Sayt test rejimida ishlamoqda

Geografiya, ekalogiya

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 ODAM ANATOMIYASI Ahmedov, Nosir Komilovich Hozir tibbiyot sohasi mutaxassislari tayyor- laydigan oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari zimmasiga bilimdon, zamon talablariga to‘la javob bera oladigan kadrlar tayyorlash vazifasi yuklatilgan. Yuklash
1 Bioinformatics FOR DUMmIES by Jean-Michel Claverie,PhD and Cedric Notredame,PhD Yuklash
2 FUNDAMENTALS OF HYDROLOGY Tim Davie We are presently living in a time of unparalleled change and when concern for the environment has never been greater. Global warming and climate change, possible rising sea levels, deforestation, desertification, and widespread soil erosion are just some of the issues of current concern. Yuklash
3 ГИДРОМЕТРИЯ А.Г. Ходзи некая Гидрометрия — раздел гидрологии, в котором рассматриваются ме­ тоды измерений и наблюдений за гидрологическими характеристиками водных объектов Yuklash
4 GIDROMETRIYA F. Xikmatov, G.X. Yunusov, N.Z. Sagdeyev, D.M. Turgunov, R.R. Ziyayev Yer osti suvlari gidrometriyasi yer osti suvlari gidrologiyasi yoki gidrogeologiyaga tegishlidir. Yuklash
5 ОСНОВЫ ГИДРОФИЗИКИ Л.А. Беховых, С.В. Макарычев, И.В. Шорина В учебном издании изложены основные вопросы гидрофизики. Большое внимание уделено молекулярной физике воды в трех ее агре- гатных состояниях Yuklash
6 ГИДРОФИЗИКА Н.И.АЛЕКСЕЕВСКИЙ Yuklash
7 ГЕОФИЗИКА ВА ГЕОКИМЁ АСОСЛАРИ Атабаев Д.Х; Атабаева Н.Э Магнит майдони ҳақида тушунча. Ернинг магнит майдони, унинг тузилиш хусусиятлари ва ҳосил бўлиши. Магнит майдоннинг элементлари ва уларнинг ер юзаси бўйлаб тарқалиши. Тўлиқ ва аномал магнит майдонлари, Ернинг магнит вариациялари Yuklash
8 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Подготовка учебного пособия µОбщее землеведение¶ вызвана тем, что данный курс введен в программу обучения курсантов по специальности Yuklash
9 “ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ” Салиев А.С. Первая часть занятия – лекция с использованием частично поискового метода Yuklash
10 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов При взгляде на земную поверхность из Космоса или с самолета, при анализе космических снимков, аэрофотоснимков и карт обращают на себя внимание различные формы пространственного расположения географических объектов Yuklash
11 ВВЕДЕНИЕ Салиев А.С В V—VII классах на уроках физической географии вы работали с различными картами и изучили основные приемы обозначения на них географических объектов и событий Yuklash
12 QIZIQARLI BILIMLAR OLAMIDA QODIR TO‘RAYEV, SATTOR BURXONOV, * MUHAYYO ZOKIROVA Atrofimizni ajoyib va rang-barang muhit qurshab olgan. Bu shunday muhitki, unda bizga ma’lum bo‘lgan hodisalar o‘z sirini pinhon tutgan noma’lum hodisalar bilan bizga tanish, o‘rganilgan jarayon qandaydir notanish, hali o‘rganib ulgurilmagan jarayonlar bilan yonma-yon odimlaydi. Yuklash
13 Turizm geografiyasi M.R.Usmanov Turizm (tourism) terminini birinchi bo‘lib 1830 yilda V.Jekmo tomonidan qo‘llanilgan edi. Bu tushuncha fransuz tilida «tour», sayohat ma’nosida ishlatilgan. Yuklash
14 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ В. В. СЕРГЕЕВА В результате изучения указанных дисциплин студент должен: — знать основные понятия и законы кристаллографии; классификацию кристаллов на основе их симметрии; зависимость физических свойств от симметрии кристаллов Yuklash
15 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Алексей Сергеевич Дегтярев Валерия Алексеевна Драбенко Вадим Анатольевич Драбенко Учебник написан для специалистов метеорологических специальностей и носит прикладной характер. Основной упор сделан на доступность изложения, для чего приводится большое количество примеров решения поставленных задач Yuklash
16 Ob-havo bashoratlari. Sinoptik xaritalar. Iqlim. Iqlim tasnifi. Mikroiqlim. O’zbekiston iqlimi 2. Vitkevich V.I. Selskoxozyaystven Doiraga kirgan chiziq shamolning shimoli-sharqdan esayotganini ko‘rsatadi. Chiziqning qanoti m/s hisobidagi shamol tezligini bildiradi, rasmdagi chiziqda ikkita uzun qanot berilgan, bu shamol tezligining 9-11 m/s ga teng ekanligini (bitta qanot 4-6 m/s) ko‘rsatadi. Yuklash
17 “СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ” И. Г. Максимова. Учебный курс “Статистические методы обработки и анализа гидрометеорологической информации” является базовым и позволяет студентам освоить теоретические и методические основы современных и перспективных методов обработки и анализа гидрометеорологической информации. Yuklash
18 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ” Салиев А.С. Yuklash
19 Ob-havo bashoratlari. Sinoptik xaritalar. Iqlim. Iqlim tasnifi. Mikroiqlim. O’zbekiston iqlimi Jo‘raev O.J., A’zamov A.A. Yuklash
20 ГЕОФИЗИКА ВА ГЕОКИМЁ АСОСЛАРИ Атабаев Д.Х. Дастурни амалга ошириш режасида мўлжалланган математик ва табиий (олий математика, информатика ва ахборот технологиялари, физика, умумий кимё, геодезия ва топография асослари), фанларидан етарли билим ва кўникмаларга эга бўлишлик талаб этилади. Yuklash
21 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ В. В. СЕРГЕЕВА Плоскостью симметрии кристаллического многогранника называет- ся воображаемая плоскость, которая делит модель на две равные и зер- кально симметричные части. Yuklash
22 Ishlab chiqarish muhitining ob-havo sharoiti Yuldashev, G’.Y. Yormatov, N. Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish zonalari havo muhitining ob-havo sharoitini havoning quyidagi ko`rsatkichlari belgilaydi: 1. Havoning harorati, °C bilan o`lchanadi. Yuklash
23 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ” А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Введение: Цель рассматриваемого курса – изучение и раскрытие содержания понятий «территориальное сочетание», «территориальный комплекс», «территориальная система», «экономический кластер» Yuklash
24 Turizm geografiyasi M.R.Usmanov Yuklash
25 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Иванов И.И. Контрольная работа - разновидность самостоятельной научно- исследовательской работы студентов в межсессионный период. Этот тип исследований основывается на изучении учебной и периодической литературы. Главным условием работы над темой является полная самостоятельность и творческий подход в исследованиях Yuklash
26 Ob-havo sharoiti vа inson faoliyati Yuldashev O.R., Sapaev Sh.M Yer sharini o`rab turgan atmosfera havosining umumiy og`irligi 5,3 x 1018 kg ni tashkil qillshi hisoblab chiqilgan. Dengiz yuzasida har bir kvadrat santimetr yuzaga 1 kg havo og`irligi to`g`ri keladi Yuklash
27 GEOLOGIYA VA GIDROGEOLOGIYA ASOSLARI G‘.U.Yusupov, B.M.Xolbayev Ayniqsa, olimning oqar suvlaming geologik faoliyati to‘g‘risidagi ilmiy fikrlari, yer landshaftining qanday qilib paydo bo`lganligini va bunda paleontologik-hayvon qoldiqlarini o`rganishga suyanib, paleo- geografik usulga asoslanganligi g‘oyat qimmatlidir. Yuklash
28 BIOGEOGRAFIYA Jumaxanov Sh.Z Hozirgi O’zbekistonning bozor munosabatlariga o’tishi munosabati bilan mamlakatning ijtimoiy-iktisodiy va tabiiy geografik jihatdan o’rganish ob’ektiv zaruriyatdir Yuklash
29 ГИОТИКТОНИКА В.П.ГАВРИЛОВ Yuklash
30 Умумий геоморфология Ю.Султонов Yuklash
31 An Atlas of the Global Water Cycle Wee Ho Lim Michael L. Roderick Rationale & Motivation There is much discussion in the scientific litera - ture and concern in the wider community about changing water availability associated with the enhanced greenhouse effect. That is not surpris- ing – water is essential for life on earth. Yuklash
32 EKOLOGIK MONITORING Jumaxanov Sh.Z Monitoring deb, ma`lum vakt oraligida, kandaydir parametirni uzgarishini kup marotaba ulchab kuzatishga aytiladi. Yuklash
33 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ Е.А.БУРДИНА, П.М. КРЫЛОВ Yuklash
34 EKOLOGIYA Dostxodjaеva R.I. Ekologiya biologiya fanlari qatoridagi mustadil fan xisoblanadi. U tirik organizmlarning yashash sharoiti va ularning o’zi yashab turgan muhit bilan o’zaro murakkab munosabatlari hamda shu asosda vujudga kеladigan qonuniyatlarni o’rganadi Yuklash
35 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЬIХ ИСКОПАЕМЬIХ В.А. Ермолов Г.Б. Попова В.В. Мосе:И:кин Л.Н. Ларичев Г .Н. Харитоненко В книге последовательно рассматриваются общие сведения о полезных ископаемых, факторы и условия, определяющие горно-геологические условия их освоения, приведена унифици­ рованная генетическая систематика месторождений, а также состояние и вопросы использования сырьевой базы разJrnчных видов твердых полезных ископаемых - металлических, неме­ таллических и горючих. Yuklash
36 AHOLI GEOGRAFIYASI VA DEMOGRAFIYA ASOSLARI M.R. BO‘RIEVA, Z.N. TOJIEVA, S.S. ZOKIROV Yuklash
37 Ekologiya Murodov A.T. Shodiev S.N Ushbu ma`ruzalar matni Uzbekiston Respublikasi oliy va urta maxsus ta`lim vazirligi tomonidan tasdiklangan bulib, «ekologiya» ukuv dasturiga asosan yozilgan bulib barcha mutaxassisliklarning bakalavrlari uchun muljallangan. Yuklash
38 КУРС ГЕОХИМИИ В.Г. Родыгина Геохимия изучает историю химических элементов - атомов в земной коре и их поведение при различных термодинамических условиях при­ роды». Известен ряд других определений: Yuklash
39 Teaching Geography 3-11 David Owen and Alison Ryan This book is aimed at newly qualified an d teacher training students working in the 3-11 age range. It is intended to be of use to those students and teachers who require non-specialist geography knowledge and those who have a subject specialism in this area of the curriculum. Students and teachers with geography as a subject specialism are required to demonstrate that they: Yuklash
40 Ekologiya fanining asoslari va vazifalari To`ychiyeva Yuklash
41 GIDROGEOLOGIYA VA INJENERLIK GEOLOGIYASI ASOSLARI M. SH. Shermatov Geologiya fanining uzoq o‘tmishi, rivojlanishi, taraqqiy etishi, kishilarning bu fanga bo‘lgan munosabatlarining doimo o‘zgarib, o‘sib borishi geologiya fanini bir qancha mustaqil fanlarga ajralishiga olib keldi. Bu fanlarning eng asosiylari quyidagilar: Yuklash
42 КОН ИШЛАРИ АСОСЛАРИ ФАНИ ДАСТУРИ Сагатов Н.Х., Мислибоев И.Т Меликулов А.Д.Норматова М. Фойдали қазилма ва қопловчи жинсларнинг сифат кўрсаткичлари. Карьер элементлари ва асосий кон-техник тушунчалар. Карьернинг асосий ўлчамлари, бош кўрсаткичлари. Карьер борти тузилиши. Поғона ва унинг элементлари. Фойдали қазилмаларнинг карьер чегарасидаги захиралари. Карьернинг охирги чуқурлиги. Yuklash
43 EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHAFAZA QILISh Choriyev R.E Atrof muxitni muxofaza qilish va tabiatdan oqilona foydalanish muammolarining dolzarbligi hammaga ma’lum. Atrof muxitni ifloslanishdan saqlash, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish ko’p jixatdan axolining ekologik savodxonlik darajasi, ekologik madaniyatga bog’liqdir. Yuklash
44 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ В РОССИИ д.г.н., профессор А.П. Горкин, д.г.н., профессор В.А. Шупер Yuklash
45 LITOLOGIYA XOLDOR CHINIQULOV Haqiqiy bentanitlar oq, sarg`ish va kulrangli, chig`anoqsimon sinishga ega boiadi. MontmoriUonitli gillaming ikkinchi genetik turi allotigen-transfor- matsion yo`l bUan hosil boiadi. Yuklash
46 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОФИЗИЛА А.П.Дубров Yuklash
47 ЎРТА ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ГЕОГРАФИЯСИ А.А.ҚАЮМОВ, Ғ.Р.ПАРДАЕВ, И.Н.ИСЛОМОВ Yuklash
48 Амалиёт ва лаборатория қўлланма охири. Тўхтамешов Ф.Ғ., Мелибоев Б.Ф., Тошпўлатов Ф.Н., Сейсмик қурилмалар. Унчалик чуқур бўлмаган жойларни ўрганишда битта воситали сейсмик қурилмалар ишлатилади. Бундай қурилмада қайд қилишни электрон-нур трубкали осциллограф бажаради. Эластик тўлқин пайдо бўлиши билан экранда электрон-нур чапдан ўнгга доимий тезлик билан ҳаракат қилади. Вертикал қиялигидаги юзага кучайтиргичдан сигнал юборилади. Yuklash
49 EKOLOGIK GENETIKA A.To`xtayev Test Yuklash
50 Economic integration in Central Asia: history and political geography А.В. Гомзяков Г.К. Осипов When doing research on the issue of economic integration in Central Asia, special consideration has to be given to the characteristics of Central Asia countries established during the Soviet era Yuklash
51 Геофизика ва геокимё асослари Д.Х.Атабаев, Н.Э.Атабаева. Электроразведка усулларидан магнитотеллурик (МТЗ, МТП) усуллари ёрдамида катта чуқурликни ўрганиш мумкин. Улар ёрдамида 600-700 км гача чуқурликдаги геоэлектрик ўзгаришга олиб келувчи чегаралар аниқланади. Yuklash
52 ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА А. А. САМОЙЛЕНКО Yuklash
53 GIDROEKOLOGIYA Fayzullayev B Yuklash
54 ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР А.В.ВАХАБОВ, Ш.Х.ХАЖИБАКИЕВ, Н.Г.МЎМИНОВ Yuklash
55 ТАРИХИЙ ГИОЛОГИЯ Ф.А.Фатхуллаев Yuklash
56 Еоботаническое артографирование В.В.Липатова Yuklash
57 GIDROEKOLOGIYA Fayzullayev B Yuklash
58 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ А.Н. Петрова Yuklash
59 ГЕОЛОГИЯ месторождений Полезных ископаемых А.Б. Байбатша Типы руд и кондиции. Промышленными являются только оксид- ные титановые руды. Кондиционное содержание ТiO 2 в коренных ме- сторождениях – более 10 %. Промышленные россыпи должны содер- жать ильменита не менее 10–20 кг/т, рутила более 1,5 кг/т. К вредным примесям относятся хром, фосфор, сера. Yuklash
60 АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ И. С. Копылова Кольцевые аномалии первого порядка проявляются наиболее хорошо южными и западными (Григорьевская аномалия) частями, отображаясь как положительные аномальные зоны; Yuklash
61 Hayvonlar ekologiyasi Hakimov N.X Organizmlarning atrof (yashash) muhitiga munosabati va yashash uchun kurashishini ifodalash maqsadida 1866 yil nemis olimi E.Gekkel “ekologiya” atamasini taklif etadi. Ushbu atama ikki yunon so’zlaridan iborat bo’lib, “oikos”-uy, boshpana, yashash joyi ma’nosini bildirsa, “logos” fan yoki so’z demakdir Yuklash
62 МЕЖДУМРОДНМ ЭКОНОМИКА Алексей Киреев Yuklash
63 Geography of Uzbekistan N.G. Maylyapova, I. Denisov, and V. Lipatov. “A Topography of Uzbekistan The physical environment of Uzbekistan is diverse, ranging from the flat, desert topography that comprises almost 80% of the country`s territory to mountain peaks in the east reaching about 4,500 metres (14,800 ft) above sea level Yuklash
64 GEOLOGIYАDAN O`QUV AMALIYОTI ASOSLARI X.ChINIQULOV, R.N.IBRAGIMOV Dala o`quv amaliyoti O`zbekiston Milliy univesitetining geologiya, geogpafiya va biologiya-tuproqshunosik fakulьtetlari o`quv rejasining tarkibiy qismini tashkil etib, hozirgi zamon talablariga javob beruvchi yuqori malakali myraxassislar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuklash
65 АНКЛАВ ВА ЭКСКЛАВ ҲУДУДЛАР ГЕОГРАФИЯСИ Жумаханов Ш. З., Мирзааҳмедов Ҳ. С., Солиев И. Р. Yuklash
66 ВЕРХНЯЯ ЮРА И НИЖНИЙ МЕЛ ЗАПАДА СРЕДНЕЙ АЗИИ В. А. ПРОЗОРОВСКИЙ К а р а б и л ь с к а я с в я т а [202] согласно пере­ крывает гаурдакск 1м о. Образована она сложным чередованием крас­ ноцветных алевролитов, глин, песчаников (некоторые исследовате­ ли предлагают разделять на 2 самостоятель Yuklash
67 экология ВА АТРОФ-МУХИТНИ МУХОФАЗА ХИЛИШ АСОСЛАРИ П. С. СУЛТОНОВ, Б. П. АХМЕДОВ Табиат дейилганда биз узимизни Ураб турган xаво, сув, тупрок, TOF жинслари, усимлик ва хайвонотдан и борат мураккаб моддий борликни кУз унгимизга келтирамиз Yuklash
68 GEOPOLITICS OF CENTRAL ASİA AND THE CAUCASUS; CONTINUITY AND CHANGE SİNCE THE END OF THE COLD W AR Central Asia; Caucasus; Capsian Basin; North Caucasus; Geopolitics; Energy Resources; Pipelines; "Great Game" The changes experienced in international relations since 1989 have significantly altered the political geography of Eurasia. The sudden emergence of the Central Asian and Caucasian states caught both the local populations and the world at large unprepared. Yuklash
69 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ В. В. Сергеева Натечные формы. Натечные образования присущи аморфным ми- нералам (например, опалу) и скрытокристаллическим минералам (кремень, халцедон). Натечные известковые образования встречают- ся в карстовых пещерах — сталактитами и сталагмитами арагонита, развивающимися в пещерах. Первые растут от потолка сверху вниз, вторые от пола пещеры снизу вверх; срастаясь, они образуют стол- бы. К натечным образованиям относятся жеоды, Yuklash
