Nima sababdan har bir tirik mavjudot urchish jarayonida o’ziga o’xshash formalarni hosil etadi degan masala qadimdan kishilarni qiziqtirgan bo’lsada, ming yillar davomida u jumboq bo’lib qoldi. Yuklash
203 GENETIKA O. E. ESHONQULOV, K. N. NISHONBOYEV, M. Sh. BOSIMOV Biologik fanlar orasida eng muhimlaridan biri genetikadir. Genetika — hayotning asosiy xususiyatlari irsiyat va o‘zgaruv- chanlik qonuniyatlarini, bu qoniniyatlardan amaliy maqsadlarda oqilona foydalanish usullarini o‘rganadigan fandir. Yuklash
204 TOKSIKОLОGIYA Z.T. KARABAYEVA Kimyogar va farmakolog olimlarning samarali mehnatlari tufayli toksi- kologiya katta nazariy fundament va keng tarmoqlarda amaliy qo‘llanilishiga imkoniyat yaratilmoqda. Yuklash
205 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ И. А. СОРОКИНА, Е. М. ВЕЧКАНОВ В учебном пособии представлены новые направления постгеномной эры развития молекулярной биологии и генетики. Yuklash
206 ГЕНЕТИКА, ЭВОЛЮЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ Н.В. Тимофеев-Ресовский Это книга — издание лекций Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, великого естествоиспытателя ХХ столетия, одного из основоположников радиобиологии, биофизики, молекулярной генетики, одного из создателей синтетической теории эволюции. Yuklash
207 Б И О М Е Т Р И Я Р.Ярқулов, Д. Бойтиллаев, М.И.Ғуломов, О.Л.Мусурмонов Ҳозирги замон биология фанларини математик моделлаштиришсиз тасавур қилиш жуда ҳам қийин. Yuklash
208 Биоинформатика Ю.Б. Порозов Он был специально разработан для нужд молекулярных биологов. Yuklash
209 0 ‘SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI B.O.BEKN AZAROV Ushbu darslik M.Ulug‘bek nomidagi 0 ‘zbekiston Milliy universitetining biologiya, ekologiya va tabiatdan foydalanish ixtisosligi o‘quv rejasining o‘simliklar fiziologiyasi fani bo‘yicha tuzilgan namunaviy dasturi asosida yozilgan. Yuklash
210 «Человек совершенный»: от евгеники к геномике (сборник) Ольга  Грейгъ Мало кто знает, что темы антропологии и генетики были актуальны в России в конце XIX – начале XX веков; тогда же в стране печатались труды-исследования и изучались темы, многие из которых вызовут интерес ученых стран мира только… в начале нашего XXI века! Yuklash
211 ГЕНОМИКА С МОЛЕКУЛЯРНО­ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ОСНОВАМИ В. В. Попов Предлагаемая читателю книга посвяшена рассмотрению актуальной проблемы совре­ менной генетики — изучению и расшифровке геномов (определению полной структуры ДНК) живых организмов, включая геном человека. Yuklash
212 BIOFIZIKA E.Ismailov, N.Mamatqulov, G’.Xodjayev, N.Norboyev Bizning tevarak-atrofimiz, barcha narsalar, bizning o’zimiz ham materiyaning bir bo’lagimiz. Yuklash
213 БИОИНФОРМАТИКА Ф.Н.Кушанов Жамият тараққиёти нафақат мамлакат иқтисодий салоҳиятининг юксаклиги билан, балки бу салоҳият ҳар бир инсоннинг камол топиши ва уйғун ривожланишига қанчалик йўналтирилганлиги, инновацияларни тадбиқ этилганлиги билан ҳам ўлчанади. Yuklash
214 BIOLOGIK KIMYO О.О.Оbidоv, А.А.Jurаyеvа, G.Yu.Malikova Biologik kimyodan mazkur darslik farmatsevtika instituti talabalariga mo`ljallangan o`quv dasturi bo`yicha yozilgan bo`lib, hozirgi zamon biologik kimyo fani asoslari haqidagi tushunchalar to`la yoritilgan. Yuklash
215 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Biologik kimyo - tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tabiati, ularning o ‘zgarishi, shuningdek, bujarayonlarni a zo va to`qimalarfaoliyati bilan bog`liq holda o`rganadigan fan. Yuklash
216 BIOLOGIK KIMYO О.О.Оbidоv, А.А.Jurаyеvа, G.Yu.Malikov Biologik kimyodan mazkur darslik farmatsevtika instituti talabalariga mo`ljallangan o`quv dasturi bo`yicha yozilgan bo`lib, hozirgi zamon biologik kimyo fani asoslari haqidagi tushunchalar to`la yoritilgan. Yuklash
217 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Biologik kimyo – tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tabiati, ularning o‘zgarishi, shuningdek, bu jarayonlarni a’zo va to‘qimalar faoliyati bilan bog‘liq holda o‘rganadigan fan. Yuklash
218 ГЕНОМИКА С МОЛЕКУЛЯРНО­ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ОСНОВАМИ В. В. Попов Для преподавателей, аспирантов и студентов биологических специальностей вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся современными достижениями мо­ лекулярной генетики и геномики. Yuklash
219 BIOFIZIKA E.Ismailov, N.Mamatqulov, G’.Xodjayev, N.Norboyev O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan veterinariya, zootexniya, kasb ta’limi veterinariya va kasb ta’limi zootexniya bakalavriat yo’nalishlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Yuklash
220 БИОИНФОРМАТИКА Ф.Н.Кушанов Жамият тараққиёти нафақат мамлакат иқтисодий салоҳиятининг юксаклиги билан, балки бу салоҳият ҳар бир инсоннинг камол топиши ва уйғун ривожланишига қанчалик йўналтирилганлиги, инновацияларни тадбиқ этилганлиги билан ҳам ўлчанади. Yuklash
221 BIOLOGIK KIMYO О.О.Оbidоv, А.А.Jurаyеvа, G.Yu.Malikova Biologik kimyodan mazkur darslik farmatsevtika instituti talabalariga mo`ljallangan o`quv dasturi bo`yicha yozilgan bo`lib, hozirgi zamon biologik kimyo fani asoslari haqidagi tushunchalar to`la yoritilgan. Yuklash
222 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Mazkur darslik tibbiyot oliy o‘quv yurtlari uchun mo`ljallangan lotin grafikasida birinchi o`quv adabiyoti bo`lib, umumamaliyot shifokorlar tayyorlashning zamonaviy konsepsiyasiga tayanilgan va biologik kimyo faniningyangi rejasi asosida yozilgan. Yuklash
223 BIOLOGIK KIMYO О.О.Оbidоv, А.А.Jurаyеvа, G.Yu.Malikova Biologik kimyodan mazkur darslik farmatsevtika instituti talabalariga mo`ljallangan o`quv dasturi bo`yicha yozilgan bo`lib, hozirgi zamon biologik kimyo fani asoslari haqidagi tushunchalar to`la yoritilgan. Yuklash
224 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Biologik kimyo – tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tabiati, ularning o‘zgarishi, shuningdek, bu jarayonlarni a’zo va to‘qimalar faoliyati bilan bog‘liq holda o‘rganadigan fan Yuklash
225 Биологик фаол моддалар технологияси Тураева Д.Т БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАР (БФМ) – кимѐвиймоддаларҳисобланиб, физиологикфаолликкаэгадирлар. Yuklash
226 BIOLOGIK KIMYO R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Biologik kimyo - tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tabiati, ularning o ‘zgarishi, shuningdek, bu jarayonlami a `zo va to ‘qimalar faoiiyati bilan bog `Uq holda o `rganadigan fan. Yuklash
227 BIOLOGIK KIMYO VA MOLEKULYAR BIOLOGIYA Parida Mirxamidova Dilnoza Boboxonova Abdukarim Zikiryayev Biologik kimyo, ya’ni biokimyo biologiya fanining eng muhim sohalaridan biri bo’lib, u tirik organizmlar qanday kimyoviy moddalardan tashkil topganligini va ular hayotiy jarayonlarda qanday o’zgarishini tekshiradi. Biokimyo biologiya bilan kimyoni bir-biriga bog’lovchi oraliq fan hisoblanadi. Yuklash
228 BIOLOGIK KIMYO VA MOLEKULYAR BIOLOGIYA M.N.VaIixonov, S.N.Dolimova, G.B.Umarova, P.Mirhamidova Fan tarixida shunday buyuk inqilobiy-paradigmali o‘zgarishlar yuz berganki, ular dunyoni, tabiatni bilishda, talqin qilishda bir-birini inkor qiladigan qator yangi sohalaming shakllanishi, ekzistensiali muammolaming hal qilinishiga olib kelgan. Yuklash
229 BIOLOGIK KIMYO Jo`rayeva A.A Biologik kimyo – barcha tirik organizmlarda kechadigan kimyoviy jarayonlarni o`rganuvchi fan. Yuklash
230 BIOLOGIK FAOL VA DORIVOR MODDALAR BIOTEXNOLOGIYASI M.G.SAFIN, YU.S.RUZIYEV, B.S.ALIQULOV So`nggi o`n yilliklar davomida biologiyaning muvaffaqiyatli rivojlanishi biotexnologiyaning an`anaviy yo`nalishlariga, texnik mikrobiologiya va texnik biokimyo yo`nalishlariga yangiliklarni kiritibgina qolmay, balki genetik va hujayraviy muhandislik kabi yangi istiqbolli yo`nalishlarni maydonga keltirdi Yuklash
231 BIOLOGIYA A. ZIKRIYAYEV, S. FAYZULLAYEV Bugungi kunda biologiya juda tez rivojlanayotgan bir qator fan- larning murakkab majmuidan iboratdir. Yuklash
232 BIOLOGIYA O‘QITISH METODIKASI J.O. TOLIPOVA, A.T. G‘OFUROV Ushbu o‘quv-metodik qo‘llanmani yaratishda respublikamizda qabul qilingan «Uzluksiz ta’lim tizimi uchun o‘quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish Konsepsiyasi» 1 ga asoslanildi. Yuklash