70 TonOHUMUKa Ba reorpaфuK aTaMamyHOCJIUK Артур О`Салливан Yuklash
71 Поиски иразведка месторожденний полезных ископоемиых. Г.В.РУЧКИН Yuklash
72 Qizil kitob Noma`lum Qizil Kitob ― bu hujjat bo’lib u Insonning vijdonidir. Har qaysi millat dunyo oldida o’zining tabiat boyliklarini asrash mas`uliyatini olgan. Yuklash
73 КУРС ГЕОХИМИИ В.Г. Родыгина Одна из проблем - происхождение родоначальной материнской магмы. Принимая точку зрения о холодном начальном состоянии веще­ ства Земли, А.П. Виноградов [21] высказал предположение, что Земля изначально не была однородной, гомогенной. Yuklash
74 АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ КАДАСТРИ Бобожонов А.Р. Рузибоев С.Б. Yuklash
75 О С Н О В Ы Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х М Е Т О Д О В В.К. ХМЕЛЕВСКОЙ, В.И. КОСТИЦЫН В геологической среде, с одной стороны, первичное поле искажается неоднородностями, а с другой – в проводящих поро- дах, рудах создается вторичное индукционное вихревое поле. Суммарное электромагнитное поле, несущее в себе информа- цию о геоэлектрических неоднородностях, может изучаться раз- личными приемами. Так, можно измерять амплитудные значе- ния электрических и магнитных компонент с помощью разного рода микровольтметров (МКВЭ), Yuklash
76 Основы региональной экономики Бутов В.И., Игнатов И.Г. Кетова Н.П. Yuklash
77 Tabiatshunoslik fanidan ma`ruzalar Ro`zimatov E, To`ychiyeva D Yuklash
78 Основы региональной экономики Бутов В.И., Игнатов И.Г. Кетова Н.П. Yuklash
79 АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДА Ўзбекистон Республикасининг қонуни Qonun Yuklash
80 ДЕМОГРАФИЯ В. А. БОРИСОВ Yuklash
81 ГЕОТЕКТОНИКА И ГЕОДИНАМИКА Харченко В. М., Голованов К. С. Теоретическая часть. Направления и величины перемещения (линейные скорости) относительного движения двух смежных плит отражают взаимодействие плит только в какой-то конкретной точке и не могут быть из-за сферичности Земли распространены на плиты в целом.. Основными параметрами движения плит, позволяющими описать вращение каждой плиты в целом, являются полюса и угловые скорости движения. Они вычисляются Yuklash
82 АТРОФ МУХИТНИ МУХОФАЗА КИЛИШ Қўнғиров Х. Н Инсоният хаёти уни ураб турган табиий мухит билан узвий боглик булиб,буни тасдиклайдиган манбалар хар кадамда учраб туради Yuklash
83 Jahon iqtisodiy - ijtimoiy geografgiyasi A.Qayumov. I.Safarov Yuklash
84 ОСНОВЫ СТРАТИГРАФИИ Д.П. Плакс Стратиграфическая колонка - графическое изображение специальными условными знаками в заданном масштабе последовательности залегания стратиграфических подразделений и характер контактов между ними. Является сводной, так как Yuklash
85 ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ В. А. КОПЫЛОВ Yuklash
86 САНОАТ ЭКОЛОГИЯСИ И. Умбаров Ушбу услубий кулланма барча мутхассисликларнинг магистрантлари ҳамда ишлаб чикариш корхоналарида фаолият кўрсатиб келаётган муҳандис-технологлар учун мулжалланган Yuklash
87 География промышленности России и стран СНГ В. А. Копылов Yuklash
88 Мактаб жугрофия атамалари ва тушунчалари изохли лугати П.Н.Гуломов Yuklash
89 ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОЛОГИЯ. КИОДЖИ СЮЭХИРО, Этот прибор по всей видимости более подходил для ре- гистрации сильного толчка, чем описанный выше. В самом деле, удачные записи многих других сильных землетрясе- ний в прошлом доказали его пригодность; к сожалению, однако перо соскочило с бараб Yuklash
90 Tabiatni muhofaza qilish Dostxodjaеva R.I. Yuklash
91 ИСТОРИЧЕСКАЯ  ГЕОЛОГИЯ Л. И. МУРАШКО Потомки устроены, как правило, более прогрессивно, чем их предки. Для филогенетического метода необходимо выяснить филогенез конкретной родственной группы, т. е. определить, когда появились данные организмы, сколько времени они существовали, какие у них были предки, какие виды стали потомками и как они развивались. Установленные родственные связи изображаются в виде схемы филогенетических взаимоотношен Yuklash
92 Kartografiya T.Mirzaliyev, IMusayev Yuklash
93 ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ Н.В.КОРОНОВСКИЙ, В.Е.ХАИН, Н.А.ЯСАМАНОВ На территории Евразии выделяется Урало-Тяньшанская про­ винция, соответствующая экваториальному поясу. Она характери­ зовалась развитием кораллово-строматопоровых рифов, много­ численными скоплениями брахиопод. В тропических условиях раз­ вивалась фауна Арденно-Рейнской, Салаиро-Алтайской п Yuklash
94 KARTOGRAFIYA T. MIRZALIYEV, I. MUSAYEV Har qanday fan kabi kartografiya fanining ham o‘z tarixi mavjud. Boshqa fanlar tarixini o‘rganishda, asosan, matnlarga e’tibor berilsa, kartografiyada matnlar bilan bir qatorda yaratilgan kar- tografik asarlarga ya’ni kartalarga, atlaslarga va globuslarga katta e’tibor beriladi. Yuklash
95 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ В.О. Соловьев Синонимом геотектонического цикла является термин и понятие тектоно-магматический цикл, подразумевающий, что на геосинклинальной и орогенной его стадиях тип магматизма является резко различным. Близкими понятиями являются цикл складчатости и орогенич Yuklash
96 TABIATSHUNOSLIK ASOSLARI ABDURAIMOV A.S Tаbiаtshunоslik fani tаriхi umumаn mаdаniyat tаriхi bilаn chаmbаrchаs bog’langan Yuklash
97 ОСНОВЫ ПЕТРОГРАФИИ В.Н. Луганский Нефелин представлен зернами красновато-бурого, кирпично- красного или серовато-зеленого цвета, имеющими жирный блеск; иногда нефелин матовый благодаря выветриванию. Излом неровный (спайность отсутствует). Напоминает кварц. В отли Yuklash
98 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ А.Ф.Коробейников Послемагматические месторождения эндогенного класса связаны со становле- нием гранитоидных плутонов, малых интрузий, даек и вулканитов. К ним относятся редкометалльные пегматитовые, медно-молибден- и золото-медно-порфировые ме- сторождения; скарновые магнетитовые, золото-пл Yuklash
99 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ С. В. Бойко Обломочные породы состоят из тех же минералов, что и материнские, за счет которых они формируются. Новые минералы не образуются, однако сохраняются те, которые устойчивы в поверхностных условиях. Это спо- собствует концентрации таких минералов в россыпях, интересных и как геологические образования, и как объекты экономики. Россыпи – скопления рыхлого или сцементированного обломочного материала, с Yuklash
100 ЭКОЛИГИК СТАНДАРТЛАШТИРИШ Ю.Ш.Шодиметов ЭКОЛИГИК СТАНДАРТЛАШТИРИШ – ваколатли давлат органларининг экологик стандартларни белгилаш, уларга риоя этиш устидан назоратни олиб бориш буйича фаолияти хисобланади Yuklash
101 СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ Е.М. ПЕРВУШОВ, Л.И. ЕРМОХИНА Глины задонского горизонта повсеместно залегают на слабо размытой поверхности биогенных известняков евлановского + ливенского горизонтов. Поверхность несогласия можно охарактеризовать как ровную и, вероятно, параллельную по отношению к залеганию подстилающих отложений. Скорее всего, в основании глин и в кровле подстилающих известняков развиты образования типа «твердого дна» с плохо заметными в вертикальном сечении Yuklash
102 ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ Н.В.Короновский Yuklash
103 Полевая геофизика. Ю.Н.Воскрсенский. Yuklash
104 ЭКОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗА ТЎҒРИСИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ 1-модда. Экологик экспертиза тушунчаси Экологик экспертиза деганда режалаштирилаётган ёки амалга оширилаётган хўжалик ва бошқа хил фаолиятнинг экологик талабларга мувофиқлигини белгилаш ҳамда экологик экспертиза объектини рўёбга чиқариш мумкинлигини аниқлаш тушунилади. Yuklash
105 ЭКОЛОГИЯ С.С. Собиров Бугунги кунда жамият ва табиатнинг ўзаро таҳсири муаммолари тобора катта ахамиятга эга бўлмоқда ва хозирги, шунингдек келгуси авлодларни фаровонлиги, умуман жахон цивилизациясининг тақдири экологик муаммоларнинг ижобий ҳал этилишига кўпроқ боғлиқ бўлиб қолмоқда Yuklash
106 Экономическая география Е.А.Бурдина П.М.Крълов Yuklash
107 География промышленности России и стран СН В. А. Копылов Каспийское, Черное, Азов¬ское. Однако здесь на уловах все более отрицательно ска¬зывается загрязнение морей нефтепродуктами и грязной водой впадающих рек, рост солености воды из-за снижения стока рек. Нарастает опасность катастрофического истоще¬ния запасов морепродуктов. Подрыв природно-ресурснои базы Мирового океана может произойти в очень короткие сроки, свидетельством чего служит пример внезапного Yuklash
108 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНОГО МИРА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. И. Бутов Япония занимает первое место в мире по использованию ре¬сурсов Мирового океана, в том числе биологических ресурсов, 110 Экономическая и социальная география минерального сырья, энергетических ресурсов. Со дна морей добываются уголь, марганец, другие металлы, соли, природный газ. Yuklash
109 FOR TEACHING GEOGRAPHY Ideas for Managing Behaviour - Johnnie Young Yuklash
110 Geomorfologiya M.Mamatqulov, A.Nig`matov, R.Yusupov Yuklash
111 ЭКОЛОГИЯ ВА ТАБИАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ФАНИДАН ТЕСТ ВАРИАНТЛАРИ Noma`lum Test Yuklash
112 Экономическоя география М.И. Казицкий Цветная металлургия России характеризуется слож¬ностью структуры производства (выпускает около 70 раз¬личных металлов), высокой обеспеченностью собствен¬ными ресурсами. Характерна также экспортная направ¬ленность отрасли. Особенно велика доля России в миро¬вом производства и экспорте алюминия, никеля, меди, титана, олова, золота и алмазов Yuklash
113 Географическая картина мира Владимир Павлович Максаковский Yuklash
114 FUNDAMENTALS OF HYDROLOGY Tim Davie The evaporation process involves the transfer of water from a liquid state into a gaseous form in the atmosphere. For this to happen requires an available energy source, a water supply and the ability of the atmosphere to receive it. Evaporation is difficult to measure directly and there are various estimation techniques. These range from water budget techniques, such as evaporation pans and lysimeters, to modelling techniques, such as the Penman–Monteith equation. As a process, evaporation suffers from the same problems with measurement and estimation as does precipitation Yuklash
115 Новый мировой порядок Киссинджер Г. Yuklash
116 E K O L O G I Y A Usmonov I.U., Hayitboyev R., Ibodullayev N.E. Tabiat mahsuli bo‘lgan kishilik jamiyati u bilan uzviy aloqada bo‘lib, unga muntazam ta’sir etib turadi. Tabiat va uning boyliklari insonning moddiy va ma’naviy ehtiyojini qondiruvchi manba sifatida xizmat qiladi Yuklash
117 GIDROMETRIYA F. Xikmatov, G.X. Yunusov, N.Z. Sagdeyev, D.M. Turgunov, R.R. Ziyayev Maksimal chuqurlikni o`lchash natijalarini solishtirish asosida aniqlaymiz. O`rtacha chuqurlik deb, jonli kesma maydonining daryo kengligiga bo`lgan nisbatiga aytiladi: Yuklash
118 Аннотация программы дисциплины «Гидрохимия» АННОТ Навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины «Гидрохимия», могут быть использованы при изучении общеобразовательных и специальных дисциплин направления «Экология и природоп Yuklash
119 ЭКОЛОГИК БОШҚАРУВ Асқар Нигматов, Шерзод Мухамедов, Бахтиёр Камолов 2015 йилнинг 25–27 сентябрь кунлари Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўт- ган «Барқарор ривожланиш» мавзусидаги Бирлашган Миллатлар ташки- лотининг 70 йиллик юбилейига бағишланган Саммитида маъруза қилган деярли барча давлат ва ҳукумат раҳбарлари ўз эътиборларини дунё ҳам- жамиятининг икки энг долзарб муаммосига, яъни террорчилик, диний ақи- дапарастлик ҳаракатларининг олдини олиш ва экологик хавфсизликни таъ- минлашга қаратдилар Yuklash
120 География таълими методикаси О.Муминов Yuklash
121 Uzbekistan - Nature and geography А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Yuklash
122 Происхождение географических названий Наталья Шильнова Почему же так труден путь до этих островов? Когда холодное перуанское течение, или течение Гумбольдта, как его еще называют (это холодное поверхностное течение в Тихом океане у западных берегов Южной Америки), Yuklash
123 ГЕОГРАФИЯ ГОРОДОВ Г.М.ЛАППО Yuklash
124 ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ С.С.ГУЛЯМОВ Я рад приветствовать всех вас, представителей высшего и среднего специального образования республики, наших друзей из международных организаций, глав дипломатических предста­ вительств, аккредитованных в Узбекистане, на республикан­ ской научно-практической конференции “Педагогические про­ блемы экологического образования и воспитания”. Yuklash
125 ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ Гаджиева С. Ш НАБАТЕЯ ПОДШОЛИГИ - Иор- дания ҳудудида қадимда мавжуд бўлган давлат (мил. ав. 3-а. охири — 2-а. боши — мил. 106). Мил. ав. 6-а. бошида Эдем р-нига араб қабилаларидан набатей- лар келиб ўрнашган. Yuklash
126 ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ В. А. КОПЫЛОВ Yuklash
127 TOPONIMIKA VA GEOGRAFIK TERMINSHUNOSLIK P.G`ulomov, M.Mirakmalov Har bir fanni, shu jumladan toponimikani ham puxta o`rganish uchun uning atama va tushunchalarini bilish zarur. Toponimikaning o`ziga xos atama va tushunchalari mavjud. Bularning eng muhimlari quyidagilar: Yuklash
128 Tabiatni muhofaza qilish П.Н.Гуломов Kursning maqsadi talabalarda ekologik dunyoqarashni shakillantirish va ekologik fikr yuritishni rivojlantirishdir. Talabalarga ekiologik ta’lim-tarbiya berish, bu tadbirlarni ilmiy, amaliy va metodik asoslarni o‘rgatish kursning vazifasi kursning vazifasi hisoblanadi. Kursning barcha o‘quv yurtlarida o‘qitilishi hozirgi zamon talablaridan kelib chiqadi. Yuklash
129 EKOLOGIK TURIZM RAXMATULLA XAITBOYEV Hozirgi vaqtda ekologik turizm “Turizm va ekskursiya jahon kengashi”ning va «Butunjahon turizm tashkiloti»ning ma’lumotlari bo‘yicha jadal rivojlanib borayotgan turizm industriyalarining biri hisoblanadi. Yuklash
130 ПОЧВОВЕДЕНИЕ Рожкова В.А. Почвоведение на современном этапе играет особенно значительную роль как фундаментальная естественноисторическая наука, обеспечивающая нужды сельского, лесного, водного, коммунального хозяйства и других отраслей экономики. Yuklash
131 Ekologiya A. S. To`xtayev Yuklash
132 ПОЧВОВЕДЕНИЕ М.И. Яськов Курс «Почвоведение» является одним из основополагающих в профессиональной подготовке специалиста эколога-природопользователя. Изучая процессы формирования почв, как результат взаимодействия всех компонентов окружающей среды, знакомясь с закономерностями распространения различных типов почв в связи с изменением географических условий, студент получает образное представление о сложных взаимосвязях в природе. Yuklash
133 Экспедиционное  обследование  Айдаро‐ Арнасайской  системы озер И. Беликов ,О. Эшчанов Повышенные невязки водного баланса (таблица 3.5.) указывают на несовершенство существующей системы гидрометеорологического мониторинга озер и необходимости дальнейшего развития системы наблюдений на озерах. Yuklash
134 ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА А. А. САМОИЛЕНКО Учебная дисциплина «География туризма» рассчи- тана на студентов высших учебных заведений туристс- кого профиля, обучающихся по специальностям 230500 «Социально-культурный сервис и туризм» и 061100 «Менеджмент организации». Тематический план курса разработан на 120 часов. 1йз них 70 часов приходится на лекционный материал, 50 часов — на аудиторные семи- нарские занятия, выездные практические занятия и дру- гие активные формы обучения. Yuklash
135 БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ВА УНИНГ ТИЗИМЛИ ИНДИКАТОРЛАРИ А. Нигматов, Р. Кулматов, А. Расулов, Ш. Мухамедов У фаннинг турли соҳаларида турлича қўлланиладиган тизим. Масалан, тупроқ ҳолати унумдорлигининг асосий кўрсаткичларига қараб индекси сон жиҳатдан баҳоланади. Иқтисодда «Доу Джонс ин- декси» Нью-Йорк фонд биржасида акциялар нархини белгилаб бе- рувчи рақамли индекс бўлиб, у келажакда брокерларнинг Yuklash
136 МЕЖДУНАРОДНЫЙ турзм Е.А.Окладникова Yuklash
137 EKOLOGIYA ABDURAXMON ERGASHEV, MAVLUDA TURG‘UNOVNA YULCHIYVA, O‘ZAR AHMEDOVICH AHMEDOV, AKMAL ABZALOV Mazkur darslik O‗zbekiston Respublikasi Oliy va o‗rta maxsus ta‘lim vazirligining 2014 yil 10 martdagi 135510600-14 raqami bilan tasdiqlangan o‗quv rejasi asosida tuzilgan ―Ekologiya‖ nomli darslik farmatsiya, sanoat farmatsiyasi, biotexnologiya, metrologiya va kasb ta‘lim yo‗nalishlarining talabalari uchun mo‗ljallangan. Yuklash
138 ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА ШОУМАРОВ.С.Б По данным ВОЗ, половина из двух миллионов ежегодных случаев смерти детей от острых респираторных инфекций вызвана загрязнением воздуха внутри помещений. Острые респираторные инфекции, в частности пневмония, являются основной причиной смерти детей раннего возраста. Почти половина этих случаев смерти про Yuklash
139 GEOAXBOROT TIZIMINING ILMIY ASOSLARI T.X.Boltayev, Q.Raxmonov, O.M.Akbarov Ma’lumot koʻlami deganda ma’lumotni kiritish uchun zarur boʻladigan qatorlar soni yoki hajmini tushunish kerak. Bunda qisqa yoki uzun turdagi ma’lumotlar oʻsha ajratilgan joyga sigʻishi kerak. Ma’lumot turi deganda bizga berilgan geoaxborot dasturi oʻqiy oladigan yoki ruxsat bera oladigan formatlar tushuniladi. Jadvalga atribut ma’lumot kiritayotgan paytd Yuklash
140 Ekologiya Dilorom Yormatova Yuklash
141 ГЕОАХБОРОТ ТИЗИМИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ Э.Ю. САФАРОВ, И.М.МУСАЕВ, Ҳ.А. АБДУРАҲИМОВ Ушбу чизмада бир нечта йирик тизимлар ажратилган, масалан: – фотограмметрик тизим. Оқ-қора ва рангли фотосуратларни ЭҲМ хотирасига киритиш, уларни рақамли кўринишга айлантириш ва маълум даражада уларга ишлов бериш, сўнгра ортофотопланларни (жой участкаси Yuklash
142 Г Е О Д Е З И Я (1-ҚИСМ) Д.О.Жўраев, Д.Р.Носирова Ўртадан нивелирлашда ўлчаш натижасига бу хато деярли таъсир этмайди. Масалан, қараш трубаси орқадаги рейкага визирланиб саноқ олинганда рўй берган хато туфайли а саноқ ўрнига a’ қ a Қ  саноқ, олдиндаги рейкага қараб саноқ олинганда эса в ўрнига b’ қ b Қ  саноқ олинади. Шу саноқлардан нисбий баландлик ҳисоблаб чиқарилади. Yuklash
143 ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР А.В.ВАХАБОВ, Ш.Х.ХАЖИБАКИЕВ, Н.Г.МЎМИНОВ Ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининт ОТ-Ф7-124 (Ф7-0Х1+Ф7-103) «Ўзбекистон иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этишни фаоллаштириш ва қишлоқ ҳудудларида институционал ислоҳотларнинг чуқурлашуви» мавзусидаги фундаментал давлат илмий гранти доирасида бажарилган ва нашр этилган. Yuklash
144 GIDRAVLIKA K.SH. Latipov, O.M. Arifjanov Laminar soha uсhun yuqoridagi formulalardagi trubaning qarshiligi α va qarshilik koeffisienti K (9.3) formula yordamida hisoblab topiladi. Bunda Puazeyl formulasi bo`yiсha hisoblanadi: Yuklash
145 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ А.Н. Петрова Yuklash
146 Г И Д Р А В Л И К А А С О С Л А Р И Д. Р. Бозоров, Р. М. Каримов, Ж. С. Казбеков Босимли қувурларда чегаравий қатлам ўзгаршш. Оцимнинг “бошланғич участкам”. Агар 4.21-расмда ифодаланганидек кам тўсиқли бўлган қувурга ^ f реал суюқлик киришини кузатсак, A,A, бошланғич участкада u тезлик этораси текис кўриншпда бўлади. Маълум бир 1, масофадан кейин т„ * ишқаланиш кучланишининг таъсирида (А^А^ кесимгача) чегаравий Yuklash
147 Ekologiya huquqi J. T. Xolmo`minov Yuklash
148 ГИДРОФИЗИКА ВА СУВ МУВОЗАНАТИ ТАДҚИҚОТЛАРИ Ф.Я.Артиқова Сувнинг ранги шу сув Ўзи қандай рангдаги нурни таркатиб юборса, шундай рангга бумнади. Бунинг сабабини табиий сувлар таркибида ҳар хил ноарганиқ ва органиқ модцаларнинг борлиги билан тушунтирса бўлади, бу моддалар нурнинг таркалиб кетишига сабабчи бўлади. Yuklash
149 Общая гелогия А.Ф.Якушова Yuklash
150 EKOLOGIYA NIMA? Asqar Nig`matov XXI asrga keiib insoniyatni tashvishga solayotgan dolzarb masalalardan biri — ekologik muammodir. Shuning uchun bo‘lsa kerak, deyarli hamma gumanitar, ij`timoiy, iqtisodiy, siyosiy, tabiiy, aniq fanlar va o‘quv predmetlari hamda ma’rifiy-madaniy tadbirlar, davlatlar o‘rtasidagi uchrashuvlar, xalqaro anjuman va hattoki, biznes-shou chiqishlar ham, xuddi ana shu muhim muammoga bag‘ishlanmoqda. Yuklash
151 IQTISODIY VA SIYOSIY GEOGRAFIYA ASOSLARI A.Soliyev , I.Safareov Yuklash
152 «ГИДРОЛОГИЯ, ГИДРОМЕТРИЯ ВА ОКИМ ХАЖМИНИ РОСТЛАШ. ТЕСТ САВОЛЛАРИ U.U.JONQOBILOV ТЕСТ САВОЛ ВА ВАРИНТЛАР Yuklash
153 ЭКОНОМИКА Алексей Киреев . Принципы построения механизмов макроэкономической корректировки 234 ОГЛАВЛЕНИЕ 7 6. Контрольные задания ......................................................................................... 153 Вопросы на повторение Проблемы для обсуждения Задачи лава Yuklash
154 EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI P.S.SULTONOV Tabiat o‘ziga xos murakkab tizim bo‘lib, inson va jamiyat uning hosilasidir. U tabiat evaziga mavjud va rivojlanadi. Inson o‘z ehtiyojlarini tabiat hisobiga qondiradi. U tabiatdan havo, suv, oziq- ovqat, mineral va yonilg‘i xomashyolarini oladi va o‘zining hayot faoliyati davomida tabiatga o‘z ta’sirini ko‘rsatad Yuklash
155 GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI M. BAKIYEV, B. N O S IR O V , R. XCVJAQULOV Arkali konstruksiyali akveduklar juda tor va chuqur m ustahkam qoya asosli joylarda quriladi. Bunda nov arkaning ustida joylashtiriladi (2.55-0 rasm). Kanal bilan kanal kesishgan joylarda va unch Yuklash
156 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА Алексей Киреев «Международные отношения» 2000УДК 339 (075.8) ББК 65.5.83 К43 Взгляды, содержащиеся в публикации, принадлежат автору и не обязательно совпадают со взглядами МВФ. Тгге у!елге ехргеззей аге (Ьозе о! №е аи(Мог апб йо гкй песеззагШу гергезел! (гюзе о1 1Ье 1МР. Киреев А.П. Yuklash
157 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЙ Г.К. Ходжаева На расположение изобарических поверхностей в пространстве большое влияние оказывает температура воздуха. При одинако- вом давлении у земной поверхности одни и те же барические по- верхности в теплом воздухе лежат выше, чем в холодном, а со- седние поверхности расположены дальше друг от друга. Объяс- няется это тем, что в холодном воздухе, как более плотном, дав- ление уменьшается с высотой быстр Yuklash
158 ГЕОЛОГИЯДАН ЎҚУВ АМАЛИЁТИ АСОСЛАРИ Х.ЧИНИҚУЛОВ, Р.Н.ИБРАГИМОВ Дала ўқув амалиёти Ўзбекистон миллий унивеситетининг геология, геогpафия ва биология-тупроқшуносик факультетлари ўқув режасининг таркибий қисмини ташкил этиб, ҳозирги замон талабларига жавоб берувчи юқори малакали мyrахассислар тайёрлашда муҳим аҳамият касб этади Yuklash
159 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЙ Г.К. Ходжаева Суммарная деформация мембран комплекта анероидных коро- бок, вызываемая изменением атмосферного давления, преобразу- ется при помощи передаточного механизма в перемещение стрел- ки с пером по диаграммному бланку, закрепленному на барабане с часовым механизмом. Yuklash
160 Applied Geography University of Geneva, Switzerland Yuklash
161 EKOLOGIYA VA HAYOT А.Н. НИГМАТОВ ПРЕЗИДЕНТ ИСЛОМ КАРИМОВ АСАРЛАРИДА ЭКОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИНИНГ ЁРИТИЛИШИ Yuklash
162 Introduction to Hydrology River Mechanics Different forms of Precipitation Yuklash
163 Чўкинди жинслар петрографияси Тўлқин Зокирович Шермуҳамедов Тоғ жинсларинг физик ва кимёвий нураш маҳсулотларинининг ер юзасида ва ҳавза тубида қайтадан ётқизилиши натижасида пайдо бўладиган жинсларга чўкинди жинслари дейилади. Шунинг учун чўкинди жинсларнинг таркиби дастлабки туб жинслар таркибига боғлиқ. Уларнинг таркибида маълум миқдорда органик қолдиқлар, вулкан маҳсулотларилари, айрим ҳолларда коинотдан ерга етиб келган жисмлар мавжуд бўлади. Yuklash
164 EKOLOGIYA I.HAMDAMOV, Z.BOBOMURADOV, E.HAMDAMOVA Ekologiya — agronomiya mutaxassisliklari talabalariga o‘qitiladigan biologik fanlar orasida muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega Yuklash
165 КАРТА- ВТОРОЙ ЯЗЫК ГЕОГРАФИИ A M , Б Е Р Л Я Н Т Современная картография непосредственно участвует в реше- нии крупных народнохозяйственных проблем. Без картографиче- ского обеспечения невозможны освоение новых земель и развед- ка полезных ископаемых, охрана природы и рациональное исполь- зование природных ресурсов, изучение Мирового океана и познание космического пространства. При этом карты нередко становятся основным документом для принятия весьма ответственных хо- зяйственных решений. Yuklash
166 ЭКОЛОГИЯ НИМА? АСЈАР НИГМАТОВ Замонамизда µаммамизни ташвишга солаётган кундалик муаммоларимиздан бири – табиатдан іандай іилиб фойдалансак, у бизларга узоі муддат «хизмат» іилиши мумкин. Yuklash
167 ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ГЕОГРАФИЯСИ А.СОЛИЕВ Yuklash
168 АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ КАДАСТРИ Бобожонов А.Р. Рузибоев С.Б. Табиий ресурслар орасида ер айниқса катта ахамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари давлат қўмитасининг маълумотларига қараганда, мамлакатимизнинг умумий ер майдони 2008 йил 01 январ холатига кўра, 44410, 3 минг гани ташкил этади. Yuklash
169 Основы региональной экономики. Бутов В.И., Игнатов И.Г. Кетова Н.П. Yuklash
170 География промышленности России и стран СНГ В. А. Копылов Yuklash
171 Ekotizm va uning tasnifi Fayziyeva Sh. Referat Yuklash
172 G E N E T IK A A.T.G‘OFUROV, S.S.FAYZULLAYEV XX asrning ikkinchi yarmida o‘z tadqiqotlariga fizika, kimyo, matematika fan metodlarini joriy etish tufayli genetika biologiyaning tez sur’atlar bilan rivojlanayotgan sertarmoq sohasiga aylanadi. Yuklash
173 ДЕМОГРАФИЯ В. А. БОРИСОВ Демография - наука не новая. Ей уже более 300 лет. Но она все еще остается новой (в смысле - малоизвестной) наукой для большинства на¬ших граждан. Правда, в последние годы положение меняется. Слова «демография», «демографический» в различных словосочетаниях теперь нередко можно встретить в газетах, услышать по радио или по телевидению. Расширяется преподавание демографии на социологических, юридиче¬ских и других гуманитарных факультетах университетов (правда, по-преж¬нему в стране нет ни одного учебного заведения, готовящего специали¬стов-демографов). Yuklash
174 ГЕОГРАФИЯ Ю. Г. ЛИПЕЦ В.А.ПУЛЯРКИН С.Б.ШЛИХТЕР Yuklash
175 ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ В. А. КОПЫЛОВ Необходимость создания данного пособия вызван^ отсутстви¬ем современных вузовских учебников и учебных пособий по цело¬му ряду дисциплин экономической и социальной географии, в том числе и по географии населения. Используемые старые классиче¬ские учебники, хотя и остаются фундаментальными Yuklash
176 Geoekologik muammolar A. Rafiqov Yuklash
177 География промышленности России и стран СНГ В. А. Копылов Yuklash
178 Hydrology Principles H.M.RAGHUNATH The lines joining all points in a basin of some key time elements in a storm, such as beginning of precipitation, are called isochrones (Fig. 4.8). They are the time contours and represent lines of equal travel time and they are helpful in deriving hydrographs. Yuklash
179 Политическая география мира М. М.Голубчи Yuklash
180 G E O E K O L O G I Y A B.S.Gaypov, S.J.Abdireymov Yuklash
181 МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНЫХ ФИЗИКО -ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В.К.ЖУЧКОВА Yuklash
182 ПРАКТИКУМ по численным методам погоды Л. С. ГАНДИНА После выхода из процедуры рассчитанное поле if* для обла- сти II находится в массиве а. В том же массиве сохраняются неиз- менные граничные значения а|)* Р на контуре области I. Yuklash
183 МАКРОЭКОНОМИКА М.К. Бункина, В.А. Семенов Yuklash
184 С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Е М Е Т О Д Ы А Н А Л И З А Г И Д Р О М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Й И Н Ф О Р М А Ц И И В.Н. Малинин Известно, что зависимости между характеристиками природ­ ной среды носят, как правило, многофакторный характер, т.е. ко­ гда рассматриваемая переменная зависит не от одной, а уже от 179многих других переменных. Yuklash
185 GEOEKOLOGIYA ASOSLARI VA TABIATDAN FOYDALANISH A. Nigmatov, J. Musayev Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab O‘zbekistonda atrof-muhit muhofazasi, ekologik fan, ta’lim, tarbiya va madaniyatga juda katta e’tibor berildi. Yuklash
186 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н. Гаврилкокое Yuklash
187 GIDROEKOLOGIYA G.D.SHAMSIDINOVA, D.A.KARIMOVA Fanning rivojlanishi bilan texnika taraqqiyoti ham jadal o’sdi. Buning natijasida sanoat, ishlab chiqarishning o’sishi vujudga keldi. Inson tabiat boyliklaridan tobora ko’proq foydalana boshladi, tabiatga antropogen ta’sir kuchaydi Yuklash
188 Экономическоя география Артур О`Салливан Yuklash
189 ИКЛИМ УЗГАРИШИ ОСОСКОВА Т.А Yuklash
190 МАТЕРИКЛАР ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯСИ Т. В. В Л АС О В А Ушбу китоб 1961 ва 1966 йилларда Физическая география частей света номи билан босилиб чиққан дарсликнинг учинчи нашридир. Дарслик тузилиши жиҳатидан илгариги нашрига нисбатам анча ўзгартирилган. Yuklash
191 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ И. Я. Барлиани На рубеже 70-80-х гг. XX в. мировое сообщество вступило в новую эпоху своего развития - информационную, которая характеризуется преобладающей, а порой и определяющей ролью информации в жизни общества. Не обойден этим процессом и туризм. Yuklash
192 GIDROEKOLOGIYA G.D.SHAMSIDINOVA, D.A.KARIMOVA Fanning rivojlanishi bilan texnika taraqqiyoti ham jadal o’sdi. Buning natijasida sanoat, ishlab chiqarishning o’sishi vujudga keldi. Inson tabiat boyliklaridan tobora ko’proq foydalana boshladi, tabiatga antropogen ta’sir kuchaydi. Yuklash
193 ИЖТИМОИЙ ГЕОГРАФИЯ Назаров М., Тожиева З. Yuklash
194 и ж т и м о и й э к о л о г и я г а КИРИШ Ю. ШОДЙМЕТОВ Уч мингинчн йил яқиилашгани сари бнз яшаб турган дунс нафакат асримиз бошига нисбатан, балки унинг ўрталарига қараганда х,ам таниб бўлмас даражада ўзгарнб кетгани рўй-рост кўриниб турибди Yuklash
195 КАТАЛОК ЛИДНИКОВ ССР А.С.ШИТИННИКОВ Yuklash
196 Новый мировой порядок Киссинджер Г. Дипломатия В каждом столетии, словно следуя некоему закону природы, похоже, появляется страна, обладающая могуществом, волей, а также интеллектуальными и моральными стимулами, необходимыми, чтобы привести всю систему международных отношений в соответствие с собственными ценностями. В XVII веке Франция при кардинале Ришелье предложила новый тогда подход к вопросу международных отношений, основывавшийся на принципах государства-нации и провозглашавший в качестве конечной цели национальные интересы. В XVIII веке Великобритания разработала концепцию равновесия сил, господствовавшую в европейской дипломатии последующие двести лет. В XIX веке Австрия Меттерниха реконструировала «европейский концерт», а Германия Бисмарка его демонтировала, превратив европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики. Yuklash
197 IQLIM O’ZGARISHI VA EKOLOGIK MOSLASHUV Matkarimov N. Shu sоhaning mutaхassisi bo’lmagan kishilarga bunday iqlim o’zgarishlarini idrоk etish va tushunish оsоn emas, albatta. Tabiiy оfatlar kеskin o’zgarishlar bo’lmagan kishilik jamiyati davrlarida ham оzmi-ko’pmi ularni tashvishga sоlib turgan. Yuklash
198 КАТАЛОК ЛИНКИКОВ СССР В.Д.ПАНОВ Yuklash
199 ГЕОГАФИЯ ГОРОДОВ Г.М.Лаппо Yuklash
200 ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Yuklash
201 МЕТЕОРОЛОГИЯ ВА ИҚЛИМШУНОСЛИК АСОСЛАРИ Юрий Васильевич Петров, Ҳамроқул Турсунқулович Эгамбердиев, Бахтияр Махаматжанович Холматжанов Шимолий ва жанубий яримшарлардаги субтропик саҳроларга қуёш нур сочиш давомийлигининг катта қийматлари характерли. Шимолий яримшарда – бу Сахрои Кабир (4000 соат) ва Калифорния саҳролари (3600 соат). Жанубий яримшарда буларга Жанубий Африка саҳролари (3600 соат), Катта Австралия саҳроси (3200 соат) ва жанубий Америкадаги Атакама саҳроси (2800 соатгача) киради. Қуёш нур сочиш давомийлигининг энг кичик қийматлари шимолий яримшарда Тинч ва Атлантика океанларининг Yuklash
202 ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ В. А. КОПЫЛОВ Yuklash
203 UMUMIY EKOLOGIYA S.Mustafoyev, S.O‘roqov, P.Suvonov Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tomonidan oliy o‘quv yurtlari «Tabiatshunoslik fakulteti» (Ekologiya va tabiat muhofazasi ixtisosligi)ning talabalari uchun (V-855020) darslik sifatida tavsiya etilgan Yuklash
204 Methods of geographical analysis A. Owens Yuklash