233 БИОЛОГИЯ ВА ГЕНЕТИКА Р.Р Эгамбердиев Биология фанининг қишлоқ хўжалиги, саноат тиббиѐт,экология ва табиатни муҳофаза қилиш учун аҳамияти. Yuklash
234 БИОЛОГИЯ A. ГАФУРОВ, A. АБДУКАРИМОВ, Ж. ТАЛИПОВА, О. ИШАНКУЛОВ, М. УМАРАЛИЕВА, И. АБДУРАХМАНОВА Биология изучает все разнообразие живого мира, населяющего Землю, на разных уровнях: молекулярном, клеточном, организменном, популяци- онном, биогеоценозном (экосистема), биосферном, – рассматривая свой- ства каждого из этих уровней. Yuklash
235 БИОЛОГИЯДАН МАСАЛА ВА МАШҚЛАР ЕЧИШ Б. МАТЧОНОВ Ушбу ўқув қўлланмада бўлғуси биология ўқитувчиларининг илмий- методик тайёргарлигини, хусусан, методик кўникма ва малакалар таркиб топтириш ва ривожлантириш имкон берадиган биологиядан масала ва машқлар ечиш методикасини ўз ичига олган. Yuklash
236 BIOLOGIYA J. Tolipova, M. Umaraliyeva, I. Abdurahmonova. Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 187-sonli qaroriga muvofi q, biologiya fanidan kompetensiyaviy yondashuvga yo‘naltirilgan davlat ta’lim standarti asosida tayyorlandi. Yuklash
237 BIOLOGIYANI 0 ‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR J.O. TOLIPOVA O`qituvchi ta’lim jarayonida o`quvchilarning bilish faoliyatini tash­ kil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, baholaydi va o`qitishdan ko`zda tutilgan ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlami amalga oshirish orqali shaxsning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. Yuklash
238 BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI X.T.Hasanov Biotexnologiya yoki biologik jarayonlar texnologiyasi-biologik agentlar yoki ularning majmualaridan (mikroorganizmlar, o’simliklar va hayvon hujayralari, ularning komponentlaridan) kerakli maxsulotlar ishlab chiqarish maqsadida sanoatda foydalanish degan ma’noni beradi Yuklash
239 БИОТЕХНОЛОГИЯ АСОСЛАРИ Р.Ч.Ишмухамедова Mazkur tо„plamda biotexnologiya fani, rivojlanish tarixi, vazifalari, biotexnologiyaning molekulyar asoslari, gen injenerligi, mikroorganizmlarini ўstirish va fermentlarni ajratish olish, biopreparatlar ishlab chiқarish va immobilizasiya, biotexnologiya xalқ xўjaligi, soғliқni saқlash va fan xizmatida, ҳujayra va tўқima biotexnologiyasi ҳamda chorvachilikda biotexnologiya va gen injenerligi ҳaқidagi bilimlar ўz aksini topgan. Yuklash
240 BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI X.T.Hasanov Biotexnologiya yoki biologik jarayonlar texnologiyasi-biologik agentlar yoki ularning majmualaridan (mikroorganizmlar, o’simliklar va hayvon hujayralari, ularning komponentlaridan) kerakli maxsulotlar ishlab chiqarish maqsadida sanoatda foydalanish degan ma’noni beradi. Yuklash
241 Б И О Х И М И Я X . Т У Р А Қ У Л О В Биология фанлари мажмуасининг назарий асосини ташкил этувчи соҳалардан бири бўлган биохимия университетлар ва педагогика институтларининг биология факультетлари, тиббиёт, кишлоқ хўжалиги ва фармацевтика институтлари талабалари ва биотехнология билан шуғулланадиган мутахассислар учун муҳим аҳамнятга эга. Yuklash
242 БИОХИМИЯДАН АМАЛИЙ MALLIF У ЛОТЛАР А. К,. КОСИЛЮВ, К- К КУЧКОРОВ, Д. X. МУБОРАКОВА Химия, химия-биология ихтисослиги буйича тасдиц- ланган уцув планида биохимиядан амалий машгулот- ларга 100— 110 соат ва^т ажратилган. Yuklash
243 БОТАНИКА ВА ГЕОБОТАНИКА АСОСЛАРИ ФАНИДАН МАЪРУЗА МАТНЛАРИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ Ботаника (юнонча – ботане – ўт) ўсимликлар оламини ўрганади. Уларнинг тузилиши, ҳаёти, тараққиёти, тарқалиши ва улардан фойдаланиш усулларини ўрганувчи фан. Yuklash
244 CHO’L ZONASI TUPROQLARI VA ULARDAN QISHLOQ XO’JALIGIDA FOYDALANISH HAYDAROVA UMIDA TOShPO’LATOVNA Yuklash
245 DEHQONCHILIK VA MELIORATSIYA KOMIL MO’MINOV, PIRNAZAR XURSANOVICH BOBOMIRZAYEV, Yuklash
246 ДЕХДОНЧИЛИК, ТУПРОКД1УНОСЛИК ВА АГРОКИМЁ АСОСЛАРИ С.А. АЗИМБОЕВ Yuklash
247 DNK BARKODING VA UNING AHAMIYATI Bakhtiyor Sheraliev Mavjud baliq turlari nomi – 60 147 Valid baliq turlarining nomi – 35 064 Yuklash
248 Генетика и человек Η. П. ДУБИНИН Биологические науки на современном этапе достигли небывалых успехов. Такие успехи связаны прежде всего с раскрытием механизмов и сущности явлений наследствен­ ности. Yuklash
249 ЭКОЛОГИЯ ВА ТАБИАТНИ МУХ.ОФАЗА КДШШ А.Э.ЭРГАШЕВ, А.Ш.ШЕРАЛИЕВ, Х.А.СУВОНОВ, Т.А.ЭРГАШЕВ Табиатдаги экологик хрлатнинг бузилиши - тупроцни, ^авони, сувни тириклик учун зарарли турли моддалар би- лан ифлосланиши, захарланиши, усимлик ва айвонлар- нинг фойдали турлари камайиб кетиши, утлок,зорларнинг шурланиши, т^кайзорлар, то р ёнбарирларидаги бута х,амда дарахтлар кесилишига олиб келади. Yuklash
250 EVOLYUTSION TA’LIMOT A.T.G‘OFUROV, S.S.FAYZULLAYEV Biologiyaning aniq sohalari (botanika, zoologiya, si- tologiya, genetika, embriologiya va hokazolar)dan farq qilib, evolyutsion ta’limot sintetik xaraktcrga ega bo`lib, turii biologik fanlarga nisbatan hajm jihatdan keng, mazmun ji- hatdan murakkab nazariy masalalarni qamrab oigan fandir. Yuklash
251 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ А. Ф. Титов, В. В. Таланова, Н. М. Казнина В последние десятилетия во всем мире усиливается загрязне- ние окружающей среды тяжелыми металлами. В силу этого воз- растание их содержания в почве, атмосфере и воде становится серьезной экологической проблемой. Yuklash
252 Bioinformatics FOR DUMmIES by Jean-Michel Claverie,PhD and Cedric Notredame,PhD Yuklash
253 ФРАКТАЛЫ И МУЛЬТИФРАКТАЛЫ В БИОЭКОЛОГИИ Д.Б. Гелашвили, Д.И. Иудин, Г.С. Розенберг, В.Н. Якимов, Л.А. Солнцев Авторы «сделали» очень хорошую и нужную книгу, которая, несомненно, найдет своего требовательного читателя. Yuklash
254 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ И УСКОРЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА Ю. В. Чесноков, В. М. Косолапов В начале наступившего тысячелетия, по заключению многих экс- пертов, население Земного шара столкнется с неизбежно возрастающей потребностью увеличения сельскохозяйственного производства. Yuklash
255 G E N E T IK A A.T.G‘OFUROV, S.S.FAYZULLAYEV Nima sababdan har bir tirik mavjudot urchish jarayonida o‘ziga o‘xshash formalami hosil etadi degan masala qadimdan kishilami qiziqtirgan bo‘lsada, ming yillar davomida u jumboq bo4ib qoldi. Yuklash
256 GENETIKA O. E. ESHONQULOV, K. N. NISHONBOYEV, M. Sh. BOSIMOV iologik fanlar orasida eng muhimlaridan biri genetikadir. Genetika — hayotning asosiy xususiyatlari irsiyat va o‘zgaruv- chanlik qonuniyatlarini, bu qoniniyatlardan amaliy maqsadlarda oqilona foydalanish usullarini o‘rganadigan fandir. Yuklash
257 GENETIKA O. E. ESHONQULOV, K. N. NISHONBOYEV, M. Sh. BOSIMOV Biologik fanlar orasida eng muhimlaridan biri genetikadir. Genetika — hayotning asosiy xususiyatlari irsiyat va o‘zgaruv- chanlik qonuniyatlarini, bu qoniniyatlardan amaliy maqsadlarda oqilona foydalanish usullarini o‘rganadigan fandir. Yuklash
258 GENETIKA VA EVOLYUTSION TA’LIMOT A.T. G`ofurov., S.S. Fayzullaev. Nima sababdan har bir tirik mavjudot urchish jarayonida o’ziga o’xshash formalarni hosil etadi degan masala qadimdan kishilarni qiziqtirgan bo’lsada, ming yillar davomida u jumboq bo’lib qoldi. Yuklash
259 GENETIKA VA SELEKSIYA ASOSLARI A. S. ALMATOV , A. K. RAHIMOV Genetika fani barcha tirik organizmlarga xos bo‘lgan -- irsiyat, irsiylanish va 0 ‘zgaruvchanlik qonuniyatlarini kashf etadi. Bu qonuniyat­ lami o‘rganish uning predmeti hisoblanadi. Yuklash
260 RNA Sequence, Structure, and Function: Computational and Bioinformatic Methods John M. Walker . Given that, for example, protein coding sequence makes up about 1.2% of the human genome and that most of the genome is transcribed, this leaves an enormous potential for noncoding transcripts that might carry out a function and thus qualify as an ncRNA. Yuklash
261 ҒЎЗАНИНГ ФИТОПАТОГЕНЛАРГА ҚАРШИ ЧИДАМЛИЛИК МЕХАНИЗМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА УНИ ТАБИИЙ БИРИКМАЛАР АСОСИДА БОШҚАРИШ ХАШИМОВА НИГОРА РУСТАМОВНА Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда дунѐнинг барча пахта етиштирувчи давлатларидаги асосий муаммолардан бири ғўзанинг фитопатогенлар билан зарарланиши бўлиб, қишлоқ хўжалигига сезиларли даражада зарар етказмоқда. Yuklash