205 O`rta Osiyo tog`larining qadimgi muzliklari И.П.Герасимов Хулоса қилиб айтганда, биз ҳозирги даврда кўриб турган Ўрта Осиё тоғлари Ер тарихининг янги даврлари ҳисобланган неоген даврининг охирлари ва тўртламчи даврнинг бошланишидан (тахминан 14 млн. йил бурун) ҳосил бўла бошлаган ва аста-секин кўтарилиб, ҳозирги кўринишини олган. Мана шу кейинги даврлар мобайнида, ҳам бу тоғларда кўпгина геологик жараёнлар юз берган. Шулар ичида энг муҳими ва қизиғи қадимги музликларнинг ҳосил бўлишидир. Yuklash
206 ЭКОЛОГИЯ и ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Э.В. Гирусов, С.Н. Чеп. Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.Вурных Yuklash
207 DARYOLAR GIDROLOGIYASI Xikmatov Fazliddin Xikmatovich, Yunusov Golib Xodjayevich Artikova Farida Yakubovna Erlapasov Narzikul Baxramovich Dovulov Nurulla Lapasovich Biz buyuk tilshunos olim deb biladigan Mahmud Qoshg‘ariyning "Devonu lug‘otit turk" asarida (1072­1074-yillarda yozilgan) ham o‘lkamiz suv havzalari – daryolari, ko‘llari haqida aniq ma’lumotlar keltirilgan. Ayni paytda, ushbu qomusiy asar gidrologiya atamalarining o‘z davridagi to‘liq manbai ekanligi bilan ajaralib turadi. Biz "Devon" matnini o‘rganish natijasida unda 1200 dan ortiq gidrologiya atamalari mavjud ekanligini aniqladik. Ushbu atamalar quyidagi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi: Yuklash
208 QIZIQARLI BILIMLAR QODIR TO`RAYEV, SATTOR BURXONOV, MUHAYYO ZOKIROVA Atrofimizni ajoyib va rang-barang muhit qurshab olgan. Bu shunday muhitki, unda bizga ma’lum bo‘lgan hodisalar o‘z sirini pinhon tutgan noma’lum hodisalar bilan bizga tanish, o‘rganilgan jarayon qandaydir notanish, hali o‘rganib ulgurilmagan jarayonlar bilan yonma-yon odimlaydi Yuklash
209 ГЕОЛОГИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ АБДУЛЛАЕВ Р.Н., ИШБАЕВ Х.Д., ГАНИЕВ И.Н., КУШАКОВ А.Р., ЧИНИКУЛОВ Х. Основу учебника «Геология Средней Азии» составляют лекционные курсы, читаемые авторами студентам бакалавриатуры и магистратуры геологического факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека в соответствии с учебной программой, утвержденной Министерством высшего и среднего специального образования Республики Yuklash
210 QISHLOQ XO‘JALIGI MELIORATSIYASI U. NORQULOV, X. ALLANOV Almashlab ekishni tashkil etish ikki davrdan – qo‘llash va o‘zlashtirish davrlaridan iborat. Almashlab ekishni qo‘llash - almashlab ekish loyihasini tuzish ishlarini bajarishdan iborat. Almashlab ekishni o‘zlashtirish – ekinlarni belgilangan navbatlab ekishga asta-sekin o‘tishdan iborat. Almashlab ekishni o‘zlashtirish uchun ko‘chma reja tuziladi. Buning uchun 2-3 yil, ba’zan esa undan ko‘p vaqt talab etiladi. Yuklash
211 Руководитель авторского коллектива Морозова Татьяна Глебовна Yuklash
212 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Изложены основные сведения о нашей планете, о возникновении и развитии географической оболочки Земли. Рассмотрены особенности формирования геосфер их строение, процессы и явления, происходящие в их пределах. Приводятся примеры и даются рекомендации по учету физико-географических особенностей территории при ведении боевых действий войск. Особое внимание акцентировано на тех вопросах, знание которых необходимо для изучения курсов составление и редактирование карт. Для курсантов картографической специальности. Yuklash
213 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Алексей Сергеевич Дегтярев Валерия Алексеевна Драбенко Вадим Анатольевич Драбенко Достоинствами метода А. Н. Колмогорова являются его простота и отсут- ствие сложных расчетов. Однако он обладает следующими существенными не- достатками: Yuklash
214 SANOAT CHIQINDILARINI TOZALASH TEXNOLOGIYASI ASOSLARI M.N. MUSAYEV Atrof-muhit — bu bizni o‘rab turgan ona tabiat. Tabiat bizni boqadi, kiyintiradi, yashashimiz uchun sharoit yaratadi. Tabiatda yaratilgan har bir obyekt inson uchun xizmat qiladi — yer, suv, havo va ulardagi barcha mavjudotlar, nabobotlar, yerosti tabiiy manbalar va hokazo, barcha, barchasi. Yuklash
215 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ А.Н. Петрова Yuklash
216 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Мустақил Республикамизнинг келажакдаги тақдири, шубҳасиз, ҳар томонлама камол топган иқтидорли ёшларимизнинг билим савиясига, жамият ривожланишининг устувор йўналишларидаги фаоллигига боғлиқ. Yuklash
217 “СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ” В.Н. Малинин, проф., РГГМУ, С.М. Гордеева, РГГМУ. Проанализировать качество полученной регрессионной модели, учи- тывая, что для хорошей модели необходимо выполнение следующих условий: 1) коэффициент корреляции должен быть значим; 2) все коэффициенты регрессии должны быть значимы; 3) модель должна быть адекватна; 4) коэффициент детерминации должен быть больше 0.7; 5) стандартная ошибка модели должна быть меньше 0.67 стандартного отклонения исходного ряда y. Yuklash
218 ПРАКТИЧЕСКАЯ ГИДРОМЕТРИЯ И. М. Шаталов, М. К. Щербакова, А. Н. Кондратович, В. А. Ключников, В. Н. Вишняков Вода в реке движется под действием силы тяжести, стекая по руслу под уклон с более высоких отметок (от истока) на более низкие (к устью реки). Чем больше продольный уклон реки, тем с большей скоростью течет вода. На скорость речного потока оказывает влияние шероховатость поверхности дна. В более шероховатом русле, при тех же уклонах дна, поток будет сильнее подтормаживаться, и скорость его всегда меньше, чем в гладком русле. Yuklash
219 SANOAT EKOLOGIYASI D. YORMATOVA Yuklash
220 ГЕОГРАФИЯ КЛИМАТОВ В.Н. Сорокина, Д.Ю. Гущина Существенное влияние на ускорение процесса нагревания воздуха весной оказывает под- стилающая поверхность. Преобладающие песчаные почвы, которые имеют высокую водо- проницаемость и слабую капиллярность, отличаются большой сухостью и малой теплопро- водностью. Благодаря почти полному отсутствию влаги в верхнем слое песка и его малой теплопроводности поступающее солнечное тепло почти целиком расходуется на нагревание воздуха. Сильное нагревание нижних слоев воздуха приводит Yuklash
221 SANOAT EKOLOGIYASI D. YORMATOVA Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish zonalari havo muhitining ob-havo sharoitini havoning quyidagi ko`rsatkichlari belgilaydi: 1. Havoning harorati, °C bilan o`lchanadi. Yuklash
222 ОБЩАЯ И РЕЧНАЯ ГИДРАВЛИКА И.П.Спицын В.А. Соколова З о н е с (см. рис. 6.7) отвечает кривая подпора типа ci. Она появляется в русле, когда h < h K < ho. Рассуждая, как и выше, ~ можно с помощью уравнения (6.47) показать, что кривая в зоне с обладает следующими свойствами: она является кривой под- пора, на правом своем конце имеет вертикальную касательную CD, асимптот нет, выпуклость ее обращена вниз, длина ее явля- ется конечной. Yuklash
223 РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ Д.В. Николаенко Рекреационная деятельность — сложный процесс. Ее изучение не сводится только к запоминанию экзотических мест отдыха на земном шаре, чисто описательному подходу. Такой уровень хорош для человека, выбирающего место для своего очередного отпуска и систематически просматривающего в этой связи туристические буклеты. Специалисты по организации рекреационной деятельности должны знать, как действует «закон больших чисел», Yuklash
224 SUV RESURSLARIDAN MUKAMMAL FOYDALANISH VA MUHOFAZA QILISH SH. M I RADOV, X . V A L IY E V , B. X O L BO Y E V , R . B O Z O R O V 0 ‘simliklar uchun quyidagi natriy (Na2S 0 4, NaCl, Na2S 0 4) tuzlari haddan tashqari zararli hisoblanadi. Ularni zararlilik darajasi bo`yicha quyidagicha joylashtirish mumkin: Yuklash
225 СОЦИАЛ ИҚТИСОДИЁТ : Саидова Г.К. Yuklash
226 САНОАТ ЭКОЛОГИЯСИ О .Қ у д р а т о в Ватанимизнинг мустақилликка эришиши экология муам- моларини ҳал қилиш, инсоннинг табиатга бўлган муносабатини янги босқичга кўтариш имконини беради. Yuklash
227 SUV RESURSLARINI HAVZAVIY REJALASHTIRISH VA BOSHQARISH Salohiddinov A.T. Ashirova O.A. Mavjud vaziyatni tahlil qilish va baholash Havzaviy Rejani ishlab chiqishda asosiy yo‘nalish hisoblanadi. Tahlil/baholash ishlari manfaatdor tomonlarning o‘z kuchlari yoki jalb etilgan qo‘shimcha ekspertlar yordamida amalga oshirilishi mumkin va bu faoliyat quyidagilarni o‘z ichiga oladi: Yuklash
228 ГЕОЭКОНОМИКА Артур О`Салливан Yuklash
229 ТАБИИЙ КАРТАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ ВАТУЗИШ Э.Ю.САФАРОВ Yuklash
230 TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASI O. HASANBOYEVA, X. JABBOROVA, Z. NODIROVA O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng o‘z milliy qadriyatlarini tiklash yo‘lida jamiyat hayotining har bir jabhasida sobitqadamlik bilan ish olib bormo Yuklash
231 МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ Муаллифлар жамоаси: А.С.Солиев, Э.А.Аҳмедов, Р.Й.Маҳамадалиев, М.И.Назаров, З.Н.Тожиева, М.Ж.Болтаев, У.А.Атажанова. Yuklash
232 МЕЖДУНАРОДНЪIЙ ТУРИЗМ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Yuklash
233 МУҲАНДИСЛИК ГЕОЛОГИЯСИ ВА ГИДРОГЕОЛОГИЯ Эргашев Й.. Назаров М. З. Ҳар бир жинснинг текстура ва структурасидан ташқари, рангини, унингн ранги нимадан пайдо бўлганини ва тахминан бўлса ҳам нисбий солиштирма оғирлигини белгилаш зарурдир. Yuklash
234 YER OSTI SUVLARI DINAMIKASI I.A.AGZAMOVA, G‘.D.GULYAMOV Qatlamning suv o‘tkazuvchanligi asta-sekin o‘zgarganda to‘g‘ri chiziq qonuni asosida quyidagi asta-sekin o‘zgargandagi harakat ro‘y beradi Yuklash
235 Шаҳарлар географияси Солиев А.С. Yuklash
236 TABIATSHUNOSLIKNI O`QITISH METODIKASI M. I. NURIDDINOVA 0 ‘quvchilarni har tomonJama tarbiyalashning asosi ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishdan iborat. Bu vazifani boshlang‘ich sinflarda amalga oshirishda tabiatshunoslik fani muhirn rol o‘ynaydi. Yuklash
237 АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ А. Қ. АБДУЛЛАЕВ, Ҳ. А. АРҒИНБОЕВ, Ҳ. У. АБДУЛЛАЕВ Тупроқ қурғоқчилиги. Тупроқда намлик етарли бўлмаганда тупроқ қурғоқчилиги юзага чиқади. Тупроқ қурғоқчилиги баҳор ва ѐзда узоқ вақт ѐмғир ѐғмаганлигидан келиб чиқади. Yuklash
238 Ҳудудий мажмуаларнинг назарий асослари A.Солиев Yuklash
239 ГИДРОФИЗИКА ВА СУВ БАЛАНСИ ТАДҚИҚОТЛАРИДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР БАЖАРИШ УЧУН ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА НАЪМУНАСИ Г.Д.Рихтер Қор қоплами деб ер юзасида ётган қор қатламига айтилади. Қор қоплами асосан қорнинг интенсив ёғиши натижасида пайдо бўлади. Қор қопламининг таркиби бир хил бўлмайди, унинг тўзилиши қатламли бўлади, чунки эски қор қатламининг устига яна янги қорлар Yuklash
240 TUPROQ BIOLOGIYASI Eshova X. S, Vahobov A.H, Rasulova T.K, Ibodov K. I, Jurayeva U. M Yuklash
241 ТАДҚИҚОТ АСОСЛАРИ ИЛМИЙ А.Солийев Yuklash
242 TUPROQSHUNOSLIKKA KIRISH ABDRAXMANOV TOXTASIN TURSUNOV LATIF JABBAROV ZAFARJON ABDUKARIMOVICH ARTIKOV HAYTBAY RAXMATILLAEVICH QAXAROVA MAVLUDA Mamlakatimizda malakali tuproqshunos mutaxassislarni “Kadrlar tayyorlash” Milliy dasturida belgilangan talablar asosida tarbiyalash o‘qitishning asosiy mazmuni va mohiyatini belgilaydi. Yuklash
243 ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСИ А.С. Солиев, М.Р.Усмонов Yuklash
244 TURIZM ASOSLARI M irzayev M urotjon Ahmadjonovich, Aliyeva Mahbuba To‘ychiyevna Mustaqillik iqtisodiyot ta’limi tizimini misli ko‘rilmagan darajada modernizatsiyalashtirib yubordi. Yangi-yangi yo‘nalishlar va ixtisosl i klar zamon talabiga m oslashtirilm oqda. Yuklash
245 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ А.Ю. СКОПИН Yuklash
246 TURIZM ASOSLARI M irzayev M urotjon Ahmadjonovich, Aliyeva Mahbuba To‘ychiyevna Mustaqillik iqtisodiyot ta’limi tizimini misli ko‘rilmagan darajada modernizatsiyalashtirib yubordi. Yangi-yangi yo‘nalishlar va ixtisosl i klar zamon talabiga m oslashtirilm oqda. Yuklash
247 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Т. Р. Тэор Yuklash
248 АМАЛИЙ ГИДРОМЕТРИЯ Д.Ғ. Ахмеджонов, Х.Р. Ибрагимова М.Т. Мухаммадиева, Н.Н. Гадаев сув сатҳини ўлчаш учун шартли равишда қабул қилинган мавҳум текислик. Бу текислик дарёнинг тарихий минимал сув сатҳидан камида 0,5-1 м пастда танлаб олинади. Yuklash
249 TURIZM OPERATORLIK XIZMATINI TASHKILLASHTIRISHNING ASOSLARI BEKJANOV D. Mamlakatning ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishida aholiga xizmat ko‗rsatuvchi sohalarning o‗rni va roli g‗oyat sezilarli bo‗lib, bunda turizmning ahamiyati boshqa xizmat ko‗rsatish sohalariga qaraganda yuqori sur‘atlar darajasida rivojlanishi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham keyingi yillarda O‗zbekistonda turizmni rivojlantirish bilan bog‗liq bo‗lgan masalalarga katta e‘tibor berilib, uning turistik salohiyatidan samarali foydalanish yo‗llari shakllanmokda. Yuklash
250 МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ А. А. Аргучинцева Обозначим в последнем равенстве первое слагаемое в правой части через i A , а выражение перед скобкой во втором слагаемом – через i B . Тогда Yuklash
251 АЭРОЛОГИЯ, РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Н. Ф. Павлов В качестве преобразователей давления обычно используются мембранные преобразователи, подвижный центр которых с по- мощью рычажного механизма соединяется с подвижным кон- тактом потенциометра. Дальнейшее преобразование перемеще- ния подвижного центра мембранной коробки в электрический сигнал и его регистрация производятся так же, как и при пре- образовании и регистрации влажности. Yuklash
252 UMUMIY EKOLOGIYA Ahmatqul Ergashev Yuklash
253 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) I. Методические Дисциплина предполагает следующие формы работы со студентами: лекционные, лабораторные и практические занятия (выполнение заданий, обсуждение вопросов на семинарах, проведение дискуссии, подготовку и обсуждение докладов). Yuklash
254 ОКЕАНОЛОГИЯ Ю.Ф.БЕЗРУКОВ В основу настоящего учебника положены лекции, которые автор в течение ряда лет читает на кафедре физической географии и океанологии географического факультета Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Yuklash
255 С Б О Р Н И К У П Р А Ж Н Е Н И Й П О Ч И С Л Е Н Н Ы М М Е Т О Д А М П Р О Г Н О З А П О Г О Д Ы П . Н . Б е л о в Таким образом, приходим к выводу, что вычислительная схема будет устойчивой, если выполняется последнее соотношение, представляющее отношение между шагом по времени и шагом по горизонтальной координате при заданном параметре с, имеющим смысл скорости. Yuklash
256 PRIKLADNAYA GEOMORFOLOGIYA T.B.EVONKOVA Yuklash
257 ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ Ю.П.СЕЛИВЕРСТОВ, А.А.БОБКОВ Рассмотрены строение, происхождение и функционирование географической оболоч-ки — взаимосвязанной системы собственно земных образований. Географическая оболочка представлена как биокосная система — результат постоянного взаимообусловленного обмена живого и косного вещества, существующего с момента формирования планеты Yuklash
258 ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ В. А. Копылов Yuklash
259 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Т. Р. Тэор Yuklash
260 PHY Фрэнсис ФУКУЯМА А.Н. Петрова Yuklash
261 TAБИИЙ ГEOГPАФЯДАН УK,УВ ДАЛА PAKTИKACИ Ш.C.3aKHpoB A.A.CaГАToB Yuklash
262 ЎЗБЕКИСТОН ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯСИ И.А.Ҳасанов, П.Н.Ғуломов Ўзбекистон табиий географияси курсидан тайёрланган ушбу дарслик икки қисмдан иборат бўлиб, унда Ўзбекистоннинг табиий шароити ва ресурслари, улардан оқилона фойдаланиш йўллари тўғрисида, Ўзбекистон табиатидаги ички тафовутлар ҳақида маълумотлар баён этилган. қўлингиздаги биринчи бўлим асосини республика табиати компонентлари хусусиятларининг тавсифи ташкил этади. Yuklash
263 Фрэнсис Фукуяма Конец истории и последний человек Михаил Борисович Левин Yuklash
264 Ўзбекистон табиий географияси Ўзбекистон табиий географияси Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Илмий кенгашининг 2006 йил 6-сонли мажлиси қарорига мувофиқ нашрга тавсия этилган. Yuklash
265 СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В. А. КОПЫЛОВ Yuklash
266 ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ и ГЕОМОРФОЛОГИИ И. Н. Лобанов, Б. Д. Русанов е . о л о г и я - ^ э т о н а у к а о с о с т а в е , с т р о е н и и Н и:с т о р и И` р а 3 `В и т и я 3 е !М н о й к о р ы. Геология — одна из наук о Земле. Земля является планетой солнечной системы, она и`меет сложное строение и длительную ис­ торию своего развития. Ее изучают одновременно несколько наук; геодезия, астрономия, геофизика, Yuklash
267 Экономическоя география Н.Г. Кузнецов, Yuklash
268 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И. С. Иванова Курсы лекций по социально-экономической географии зарубежных стран, читаемые на Географическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, организованы по географическому принципу: Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Латинская Америка и т. д. В силу огромных размеров, природной и цивилизационной неоднородности Азии в рамках соответствующего курса выделяются блоки по крупным регионам, включая Юго-Восточную Азию. Yuklash
269 Столкновение цивилизаций Столкновение цивилизаций Yuklash
270 МИРОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВВЕДЕНИЕ ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН энтузиаст моделей рационального выбора—конечно, о торжестве индивидуалистической рациональности и т.д. Когда очередь дошла до Валлерстайна (между прочим, незадолго до того избранного Президентом Международной социологической ассоциации), он начал свое выступление убийственно спокойной констатацией: «Леди и джентльмены, в будущем веке социологии больше не будет». Выдержав паузу, Валлерстайн как всегда доходчиво изложил свои доводы: Yuklash
271 РЕДАКЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Yuklash
272 Чет мамлакатлар иқтисодий географияси Болтаев М Ж Yuklash
273 Монографияни падари бузрукворим-Қодиров Асламнинг порлоқ хотирасига бағишлайман Э.А Ахмедов Yuklash
274 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНОГО МИРА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Н. Петрова Yuklash
275 КАРТОГРАФИЯ С ОСНОВАМИ ТОПАГРАФИИ В.С.ЮЖАНИНОВ Yuklash
276 ТЕРРИТОРИАЛЬНААЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ Ю. А. Симагин Yuklash
277 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ Ю. Г. ЛИПЕЦ, В.А.ПУЛЯРКИН, С.Б.ШЛИХТЕР Yuklash
278 ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ГЕОГРАФИЯСИ А.СОЛИЕВ Мустақил Ўзбекистон Республикаси, унинг 12 вилоят, Қорақалпоғистон Республикаси пойтахт – Тошкент шаҳри бошчилигида ҳар бири ва биргаликда ўзига хос иқтисодий макон, жаҳон ҳамжамиятида эса ягона геосиёсий тизимни ташкил қилади. Yuklash
279 Гидроэкология ва атроф мухит мухофазаси П.Н.Гуломов Yuklash
280 География промышленности России и стран СНГ В. А. Копылов Народнохозяйственный комплекс страны включает все сферы экономики и производительные силы всех экономи¬ческих районов. Yuklash
281 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ Н.А.КОГАЙ Yuklash
282 АБИССАЛЬ Х.ЧИНИҚУЛОВ, Ғ.Р.ЧИНИҚУЛОВ Yuklash
283 МЕТОДИКА ГЕОГРАФИИ Кузнецов М.В. Географическое пространство в виде геотории, включающей сушу и водные поверхности, всегда выступает решающим фактором в общественном воспроизводстве и жизни каждого отдельно взятого человека. Yuklash
284 УМУМИЙ EP БИЛИМИ H. Vahobov Yuklash
285 AGROEKOLOGIYA АҲМАТҚУЛ ЭРГАШЕВ ТЕМУР ЭРГАШЕВ Yuklash
286 ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА С.И. АНДРЕЕВА, Н.И. АНДРЕЕВ Начальные сведения по фауне Аральского моря были получены попутно с другими исследованиями в период дипломатического и торгового проникновения России в Среднюю Азию Yuklash
287 БИОЛОГ^Ь^^ҚРШВДИИНГ умумда МЕТОДИКАСИ А.Т.Гофуров, Ж.Толипова, С.С.Файзуллаев, И.Азимов, Б.Аҳмадалиева Биология ўқитиш методикаси биология фан асослари билан боғлиқ бўлган ўқув, жараёнлар, принциплар ва конуниятлар тўғрисицаги фандир. Мазкур принцип ва қонуниятларни билиш ўқитувчига мактаб биодогия курси билан боғлиқ ўкув-тарбиявий жараёнларни замон талабларига мос ҳолда ташкил этиш ва бошқариш имконини беради. Yuklash
288 БОЛАЛАРНИ ТАБИАТ БИЛАН ТАНИШТИРИШ МЕТОДИКАСИ Ш.А.СОДИҚОВА, М.А.РАСУЛХЎЖАЕВА Табиат – битмас-туганмас хазинадир. Ўсимликлар дунёси, ҳайвонот олами ёш қалбнинг тўғри ўсиб шаклланишида, табиатда 5 бўладиган воқеа-ҳодисаларнинг сир-асрорини ўрганиб вояга етишида катта манба бўлиб хизмат қилади. Yuklash
289 ГЕОГРАФИЯ Ю. Г. ЛИПЕЦ В.А.ПУЛЯРКИН С.Б.ШЛИХТЕР Кроме идеологических причин для подобного ограничения рамок географии мирового хозяйства были и объективные основания. Во-первых, большинство сведений по размещению и объемам производ¬ства в социалистических государствах, особенно в СССР, были не-доступны для открытой печати. Засекречивание началось в 30-х гг. со стратегических отраслей — цветной металлургии, многих видов машиностроения и химии, а потом закрытость охватила практиче¬ски все подразделения экономики, включая аграрный сектор. Во-вторых, в те же годы в Советском Союзе, а позднее и в других странах социализма сложились собственные системы цен. нацио¬нальных счетов, расчетов национального богатства. Yuklash
290 ГЕОБОТАНИКА В. Н. Тихомиров Yuklash
291 ГЕОГРАФИЯ Ю. Г. ЛИПЕЦ В.А.ПУЛЯРКИН С.Б.ШЛИХТЕР География мирового хозяйства долгое время оставалась сугубо вспомогательной дисциплиной в кругу общественно-географических наук, где ведущее место сначала занимала общая экономическая география, а затем география населения и городов. Yuklash
292 Геоэкологик муаммолар ва уларнинг ечими Абирқулов Қ.Н. Yuklash
293 Harbiy topografiya Tangirberdiyev S.K. Yuklash
294 INSON EKOLOGIYASI A. ERGASHEV, T. ERGASHEV Yuklash
295 МАКТАБГАЧА Еш даги болаларга экологик тарбия БЕРИШ P. Yusupova Хозирги ва1^тда экологик тарбия долзарб масалалар- дан бири булиб турибди. Ер юзида аз^оли сони йил сайин усиб бормок;да, табиий ресурсларни истеъмол 1^илиш- нинг кулами кенгайиб, суръати ортиб бормовда. Yuklash
296 МУКОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНШАРИД/Ш ФОЙДАЛАНИШ ВА УНИНГ ИКТИСОДИЙ ИОИКБОЛЛАРИ Камолжон ШОДИМЕТОВ Адоли фаровонлиги ва мамлакат тарацк^иётини ик,тисодиёт- нинг усиш суръатисиз тасаввур этиб булмайди. Чунки, у бутун давлатнинг, к^олаверса, дар бир фук^аро турмуш даражасини оши­ риш манбаи дисобланади Yuklash
297 ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ А.А.Азизов, Н.Г.Акиншина Каждый из авторов многочисленных определений пы- тается по возможности более полно раскрыть суть УР, од- нако сделать это нелегко, поскольку это понятие включает в себя все стороны жизни и деятельности человека. Yuklash
298 САНОАТ ЭКОЛОГИЯСИ И.И.Фатоев Х.Н.Мавлянов Аслида «ресурс» сузи француз тилидан олинган булиб, «яшаш воситаси» деган маънони англатади. Ресурс деганда табиий жисмлар ва фойдаланиладиган энергия турлари тушунилади. Yuklash
299 ЭКОЛОГИЯ Э.В. Гирусов, С.Н. Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Yuklash
300 Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish A.A. Qayumov, R.N. Raxmonov, L.Sh. Egamberdiyeva, J.X Hamroqulov Yuklash
301 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОГРАФИЯ А.РАФИКОВ Yuklash
302 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОГРАФИЯ А.РАФИКОВ Yuklash
303 TUPROQSHUNOSLIK Sh. Xoliqulov, Р . Uzoqov, I. Boboxo`jayev Yuklash
304 Географические названия мира E. M. Поспелов Географические названия относятся к числу важнейших памятников культуры. Создан­ ные на разных языках, в разное время, они отражают всю многовековую историю челове­ чества: природные условия его существования, материальную и духовную жизнь в их не­ прерывном развитии. Интерес к названиям, стремление понять их скрытый смысл и связь с именуемым объектом наблюдается со времен Древней Греции и Рима, причем с разви­ тием образования и культуры этот интерес постоянно растет. Одним из путей удовлетворения любознательности «широко Yuklash
305 АННОТАЦИЯ В. А. Копылов Yuklash
306 O`zbekiston Respublikasining ekologiya huquqi J. T. Xolmo`minov Yuklash
307 Ўсимликлар_экологияси Культиасов, Ахунов Tirik organizmlarning atrof-muhitga munosabati qadim zamonlarda ham ma’lum bo‘lgan. Yuklash
308 ДАВЛАТ ТАЛАБЛАРИ И.КАРИМОВ Yuklash
309 ЎЗБЕКИСТОНДА БИОЭНЕРГЕТИКАНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИ ШАДИМЕТОВ КАМАЛЖАН Yuklash
310 ЭКОЛОГИК МОНИТОРИНГ А. Н. ХО Ж И М АТОВ Атроф-мухит мониторинги гояси ва «мониторинг» атама- си 1971 йилда БМТнинг атроф-мухит буйича Стокгольм анжу- манини 1972 йил 5-16 июнда утказишга тайергарлик билан боглик. тарзда вужудга келган. Yuklash
311 ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Yuklash
312 Ekologik ta`lim-tarbiya A.Ismoilov, R.Ahadov Yuklash
313 ЭКОЛОГИК ТУРИЗМ Р.ҲАЙИТБОЕВ, У. МАТЯҚУБОВ Экологик туризм ўтган асрнинг охирларидан бошлаб жаҳон туризми индустриясига аста-секин кира бошлади. Бутунжаҳон туризм ташкилотининг маълумотлари бўйича кейинги беш йилда экологик туризмда туристлар оқими тобора кўпайиб бораѐтганлиги ҳақида ҳисоб – китоб натижалари келтирилган. Yuklash
314 УМУЬИЙ ГЕОГРАФИЯ Х.ЧИНИҚУЛОВ, Ғ.Р.ЧИНИҚУЛОВ Yuklash
315 ИЖТИМОИЙ ГЕОГРАФИЯ Назаров М., Тожиева З. Жамият ривожланишининг конуниятларини кўпчилик фанлар ўрганади. Унинг худудий ташкил этилиши масалаларини тадқиқ этишда замонавий иқтисодий ва ижтимоий географиянинг ахамияти катта. Yuklash
316 ЭКОЛОГИЯ А.С. СТЕПАНОВСКИХ Yuklash
317 ИЧТИМЩИЙ ГЕОГРАФИЯ П.Н.Гуломов Jamiyat rivojlanishining konuniyatlarini ko’pchilik fanlar o’rganadi. Uning xududiy tashkil etilishi masalalarini tadqiq etishda zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy gеografiyaning axamiyati katta.Avvalambor, bеvosita moddiy ishlab chiqarish tarmoqlari yoki xo’jaliklar gеografiyalarining rivojlanishi bilan tarkib topgan iqtisodiy gеografiya, o’tgan asrning 80 yillariga kеlib, xozirdagi iqtisodiy va ijtimoiy gеografiyaga aylandi, ya`ni uning ijtimoiy (sotsial) qanoti tеzroq rivojlandi. Yuklash
318 ЭКОЛОГИЯ Х.Т.Турсунов, Т.У.Рахимова Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонунининг(1992) 4-моддасида «...барча турдаги таълим муассасаларида экология ўқувининг мажбурийлиги» таъкидланади. Yuklash
319 ЭКОЛОГИЯ ТУХТАЕВ АНВАР СУЛТОНОВИЧ Yuklash
320 Глобальная социально-экономическая география Н. В. Алисова Yuklash
321 ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ А. А. САВАРИН Из научных журналов республики Беларусь наиболее авторитетны следующие периодические издания: «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi» (серыя бiялагiчных навук) и «Вестник БГУ» (серия 2, Химия. Биология. География). Yuklash
322 ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ Б.М. Кленов Известно, что уже в древнем мире люди сталкивались со всеми теми проблемами, которые теперь называются экологическими. Yuklash
323 ЭКОЛОГИЯ ХУКУКИ с х е и а л а р в а т у ш у н ч а л а р д а А.Н.НИГМАТОВ Yuklash
324 Ekologiya huquqi Usmonov M.B Yuklash
325 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ДЕМОГРАФИИ П.Н.Гуломов Yuklash
326 ЭКОЛОГИЯ ХУКУКИ с х е и а л а р в а т у ш у н ч а л а р д а А.Н.НИГМАТОВ Yuklash
327 ЎРТА ОСИЁ ГЕОМОРФОЛОГИЯСИ М.МАМАТҚУЛОВ Ўрта Осиё геоморфологик тузилиши хилма-хил ва мураккабдир. Унинг шимолий ва ғарбий қисмида жойлашган бепаён текисликлари, пасттекисликлари, платолари, паст тоғлари ва қирлари бир-бири билан алмашинади, уларни кўплаб дарёлар, қуруқ ўзанлар, чуқур жарликлар кесиб ўтади, шамоллар иши натижасида келиб чиққан турли эол рельеф шакллари (қум тепалари, барханлар ва бошқалар) ер юзасини ўзгартиради ва хилма-хил қилади. Yuklash
328 ЎРТА ОСИЁ ГЕОМОРФОЛОГИЯСИ М.МАМАТҚУЛОВ Yuklash
329 МАКРОЭКОНОМИКА М.К. Бункина, В.А. Семенов Во-первых, теоретический анализ нацелен на изучение основ эконо¬мической и финансовой политики государства. Этой ключевой задаче подчинены структура учебника, распределенные по главам "Вопросы для обсуждения", помещенные в Приложении реферативные переводы. Во-вторых, нас особенно занимает связь универсальной науки с рос¬сийской действительностью. Мы заметно отстали в экономической тео¬рии. Времена, когда "книги предавались огню", оборачиваются недо¬статком профессионализма. Вакуум нужно заполнить. Но, вместе с тем, необходим анализ специфической реакции российской экономики на знакомый всем перечень общеэкономических зол - безработицу, инфля¬цию, спад; уяснение позиций предпринимательства, потребителей, по¬литических кругов. Yuklash
330 ЭКОЛОГИЯ АСОСЛАРИ ВА ТАБИАТНИ МУХОФАЗА КИЛИШ А. ТГХТДЕБ, А. ХАМИДОВ Yuklash
331 ХАЛҚ ТАБИИЙ ГЕОГРАФИК ТЕРМИНЛАРИ М.Т.МИРАКМАЛОВ Ушбу монографиянинг асосий мақсади ўзбек халқ табиий географик терминлари, уларни саралаш, гуруҳлаштириш, Ўзбекистонда халқ табиий географик терминларининг ривожланиш тарихи, географик терминологияга оид бўлган қадимий асарлар, уларни терминологик тадқиқ этиш, халқ оғзаки нутқида бўлган, Yuklash
332 Политическая география мира М. М.Голубчик Современный мир, мир на рубеже XXI века и третьего ты- сячелетия, чрезвычайно сложен, многообразен и динамичен, это доистине живой мир. Он представляет собой мозаичную сово- купность целого ряда цивилизаций, народов, различных социально- экономических типов стран, характеризуется меняющейся политической "анатомией". Yuklash
333 ЭКОЛОГИЯ ВА БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ Х.Т. ТУРСУНОВ Yuklash
334 экология ВА АТРОФ-МУХИТНИ МУХОФАЗА ХИЛИШ А.Э.ЭРГАШЕВ, А.Ш.ШЕРАЛИЕВ, Х.А.СУВОНОВ, Т.А.ЭРГАШЕВ Yuklash
335 ЭКОЛОГИЯ, ДИН ВА САЛОМАТЛИК ШАРИФ ОТАБОЕВ Она табиат ниоятда гузал, унинг инсоният учун мар^амати кенг. Табиат тирик жонларнинг онаси. У инсониятни кийинтиради, ози^-ов^аг билан таъминлайди, нафас олиш учун керак булган тоза хавони етказиб беради, жониворларнинг гириклиги учун зарур булган аво кислородини ишлаб чик,аради, дунёвий модца алмашиниш жараёнлари табиий му^итда амалга ошади Yuklash
336 экология ўқитиш МЕТОДИКАСИ Ҳ. Ҳайдарова, 3. Баҳодирова, Ш. Якубжонова Yuklash
337 Картография Мирзалиев Т. Yuklash
338 The GeoJournal Library Wolf Tietze, Helmstedt, Germany Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
339 Прикладная геоморфология Звонкова Т.В Yuklash
340 Прикладная география Рафиков, Вахабов Yuklash
341 прикладная география A.Rafiqov Yuklash
342 AHOLI GEOGRAFIYASI VA DEMOGRAFIYA ASOSLARI M.R. BO‘RIEVA, Z.N. TOJIEVA, S.S. ZOKIROV Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
343 Ўзбекистоннинг иқтисодий ва ижтимоий жўғрофияси Г.Асaнов Yuklash
344 ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ В. А. КОПЫЛОВ Yuklash
345 . ДЕМОГРАФИЯ КАК НАУКА А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
346 МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНЫХ ФИЗИКО -ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В.К.ЖУЧКОВА, Э.М.РАКОВСКАЯ Yuklash
347 Табиий географиядан укув дала практикаси Зокиров Ш.С Yuklash
348 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНЫХ ФИЗИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Б.Н. ГУРСКИЙ Yuklash
349 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНЫХ ФИЗИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Б. ГУРСКИЙ Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
350 IQTISODIY VA SIYOSIY GEOGRAFIYA ASOSLARI A .S o li y e v , I . S a f a r o v Yuklash
351 Назаров М., Тожиева -Ижтимоий география Назаров М., Тожиева Yuklash
352 Глобальная социально-экономическая география Н.В.Алисова Yuklash
353 Ижтимоий география Назаров М., Тожиева Yuklash
354 Umumiy geologiya Abdug`aniyev I Yuklash
355 . Geomorfologiya Mamatqulov M Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
356 Прикладная геоморфология Звонкова Т.В. Yuklash
357 Polevaya_geofizika А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
358 Полевая геофизика Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
359 INSON VA TABIAT INSON VA TABIAT Yuklash
360 Узбекистонда табиатдан фойдаланишнинг географик асослари Гуломов П Yuklash
361 Узбекистонда табиатдан фойдаланишнинг географик асослари Гуломов П Yuklash
362 Зокиров Ш . С. ЛАНДШАФТШУНОСЛИК (4) Зокиров Ш . С Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
363 Зокиров_Ш_СКичик_худудлар_табиий_географияси (2) Зокиров_Ш Yuklash
364 Jahon_ijtimoiy_iqtisodiy_geografiyasi_B_Bahritdinov_va_b_1 B.Bahritdinov Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
365 Жаҳон_мамлакатларииқтисодий_ва_ижтимоийгеографияси Жулиев А.Чинникулов Х Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
366 Худудий_мажмуаларнинг_назарий_асослари Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
367 Алибековинсон ва табиат дарслик лотин А.Э.ЭРГАШЕВ Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
368 Гуломов П. Узбекистонда табиатдан фойдаланишнинг географик асослари Гуломов П Yuklash
369 П.Н.Гуломов. Инсон ва табиат П.Н.Гуломов Yuklash
370 ЛАНДШАФТШУНОСЛИК (4) Зокиров Ш . С Yuklash
371 Кичик_худудлар_табиий_географияси (2) Зокиров_Ш_С Yuklash