262 HUJAYRA VA RIVOJLANISH BIOLOGIYASI Eshonqulov O.E., Nishonboyev K.N., Abdurahimov A. A., Muhamedov R.S., Turdiqulova Sh.U. Biologiya terminini bir-biridan mustasno 1802-yilda J.B.Lamark va G.R.Treviranus tomonidan fanga kiritilgan bo‘lib, yunoncha bios – hayot, logos – fan, ya’ni hayot haqidagi fan, degan ma’noni anglatadi. Yuklash
263 IMMUNOLOGIYA Ibragimxodjaev B.U. Fanning o’qitilishida qo’llaniladigan vositalar, qurollar, metod va texnologiyalar. Mazkur kursni o’rganishda immunologiyaning chet ellardagi rivojlanish masalalari, zamonaviy qarashlar va yondashuvlar, kursning asosiy muammolari aniqlangan, o’ziga xos tadqiqot usullari ko’rib chiqilgan. Yuklash
264 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ В.А. ЯНЧУК Идея данной книге родилась у автора в результате длительных размышлений автора о ситуации, сложившейся в отечественной психологической традиции в 1990-е годы. Yuklash
265 К и м ё в и й т е х н о л о г и я а с о с и й ж а р а ё н в а қ у р и л м а л а р и Н.Р. Юсупбеков, Ҳ.С. Нурмуҳамедов, С.Г. Зокиров Узбекистан мустақил миллий демократик давлат сифатида ривожла­ ниш йўлида муҳим қадамларидан бири “Таълим тўғрисида” ги янги Қонун, ҳамда “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” нинг қабул қилиниши катта аҳамиятга эга. Yuklash
266 GENETIKA VA EVOLYUTSION TA’LIMOT A.T. G`ofurov., S.S. Fayzullaev Darslik keyingi yillarda nashr qilingan o`quv dasturi asosida yozilgan bo`lib, uch bo’limdan iborat. Birinchi bo`limda evolyutsion g`oyalarning paydo bo`lish tarixi, ikkinchi bo`lim Ch.Darvinning evolyutsion ta’limoti va uning rivojlantirilishiga bag`ishlangan. Yuklash
267 УСИМЛИКЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ Ж.Х.ХУЖАЕВ Усимликлар физиологияси усимликлар танасида содир буладиган хдётий жараёнлар, мураккаб конуниятлар ва ^одисалар занжирини урганувчи фандир. Yuklash
268 ФИЗИОЛОГИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ Н.И.Вавилова При действии неблагоприятных условий снижение физиологических процессов и функций может достигать критических уровней, не обеспечивающих реализацию генетической программы онтогенеза, нарушаются энергетический обмен, системы регуляции, белковый обмен и другие жизненно важные функции растительного организма. Yuklash
269 ФЕРМЕНТЛАР ВА ҲУЖАЙРА ИНЖЕНЕРЛИГИ Н.А.Хўжамшукуров Ферментлар (энзимлар) - хилма-хил биокимёвий ва кимёвий реакцияларни амалга оширувчи оқсил табиатига эга бўлган биокатализаторлардир. Yuklash
270 УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ Ю. П. Федулов, В. В. Котляров, К. А. Доценко Значительная площадь сельскохозяйственных угодий России находит- ся в зоне рискованного земледелия. Сельскохозяйственные культуры, возде- лываемые в этой зоне, нередко подвергаются действию таких повреждаю- щих факторов как экстремально высокие и низкие температуры, дефицит или избыток влаги, повышенное содержание солей, закисленность почв. Yuklash
271 ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ Мазец Ж.Э., Жукова И.И., Деревинская А.А Физиология растений является фундаментальной наукой, изучающей закономерности процессов жизнедеятельности растительных организмов в непосредственной связи и взаимодействии с условиями окружающей среды. Yuklash
272 OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI ASOSLARI M.G‘. VASIYEV, Q.O. DADAYEV, «Texnologiya» so‘zi ikkita tushunchani birlashtiradi: «techno»-kasb, san’at, texnika va «logos»-o‘rganish, fan. Demak «texnologiya» so‘zi materialni qayta ishlash vositalari va uslublari to‘g‘risidagi fan ma’nosini anglatadi. Yuklash
273 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ Н.Н. МУШКАМБАРОВ С.Л. КУЗНЕЦОВ Молекулярная биология — крайне современная наука с по­ лувековой историей. Т. е., с одной стороны, она накопила огром­ ный запас уже устоявшихся фактов, — когда-то поражавших воображение и порой переворачивавших прежние догмы. А с другой стороны, она продолжает столь же стремительно разви­ ваться, поднимая новые проблемы и рождая новые идеи. Yuklash
274 М И К Р О Б И О Л О Г И Я В. В. Лысак Учебное пособие подготовлено на базе курса лекций, которые более двадцати лет автор читает студентам биологического факультета Бело- русского государственного университета. Yuklash
275 РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО МЕТОДАМ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В.С.Ронин, Г.М.Старобинец Все разделы руководства переработаны и дополнены. Включены два новых раздела: «Введение в специаль­ ность»,` «Цитологические исследования». В приложении приведен краткий словарь терминов. Yuklash
276 Доривор ўсимликлар етиштириш технологияси ва экология Ў.АҲМЕДОВ, А.ЭРГАШЕВ, А.АБЗАЛОВ, М.ЮЛЧИЕВА Маълумки дунѐ миқѐсида фармацевтика корхоналарида ишлаб чиқарилаѐтган дори воситаларининг тахминан 50% и доривор ўсимликлар хомашѐсидан тайѐрланмоқда. Yuklash
277 Б И О Х И М И Я Ё. X . Т У Р А Қ У Л О В Биология фанлари мажмуасининг назарий асосини ташкил этувчи соҳалардан бири бўлган биохимия университетлар ва педагогика институтларининг биология факультетлари, тиббиёт, кишлоқ хўжалиги ва фармацевтика институтлари талабалари ва биотехнология билан шуғулланадиган мутахассислар учун муҳим аҳамнятга эга. Yuklash
278 BIOFIZIKA FANIDAN LABORATORIYA MASHG`ULOTLARI M.M. QOSIMOV «Biofizika fanidan laboratoriya mashg`ulotlari» uslubiy qo`llanmasi o`quv rejaga mos holda yaratilgan bo`lib, quyidagi mavzularni o`z ichiga oladi: model sistemalarda elektrik potensiallar, tabiiy to`qimalarda elektrik poten siallar, elektrokinetik hodisalar, oksidlanish – qaytarilish potensiallari, biologik suyuqliklarning osmotik bosimi va h.k. Yuklash
279 BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARJ Bialogiya Genetik va hujayra injeoeriyasi metodlarining rivojlanishi va ular yordamida sanoat miqyosida ishlatiladigan organizmlaming yuqori mabsuldor shakllarini yaratilishi. Yuklash
280 БИОТЕХНОЛОГИЯ Т. Г. Волова Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Химическая технология и биотехнология», специальностям «Микробиология», «Эко- логия», «Биоэкология», «Биотехнология» Yuklash
281 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ КУРАЧЕНКО И.В. Для того чтобы выяснить, произойдет или не произойдет событие при заданном комплексе факторов, нужно осуществить этот комплекс, т. е. провести испытание. Испытанием является любой эксперимент, в результате которого производят наблюдения. Yuklash
282 биологик ХИМИЯ А Я Николаев СССР Олий ва урта махсус таълим ми- нистрлиги олий уцув юртларининг медицина ихтисослиги буйича таълим олувчи сту- дентлари учун дарслик сифатида рухсат этган Yuklash
283 ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ В.Н. Воробьев Если механизм биоэлектрогенеза у животных к настоящему времени изучен достаточно полно, то в отношении растений этого нельзя сказать. Большая часть исследований в электрофизиологии растений выполнена на гигантских клетках харовых водорослей. Yuklash
284 VETERINARIYA PARAZITOLOGIYASI D. T. ISAKOVA, E. B. SHAKARBOYEV Umumiy parazitologiya tirik organizmlarning o‘zaro mu- nosabatlari, parazit organizmlar sistematikasi, logeniyasi va evolutsiyasi, parazitar kasalliklar patogenezi, davolash-pro- laktik tadbirlarning prinsiplari va boshqa nazariy mua- mmolarni o‘rganadi. Yuklash
285 УМУ РТКДС ИЗЛ АР ЗООЛОГИЯСИ Очил Мавлонов, Шукур Хуррамов, Зариф Норбоев Зоология фашари системаси. Зоология тад^ицотларнинг цисцача тарихи. Урта Осиё ва Узбекистонда зоологиянинг ривожланиши. Yuklash
286 UMUMIY PARAZITOLOGIYA S.D. DADAYEV, G.A. ABDURAXMANOVA Ushbu o’quv qo’llanma M.Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti ilmiy kengashida ko’rib chiqildi va chop etishga tavsiya qilindi (2012-yil -son bayonnoma). Yuklash
287 UMUMIY MIKROBIOLOGIYA MIKROBIOLOGIYA Mikroblar olamiga bakteriyalar, zamburug‘lar, sodda jonivorlar, viruslar, va prionlar kiradi. Yuklash
288 TUPROQSHUNOSLIK VA O‘SIMLIKSHUNOSLIK ASOSLARI Z.R.Tajiyev O‘zbekistonimiz mustaqillikka erishgandan keyin, halqimiz farovon yashashi uchun Respublika iqtisodini ko‘tarishda asosiy tayanchlardan biri bo‘lgan qishloq ho‘jaligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yuklash
289 ТO’QIMALAR ТO’G’RISIDA ТA’LIMOТ. GISТOLOGIYA Sitologiya kursidan ma’lumki, odam va hayvonlar organizmining eng kichik organi bu - hujayradir. Yuklash