372 МАТЕРИКЛАР ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯСИ Т. В. В Л АС О В А Yuklash
373 taransport geografiyasipdf A.A. ISAYEV Yuklash
374 В.А.Копылов-География промышленности России и стран СНГВ.А.Копылов-География промышленности России и стран СНГ СНГВ.А.Копылов Yuklash
375 АТОМНАЯ ФИЗИКА Н.Н.БОГОЛЮБОВА Yuklash
376 САНОАТ ЭКОЛОГИЯСИ И.И.Фатоев Х.Н.Мавлянов Yuklash
377 Транспорт ва ташқи иқтисодий алоқалар В.Г. Родыгина Yuklash
378 иктисодий ва сиёсий география асослари A .S o li y e v , I . S a f a r o v Yuklash
379 Сиёсий қўлланма оҳирги Л.З.ИБРАГИМОВ Yuklash
380 Tabiyatdan foydalanishning geografik asoslari. В.Г. Родыгина Yuklash
381 В.А.Анучин. Основы природопользования 2 2003 В.А.Анучин. Yuklash
382 Узбекистонда табиатдан фойдаланишнинг географик асослари Гуломов П Yuklash
383 Исаченко А. Г. Оптимизация природной среды Исаченко А. Г Yuklash
384 Инсон ва табиат П.Н.Гуломов. Yuklash
385 Прикладная география (Рафиков, Вахабов и др) A.Rafiqov Yuklash
386 ЭКОЛОГИЯ и ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Э.В. Гирусов Yuklash
387 Геоэкологик муаммолар Рафиков А.А. Yuklash
388 Степановских А.Н. Охрана окружающей среды Степановских А.Н Yuklash
389 andreenko-vm-aktivnye-formy-imetody-v-obucheni-igeografii Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
390 DAVID OWEN. TEACHING GEOGRAPHY 3-11 Гуломов П Yuklash
391 100 IDEAS FOR TEACHING GEOGRAPHY Andy Leeder Yuklash
392 Geografiya ta`limi metodikasi Mo`minov O. Yuklash
393 И.В. Душина, Г. А. Понурова Методика преподавания географии И.В. Душина, Г. А. Понурова Yuklash
394 Кузнецов М.В. Методика географии основы географической дидактики 2009. Кузнецов М.В. Yuklash
395 An Atlas of the Global Water Cycle Michael L. Roderick Yuklash
396 geobotanicheskoe-kartografirovanie Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
397 Kartografiya T.Mirzaliyev, I.Musayev Yuklash
398 Kartografiya А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
399 Берлянт А.М. - Карта – второй язык географии. Очерки о картографии - М., Просвещение - 1985 Берлянт А.М Yuklash
400 кartografiya_s_osnovami_topografii_m_vysshaya_shkola_2001 А.В. Даринский Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
401 Топография для всех-1976 Куприн А.М Yuklash
402 Toponimika va geografik atamashunoslik G`ulomov P.N. Yuklash
403 Jo`g`rofiya atamalari va tushunchalari izohli lug`ati (Potihkamol G`ulomov) Potihkamol G`ulomov Yuklash
404 ot-gerkulesovyh-stolbov-do-eldorado-proishozhdeni В.Г. Родыгина Yuklash
405 TOPONIMIKA VA GEOGRAFIK TERMINSHUNOSLIK P.G`ulomov, M.Mirakmalov Yuklash
406 А.В.Суперанская. Что такое топонимика А.В.Суперанская Yuklash
407 Азимов А. Слова на карте. Географические названия и их смысл Азимов А. Yuklash
408 ХАЛК ТАБИИЙ ГЕОГРАФИК ТЕРМИНЛАРИ М.Т.МИРАКМАЛОВ Yuklash
409 Мурзаев Э.М. География в названиях Мурзаев Э.М. Yuklash
410 Топонимика - популярная Мурзаев Э.М. Yuklash
411 Географические названия мира - 1998 Поспелов Е.М. Yuklash
412 Географические названия мира. Топонимический словарь Поспелов Е.М. Yuklash
413 Географик номлар имлоси1 Хасанов Х. Yuklash
414 Географик номлар сири Хасанов Х Yuklash
415 Ўрта Осиё жой номлари тарихидан Хасанов Х. Yuklash
416 (Узбекистон табиий геог) Баратов П Yuklash
417 Ўзбекистоннинг иқтисодий ва ижтимоий жўғрофияси Г.Асaнов Yuklash
418 Ўзбекистон табиий географияси 1 И.А.Хасанов, П.Н.Гуломов Yuklash
419 И.А.Хасанов, П.Н.Гуломов Ўзбекистон табиий географияси 2. И.А.Хасанов, П.Н.Гуломов Yuklash
420 Гидрология русча А.В. Даринский Yuklash
421 қуруқлик_гидрологиясидан_ўқув_қулланма Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
422 Иклимшунослик_дарслик Петров Ю. Yuklash
423 ИҚЛИМШУНОСЛИК АСОСЛАРИ Петров Ю. Yuklash
424 Умум гид амал иашгулот В.Г. Родыгина Yuklash
425 Хикматов_Ф_Х_Умумий_Гидрологияда_амалий_машғулотлар Хикматов_Ф_Х_ Yuklash
426 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Yuklash
427 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Yuklash
428 Общее Землеведение К.И. Геренчук Yuklash
429 Общее землеведение (1990)(4 Mb)(djvu) Мильков Ф.Н Yuklash
430 Общие географические закономерности земли С.В.Калесник Yuklash
431 Общее Землеведение Т.М. Савцова Yuklash
432 Шубаев Умумий ер билими Шубаев Yuklash
433 Матюшевская ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕМУ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЮ Ю. А. Гледко Е. В Yuklash
434 Ю.П.СЕЛИВЕРСТОВ, А.А.БОБКОВ.Землеведение 2004 Ю.П.СЕЛИВЕРСТОВ Yuklash
435 Землеведение 2004 Ю.П.СЕЛИВЕРСТОВ, А.А.БОБКОВ Yuklash
436 Geometrofalogiya M.Mamatqulov Yuklash
437 Осиё давлатлари иқтисодий ва ижтимоий географияси А.А.Қаюмов, Ғ.Р.Пардаев, И.Н.Исломов Yuklash
438 .(Узбекистон табиий геог) Баратов П Yuklash
439 Западный Тянь Шань как арена флорогенеза Гуломов П Yuklash
440 КрилчаЎрта Осиё А.В. Даринский Yuklash
441 ЛотинЎрта Осиё Гуломов П Yuklash
442 МАМАТКУЛОВ М. Ўрта Осиё геоморфологияси МАМАТКУЛОВ М. Yuklash
443 Amaliy_ekolog_Fayzullayev_Maruza.109 Fayzullayev Yuklash
444 Atmosfera Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
445 Ekologiya nima 2005 (Nigmatov Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
446 Ekologiya_nima._Risola._2014 Risola Yuklash
447 Ekologiya Sultonov Yuklash
448 Ekologiya-bu Hayot demakdir!!! А.В. Даринский Yuklash
449 Geoekologik muammolar Rafiqov Yuklash
450 Geoekologiya B.S.Gaypov, S.J.Abdireymov Yuklash
451 Geoekologiya 2017 Sharipov, Allaberdiyev Yuklash
452 Geoekologiya_asoslari_va_tabiatdan_foydalanish_Nigmatov,_Musayev Nigmatov,_Musayev Yuklash
453 Ijtimoiy ekologiyaga kirish 1994 Shodimetov Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
454 inson ekologiyasi Andijon В.Г. Родыгина Yuklash
455 Inson va Jamiyat Гуломов П Yuklash
456 Inson_va_biosfera Sh.Otaboyev,_M.Nabiyev Yuklash
457 Iqlimshunoslik (2) Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
458 Milliy ma`ruza 1998 А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
459 Milliy ma`ruza 2002 А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
460 Milliy ma`ruza3 Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
461 No`ananaviy_va_qayta_tiklanuvchi_energiya_manbalari_Majidov_2014 ХMajidov Yuklash
462 АГРОЭКОЛОГИЯ (2) Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
463 АТМОСФЕРА_ҲАВОСИНИ_МУҲОФАЗА_ҚИЛИШ А.В. Даринский Yuklash
464 АТРОФ_МУХИТНИ_МУХОФАЗА_КИЛИШ_ Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
465 ИНСОН ЭКОЛОГИЯСИ А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
466 zoologiyaumurtqasizhayvonkar Гуломов П Yuklash
467 Biologiya O.Eshonqulov J.Hamidov A.Bekmuhamedov Yuklash
468 ekologiya А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
469 Ekologiya va hayot Леонтьев О.К. Рычагов Г.И. Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
470 Ekologiya HAMDAMOV, Z.BOBOMURADOV, E.HAMDAMOVA Haqiqiy bentanitlar oq, sarg`ish va kulrangli, chig`anoqsimon sinishga ega boiadi. MontmoriUonitli gillaming ikkinchi genetik turi allotigen-transfor- matsion yo`l bUan hosil boiadi. Yuklash
471 Ekologiya_kitob А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
472 Ekologiya_nima._Risola Risola Yuklash
473 Genetika 2010 G`ofurov, Fayzullayev Yuklash
474 Hayvonlar ekologiyasi (Hakimov) 2015 Hakimov Yuklash
475 O`zbek_Qizil_kitobi_Hayvonlari Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
476 Tabiatshunoslikni o`qitish metodikasi (Nuriddinova) 2005 Nuriddinova Yuklash
477 Umurtqasizlar zoologiyasi. Mavlonov O, Xurramov SH . Mavlonov O, Xurramov SH Yuklash
478 umurtqasizlar_zoologiyasi А.В. Даринский Yuklash
479 АГРОЭКОЛОГИЯ В.Г. Родыгина Yuklash
480 Популяционная_экология_Гиляров_1990 А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
481 Табиатдан_фойдалантш_ва_уни_муҳофаза_қилиш_Қаюмов,_Рахмонов_2014 А.В. Даринский Yuklash
482 Экология_асослари_ва_табиатни_мухофаза_килиш_Тўтаев,_Хамидов_1994 Тўтаев,_Хамидов Yuklash
483 Экология_намунавий_тест_саволлари А.В. Даринский Yuklash
484 Biogeografiya А.В. Даринский Yuklash
485 Ekologiya (Hamdamov) 2009 Hamdamov Yuklash
486 Ekologiya_va_atrof_muhitni_muhofaza_qilish_asoslari_Sultonov_2007 Sultonov Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
487 Ekologiya-укув кулланма Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
488 Sh.Avezov_Ekologiya Sh.Avezov Yuklash
489 Тупрок_Бобохужаев Бобохужаев Yuklash
490 Экологический_атлас_Узбекистана_2007 А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
491 Экология животных 2012 Саварин Yuklash
492 Экология_ва_барқарор_ривожланиш_Турсунов_2009 Турсунов Yuklash
493 Botanika_Anatomiya,_Morfologiya,_Sistematika_Mustafayev_2002 Mustafayev Yuklash
494 Ekologik boshkaruv (Nigmatov) 2015 Nigmatov Yuklash
495 Ekologiya (Ergashev) 2018 Ergashev Haqiqiy bentanitlar oq, sarg`ish va kulrangli, chig`anoqsimon sinishga ega boiadi. MontmoriUonitli gillaming ikkinchi genetik turi allotigen-transfor- matsion yo`l bUan hosil boiadi. Yuklash
496 EKOLOGIYA DILOROM YORMATOVA Yuklash
497 Ekologiya_va_atrof_muhitnini_muhofaza_qilish_asoslari P_Sultonov Yuklash
498 xxi_asrda_ekolgik_tahdidlar_va_ularni_bartaraf_etishning_huquqiy Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
499 Экологическое_Право Ж_Т_Холмуминов Yuklash
500 Инсон_экологияси 2009 (2) Эргашев Yuklash
501 ЎЗБЕКИСТОНДА БИОЭНЕРГЕТИКАНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИ Шавкат МИРЗИЁВ Yuklash
502 ЭКОЛОГИЯ (5) Леонтьев О.К. Рычагов Г.И. Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
503 Экология_асослари_ва_табиатни_мухофаза_килиш_1994 Тўтаев,_Хамидов Yuklash
504 ЭКОЛОГИЯ_АШУРМЕТОВ_О_А_Т_Т_РАХИМОВА О_А_Т_Т_РАХИМОВА Yuklash
505 Экология_дин_ва_саломатлик 2007 Отабоев Haqiqiy bentanitlar oq, sarg`ish va kulrangli, chig`anoqsimon sinishga ega boiadi. MontmoriUonitli gillaming ikkinchi genetik turi allotigen-transfor- matsion yo`l bUan hosil boiadi. Yuklash
506 Экология1 (Одум) 1986 Одум Yuklash
507 Ekologiya_va_atrof_muhitni_muhofaza Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
508 Ekologiya-укув кулланма А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
509 Genetika_va_seleksiya_asoslari._Almatov_A.S _Almatov_A.S Yuklash
510 kitob sultonov sultonov Yuklash
511 Mustafoyev S. Umumiy ekologiya Mustafoyev S. Yuklash
512 Экологическое_Право Ж_Т_Холмуминов Yuklash
513 ЎЗБЕКИСТОНДА БИОЭНЕРГЕТИКАНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИ Шодиметов Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
514 Экологик_таълим_тарбия_Исмоилов_1997 Исмоилов Yuklash
515 Экологик_таълимдан_барқарор_ривожланиш_таълими_сари__2007 Нигматов Yuklash
516 Экологические_функции_почвы_Добровольский,_Никитин_1986 А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
517 Экология_ва_табиатни_муҳофаза_қилиш_2009 Эргашев,_Шералиев Yuklash
518 Ekologik ekspertiza qonuni А.В. Даринский Yuklash
519 EKOLOGIK MONITORING Toshkent 2009 А.В. Даринский Yuklash
520 Ekologiya huquqi (Xolmominov) 2014 Xolmominov Yuklash
521 Sanoat va ekologik xavfsizlik ma`ruza Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
522 Давлат_экологик_экспертизаси_тўғрисидаги_НИЗОМ_2018 (2) НИЗОМ Yuklash
523 Давлат_экологик_экспертизаси_тўғрисидаги_НИЗОМ_2018 НИЗОМ Yuklash
524 ТАБИАТНИ_МУҲОФАЗА_ҚИЛИШ_ТЎҒРИСИДА Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
525 Давлат_экологик_экспертизаси_тўғрисидаги_НИЗОМ_2018 (2) НИЗОМ Yuklash
526 Ўзбекистон_Республикасининг_экология_хукуки_Холмўминов_2003 Холмўминов Yuklash
527 ЭКОЛИГИК_СТАНДАРТЛАШТИРИШ Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
528 Экологик_монторинг_Хожиматов_2004 Хожиматов Yuklash
529 Экологическая_экспертиза_Ли_Н_1995 В.Г. Родыгина Yuklash
530 Экология ҳуқуқи (Нигматов) 1999 Нигматов Yuklash
531 Экология ҳуқуқи (Усмонов) 2001 Усмонов Yuklash
532 Экология ҳуқуқи. Нигматов.А.Н. Нигматов.А.Н. Yuklash
533 Ekologik boshkaruv 2015 Nigmatov Yuklash
534 Ekologiya (A.To xtayev) A.To xtayev Yuklash
535 Ekologiya mustaqilishlar Anvar To`xtayev Yuklash
536 Ekologiya (Ergashev) 2018 Ergashev Yuklash
537 Ekologiya majmua А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
538 Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari (P.Sultonov) P.Sultonov Yuklash
539 Turizm asoslari (2) Murodjon Mirzayev, Mahbuba Aliyeva Yuklash
540 Turizm. nazariya va amaliyot va boshqalar Boltaboyev M.R Yuklash
541 Umumiy ekologisi Ahmatqul Ergashev Haqiqiy bentanitlar oq, sarg`ish va kulrangli, chig`anoqsimon sinishga ega boiadi. MontmoriUonitli gillaming ikkinchi genetik turi allotigen-transfor- matsion yo`l bUan hosil boiadi. Yuklash
542 Экология 2003 Степановских А.Н Yuklash
543 Экология 2006 Турсунов, Рахимова Yuklash
544 Экология 1998 Тўхтаев Yuklash
545 Экология 2001 Тўхтаев Yuklash
546 ЭКОЛОГИЯ Фарғона- 2008 Cобиров Yuklash
547 Экология животных (Наумов) 1963 Наумов Yuklash
548 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
549 bolalarni__tabiat__bilan__tanishtirish__metodikasi В.Г. Родыгина Yuklash
550 chol__landshaftlarining_geografiyasi_va_hususiyatlari А.В. Даринский Yuklash
551 Ekologik ta`lim tarbiyaning pedagogik muammolari А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
552 Ekologiya (Anvar To`xtayev) @mustaqilishlar Anvar To`xtayev Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
553 Ekologiya (Yormatova) 2012 Yormatova Yuklash
554 EKOLOGIYA Toshkent-2006 Dostxodjaеva Yuklash
555 TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASI 2002 JABBOROVA Yuklash
556 TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASI (JABBOROVA) 2006 JABBOROVA Yuklash
557 tabiat_bilan_tanishtirish_metodikasi (2) А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
558 tabiat_bilan_tanishtirish_metodikasi Гуломов П Yuklash
559 Tabiatni muhofaza qilish (2) Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
560 Tabiatshunoslik asoslari fanidan. Maruza В.Г. Родыгина Yuklash
561 Tabiatshunoslikni o`qitish metodikasi 2005 Nuriddinova Yuklash
562 Tabiatshunoslikni o`qitish metodikasi X.M.Po`latova. Yuklash
563 Биологияни_ўқитишнинг_умумий_методикаси_Ғофуров,_Толипова_2005 Ғофуров,_Толипова Haqiqiy bentanitlar oq, sarg`ish va kulrangli, chig`anoqsimon sinishga ega boiadi. MontmoriUonitli gillaming ikkinchi genetik turi allotigen-transfor- matsion yo`l bUan hosil boiadi. Yuklash
564 БОЛАЛАРНИ ТАБИАТ БИЛАН Леонтьев О.К. Рычагов Г.И. Yuklash
565 Мактабгача_ёшдаги_болаларга_экологик_тарбия_бериш_Юсупова_1995 Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
566 Муқобил_энергия_манбааларидан_фойдаланиш_ва_унинг_иқтисодий_истиқболлари А.В. Даринский Yuklash
567 Образование_в_интересах_Азизов_2009 Азизов Yuklash
568 Табиатдан_фойдалантш_ва_уни_муҳофаза_қилиш__2013 Қаюмов,_Рахмонов Yuklash
569 Табиатдан_фойдалантш_ва_уни_муҳофаза_қилиш__2014 Қаюмов,_Рахмонов Yuklash
570 Табиатни муҳофаза қилиш (3) Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
571 Табиатни муҳофаза қилиш А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
572 Табиатшунослик асослари 11 А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
573 Табиатшунослик_асослари_ва_болаларни_атроф_табиат_билан_таништириш В.Г. Родыгина Yuklash
574 Табиатшуносликнинг_замонавий_концепцияси_Валихонов_2007 Валихонов Yuklash
575 ТУРИЗМ МАРШРУТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ҲАЙИТБОЕВ Р., САТТАРОВ А. Yuklash
576 э к о л о г и к А ТАЪЛИМДАН БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ТАЪЛИМИ САРИ М.А. Жевлакова Yuklash
577 Экология буклет крилл В.Г. Родыгина Yuklash
578 экология ўқитиш МЕТОДИКАСИ Ҳ. Ҳайдарова, 3. Баҳодирова, Ш. Якубжоновa Yuklash
579 Экотуризм 2016 А.В. Даринский Yuklash
580 23 o`zbekiston ekologikturizmi А.Э.ЭРГАШЕВ Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
581 Ecologiya-Maruza-matni_2007_Охирги_Latin В.Г. Родыгина Yuklash
582 ekologik_turizm (2) А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
583 ekosistema_va_ularning_tasnifi А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
584 ekoturezm 1-maruza Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
585 Turizm asoslari (Murodjon Mirzayev, Mahbuba Aliyeva) (2) Murodjon Mirzayev, Mahbuba Aliyeva Yuklash
586 Turizm asoslari (2) Murodjon Mirzayev, Mahbuba Aliyeva Yuklash
587 turizm_asoslari А.В. Даринский Yuklash
588 «TURIZM OPERATORLIK XIZMATINI TASHKILLASHTIRISHNING ASOSLARI» BEKJANOV D. Yuklash
589 Экология Х_Т_Турсунов,_Т_У_Рахимова Yuklash
590 geoekologiya Otaqulov Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
591 geologiya__va__mineralogiya А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
592 GIDROEKOLOGIYA 1-KURS А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
593 gidroekologiya Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
594 Oqova_suvlarini_tozalash_texnalogiyasi_2011 Turobjonov,_Tursunov Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
595 Гидроэкология_2003 (2) Эргашев,Эргашев_ Yuklash
596 : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilishning tashkiliy, huquqiy asoslari va xalqaro hamkorlik А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
597 Geoekologik muammolar (Rafiqov) Rafiqov Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
598 geoekologiya_asoslari_va_tabiatdan_foydalanish (1) А.Э.ЭРГАШЕВ Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
599 Geoekologiya_asoslari_va_tabiatdan_foydalanish_Nigmatov,_Musayev Nigmatov,_Musayev Yuklash
600 geoekologiya_Otaqulov Otaqulov Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
601 GIDROEKOLOGIYA 1-KURS Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
602 gidroekologiya А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
603 gidroekologiya Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
604 Oqova_suvlarini_tozalash_texnalogiyasi 2011 Turobjonov,_Tursunov Yuklash
605 Геоботаника, Тихомиров (лекция) Тихомиров Yuklash
606 Геоэкологик_муаммолар_ва_уларнинг_ечими А.В. Даринский Yuklash
607 Геоэкология_асослари_Рафиков_2000_ (2) Рафиков Геологик билимларнинг вужудга келиши ва ривожланишига Ўрта Оси-ёда яшаб ижод қилган олимларнинг ҳиссаси каттадир. Улар орасида буюк олимлар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синоларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга. Yuklash
608 Геоэкология_асослари_Рафиков_2000_ Рафиков Yuklash
609 Гидроэкология_Эргашев,Эргашев_2003 (2) Жулиев А.Чинникулов Х Yuklash
610 Biologiya O.Eshonqulov J.Hamidov A.Bekmuhamedov Yuklash
611 Hayvonlar ekologiyasi (Hakimov) 2015 (Hakimov) Yuklash
612 O`zbek_Qizil_kitobi_Hayvonlari В.Г. Родыгина Yuklash
613 Umurtqasizlar zoologiyasi. Mavlonov O, Xurramov SH Mavlonov O, Xurramov SH Yuklash
614 umurtqasizlar_zoologiyasi А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
615 xayvonlarning_oziga_xos_asosiy_belgi_va_xususiyatlari А.Э.ЭРГАШЕВ Yuklash
616 Общая_экология_2004 Чернова,_Былова Yuklash
617 Экология_ва_табиатни_муҳофаза_қилиш_Эргашев,_Шералиев_2009 Эргашев,_Шералие Yuklash
618 Экология_дин_ва_саломатлик_Отабоев_2007 Отабоев Haqiqiy bentanitlar oq, sarg`ish va kulrangli, chig`anoqsimon sinishga ega boiadi. MontmoriUonitli gillaming ikkinchi genetik turi allotigen-transfor- matsion yo`l bUan hosil boiadi. Yuklash
619 Ландшафтшунослик фанидан ўқув-услубий мажмуа Зокиров Ш.С. Yuklash
620 Экология Турсунов Х.Т. Yuklash
621 Агроэкология Эргашев А. Yuklash
622 Аэроэкология Черников В.А. Yuklash
623 Aholi geografiyasi va demografiya asoslari Bo`riyeva M.R. Yuklash
624 Amaliy geodeziya Avchiyev Sh.K. Yuklash
625 Amaliy geografiya Rafiqov A. Yuklash
626 Дунё қитъалари табиий географияси Александровская Н.В. Yuklash
627 Этнология Аширов А. Yuklash
628 Эволюцион геология Долимов Т.Н. Yuklash
629 Fotogrammetriya Akbarov M.S. Yuklash
630 Geodeziya O`tarov O` Yuklash
631 Geografiyadan mashq va masalalarni yechish usullari Bahromov Q. Yuklash
632 Геология Қурбонов А.С. Yuklash
633 Геология асосолари Жўлиев А.Х. Yuklash
634 Гидрология асослари Расулов А.Р. Yuklash
635 Gruntshunoslik Kayumov A.D. Yuklash
636 Iqlimshunoslik Petrov Yu.V. Yuklash
637 Иқтисодий география асослари Ваҳобов Ҳ. Yuklash
638 Иқтисодий географиянинг назарий ва амалий масалалари Солиев А. Yuklash
639 Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya asoslari Soliyev A. Yuklash
640 Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi Bahritdinov B.A. Yuklash
641 Kartalarni jihozlash Salohiddinova S. Yuklash
642 Kartashunoslik Mirzaliyev T. Yuklash
643 Kartografiya Mirzaliyev T. Yuklash
644 AHOLI GEeGRAFIYASI VA DEMf`I)GRAFIYA ASOSLAR MIRZO ULUG`BEK NOMIDAGI O`ZBEKI8TON MILLIY UNIVERSITETI M.R. BO`RIEVA, Z.N.TOJIEVA, 8.8;, ZOKIRO Yuklash
645 AHOLI GEOGRAFIYASI VA DEMOGRAFIYA ASOSLARI M.R. BO‘RIEVA, Z.N. TOJIEVA, S.S. ZOKIROV Mazkur o‘quv qo‘llanma, aholi geogrfiyasi va demografiya fanlari dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, unda aholi geografiyasi va demografiya fanlarining predmeti, vazifalari, fan sifatida shakllanish tarixi, aholi soni va takror barpo bo‘lishi, tarkibi, asosiy demografik jarayonlar, shahar aholisi va shaharlar geografiyasi, qishloq aholisi va qishloqlar geografiyasi, hamda dunyoning demografik holati bilan bog‘liq global muammolar yoritib berilgan. Qo‘llanma universitetlar va pedagogik oliy o‘quv yurtlarining geografiya fakultetlari talabalari, magistrlari, ilmiy izlanuvchilar va aholishunos mutaxxasislarga mo‘ljallangan. Yuklash
646 AMALIY GEOGRAFIYA À. Rafiqov, H. Vahobov, A. Qayumov, Sh. Azimov À. Rafiqov, H. Vahobov, A. Qayumov, Sh. Azimov Yuklash
647 AMALIY GEOGRAFIYA À. Rafiqov, H. Vahobov, A. Qayumov, Sh. Azimov Aziz o‘quvchilar! Siz geografiya fani bilan tanishishni boshlan- g‘ich sinflarda «Atrofimizdagi olam», «Tabiatshunoslik» o‘quv fan- larini o‘rganishdan boshladingiz. 5-sinfda «Tabiiy geografiya bosh- lang‘ich kursi» darslarida ko‘plab bilimlarni egalladingiz, y’ani geografik xaritalar, joy planini olish, Yer qobiqlari, ularning o‘ziga xos xususiyatlari, Yer yuzi tabiati, iqlimi, yil fasllarining almashi- nishi, tabiat zonalari, yirik daryolar, okeanlar, relyef shakllari va Yer yuzi aholisi haqidagi ma’lumotlarni o‘rgandingiz. 6-sinfda «Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi» fanidan har bir materikning kelib chiqishi va rivojlanish tarixi, relyefi, tabiati, iqli- mi to‘g‘risida ko‘plab qiziqarli ma’lumotlarni bilib oldingiz. 7-sinfda O‘rta Osiyo va O‘zbekiston tabiati haqidagi, 8-sinfda «O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi» kursida mamlaka- timizning, 9-sinfda esa «Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi» kursida xorijiy mamlakatlarning iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi bilan tanishib chiqdingiz. Ana shu egallangan bilimlarni amalda qanday qo‘llash, o‘rganilgan ma’lumotlar asosida har bir hududning o‘ziga xos muammolarini aniqlash, baholash va ular keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlarning oldini olish masalalarini «Amaliy geografiya» fanini o‘zlashtirish orqali bilib olasiz. Darslik ikki bo‘limdan iborat bo‘lib, birinchi bo‘limda «Amaliy geografiya» fani o‘rganishi lozim bo‘lgan dolzarb muammolar, ikkinchi bo‘limda esa geosiyosat asoslari yoritishga bag‘ishlangan qiziqarli mavzular o‘z ifodasini topgan. Bu kursni o‘rganish davomida amaliy geografiyaning maqsadi, vazifalari, tadqiqot usullariga doir ko‘plab bilimlarni egallaysiz, shuningdek, bugungi kun geosiyosiy muammolari haqidagi ma’lu- motlar bilan ham tanishasiz degan umiddamiz. Qadrli o‘quvchilar, «Amaliy geografiya» fanini o‘rganishda Sizga mustahkam iroda va ulkan muvaffaqiyat tilaymiz Yuklash
648 АНТИКФАЛСАФА АНТИКФАЛСАФА Антик давр фалсафасини фалсафа тарихи фанининг ажралмас бир қисми сифатида ўрганиш, илмий, ғоявий ва тарбиявий жи- ҳатдан катта аҳамиятга эга. Материализм билан идеализм, диалектика билан метафизика, рационализм билан эмпиризм кураш тарихини анализ қилиш фал- сафани чуқур ва мукаммал тушунишда муҳимдир. Фалсафа тарихини ўрганиш фалсафанинг бошкд қисмлари син- гари даставвал фалсафанинг ижтимоий онг шакллари ўртасидаги ўрнини аниқлаш на унинг жамият моддий ҳаёти БИЛАН АЛО- КАСИНИ ВА УНИНГ ижтимоий амалиётига боғлиқлигини шу билан бирга унинг нисбий мустақиллигини ва ўзининг ички та- раққиётида, ички мантиққа эга эканлигини аниқлашни тақозо этади Yuklash
649 «ATROF-MUHITNI ZONDLASH» kursi bo‘yicha o‘quv qo‘llanma Yu.O. Sobirxonova Ushbu «Atrof-muhitni zondlash» fanidan uslubiy qo‘llanma «Atmosfera fizikasi» va «Gidrometeorolo- giya» ixtisosligi bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda shu fanning asosiy ta’limoti yoritilgan va amaliy mashg‘ulotlar keltirilgan. Shuningdek, ushbu qo‘llanmadan meteorologiya, agrometeorologiya mutaxassisligi aspirant va magistrlari ham foydalanishlari mumkin. Yuklash
650 АХЛОҚ ФАЛСАФАСИ. НАФОСАТ ФАЛСАФАСИ Абдулла Шер, Баҳодир Ҳусанов Ўқув қўлланмада ахлоқ ва нафосат фалсафасига доир муҳим масалаларнинг илмий-назарий асослари фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган. Унда ахлоқ ва нафосатнинг мезоний тушунчалари, тамойиллари, хусусиятлари янгича талқинда баѐн этилган. Шунингдек, Ахлоқ фалсафасининг миллий ва умумбашарий аҳамияти, шахсни ҳар томонлама тарбиялашда Нафосат фалсафасининг ўрни масалаларига янгича ѐндошилган. Yuklash
651 АХЛОҚ ФАЛСАФАСИ. НАФОСАТ ФАЛСАФАСИ Абдулла Шер, Баҳодир Ҳусанов Yuklash
652 AXLOQSHUNOSLIK ABDULLA SHER Siz axloq, xulq, odob haqida bog‘chada ham, maktabda ham, oilada ham, ma’raka-yig‘inlarda ham ko‘p eshitgansiz, radio-televideniye, matbuot doim axloq to‘g‘risida gapiradi. Hadislar-u rivoyatlar, mashhur imom-xatiblarning va’zlari-yu she’r-u romanlar, masal-u matallar — hammasi bitta narsaga qaratilgan: inson bolasi yuksak axloq egasi bo‘lmog‘i lozim. Xo‘sh, axloq o‘zi nima? Nega buncha miqyosli, keng qamrovli? U shunchalik ham zarur narsam i? Bu savollarga javob sifatida Respublikamiz Prezidenti Islom Karimovning quyidagi fikrlarini keltirish o`rinli deb o‘ylaymiz: «Aslini olganda, axloq — ma’naviyatning o‘zagi. Inson axloqi shunchaki salom-alik, xushmuomalalikdangina iborat emas, axloq — bu, awalo, insof va adolat tuyg‘usi, imon, halollik degani»1. Demak, ma`naviyat axloq degan o‘zakdan o‘sib chiqadi, axloq bo‘lmasa ma’naviyat tushunchasi hech nimani anglatmaydi, mavhum so‘zdan boshqa narsa emas. Yuklash
653 АХЛОҚШУНОСЛИК КОЛЛАНМА Yuklash
654 БИЛИШ НАЗАРЯСИ ЖОНДОР ТУЛЕНОВ Yuklash
655 ДИАЛЕКТИКА НАЗАРИЯСИ ЖОНДОР ТУЛЕНОВ К у п й и л л а р д а в о м и д а и л м и й и з л а н и ш л а р о л и б б о р а ё т г а н т а и и к л и о л и м У з б е к и с т о н Р е с п у б л и к а с и Ф а п л а р а к а д е м и я с и - и и н г а к а д е м и г и , ф а л с а ф а ф а н л а р и д о к т о р и , п р о ф е с с о р Ж о н - д о р Т у л е н о в н и н г к а л а м и г а м а н с у б м а з к у р а с а р д и а л е к т и к а н а з а р н я с и г а б а г и ш л а н г а н . У н д а д и а л е к т и к а т а ъ л и м о т и н и н г р и в о ж л а н и ш т а р и х и , у н и н г м о х и я т и , т а м о й и л л а р и , о л а м н и ф а л с а ф и й а н г л а ш д а д и а л е к т и к а ц о н у н и в а к а т е г о р и я л а р и н и н г а ^ а м и я т и , и л м и й б и л и ш в а а м а л и ё т д а г и р о л и , б и л и ш ж а р а ё - н и н и п г д и а л е к т и к а с и , ш у н и н г д е к , и ж т и м о и й т а р а ^ к и ё т д и а л е к - т и к а с и , ж а м и я т н и и л м и й б и л и ш в а б о ш т а р и ш д а д и а л е к т и к а т а ъ л и м о т и н и н г а х а м и я т и х а с и д а б а ё н э т и л а д и . Yuklash
656 ДИНШУНОСЛИК М.КОМИЛОВ Yuklash
657 ДИНШУНОСЛИК АСОСЛАРИ Д.Раҳимжонов Н.Муҳамедов З.Исоқова, КИРИШ Дунёвий ва диний қадриятлар бир- бирини тўлдирмас экан, бугунги куннинг оғир ва мураккаб саволларига тўлақонли жавоб топиш осон бўлмайди. Ислом Каримов Маълумки, дин доимо башарият диққат марказида бўлган. Тарихнинг муайян босқичларида у мутлақ ҳукмрон куч бўлган бўлса, баъзи босқичларда инкор этилган ва унга қарши “уруш” эълон қилинган. Жамиятдаги мавқеидан қатъи назар у доимо ўрганиш, тадқиқот объекти бўлиб келган. Глобаллашув натижасида рўй бераётган миллатлар, ирқлар, динлараро мулоқотнинг ўзига хос аҳамият касб этиши контекстида, динларни ўрганиш янада муҳим аҳамият касб этмоқда. Айни дамда, Ер куррасининг баъзи минтақаларида диний асосдаги келишмовчилик ўчоқларининг алангалагани, шунингдек, баъзи нохолис тадқиқотчилар томонидан динлар ўртасидаги тўқнашув “назария”ларининг илгари сурилиши дин ва бағрикенглик масалалари билан шуғулланувчи диншунослик фанининг янги босқичга кўтарилишига сабаб бўлди. Кўпмиллатли ҳамда кўпконфессияли бўлган Ўзбекистон- да ҳам, мустақилликка эришилган илк йилларданоқ дин, бағрикенглик масалаларига катта эътибор берилмоқда. Бунинг самараси ўлароқ юртимизда диншунослик соҳаси ҳам ривожланиб бормоқда. Президент Ислом Каримов ташаббуси билан 1999 йил 7 апрелда Тошкент ислом университетининг ташкил этилиши ҳам бу борада катта қадам бўлди. Университетнинг Вазирлар Маҳкамаси томонидан Yuklash
658 ДУНЁ КИТАЛАРИ ТАБИЙ ГЕОГРАФЯСИ Н.В.АЛЕКСАДРОВСКАЯ Yuklash
659 EKOLOGIK GLOBALL MUAMMOLAR VA OROL DENGIZI MUAMMOSI МИРХАКИМОВ НОДИРБЕК Yuklash
660 EKOLOGIYA I.HAMDAMOV, Z.BOBOMURADOV, E.HAMDAMOVA Mazkur o‘quv qo‘llanma qishloq xo`jaligi oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlarining 5620100 - agrokimyo va agrotuproqshunoslik, 5620200 - agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari bo`yicha), 5620300 - o`simliklar himoyasi, 5620400 — q/x ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi, 5620800 — o`rmonchilik, 5140900 — kasbiy ta’lim (5620200 — agronomiya), 5620500 - qishloq xo`jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va ularni dastlabki qayta ishlash texuologiyasi mutaxassisliklari uchun mo`ljallangan bo`lib, Samarqand qishloq xo`jaligi instituti professori I.Hamdamov, qishloq xo`jaligi fanlari nomzodlari Z.Bobomuradov va E.Hamdamovalar to­ monidan tayyorlangan. O`quv qo`llanma institutning meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi yig`ilishida, agronomiya fakulteti va institut ilmiy kengashlarida muhokama qilingan va chop etishga tavsiya etilgan. Yuklash
661 ESTETIKA ABDULLA SHER, BAHODIR HUSANOV Ijtimoiy-ma’naviy hayotimizda sodir bo‘layotgan hodisalar gumanitar fanlaming zimmasiga o‘quv va tarbiya jarayonini takomillashtirishdek muhim vazifalarni qo‘ymoqda. Bu jarayonda estetika fani o‘z oldiga yosh avlodni estetik jihatdan tarbiyalash, ularning estetik dunyoqarashini boyitish, badiiy- estetik didini yanada yuksaltirish bilan bog‘liq zamonaviy estetik tarbiya tizimini takomillashtirishni asosiy vazifalardan hisoblaydi. Shuningdek, “ommaviy madaniyat”ning har qanday ko`rinishiga hamda “fetish estetika” va “bozor san’ati” kabi tahdidlar bilan bog‘liq muammolarni hal etishda estetika faniga ehtiyoj sezilayotganligini ta’kidlash o‘rinlidir: uslubiy qo‘llanmada mana shu masalalarga alohida e’tibor qaratilgan. Mazkur uslubiy qo‘llanmamiz “Estetika” nomi bilan 2008-yilda chop etilgan avvalgi uslubiy qoMlanmamizdan quyidagi jihatlariga ko‘ra farq qiladi: Yuklash
662 ESTETIKA ABDULLA SHER, BAHODIR HUSANOV Mazkur kitobga 2008-yilda shu nomda chop etilgan uslubiy qo‘llanmaning ayrim mavzulari to‘ldirilgan. Xususan, estetikaning asosiy mezoniy tushunchalari, san’at va uning estetik mohiyati, san’atning kelib chiqishi, san’at turlari, xususiyatlari va tamoyillari hamda badiiy ijod jarayoni bilan bog‘liq yangicha qarashlar ilgari surilgan. Uslubiy qo‘llanma 0 ‘zMU Falsafa fakulteti Ilmiy Kengashining 2010-yil yanvar oyidagi majlisida muhokama qilinib tavsiya etilgan (6-sonli bayonnoma). Yuklash
663 ESTETIKA ASOSLARI E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Biologik kimyo - tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tabiati, ularning o ‘zgarishi, shuningdek, bujarayonlarni a zo va to`qimalarfaoliyati bilan bog`liq holda o`rganadigan fan. Yuklash
664 ESTETIKA ASOSLARI E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlarida o`qitilayotgan ijtimoiy fanlar qatorida estetika ham alohida o‘rin tutadi. Mazkur o`quv qo`llanma akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun moMjallangan bo‘lib, unda estetika fanining umumiy tamoyillari, shuningdek, milliy estetikaning o`ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Ushbu «Estetika asoslari» o‘quv qoMlanmasi estetika fani bo`yicha 0 ‘zbek tilidagi dastlabki tadqiqotlardan biri bo‘lib, unda estetik tafak- kurning shakllanishi, rivojlanish va taraqqiyot bosqichlari to`g`risida fikr yuritiladi. Yuklash