290 ТОПОНИМИКА ВА ГЕОГРАФИК ТЕРМИНШУНОСЛИК Ю.И.АҲМАДАЛИЕВ Географиянинг фанлар тизимида эгаллаган қулай “географик ўрни” туфайли юзага келган ва жадал ривожланиб бораётган соҳалардан бири топонимика – географик объектларнинг номлари ҳақидаги фан ҳисобланади. Yuklash
291 Генетика, эволюция, значение методологии в естествознании Н.В. Тимофеев-Ресовский Приходить на лекции не запрещалось никому, но само их прове- дение не очень афишировалось, поскольку в то время никаких офици- альных курсов Николай Владимирович нигде не читал, и возможность выступать с публичными лекциями предоставлялась ему не часто. Yuklash
292 Tibbiyot gеnеtikasi K.N.Nishonboеv, O.E.Eshonqulov, M.Sh.Bosimov Mohir pedagog va ajoyib inson Nishonboyeva Masturaning yorqin xotirasiga bag’ishlanadi. Yuklash
293 Bioinformatics with Python Cookbook Second Edition Tiago Antao All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews. Yuklash
294 Табиий фанлар концепцияси Д.Ёрматова Xaр бир фаннинг мақсад ва вазифаси бўлганидек замонавий фанлар табиий концепсияси фанинг мақсад ва вазифаси бизнинг қамраб турган атроф оламни яхши билишни унига меҳр-муҳаббат кўзи билан қарашни талаб этади. Yuklash
295 МАТЛАИ САЪДАЙН ва МАЖМАИ БАҲРАЙН Абдураззоқ Самарқандий Истиқлол йилларида Амир Темур ва темурийлар даврига оид манбаларни ўзбек тилида нашр этиш ишларига катта эътибор бе- рилмокда. Чунончи, бир қатор тарихий манбалар араб ва форс тилларидан таржима қилиниб нашр этилдики, уларнинг аксария- ти соҳибқирон Амир Темур даври воқеаларини қамраб олган1`. Yuklash
296 КОМИЛ ИНСОН – АДАБИЁТ ИДЕАЛИ МУСЛИҲИДДИН МУҲИДДИНОВ Рисоладаги таҳлиллар бу даҳоларнинг инсон масаласига ёндашувлари, улар илгари сурган тамойиллар ва ғоялар бугун ҳам ўз долзарблигини йўқотмаганини кўрсатади Yuklash
297 Химия биологически активных веществ В.Н. Леонтьев Химия биологически активных веществ изучает строение и биологические функции важнейших компонентов живой материи . Yuklash
298 Amaliy antropologiya va biomexanika R.X. Babayeva Yuklash
299 Amaliy antropologiya va biomexanika R.X. Babayeva Yuklash
300 Biologiya fanidan savol- javoblar to`plami Sh. Xalillaev Yuklash
301 Biologiya O/E/Eshonsulov Yuklash
302 Biologiya/o`sbnbsh metodikasi J.O. Tolipova Yuklash
303 Биологиядан амалий машғулотлар Зикиряев А Yuklash
304 Biologiya Jalolov G.J. Yuklash
305 Биологиядан амалий машғулотлар Зикирияев А. Yuklash
306 Биологиядан машғулотлар Зирияев. А. Yuklash
307 Bioligiyani O"qitishda pedagogik texnologiyalar Tolipova J.O. Yuklash
308 Биотехнология: илмий, амалий ва услубий асослари. Давранов К. Yuklash
309 Биотехнология : илмий, амалий ва услубий асослари Давранов.К Yuklash
310 Botanika asoslari Mustafaev C. M. Yuklash
311 Botanika asoslari M.T.Yulchieva Yuklash
312 Evolyutsion talimot Gofurov A/T. Yuklash
313 Ботаника Мустафаев С.М. Yuklash
314 Gtntik Roman Yuklash
315 Genetik 2 Roman Yuklash
316 Genetika A.T. Gofurov Yuklash
317 Гистология Кодиров Э Yuklash
318 Хайвонларо патологик физиологияси. Хайитов.Р.Х. Yuklash
319 Individual rivojlanish biologiyasi T 2006 Yuklash
320 Микробиология Ганихужаев А.Б. Yuklash
321 Normal anatomiya va fiziologiya Axmedov.N/A/ Yuklash
322 Odam anatomiyasi A/G/Axmedov Yuklash
323 Одам анатомияси Кодиров Э Yuklash
324 Одам анатомияси Кодиров Э Yuklash
325 Odam anatomiasi Sagatov T/A/ Yuklash
326 MATEMATIK MANTIO VA ALGORITMLAR NAZARIVASIELEMENTLARI A. S. YUNUSOV Yuklash
327 БОТАНИКА М. И. Икромов, X. Н. Нормуродов, А. С. Юлдашев Yuklash
328 AMALIY ANTROPOLOGIYA R.X.Babayeva Yuklash
329 BIALOGIYA O.E.ESHONQULOV Yuklash
330 BIALOGIYA O`QITISH METODIKASI J.O.TOLIPOVA Yuklash
331 БИОЛОГИЯДАН АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР А.ЗИКИРЯЕВ, П.МИРХАМИДОВА, Т.НОРБОБОЕВА, С. ФАЙЗУЛЛАЕВ Yuklash
332 BIALOGIYA R.N.BOBOYEVA Yuklash
333 БИОЛОГИЯДАН АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР А.ЗИКИРЯЕВ, П.МИРХАМИДОВА, Т.НОРБОБОЕВА, С. ФАЙЗУЛЛАЕВ Yuklash
334 BIOLOGIYANI 0 ‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR J.O. TOLIPOVA Yuklash
335 БИОТЕХНОЛОГИЯ; илмий,амалий ва услубий асослар К.Давронов Yuklash
336 BOTANIKA C.M. Mustafayev, 0 ‘.A. Ahmedov, M.S. Mustafayeva, M.T. Yulchiyeva Yuklash
337 B O T A N I K A A S O S L A R I Tursunboeva GutbahorSukanovna,Komik>va Shoini Rafiqovna Yuklash
338 "Ботаника дарсликларида ^улланиладиган юксак усимликлар систематикасига оид категория ва таксонлар" У. ПРАТОВ, Х.М. ХУДОЙБЕРГАНОВ Айни ва^тда Узбекистоннинг барча олий у^ув юртларида талабалар ботаника фанига оид ^андай дарсликлардан фойдаланмозда, мавжуд дарсликлар замон талабига жавоб бера оладими, уларнинг сони етарлими, кимлар томонидан ^ачон ва ^айси олий у^ув юртлари учун ёзилган, улар да сунгги фан юту к, лари ва махаллий материаллар ^ай даражада акс этгирилган деган саволлар купчиликни ^изи^тирмоода Yuklash
339 BOTANIKA YEM-XASHAK YETISHTIRISH AGRONOMIYA ASOSLARI H.N.ATABAYEVA, Z.K. YULDASHEVA, A.M. ISLAMOV Chorvachilik qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan bin bo‘lib, mazkur sohani rivojlantirish shu soha mutaxassislari oldiga muhim vazifalar qo‘yadi. Chorvachilik sohasi aholini yuqori kaloriyali oziq-ovqat mahsuloti (go‘sht, sut, yog‘, tuxum), yengil va oziq-ovqat sanoatini xomashyo bilan ta’minlaydi hamda dehqonchilikda tuproq unumdorligini oshiradi. Bundan ko`rinadiki, chorvachilikni rivojlantirish uchun ozuqa bazasini mustahkamlash zarur. Yem-xashak bazasini yaratishda ozuqalami qayta ishlash, har xil ozuqalami tayyorlash hamda ulardan oqilona foydalanish katta ahamiyatga egadir Yuklash
340 БОТАНИКА Лемора ИСАЕВА Yuklash
341 BOTANIKA 0 ‘. PRATOV, L. SIIAMSUVALIYEVA, E. SULAYMONOV, X. AXUNOV, K. IBODOV, V. MAHMUDOV Mazkur darslik eng so`nggi, xalqaro qabul qilingan yangi ilmiy ma’lumoilar, taksonomik birliklar va icrminlar asosida yozildi. Unda morfologiya, anatomiya, tuban o`simliklar, yuksak o`simliklar va geobotanika yo`nalishlariga oid materiallar berilgan. Darslikning muqaddimasida botanikaga oid darslik, o`quv qo`llanma va ba’zi ilmiy, ilmiy-ommabop kitoblarda taksonomik birliklar va terminlarni yozishda yoi qo`yilib kclinayotgan chalkashliklami bartaraf etishga oid fikrlar bayon etilgan Yuklash
342 БОТАНИКА м.и.ИКРОМОВ Мазкур дарслик Алишер Навоий номидаги Самарканд дорилфунуни биология куллиёти талабаларига кўп йил- лар мобайнида ботаникадан даре бериш тажрибасига асос­ ланиб ёзилди. Мавзулар Олий таълим вазирлиги томонидан тас- диқланган дастурга мувофиқтанланди. Бунда ўсимлик- лар морфологияси ва анатомияси асослари, ҳужайра тўғрисида ҳозирги замон фани эришган ютуқлар ҳисобга олинди. Дарслик кириш, ботаниканинг қисқача ривожланиш тарихи, ўсимликларнинг ҳужайравий тузилиши, очиқуруғ- ли ва ёпиқ уруғли ўсимликларнинг кўпайиши, мевалар, гулли ўсимликлар онтогенезининг бошланғич даврлари, юксак ўсимликларнинг вегетатив органлари, вегетатив органларнинг такомиллашуви ва уларнинг биологик аҳами- яти бўлимларидан иборат. Дарсликни такомиллаштиришда Тошкент Давлат Уни- верситетининг профессори, биология фанлари доктори Ж. Ю. Турсунов, Самарқанд Давлат университети ўсим- ликлар физиологияси кафедрасининг мудири, биология фанлари доктори, профессор Ж. X. Хўжаев, Самарканд Қишлоқ хўжалик олийгоҳи ботаника кафедрасининг му­ дири, биология фанлари доктори, профессор И. X. Ҳам- дамовларнинг қимматли маслаҳатлари эътиборга олинди. Муаллифлар уларга самимий миннатдорчилик билдира- дилар. Дарслик ўзбек тилида биринчи марта нашр этилаёт- ганлиги туфайли айрим камчиликлардан холи бўлмаслиги мумкин. Шунинг учун муаллифлар китобхонлар томони­ дан билдирилган фикр ва мулоҳазаларни мамнуният би­ лан қабул қиладилар Yuklash
343 БТАНИКАДАН УКИТУВЧИЛАР УЧУН КУЛЛАНМА А.ХАМИДОВ Yuklash
344 ENTOMOLOGIYA H.Õ. , Êimsànbîyåv, . S.F. Ergashev, Yuklash
345 EVOLYUTSION TA`LIMOT A.T.G`OFUROV Yuklash
346 G E N E T IK A A.T.G‘OFUROV, S.S.FAYZULLAYE Nima sababdan har bir tirik mavjudot urchish jarayonida o‘ziga o‘xshash formalami hosil etadi degan masala qadimdan kishilami qiziqtirgan bo‘lsada, ming yillar davomida u jumboq bo4ib qoldi. Faqat keyingi asrda bu masalaga tabiyotshunos olimlar birmuncha oydinlik kiritdilar, natijada biologiyaning yangi shoxobchasi boimish genetika fan sifatida shakllandi. Bu esa barcha tirik organizmlarga xos irsiyat va o‘zgaruvchanlik haqidagi bilimlami kengayishiga olib keldi. XX asrning ikkinchi yarmida o‘z tadqiqotlariga fizika, kimyo, matematika fan metodlarini joriy etish tufayli genetika biologiyaning tez sur’atlar bilan rivojlanayotgan sertarmoq sohasiga aylanadi. U o‘simlik va hayvonlami belgi xossalarinigina emas, balki odamlardagi belgi xossalaming ham irsiylanishini o‘igandi. Odamlarda 5000 ga yaqin kasallik ota-onadan kelgusi nasllai^a berilishi qonuniyatlari kashf etildi. Farzandlarimizni sogiom tug‘ilishi ko‘p jihatdan keng aholi, ayniqsa yoshlar orasida genetik bilimlarni tarqatish, genetik savodxonlikni oshirishi bilan uzviy aloqador. Bu masalani ijobiy hal etishda maktab biologiya o‘qituvchilarining roli beqiyos. Bo‘lajak o‘qituvchilarga bu sohada ko‘mak berish maqsadida qo‘lingizdagi darslik yaratildi. Uni yozishda mualliflar o‘zlarining ko‘p yillik pedagogik tajribalariga hamda chet ellarda nashr etilgan adabiyotlai^a asoslandilar. Darslik tasdiqlangan genetika dasturi asosida yozilgan boiib, unda genetikaning mazmuni, rivojlanish tarixi, tadqiqot metodlari, organizmlar ko‘payishining sitologik, biokimyoviy asoslari, jinssiz va jinsiy ko‘payish, urugianish, irsiyat qonunlari, jins genetikasi va jinsga bogiiq holda irsiylanish, belgilarning birikkan holda irsiylanishi, irsiyatning xromosoma nazariyasi, allel bo‘lmagan genlarning o‘zaro ta’sirida belgilarning rivojlanishi, sitoplazmatik irsiylanish, o‘zgaruvchanlik, uning tiplari, ontogenez genetikasi, populyatsiya, xulq-atvor genetikasi, odam genetikasi, genetik injeneriya, biotexnologiya hamda genetikaning nazariy va amaliy ahamiyati yoritilgan. Ularda klassik genetika, hozirgi zamon molekular genetikaga oid bilimlar o‘z ifodasini topgan. Darslikka kiritilgan jadvallar, rasmlar talabalaming fan mazmunini puxta o‘zlashtirishiga ko‘maklashadi. Darslik so‘ngida atamalar lug‘ati va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati berilgan Yuklash
347 G E N E T IK A A.T.G‘OFUROV, S.S.FAYZULLAYE Yuklash
348 ГИСТОЛОГИА Э.КОДИРОВ Yuklash
349 HOZIRGI ZAMON FANLAR KONSEPSIYASI I/H/HAMDAMOV Yuklash
350 INDIVIDUAL RIVOJLANISH BEGALI XOLIQNAZAROV Yuklash
351 INDIVIDUAL RIVOJLANISH BIALOGIYASI BEGALI XOLIQNAZAROV Yuklash
352 МИКРОБИОЛОГИЯ А. Б. Р А Н И Х У Ж А Е В А , X. А. Н А З А Р О В А Узбекистон мустацилликка эришгандан сунг Республика Сог- ликни сацлаш тизимида чукур узгарпшлар, ислохотлар амалга ошч- рилмо^да. Она ва бола саломатлиги, экология муаммоларн ва юкум- ли касалликларга ^аршп курашиш, ахоли уртаснда профилактика ишларини олиб бориш му.им вазифалардап бнридир. Ушбу уцув адабиётини тайёрлашдан максад тиббиёт коллеж- лари талабаларига микробиология фани асослари, юкумли касал- ликларни цузгатувчн микроорганизмлар, уларнинг эпидемпологпяси хакида тушунча беряш, касалликларнинг олдини олишда урта тпб- биёт ходимининг вазифалари ва урнини ёритишдир Yuklash
353 NORMAL ANATOMIYA VA FIZIOLOGIYA N.AHMEDOV, Z. SODIQOV A O`zbekiston Respublikasida «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» hamda «SogMiqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi»ning hayotga tatbiq etilishi jahon andozalariga mos, raqobatbardosh, davlat ta’lim standartlari talablariga javob bera oladigan mutaxassislarni tayyorlash ehtiyojini keltirib chiqardi. Shu nuqtai nazardan har tomonlama yetuk, malakali, amaliy ko`nikmalarga ega boMgan mutaxassislarni tayyorlash uchun mo‘ljallab yozilgan ushbu darslik tarmoq ta’lim standartlari talabidan kelib chiqqan holda tayyorlandi. Ushbu darslik 0 ‘zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligi tomonidan tibbiyot kollejlari «Akusherlik ishi» va boshqa bo‘limlari uchun tasdiqlangan dastur aso­ sida yozildi. Darslikda normal anatomiya va normal fiziologiyaning qisqacha tarixi, bu sohada olimlarning olib borgan ilmiy tadqiqotlari, embrionning rivojlanishi, odam hujayrasi va to`qimalarining tuzilishi, a’zolar sistemasi hamda irsiyat haqida ma’lumot berildi, shuningdek, harakat a’zolari sis­ temasi, suyaklar, tana, bosh skeletlari, muskullar, ovqat hazm qilish, nafas, siydik va tanosil a’zolari, ichki sekretsiya bezlari, tomirlar, qon aylanish sistemasi, limfa sistemasi, nerv sistemasi, sezgi, ko‘rish va eshitish a’zolari anatomiyasi hamda fiziologiyasi batafsil yoritildi. Har bir a’zoning anatomik tuzilishidan keyin uning fiziologiyasi berildi. Mod- dalar va energiya almashinuvi, vitaminlar va boshqa mavzulami yoritishda hozirgi zamonda shu sohada olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan keng foydalanildi. Yuklash
354 ODAM ANATOMIYASI A.G‘. AHMEDOV azkur kitob 0 ‘zbekiston Oliy va o‘rta ta’lim vazirligi hamda 0 ‘zbekiston Sog`liqni saqlash vazirligi to`monidan tibbiyot institutlarining bakalavriat yo‘na- lishidagi talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Undan shu soha mutaxas- sislari ham foydalanishlari mumkin. Kitobda bola tug‘ilishidan borshlab, to yetuk shakllanguncha bo`lgan o‘ziga xos anatomik o`zgarishlar batafsil yoritilgan. Yuklash
355 ОДАМ АНАТОМИЯСИ Э. К,одиров "Одам анатомияси" даре лиги Олий у*,ув юртларининг биология ва биология-тупрокдиунослик факультетлари талабалари учун янги дас- тур асосида ёзилди. Дарсликда одам аъзолари ва тизимлари анатомия - сига мансуб маълумотлар билан биргаликда уларнинг микроскопик ва ультрамикроскопик тузилишлари ёритиб берилган. Эндокрин безлари ва уларнинг гормонлари хак,идаги боби янги маълум отлар билан тулди- рилди. Фанни пухта узлаштириш мацеддида лотиича атамаларнинг узбек- ча таржималари, х,амда х,ар бир мавзуга тегишли расмлар, микрофото- суратлар илова кдянди. Yuklash
356 ODAM ANATOMIYASI FAYZULLO.N.B Yuklash
357 ODAM ANATOMIYASI SAGATOV.T.A Yuklash
358 ODAM ANATOMIYASI, FIZIOLOGIYASI VA GIGIYENASI B.B. Xaqberdie Yuklash
359 Odam Anatomiyasi T.A. Sagato TOMIRLAR SISTEMASI HAQIDA TA’LIMOT (ANGIOLOGIYA) O’quv maqsadi : Qon tomirlar haqida umumiy tushuncha. Yurakning rivojlanishi, tuzilishi, topografiyasi va funksiyasi. Katta va kichik qon aylanish doiralari. Aorta, uning qismlari topografiyasi. Bosh miyaning qon bilan ta`minlanishi. Yelka kamari va erkin qo`l sohasining qon bilan ta`minlanishi.Aortaning ko`krak qismi, tuzilishi,topografiyasi, tarmoqlari. qorin aortasi, topografiyasi va tarmoqlari. Ichki,tashqi yonbosh, son, taqim osti, boldir va oyoq panja arterialari topografiyasi va tarmoqlari blan talabalarni tanishtrish. Asosiy ma’lumotlar Angiologiya (yunoncha angeion – tomir, logos – ta’limot) XVIII asrdan boshlab termin sifatida ishlatiladi. Tomirlar sistemasi organizmda boshqa a’zolar sistemasi singari muhim vazifani bajaradi. Tomirlar ichidagi suyuqliklar (qon – sangues va limfa) oziq moddalarni ichaklardan, kislorodni o‘pkadan hujayra va to‘qimalarga yetkazib beradi, shu bilan birga ularning tarkibidagi organizmga kerak bo‘lmagan (chiqindi) moddalarni ma’lum a’zolar (buyrak, o‘pka va h.k.)ga olib boradi. Tomirlar sistemasi yurak-qon tomir, limfa sistemalari va qo‘shimcha tuzilmalardan tarkib topgan. Yuklash
360 ODAM ANATOMIYASI SAGATOV.T.A Yuklash
361 ODAM ANATOMIYASI SAGATOV.T.A Yuklash
362 ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI P.HAYDAROVA Yuklash
363 ODAM ANATOMIYASI ATLAS N.K.AHMEDOV Yuklash
364 ODAM ANATOMIYASI ATLAS N.K.AHMEDOV Yuklash
365 Botanika Mustafaev C.M. Yuklash
366 Botanika asoslari M.T.Yulchieva Yuklash
367 Ботаника дарсликларида қўлланиладиган юксак ўсимликлар систематикасига оид категория ва таксонлар" Пратов Ў. Yuklash
368 Ботаника Мустафаев С.М. Yuklash
369 Botanika Platov O Yuklash
370 Ботаника Икромов М.И. Yuklash
371 Ботаникадан ўқитувчилар Хамидов А. Yuklash
372 Odam fiziologiyasi Nuritdinov E. Yuklash
373 Odam genetikasi S.S. Fayzullaev Yuklash
374 Одам ва ҳайвонлар физиологияси Алматов Карим Тажибаевич Yuklash
375 Ўсимликлар анатомияси ва морфологияси Курсанов Л. И. Yuklash
376 Ўсимликлар аниқлагичи Холиқов С. Yuklash
377 Ўсимликлар биокимёсидан амалий машғулотлар Зикирияев А. Yuklash
378 Ўсимликлар биокимёсидан амалий машғулотлар Зикирияев А. Yuklash
379 Ўсимликлар физиологияси Бекназаров Б.О. Yuklash
380 Ўсимликлар физиологияси Ж.Х. Хўжаев Yuklash
381 Ўсимликлар физиологияси М.Т. Сагдиев Yuklash
382 ўсимликлар иммунитети А.Ш. Шералиев Yuklash
383 Ўсимликлар систематикасидан амалий машғулотлар Тошмухамедов Р.И. Yuklash
384 Ўсимликшунослик Орипов Р.О. Yuklash
385 Овқат ва ҳазм қилиш ва овқатланиш физиологияси Л.С.Кучкарова Yuklash
386 Паразиотология Дадаев С. Yuklash
387 пластик анатомия тош 2011 Yuklash
388 сиология, эмбриология,истология. С.тучиев Yuklash
389 сиология, эмбриология,истология. С.тучиев Yuklash
390 токсикология асослари б.у. ибрагимходжаев Yuklash
391 тубан усимликлар р.авазов Yuklash
392 умурткалилар зоологияси ж.н.лаханов/ Yuklash
393 умурткалилар зоологияси с.дадаев Yuklash
394 Умурткасизлар зоологияси мавлонов О Yuklash
395 Умурткасизлар зоологиясидан лаборатория машгулотлари а.ш.хуррамов Yuklash
396 юксак усимликлар систематикаси у.Пратов Yuklash
397 зоология О.мавлонов Yuklash
398 зоология с.дадаев Yuklash
399 зоология ва зоотоксиология асослари эшчанов р.а. Yuklash
400 Amaliy antropologiya va biomexanika R.Babayeva Yuklash
401 Biologiya O.Eshonqulov, J.Hamidov, A.Bekmuhamedov Yuklash
402 Biologiya o`qitish metodikasi ( J.Tolipova, A.G`ofurov) Yuklash
403 Biologiya. Evolyutsiya va ekologiya (T.G‘ofurov va b.) T.G‘ofurov va b. Yuklash
404 Biologiyadan amaliy mashg`ulotlar () A.Zikiryayev va b. Yuklash
405 Biologiyani o`qitishda pedagogik texnologiyalar (J.Tolipova) J.Tolipova Yuklash
406 Biotexnologiya. Ilmiy, amaliy va uslubiy asoslari (Q.Davranov) Q.Davranov Yuklash
407 Botanika () S.Mustafayev, O`.Ahmedov Yuklash
408 Botanika asoslari G.Tursunboyeva, Sh.Komilova Yuklash
409 Botanika darsliklarida qo`llaniladigan yuksak o`simliklar sistematikasiga oid kategoriya va taksonlar o`quv qullanma Yuklash
410 Botanika. Anatomiya, Morfologiya, Sistematika (S.Mustafayev) S.Mustafayev Yuklash
411 Botanika. Morfologiya, Anatomiya, Sistematika, Geobotanika () O`.Pratov va b. Yuklash
412 Botanika. O`simliklar morfologiyasi va anatomiyasi (M.Ikromov va b.) (M.Ikromov va b. Yuklash
413 Botanikadan o`qituvchilar uchun qo`llanma (A.Hamidov va b.) A.Hamidov va b. Yuklash
414 Evolyutsion ta`limot (A.G`ofurov, S.Fayzullayev) A.G`ofurov, S.Fayzullayev Yuklash
415 Genetika (A.G`ofurov, S.Fayzullayev) A.G`ofurov, S.Fayzullayev Yuklash
416 Genetika (A.G`ofurov, S.Fayzullayev, J.Saidov) A.G`ofurov, S.Fayzullayev, J.Saidov Yuklash
417 Gistologiya (E.Qodirov) E.Qodirov Yuklash
418 Hayvonlar patologik fiziologiyasi (R.Xaitov, D.Eshimov) R.Xaitov, D.Eshimov Yuklash
419 Individual rivojlanish biologiyasi (Begali Xoliqnazarov) Begali Xoliqnazarov Yuklash
420 Mikrobiologiya (A.G`anixo`jayeva, H.Nazarova) A.G`anixo`jayeva, H.Nazarova Yuklash
421 Normal anatomiya va fiziologiya (N.Ahmedov, Z.Sodiqova) N.Ahmedov, Z.Sodiqova Yuklash
422 Odam anatomiyasi (A.Ahmedov) A.Ahmedov Yuklash
423 Odam anatomiyasi (E.Qodirov) E.Qodirov Yuklash
424 Odam anatomiyasi F.Bahodirov Yuklash
425 Odam anatomiyasi () T.Sagatov, O`.Mirsharapov Yuklash
426 Odam anatomiyasi. Atlas. 1-jild (N.Ahmedov Yuklash
427 Odam anatomiyasi. Atlas. 2-jild () N.Ahmedov Yuklash
428 Odam anatomiyasi. . Safarova D.D. Yuklash
429 Odam fiziologiyasi () E.Nuritdinov Yuklash
430 Odam genetikasi .) (S.Fayzullayev va b Yuklash
431 Odam va hayvonlar fiziologiyasi () Karim Almatov, Shuhratulla Allamuratov Yuklash
432 O`simliklar anatomiyasi va morfologiyasi (L.Kursanov va b.) (L.Kursanov va b Yuklash
433 O`simliklar aniqlagichi S.Xoliqov va b. Yuklash
434 O`simliklar biokimyosidan amaliy mashg`ulotlar (A.Zikiryayev, P.Mirhamidova) (A.Zikiryayev, P.Mirhamidova Yuklash
435 O`simliklar fiziologiyasi B.Beknazarov Yuklash
436 O`simliklar fiziologiyasi (J.Xo`jayev) J.Xo`jayev Yuklash
437 O`simliklar fiziologiyasi () M.Sagdiyev, R.Alimova Yuklash
438 O`simliklar immunineti () A.Sheraliyev, U.Rahimov Yuklash
439 O`simliklar sistematikasidan amaliy mashg`ulotlar R.Toshmuhamedov Yuklash
440 O`simlikshunoslik (R.Oripov, N.Xalilov) R.Oripov, N.Xalilov Yuklash
441 Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi () (2) L.Kuchkarova, Sh.Qurbonov Yuklash
442 Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi (L.Kuchkarova, Sh.Qurbono Yuklash
443 Parazitologiya (S.Dadayev Yuklash
444 Plastik anatomiya () B.Baymetov Yuklash
445 Sitologiya. Embriologiya. Gistologiya) S.To`ychiyev, N.Toshmatov Yuklash
446 Toksikologiya asoslari (B.Ibragimxodjayev va b.) Yuklash
447 Topografik anatomiya N.Shomirzayev va b. Yuklash
448 Topografik anatomiya (.) N.Shomirzayev va b Yuklash
449 Topografik anatomiya Shomirzayev N.H. Shomirzayev N.H. Yuklash
450 Tuban o`simliklar L.Velikanov va boshq Yuklash
451 Tuproq biologiyasi () (2) X.Eshova, A.Vahobov, T.Rasulov, K.Ibodov, U.Jurayeva Yuklash
452 Tuproq biologiyasi () (3) X.Eshova, A.Vahobov, T.Rasulov, K.Ibodov, U.Jurayeva Yuklash
453 Tuproq biologiyasi (4) X.Eshova, A.Vahobov, T.Rasulov, K.Ibodov, U.Jurayeva Yuklash
454 Tuproq biologiyasi X.Eshova, A.Vahobov, T.Rasulov, K.Ibodov, U.Jurayeva Yuklash
455 Umurtqalilar zoologiyasi () J.Laxanov Yuklash
456 Umurtqalilar zoologiyasi ( (S.Dadayev, S.To`ychiyev, P.Haydarova Yuklash
457 Umurtqasizlar zoologiyasi O.Mavlonov, Sh.Xurramov, X.Eshova Yuklash
458 Umurtqasizlar zoologiyasi (2) (O.Mavlonov, Sh.Xurramov, Z.Norboyev Yuklash
459 Umurtqasizlar zoologiyasi (O.Mavlonov, Sh.Xurramov, Z.Norboyev) O.Mavlonov, Sh.Xurramov, Z.Norboyev Yuklash
460 Umurtqasizlar zoologiyasi. Mavlonov O., Xurramov Sh., Eshova X. Yuklash
461 Umurtqasizlar zoologiyasidan amaliy mashg`ulotlar Mo`minov B.A., Eshova X.S., Raximov M.Sh. Yuklash
462 Umurtqasizlar zoologiyasidan laboratoriya mashg`ulotlari () A.Xurramov Yuklash
463 Yuksak o`simliklar sistematikasi O`.Pratov, Q.Jumayev Yuklash
464 Zoologiya Mavlonov О. Yuklash
465 Zoologiya (2) J.Urchinov Yuklash
466 Zoologiya J.Urchinov Yuklash
467 Zoologiya Ochil Mavlonov Yuklash
468 Zoologiya () S.Dadayev, O.Mavlonov Yuklash
469 Zoologiya Dadayev S., Mavlonov O. Yuklash
470 Qadryatlar falsafasi Dadayev S., Mavlonov O. Yuklash
471 Zoologiya. Xordalilar () (2) S.Dadayev, Q.Saparov Yuklash
472 Zoologiya. Xordalilar (S.Dadayev, Q.Saparov) (3) S.Dadayev, Q.Saparov Yuklash
473 Zoologiya. Xordalilar (S.Dadayev, Q.Saparov) S.Dadayev, Q.Saparov Yuklash
474 Биологическая геофизика Дубров А.П. Yuklash
475 Биосенсоры Варфоломеев С.Д. Yuklash
476 Геоботаническое картографирование o`quv qullanma Yuklash
477 Гормоны щитовидной железы Скударнова И.М. Скударнова И.М. Yuklash
478 Западный Тянь Шань как арена флорогенеза Валерий Станиславович Яценков, 2018 Yuklash
479 Зоология (хордлилар) Дададев С., Сапаров Қ. Yuklash
480 Инсон ва табиат Гуломов П.Н. Yuklash
481 Исползования нинггилриновой реакции для количественного определения аминокислот в различных объектах o`quv qullanma Yuklash
482 Кинетика сложных реакций Ю. Н. Макурин, Е. И. Степановских, Л. А. Брусницына Yuklash
483 Молекулярная биология Спирина А.С. Yuklash
484 Нанобиотехнологии Практикум o`quv qullanma Yuklash
485 Одам анатомиси Сафарова Д.Д. Yuklash
486 Одам анатомияси Қодиров Э Қодиров Э Yuklash
487 Одам анатомияси. том 2 — копия Сафарова Д Yuklash
488 Одам физиологияси Кодиров У.З. Yuklash
489 Сборник задач и упражнений по биологической химии Жамсаранова С.Д, Пластинина З.А. Yuklash
490 Умумий ер билими Шубаев Л.П. Yuklash
491 Умуртқалилар зоологияси. Лаханов Ж.Л. Yuklash
492 Умуртқасизлар зоологияси Мавлонов О., Хуррамов Ш., Норбоев З. Yuklash
493 Фауна Узбекской ССР том1 Богданов О.П. Yuklash
494 Зоология (хордлилар) Дададев С., Сапаров Қ. Дададев С., Сапаров Қ. Дададев С., Сапаров Қ. Yuklash
495 Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi (L.Kuchkarova, Sh.Qurbonov) (L.Kuchkarova, Sh.Qurbonov Yuklash
496 O`simlikshunoslik (R.Oripov, N.Xalilov) R.Oripov, N.Xalilov Yuklash
497 Normal anatomiya va fiziologiya (N.Ahmedov, Z.Sodiqova) N.Ahmedov, Z.Sodiqova Yuklash
498 Hayvonlar patologik fiziologiyasi ) (R.Xaitov, D.Eshimov Yuklash
499 Общая экология Нина Михайловна Чернова Александра Михайловна Былова Yuklash
500 Юрак ва қон айланиш тизими Сафарова Д. Yuklash
501 TIBBIYOT PARAZITOLOGIYASIDAN ATLAS P.R. ALIMXODJAYEVA Sodda hayvonlarning tanasi protoplazma va yadrodan tashkil topgan bitta hujayradan iborat. Shuning uchun ular ko‘pincha bir hujayrali hayvonlar deb ataladi. Aynan shu bitta hujayra ko‘p hujayrali hayvonlar organizmiga xos bo‘lgan barcha fimksiyalami bajaradi. Yuklash
502 @uz_baza Normal anatomiya va fiziologiya (N.Ahmedov, Z.Sodiq N.Ahmedov, Z.Sodiq Yuklash
503 гирдоб М а съул м у х а р р и р - Носир ФОЗИЛОВ Yuklash
504 8 sinf yangi 2019 nashri 8 sinf yangi 2019 nashri Yuklash
505 ОDAM УА UNING SALOMATLIGI O-QITUVCHI" NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT -2014 Yuklash
506 9 sinf yangi 2019 nashri 9 sinf yangi 2019 nashri Yuklash
507 11 Biologiya 11 Biologiya Yuklash
508 A.Ahmedov_ODAM_ANATOMIYASI A.Ahmedov Yuklash
509 АNATOMIYA, FIZIOLOGIYA VA PATOLOGIY А.G‘. АHMEDOV, G.X. ZIYAMUTDINOVA Yuklash
510 ODAM ANATOMIYASI N.K.Alunedov Yuklash
511 ATLAS ODAM ANATOMIYASI I-TOM SINELNIKOV (O`zbekcha) TOM SINELNIKOV Yuklash
512 BIOLOGIYA A.TO`XTAYEV Yuklash
513 BIOLOGIYA A. G‘аfurоv, A. Abdukаrimоv, Yuklash
514 BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI Taqrizchilar: M.Ulug’bek Yuklash
515 EPIDEMIOLOGIYA VA TIBBIY PARAZITTOLOGIYA Y.M.FAYZIYEV Yuklash
516 KLINIK PATOLOGIYA VA BIRINCHI TIBBIY YORDAM G`.R.RAXMOV Yuklash
517 Odam anatomiyasi. Atlas. 1 tom N.K.Ahmedov Yuklash
518 Odam anatomiyasi. Atlas. 1-jild (N.Ahmedov) N.Ahmedov Yuklash
519 Parazitologiya (S.Dadayev) S.Dadayev Yuklash
520 ТИБ КрНУНЛАРИ АБУАЛИ ИБН СИ НО Yuklash
521 Tib_Qonunlari_2-qism_LiveBooks.uz АБУАЛИ ИБН СИ НО Yuklash
522 Tib_Qonunlari_3-qism_LiveBooks.uz АБУАЛИ ИБН СИ НО Yuklash
523 Tib_Qonunlari_4-qism_LiveBooks.uz АБУАЛИ ИБН СИ НО Yuklash
524 Tibbiyot psixologiyasi (Ibodullayev Z.) - 2012 y. Ibodullayev Z. Yuklash
525 VETERINARIYA PARAZITOLOGIYASI D. T. ISAKOVA, E. B. SHAKARBOYEV Parazitologiya (grekcha parasitos – tekinxo‘r, parazit; logos – ta’limot) kompleks biologik fan bo‘lib, parazitlar, parazit bilan xo‘jayin hamda tashqi muhit orasidagi munosabatlarni, parazitlar sistematikasi, morfologiyasi, biologiyasi va ekologik xususiyatlarini o‘rganuvchi fan hamda parazitar kasalliklarga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqadi. Umumiy, tibbiyot, veterinariya va agronomiya parazitologiyalari farq qilinadi Yuklash
526 VETERINARIYA PARAZITOLOGIYASI D. T. ISAKOVA, Parazitologiya (grekcha parasitos – tekinxo‘r, parazit; logos – ta’limot) kompleks biologik fan bo‘lib, parazitlar, parazit bilan xo‘jayin hamda tashqi muhit orasidagi munosabatlarni, parazitlar sistematikasi, morfologiyasi, biologiyasi va ekologik xususiyatlarini o‘rganuvchi fan hamda parazitar kasalliklarga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqadi. Umumiy, tibbiyot, veterinariya va agronomiya parazitologiyalari farq qilinadi Yuklash
527 Yuqumli kasalliklar eðidemiologiya va ðarazitologiya E.I. Musaboyev, A.Q. Bayjanov Yuqumli kasalliklar ðrofilaktikasida ham ko‘ðgina olimlarning xizmatlari beqiyosdir. Bugungi kunda sil, kuydirgi, tularemiya, o‘lat va boshqa kasalliklarga qarshi yuqori samarali tirik vaksinalar muvaffaqiyat bilan qo‘llanilmoqda Yuklash
528 Yuqumli kasalliklar A.Q. Bayjanov Maxsus qism kasalliklarni alohida ta’riflashga bag‘ishlangan bo‘lib, bunda materiallar ma’lum ketma-ketlik (kasallikning umumiy ta’rifi, etiologiyasi, eðidemiologiyasi, ðatogenezi va ðatologik anatomiyasi, klinikasi, tashxisi, davolash, ðrofilaktikasi va kasallik o‘chog‘ida o‘tkaziladigan tadbirlar) asosida yoritilgan. Yuklash
529 АNATOMIYA, FIZIOLOGIYA VA PATOLOGIYA А.G‘. АHMEDOV, G.X. ZIYAMUTDINOVA Odam organizmining tug‘ilishgacha bo‘lgan davrdagi (prenatal davr) rivojlanishi va o‘sishini embriologiya, tug‘ilgandan keyin gi davr ni (post natal davr) yoshli anatomiya o‘rganadi. Yuklash
530 BIOLOGIYA O. Mavlonov O‘lkamiz tabiati nihoyatda jozibali, uning hayvonot dun yosi esa juda xilma-xil. Hayvonlarni inson qadami yetgan hamma joyda: gullab turgan vodiylardan tortib baland tog‘li cho‘qqilarda, osmono‘par binolar qad ko‘tarib, hayot qaynab turgan shaharlar-u go‘yo hayotsiz ko‘ringan jazirama qumli cho‘llarda ham uchratish mumkin. Yuklash
531 S I T O L O G I YA I.BADALXODJAEV,T.MADUMAROV itologiya darsligi universitetlarning biologiya – 5140100 yo’nalishi talabalari uchun O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2018-yil “25” avgustdagi “744”- sonli buyrug’iga asosan chop etishga ruhsat etilgan. Yuklash
532 ГИДРОБИОЛОГИЯ ФАНИДАН ЎҚУВ МЕТОДИК МАЖМУА Б.Ҳолиқназаров Yuklash
533 Hozirgi zamon tabiiy fanlar konsepsiyasi I.Hamdamov, S.Abilova Yuklash
534 Tabiatshunoslik asoslari M.Valixonov Yuklash
535 Tabiatshunoslik asoslari (O`.O`sarov) O`.O`sarov Yuklash
536 Tabiatshunoslikni o`qitish (1) A.Grigoryants Yuklash
537 Tabiatshunoslikni o`qitish A.Grigoryants Yuklash
538 Tabiatshunoslikni o`qitish metodikasi (M.Nuriddinova) M.Nuriddinova Yuklash
539 Tabiatshunoslikning zamonaviy konsepsiyalari (M.Valixonov) M.Valixonov Yuklash
540 Tabiatshunoslikning zamonaviy konsepsiyasi M.Valixonov, J.Nabixonov Yuklash
541 Tabiatshunoslikning zamonaviy konsepsiyasi M.Valixonov, J.Nabixonov Yuklash
542 Tabiiy bilimlar zamonaviy konsepsiyasi S.Mustafayev, O`.Axmedov Yuklash
543 Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi (Dilorom Yormatova) Dilorom Yormatova Yuklash
544 Ботаника [Яковлев, 2008, СпецЛит, 3-е изд.] Яковлев Yuklash
545 MIKROBIOLOGIYADAN LABARATORIYA MASHG`LOTLARIGA DOIR QO`LLANMA SH.R.ALIEV Yuklash
546 MIKROBIOLOGIYADAN LABARATORIYA MASHG`LOTLARIGA DOIR QO`LLANMA SH.R.ALIEV Yuklash
547 KIMYO O`QUV QO`LLANMA Yuklash
548 HAYVONLAR FIZIOLOGIYASI R.X.XAITOV, В.Z.ZARIPOV, Z.T.RAJAMURODOV Fiziologiya fanini usullarini, yutuqlarini klinikada keng qo’llanganligi uchun klinik fanlar bilan ham yaqin aloqada bo’ladi. Or­ ganizm turli funksiyalarini mazmunini tushunib olishda kibernetikaning axamiyati katta bo’lmoqda. Yuklash
549 Fiziologiya. O`QUV QO`LLANMA Yuklash
550 SITOLOGIYA BADALXO`JAYEV.I Yuklash
551 Sitologiya_Embriologiya_Gistologiya S.TO`YCHIYEV Yuklash
552 Biologiya (zoologiya) 7 sinf Mavlonov O. Yuklash
553 Биология А.Абдукаримов Yuklash
554 Оргинальные головоломки на нестандартное мышление ПОЛ СЛОН И МАКХЕЙЛ Yuklash
555 Основы дефектологии Выготский Л.С. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ Введение Основные проблемы современной дефектологии Yuklash
556 Topografik anatomiya N.H.Shomirzayev, S.X.Nazarov, R.J.Usmonov Yuklash
557 Topografik anatomiya N.H.Shomirzayev, S.X.Nazarov, R.J.Usmonov Yuklash
558 Topografik anatomiya N.H.Shomirzayev, S.X.Nazarov, R.J.Usmonov Yuklash
559 Topografik anatomiya N.H.Shomirzayev, S.X.Nazarov, R.J.Usmonov Yuklash
560 Topografik anatomiya N.H.Shomirzayev, S.X.Nazarov, R.J.Usmonov Yuklash
561 TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASI O’QUV – USLUBIY MAJMUA Yuklash
562 Тубан усимликлар М.В.Горленко Yuklash
563 Тубан усимликлар Виеликанов Л Yuklash
564 Общая химическая технология часть 1 Леонтьева А.И., Брянкин К.В. Yuklash
565 Tuproq biologiyasi V.I.Vernadskiy,V.V.Dokuchayev,Lui Paster.S.N.Vinogradskiy,R.Kox,N.A.Krasilnikov Yuklash
566 Общей неорганической химии . Ахметов Н.С Yuklash
567 Tuproqshunoslik Eshmurodov D Yuklash
568 Tuproq biologiyasi Eshova.X.S Yuklash
569 Tuproq - o‘simlik - suv bog‘liqligi Matyakubov Baxtiyar Shamuratovich, Kasimbetova Saltanat, Bekmirzaev G‘ulomjon Tashpulatovich O‘quv qo‘llanmada O‘zbekiston respublikasi hududidagi tuproq turlari, ularning xossalari, o‘simlik o‘sib-rivojlanishida tuproqda maqbul suv rejimini shakllantirish, o‘simlikning tuproq namidan foydalana olish qobiliyati, o‘simlik ildiz tizimi hujayralaridagi osmotik bosimning tuproq eritmasi osmotik bosimidan yuqori bo‘lishini ta’minlash yo‘llari, tuproqda o‘simliklar uchun maqbul nam diapazini yaratish bo‘yicha ilmiy-izlanishlar natijalari va tavsiyalar berilgan. Shu bilan birga o‘simliklarning suv iste’moli, uni aniqlash usullari, sug‘orish me’yori, muddatini belgilashning zamonaviy tezkor usullarini amaliyotda qo‘llash, suvning o‘simlik organizmidagi harakati, suv resurslari, sug‘orish suvining sifati bo‘yicha klassifikatsiyasi keltirilgan. Yuklash
570 TUPROQNI XARITAGA TUSHIRISH O’. T.TOSHBEKOV, I.U.URAZBAYEV Mazkur o’quv qo’llanmada yer yuzida tuproqlar joylashishining asosiy qonuniyatlari, dala sharoitida tuproqlarni o’rganib xaritaga tushirishga tayyorgarlik ishlarini tashkil qilish.Tuproq haritalari va kartagrammalarini tuzishning nazariy qonuniyatlari mexanizmlari yoritilgan. O’quv qo’llanma 5141000– Tuproqshunoslik, 5410100- Agrokimyo va agrotuproqshunoslik ta’lim yo’nalishlarida ta’lim olayotgan talabalarga mo’ljallangan. Yuklash
571 Tuproqshunoslikka kirish ABDRAXMANOV TOXTASIN TURSUNOV LATIF JABBAROV ZAFARJON ABDUKARIMOVICH ARTIKOV HAYTBAY RAXMATILLAEVICH QAXAROVA MAVLUDA Darslikda tuproqshunosyolik yo‘nalishida kadrlar tayyorlash masalasi, yo‘nalishning ustuvor vazifalari va istiqboli, tuproqshunoslikning fan sifatida shakllanishi, tuproqshunoslikning yangi yo‘nalish lari va tarmoqlari, tuproq agrofizikasi va texnologiyasi yo‘nalishining shakllanishi, tuproq xossalarini boshqarish bo‘yicha ilmiy va amaliy izlanishlar, tuproqning agrofizik, fizik- mexanik va texnologik xossalarini yaxshilashga doir tadqiqotlar, dehqonchilikka yangi resurs tejamkor va tuproq himoyalovchi texnologiyalar tadbig‘i, tuproq ekologiyasi va muhofazasi yo‘nalishining shakllanishi, tuproqning biosferadagi ekologik funksiyasining o‘rganilishi, tuproq ekologik holatining intensiv dehqonchilik ta’sirida o‘zgarishining tadqiq qilinishi, tuproqning ekologik holatini yaxshilash va muhofaza qilish tadbirlarini ishlab chiqish kabi masalalar chuqur yoritilgan. Yuklash
572 TUPRОQSHUNОSLIK VA AGROKIMYO FANIDAN TAJRIBA ISHLARI XAKIMOV SHAVKAT ZАKIROVICH MIRZAYEV ALISHER SOBIROVICH Ushbu tavsiya etilayotgan “Tuprоqshunоslik va agrokimyo fanidan tajriba ishlari” uchun tayyorlangan o‟quv qo‟llanma, tasdiqlangan namunaviy dastur asоsida yozilgan bo‟lib, ushbu fanga dоir asоsiy tushuncha va ma‟lumоtlar qisqacha bayon etilgan. Fanni chuqur va mukammal egallash uchun ko‟rsatilgan adabiyotlardan fоydalanish tavsiya etamiz. Yuklash
573 Органик бирикмаларнинг тузилиши ва реакцион қобилияти 2 қисм Шохидоятов Х.М. Yuklash
574 Karin Erdmann,_Thorsten Holm_Algebras Qollanma Yuklash
575 Modul SMA KK D rev.1 Kata Sambutan Yuklash
576 O’simliklarning hayotiy shakllari testlar to`plami Yuklash
577 5-синф ботаника фанидан савол ва жавоб dars ishlanma Yuklash
578 BOTANIKA qo`llanma Yuklash
579 5-sinf 1-chorak uchun testlar to`plami Yuklash
580 BIOLOGIYA 5 I.Azimov Yuklash
581 Gulli o`simliklar testlar to`plami Yuklash
582 yosh biolog to`garak mashg`ulotlar ishlanmasi Yuklash
583 BOTANIKA 5-6 Davron Sultonov Yuklash
584 Biologiya 5 testlar to`plami Yuklash
585 BIOLOGIYA TAQVIM-MAVZU Yuklash
586 Amaliy antropologiya va biomexanika R.Babayeva Yuklash
587 Biologiya. Evolyutsiya va ekologiya T.G‘ofurov va Yuklash
588 БИОЛОГИЯДАН АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР А.ЗИКИРЯЕВ, П.МИРХАМИДОВА, Т.НОРБОБОЕВА, С. ФАЙЗУЛЛАЕВ Yuklash
589 Biologiyadan amaliy mashg`ulotlar А.ЗИКИРЯЕВ, П.МИРХАМИДОВА, Т.НОРБОБОЕВА, С. ФАЙЗУЛЛАЕВ Yuklash
590 Biologiyani o`qitishda pedagogik texnologiyalar J.Tolipova Yuklash
591 БИОТЕХНОЛОГИЯ К.ДАВРАНОВ Yuklash
592 Botanika S.Mustafayev, O`.Ahmedov Yuklash
593 Botanika asoslari G.Tursunboyeva, Sh.Komilova Yuklash
594 Botanika darsliklarida qo`llaniladigan yuksak o`simliklar sistematikasiga oid kategoriya va taksonlar O`QUV QO`LLANMA Yuklash
595 БОТАНИКА С.М.МУСТАФАЕВ Yuklash
596 Botanika. Morfologiya, Anatomiya, Sistematika, Geobotanika O`.Pratov Yuklash
597 Botanika. O`simliklar morfologiyasi va anatomiyasi M.Ikromov Yuklash
598 Botanikadan o`qituvchilar uchun qo`llanma A.Hamidov Yuklash
599 Evolyutsion ta`limot A.G`ofurov, S.Fayzullayev Yuklash
600 Genetika A.G`ofurov, S.Fayzullayev Yuklash
601 Genetika A.G`ofurov, S.Fayzullayev, J.Saidov Yuklash
602 Gistologiya E.Qodirov Yuklash
603 Hayvonlar patologik fiziologiyasi R.Xaitov, D.Eshimov Yuklash
604 Individual rivojlanish biologiyasi Begali Xoliqnazarov Yuklash
605 Mikrobiologiya A.G`anixo`jayeva, H.Nazarova Yuklash
606 Normal anatomiya va fiziologiya N.Ahmedov, Z.Sodiqova Yuklash
607 Odam anatomiyasi A.Ahmedov Yuklash
608 Odam anatomiyasi F.Bahodirov Yuklash
609 Odam anatomiyasi T.Sagatov, O`.Mirsharapov Yuklash
610 Odam anatomiyasi. Atlas. 1-jild N.Ahmedov Yuklash
611 Odam anatomiyasi. Atlas. 2-jild N.Ahmedov Yuklash
612 Odam fiziologiyasi E.Nuritdinov Yuklash
613 Odam genetikasi S.Fayzullayev Yuklash
614 Odam va hayvonlar fiziologiyasi Karim Almatov, Shuhratulla Allamuratov Yuklash
615 O`simliklar anatomiyasi va morfologiyasi L.Kursanov Yuklash
616 O`simliklar aniqlagichi S.Xoliqov Yuklash
617 O`simliklar biokimyosidan amaliy mashg`ulotlar A.Zikiryayev, P.Mirhamidova Yuklash
618 O`simliklar fiziologiyasi B.Beknazarov Yuklash
619 O`simliklar fiziologiyasi Xo`jayev Yuklash
620 O`simliklar fiziologiyasi M.Sagdiyev, R.Alimova Yuklash
621 O`simliklar immunineti A.Sheraliyev, U.Rahimov Yuklash
622 O`simliklar sistematikasidan amaliy mashg`ulotlar R.Toshmuhamedov Yuklash
623 O`simlikshunoslik R.Oripov, N.Xalilov Yuklash
624 Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi L.Kuchkarova, Sh.Qurbonov Yuklash
625 Parazitologiya S.Dadayev Yuklash
626 Plastik anatomiya B.Baymetov Yuklash
627 Sitologiya. Embriologiya. Gistologiya S.To`ychiyev, N.Toshmatov Yuklash
628 Toksikologiya asoslari B.Ibragimxodjayev Yuklash
629 Topografik anatomiya N.Shomirzayev Yuklash
630 Topografik anatomiya N.Shomirzayev Yuklash
631 Tuban o`simliklar L.Velikanov Yuklash
632 Tuban o`simliklar L.Velikanov Yuklash
633 Tuproq biologiyasi X.Eshova, A.Vahobov, T.Rasulov, K.Ibodov, U.Jurayeva Yuklash
634 Umurtqalilar zoologiyasi J.Laxanov Yuklash
635 Umurtqalilar zoologiyasi S.Dadayev, S.To`ychiyev, P.Haydarova Yuklash
636 Umurtqasizlar zoologiyasi O.Mavlonov, Sh.Xurramov, X.Eshova Yuklash
637 Umurtqasizlar zoologiyasi O.Mavlonov, Sh.Xurramov, Z.Norboyev Yuklash
638 Umurtqasizlar zoologiyasidan laboratoriya mashg`ulotlari A.Xurramov Yuklash
639 Yuksak o`simliklar sistematikasi O`.Pratov, Q.Jumayev Yuklash
640 Zoologiya J.Urchinov Yuklash
641 Zoologiya Ochil Mavlonov Yuklash
642 Zoologiya S.Dadayev, O.Mavlonov Yuklash
643 Zoologiya va zootoksinologiya asoslari R.Eshchanov Yuklash
644 Zoologiya. Xordalilar S.Dadayev, Q.Saparov Yuklash
645 Bilogiya 5 Nodirbek Ismoilov Yuklash
646 6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BIOLOGIYA FANIDAN NAZORAT IMTIHON MATERIALLARI VA JAVOBLAR TO’PLAMI qo`llanma Yuklash
647 BOTANIKA qo`llanma Yuklash
648 BOTANIKA qo`llanma Yuklash
649 Botanika testlar to`plami Yuklash
650 6-sinf botanika fanidan laboratoriya mashg`uloti daftari Nigmanov E. Yuklash
651 BIOLOGIYA monitoring test Yuklash
652 6-Ботаника янги testlar to`plami Yuklash
653 Biologiya monitoring test testlar to`plami Yuklash
654 Семейная терапия ПРАКТИЧЕСКОК РУКОВОДСТВО . БЭНДЛЕР Д Р. ГРИНДЕР В. САТИР Yuklash
655 BIOLOGIYA O. Mavlonov Yuklash
656 Biologiya O`QUV QO`LLANMA Yuklash
657 7- sinflar uchun zoologiya qo`llanma Yuklash
658 Zoologiya fani va uning vazifalari. Hayvonlarning xilma xilligi va ahamiyati dars ishlanma Yuklash
659 7-sinf Biologiya O‘QUV DASTURI Yuklash
660 Аннотация Евгений Намоконов. Yuklash
661 8 – sinf Odam va uning salomatligi fanidan qo`llanma Yuklash
662 Odam va uning salomatligi 8- sinf qo`llanma Yuklash
663 BIOLOGIYA qo`llanma Yuklash
664 Biologiya 8-sinf qo`llanma Yuklash
665 8-sinf odam va uning salomatligi qo`llanma Yuklash
666 8- sinflar uchun anatomiya qo`llanma Yuklash
667 8-sinf biologiya qo`llanma Yuklash
668 8-sinf BIOLOGIYA fanidan LABORATORIYA mashg`uloti qo`llanma Yuklash
669 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
670 8-sinf-odam-va-uning-salomatligi-pisa- O`QUV QO`LLANMA Yuklash
671 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
672 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
673 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
674 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
675 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
676 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
677 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
678 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
679 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
680 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
681 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
682 BIOLOGIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
683 10-sinf Biologiya QO`LLANMA Yuklash
684 11-sinf biologiya qo`llanma Yuklash
685 Biologiya 11-sinf qo`llanma Yuklash
686 Biologiya 11-sinf A.G`ofurov, A.Abdukarimov Yuklash
687 Umumiy_biologiya O`QUV QO`LLANMA Yuklash
688 BIOLOGIYA test qo`llanma Yuklash
689 QO`LLANMA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
690 QO`LLANMA O`QUV QO`LLANMA Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.