665 ESTETIKA ASOSLARI E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlarida o`qitilayotgan ijtimoiy fanlar qatorida estetika ham alohida o‘rin tutadi. Mazkur o`quv qo`llanma akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun moMjallangan bo‘lib, unda estetika fanining umumiy tamoyillari, shuningdek, milliy estetikaning o`ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Ushbu «Estetika asoslari» o‘quv qoMlanmasi estetika fani bo`yicha 0 ‘zbek tilidagi dastlabki tadqiqotlardan biri bo‘lib, unda estetik tafak- kurning shakllanishi, rivojlanish va taraqqiyot bosqichlari to`g`risida fikr yuritiladi Yuklash
666 ESTETIKA ASOSLARI E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Yuklash
667 ESTETIKA ASOSLARI E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlarida o`qitilayotgan ijtimoiy fanlar qatorida estetika ham alohida o‘rin tutadi. Mazkur o`quv qo`llanma akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun moMjallangan bo‘lib, unda estetika fanining umumiy tamoyillari, shuningdek, milliy estetikaning o`ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Ushbu «Estetika asoslari» o‘quv qoMlanmasi estetika fani bo`yicha 0 ‘zbek tilidagi dastlabki tadqiqotlardan biri bo‘lib, unda estetik tafak- kurning shakllanishi, rivojlanish va taraqqiyot bosqichlari to`g`risida fikr yuritiladi. Yuklash
668 ESTETIKA ASOSLARI E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlarida o`qitilayotgan ijtimoiy fanlar qatorida estetika ham alohida o‘rin tutadi. Mazkur o`quv qo`llanma akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun moMjallangan bo‘lib, unda estetika fanining umumiy tamoyillari, shuningdek, milliy estetikaning o`ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Ushbu «Estetika asoslari» o‘quv qoMlanmasi estetika fani bo`yicha 0 ‘zbek tilidagi dastlabki tadqiqotlardan biri bo‘lib, unda estetik tafak- kurning shakllanishi, rivojlanish va taraqqiyot bosqichlari to`g`risida fikr yuritiladi. Yuklash
669 ESTETIKA ASOSLARI E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlarida o`qitilayotgan ijtimoiy fanlar qatorida estetika ham alohida o‘rin tutadi. Mazkur o`quv qo`llanma akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun moMjallangan bo‘lib, unda estetika fanining umumiy tamoyillari, shuningdek, milliy estetikaning o`ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Ushbu «Estetika asoslari» o‘quv qoMlanmasi estetika fani bo`yicha 0 ‘zbek tilidagi dastlabki tadqiqotlardan biri bo‘lib, unda estetik tafak- kurning shakllanishi, rivojlanish va taraqqiyot bosqichlari to`g`risida fikr yuritiladi. Yuklash
670 ЕСТЕТИКА ABDULLA SHER Yuklash
671 ЕСТЕТИКА ABDULLA SHER Eslab ko‘raylik, har birimiz bolaligimizda dastlab «estetika» so‘zini eshitganimizda, uni qandaydir juda murakkab, ayni paytda g‘oyatda nozik hodisa ekanini his etganmiz, unga «qoiimiz yetmaydigandek» tuyulgan. Lekin keyinchalik tevarak-atrofimizda uni tez-tez uchrata boshladik: kiyinish estetikasi, turmush estetikasi, mehnat estetikasi, o‘zni tutish estetikasi va h.k. Qarabsizki, qayerga bormaylik, o‘zimiz sezmagan holda «estetika» so‘ziga duch keladigan bo‘ldik. Talabalik yillarida esa, birimiz ikkinchimizning qo‘polligini, go‘zallikni his etmaganini ko‘rsak, «Estetikang bormi o‘zi?» deb tanbeh berishga ham o‘rgandik... Atrofimizdagi bunday voqea-hodisalaming hammasi did bilan bogTiq ekani besh qoTdek ayon. Darhaqiqat, odam bolasi aqlliligi, axloqiyligi bilan birga didli boTishi ham kerak. Zero, didsiz kishi - to‘kislikdan mahmm kimsa, tom ma’nodagi «chala inson»dir. «Yuksak aql egasi», «yuksak axloq egasi» bilan bir qatorda, «yuksak did egasi» iborasining qoTlanilishi ham shundan. Chunki estetika aqliy va axloqiy qonun-qoidalar tomonidan sharhlanishi mumkin boTmagan nafis hissiyotlar olami bilan bogTiq. Shunday qilib, «estetika» so‘zi bir tomondan, amaliyotda insonning nafis hissiyotini, nafis didini, uning go‘zallikka, san’atga munosabatini anglatadigan atama boTsa, ikkinchi tomondan, subyekt va obyektdagi, ya’ni inson bilan voqelikdagi estetik xususiyatlami falsafiy nuqtayi nazardan o‘rganadigan fanning nomi, tom ma`nodagi nafosatshunoslikdir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin estetika faniga e’tibor kuchaydi, uning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi o‘miga, ma’naviy tarbiya borasidagi roliga katta ahamiyat berila boshlandi. Chunonchi, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da: «uzluksiz taTimni tashkil etish hamda rivojlantirish tamoyillari qilib, taTimning ijtimoiylashuvi - ta’lim oluvchilarda estetik boy dunyoqarashni hosil qilish»`, deb ta’kidlangan. QoTingizdagi «Estetika» darsligi ana shu vazifalami amalga oshirish yoTidagilk qadamlardan biridir. Yuklash
672 ЭТИКА. ЭСТЕТИКА Гулнора НОСИРХЎЖАЕВА Ўзбекистоннинг ўз мустақиллигини эълон қилиши, ўтмиш тарихи- мизнинг, миллий анъана ва қадриятларнинг тикланиши муносабати билан ижтимоий фанлар, жумладан, „Этика‖ ва „Эстетика‖ фанлари олдида янги вазифалар пайдо бўлди. Мазкур ўқув қўлланмаси ана шу вазифалардан келиб чиққан бўлиб, юридик институт талабаларига мўлжалланган. Унда маъруза матнлари, адабиѐтлар рўйхати, таянч тушунчалар ва тестлар берилган. Yuklash
673 ЭТИКА. ЭСТЕТИКА Гулнора НОСИРХЎЖАЕВА Ўзбекистоннинг ўз мустақиллигини эълон қилиши, ўтмиш тарихи- мизнинг, миллий анъана ва қадриятларнинг тикланиши муносабати билан ижтимоий фанлар, жумладан, „Этика‖ ва „Эстетика‖ фанлари олдида янги вазифалар пайдо бўлди. Мазкур ўқув қўлланмаси ана шу вазифалардан келиб чиққан бўлиб, юридик институт талабаларига мўлжалланган. Унда маъруза матнлари, адабиѐтлар рўйхати, таянч тушунчалар ва тестлар берилган Yuklash
674 FALSAFA M.A.JALOLOV Yuklash
675 FALSAFA Matbua Ahmedova umumiy tahriri ostida Ma’lumki, falsafa inson ma’naviy hayoti va bilimlarining qadimiy tarmog`i hisoblanadi. Barcha mamlakatlar va mintaqalardagi odamlar qariyb uch ming yildan buyon turli shakllarda — awal afsonalar shaklida, keyinchalik muayyan nazariy tuzilmalar tizimi va bir butun konsepsiyalar shaklidagi “insonni o‘rab turuvchi olam aslida nima hamda unda inson qanday o‘rin va vazifani egallaydi?” degan savolni ko‘ndalang qo`yadi va bu savolga javob berishga urinadi. Hozir, XXI asr boshida ham dunyoda ko‘rsatib o`tilgan savollarga javob berishga urinuvchi ko`plab nazariy konsepsiyalar mavjud. Shuni ta’kidlash joizki, o‘tmishdagi va hozirgi kundagi falsafiy qarashlar ko`p jihatdan bir-biridan farq qiladi. Biroq shunday bir umumiylik ham mavjudki, u mazkur savollarni aynan falsafiy savollarga tenglashtirish imkoniyatini beradi. Bu umumiylik “Olam va odam”, “Men — Men emas”, “Men — U”, degan masalalarni qo`yish va ularga javob berishdan iborat. Falsafa tarixining har bir bosqichida, har bir falsafiy tizimda inson mazkur savollarga oid javoblardan haqiqat zarralarini izlab topishga urinadi. Aynan mana shu zarralar falsafiy bilim tuzilmasiga kiritilib, har bir muayyan bosqichda falsafa asoslarini tashkil etadi. Taqdim etilayotgan mazkur darslikda aynan mana shu asoslar to`g`risida so`z boradi. Mazkur kitob M.Ahmedova va V.Xan tahriri ostida 2004-yilda “Mehnat” nashriyotida 31 bosma taboq hajmida nashr etilgan “Основы философии” darsligi asosida yaratildi. Yuklash
676 ФАЛСАФА Т. Каримов Мана, сиз фалсафа фанини урганишга киришдингиз. «Бу к;андай фан?», «Уни нима учун Урганиш лозим?» деган саволлар билан китобни очдингиз. Хакикатан хам, фалсафа кандай фан? Келин г, биргаликда бу саволга жавоб топишга харакат килайлик. Инсон бор экан, олам ва одам нима, улар кандай пайдо булган, вокелик крндай конуниятлар асосида яшайди, Узгаради ва тараккий этади, умрнинг мазмуни нимадан иборат, авлодлар ортидан авлодлар келиб-кетаверишида кандай маъно бор каби масалалар барчани уйлантиради. Эхгимол, узингиз хам шу син­ гари бир-биридан мураккаб саволларга жавоб топа олмай кийналгандирсиз? Yuklash
677 ФАЛСАФА Ж. Раматов Мана, сиз фалсафа фанини урганишга киришдингиз. «Бу к;андай фан?», «Уни нима учун Урганиш лозим?» деган саволлар билан китобни очдингиз. Хакикатан хам, фалсафа кандай фан? Келин г, биргаликда бу саволга жавоб топишга харакат килайлик. Инсон бор экан, олам ва одам нима, улар кандай пайдо булган, вокелик крндай конуниятлар асосида яшайди, Узгаради ва тараккий этади, умрнинг мазмуни нимадан иборат, авлодлар ортидан авлодлар келиб-кетаверишида кандай маъно бор каби масалалар барчани уйлантиради. Эхгимол, узингиз хам шу син­ гари бир-биридан мураккаб саволларга жавоб топа олмай кийналгандирсиз? Yuklash
678 ФАСАФА ФАНИ ТАРИХИ ВА НАЗАРЯСИ И.КАРИМОВ Yuklash
679 ФАЛСАФА ФАНИ ВА УНИНГ ХУСУ4СИЯТЛАРИ ЖОНДОР ТУЛИНОВ Yuklash
680 FALSAFA VA FAN METODOLOGIYASI N.SHERMUHAMEDOVA Ma’iumki, falsafa insonning olamga munosabatini ifoda- laydigan nazariy bilimlar tizimi bo`lib, borliqning mohiyati va hayotning mazmuni, bilish hamda amaliy faoliyat, taraqqiyot va o‘zgarish kabi turli muammolar bilan shug‘ullanadi. Bu masalalar qiziqarli bo‘lgani uchun, o‘quv mashg‘ulotlaridan tashqarida ham odamlaming diqqatini tortadi. Siz ushbu ki- tobda falsafaning mutaxassislar uchun zarur boMgan sohasi — «Fan metodologiyasi» masalalari bilan kengroq tanishasiz Yuklash
681 ФАЛСАФА ВА ФАНЛАР МЕТОДОЛОГИЯСИ Омонулла ФАЙЗУЛЛАЕВ Ma’iumki, falsafa insonning olamga munosabatini ifoda- laydigan nazariy bilimlar tizimi bo`lib, borliqning mohiyati va hayotning mazmuni, bilish hamda amaliy faoliyat, taraqqiyot va o‘zgarish kabi turli muammolar bilan shug‘ullanadi. Bu masalalar qiziqarli bo‘lgani uchun, o‘quv mashg‘ulotlaridan tashqarida ham odamlaming diqqatini tortadi. Siz ushbu ki- tobda falsafaning mutaxassislar uchun zarur boMgan sohasi — «Fan metodologiyasi» masalalari bilan kengroq tanishasiz Yuklash
682 « FIZIKAVIY EKОLОGIYA » fani bo`yicha O`QUV USLUBIY MAJMUA КОЛЛАНМА Yuklash
683 GЕOGRAFIYA TA’LIMI MЕTODIKASI VAXOBOV. H O’zbеkistoning mustaqillikka erishishi munosabati bilan gеografiya ta’limida ham muhim o’zgarishlar sodir bo’ldi. Maktab gеografiyasining mazmuni va tuzilishida tarkibiy o’zgarishlar amalga oshirildi. Ayrim o’quv fanlari maktab dasturidan olib tashlandi, ayrimlarining mazmuni o’zgartirildi, ayrim fanlar yangidan yaratilib, o’quv tizimiga joriy qilindi. O’zbеkistonda ―Kadirlar tayyorlash milliy dasturi‖, va ―Ta’lim to’g’risidagi qonuni‖ qabul qilinishi munosabati bilan o’quv qo’llanmalari va darsliklarga bo’lgan talablar kеskin o’zgardi. Barcha fanlarga bo’lganidik maktab gеografiyasi fanida ham tubdan o’zgarishlar sodir bo’ldi. Gеografiya pridmеtlarining dasturi va tuzilishi O’zbеkiston maktab ta’limi tizimida sodir bo’lgan o’zgarishlarni hisobga olgan holda qaytadan ko’rib chiqildi. Shu munosabat bilan gеografiya o’qitish mеtodikasida ham muhim o’zgarishlar sodir bo’ldi. Gеografiya o’qitish mеtodikasida yangi pеdagogik va innovatsion axborot tеxnologiyalarini qo’llash munosabati bilan o’qitish mеtodikasida ham qator o’zgarishlar sodir bo’ldi. Yuklash
684 GEOGRAFIYADAN MASHQ VA MASALALARNI YECHISH USULLARI Q. Bahromov, G.Halimova Geografiya tabiiy fanlar ichida o’zining keng qamrovligi, qiziqarligi va ommabopligi bilan ajralib turadi. Geografiya o’quv dasturi hamda geografiyadan qabul qilingan davlat ta’lim standartlarida ko’rsatib o’tilgan talablarda o’quvchilar o’rganib o’zlashtirishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalar keltirilgan Yuklash
685 ГИДРОЛОГИЯ АСОСЛАРИ А.Р.РАСУЛОВ1 Ф.адИКМАТОВ, Д.ПАЙТБОЕВ Ушбу дарслик "Умумий гидрология" фат дастури асосида ёзилган булиб, унда гидросфера ва утнг таркибий цисмлари- дарёлар, куллар, сув омборлари, музликлар, ер ости сувлари, уларнииг узига хос хусусиятлари, узаро ва атроф табиий муцит билан таъсирлари натижасида руй берадиган %одисалар цонуни— ятлари ёритилган. Дарсликдан университетларнинг "География``, "Гидромете­ орология", "Минтацавий ицтисодиёт", "Геодезия, картография ва кадастр", "Экология", "Тупроцщунослик" йуналишлари бакалавр- лари, магистрлари, махсус академик лицейлар ва кас6-$унар кол— лежлари уцитувчилари, сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларни му^офаза ^илиш муаммолари ечими буйича тадцицотлар олиб борувчи илмий ходимлар, аспиронтлар %ам фойдаланишлари мумкин. Yuklash
686 GIDROGEOLOGIYA VA INJENERLIK GEOLOGIYASI ASOSLARI M. SH. Shermato O‘quv qo‘llanmada «Gidrogeologiya» va «Injenerlik geologiyasi» fanlarining asoslari bayon qilingan. Qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida «Geologiya qidiruv ishlari» bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash uchun ishlab chiqilgan o‘quv reja va dastur asosida yozilgan. Yosh, bo‘lajak mutaxassislarning geologiya ilmi- ni o‘rganishga endigina kirishayotganliklarini hisobga olib, ularga eng avvalo, geologiya yo‘nalishidagi fanlar to‘g‘risida, «Gidrogeologiya» va «Injenerlik geologiyasi» fanlarining mazmuni, vazifalari, ularning rivojlanish tarixi, boshqa fanlar bilan munosabati, mamlakatimiz xalq xo‘jaligida tutgan o‘rni hamda cheksiz olam — koinot, shu olamning bir bo‘lagi Quyosh sistemasiga kiruvchi planeta- lar, jumladan, Yerning shakli, qiyofasi va ba’zi bir fizik xususiyatlari to‘g‘risida, uni tashkil qilib turuvchi tog‘ jinslar, minerallar, ularning shakllanishi, paydo bo‘lishi, o‘zgarishi, tarkibi, xossa va xususiyatlari to‘g‘risida, Yerning ichki va tashqi qismidagi mavjud kuchlar ta’sirida vujudga keluvchi tabiiy va texnogen jarayonlar to‘g‘risida bilim berish mo‘ljallangan. Yer osti suvlari, tog‘ jinslari, ularni o‘rganishning gidrogeologik, injener- geologik usullari berilgan. Ushbu o‘quv qo‘llanma geologiya yo‘nalishidagi kasb-hunar kollejlari o‘qituvchilari va talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, undan shuningdek, oliy o‘quv yurtlarining shu sohadagi bakalavrlari, magistrlari hamda ilmiy tekshirish institut xodimlari, aspirantlar ham foydalanishlari mumkin Yuklash
687 HАYVОNLАR EKОLОGIYASI HАKIMОV N.H SАMАRQАND - 2006 6 “Hаyvоnlаr ekоlоgiyasi” fаni bo’yichа tаyyorlаngаn uslubiy qo’llаnmа zооlоgiya kаfеdrаsi prоfеssоr-o’qituvchilаri yig’ilishidа muhоkаmа qilingаn vа tаsdiqlаngаn dаstur аsоsidа yozilgаn. Qo’llаnmаdа hаyvоnlаrni yashаsh muhiti bilаn munоsаbаti, ulаrning individlаri, pоpulyatsiyalаri hаmdа turlаr mаjmui (biоsеnоzlаr)ning аtrоf muhit оmillаri tа’sirigа nisbаtаn hоsil qilgаn хususiyatlаri vа yashоvchаnlik qоbiliyati tаhlil qilinаdi. “Hаyvоnlаr ekоlоgiyasi” tаnlоv fаni sifаtidа biоlоgiya yo’nаlishidаgi IV- kurs vа ekоlоgiya yo’nаlishidаgi III kurs bаkаlаvr iхtisоsligi bo’yicha tahsil оluvchi tаlаbаlаrgа mo’ljаllаngаn Yuklash
688 ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФА Иброхим Каримов, Сирожия Валиева, Карима Туленова Yuklash
689 ИЛМИЙ ИЖОД МЕТОДОЛОГИЯСИ Ж.ТУЛЕНОВ Yuklash
690 IQLIMSHUNOSLIK Yu.V.PETROV Yuklash
691 IQTISODIY GEOGRAFIYA E. NIGMANOV Yuklash
692 ИКТИСОДИЙ ГЕОГРАФИЯ АСОСЛАРИ Х.ВАХОБОВ Yuklash
693 ИКТИСОДИЙ ГЕОГРАФИЯНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ А.СОЛИЕВ Yuklash
694 IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYA ASOSLARI A.SOLIYEV, R. MAHAMADALIYEV Darslikda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fanining obyekti va predmeti, asosiy tushunchalari, tarixiy shakllanishi va tarkibiy tuzilishi, tabiatdan foydalanish, aholi, siyosiy geografiya hamda ushbu fanning O`zbekistonda rivojlanish xususiyatlari kabi mavzular bayon etilgan. Kitob oliy o`quv yurtlari geografiya yo`nalishiflarn fakultetlari talabalariga darslik sifatida mo`ljallangan. Shuningdek, u magistmap, aspirantnap hamda o`rta va maxsus maktablar o`qituvchilari uchun ham foydali bo`lishi mumkin. Yuklash
695 IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYA ASOSLARI A.SOLIYEV, R. MAHAMADALIYEV Darslikda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fanining obyekti va predmeti, asosiy tushunchalari, tarixiy shakllanishi va tarkibiy tuzilishi, tabiatdan foydalanish, aholi, siyosiy geografiya hamda ushbu fanning O`zbekistonda rivojlanish xususiyatlari kabi mavzular bayon etilgan. Kitob oliy o`quv yurtlari geografiya yo`nalishiflarn fakultetlari talabalariga darslik sifatida mo`ljallangan. Shuningdek, u magistmap, aspirantnap hamda o`rta va maxsus maktablar o`qituvchilari uchun ham foydali bo`lishi mumkin Yuklash
696 JAHON IJTIMOIY-IQTISODIY GEOGRAFIYASI B.A. BAHRITDINOV S.A. ZOKIROVA GA. ABDURAHIMOVA S.E. A’ZAM Yuklash
697 ЖАМИЯТ ФАЛСАФАСИ ЖОНДОР ТУЛЕНОВ Yuklash
698 KARTOGRAFIYA T. MIRZALIYEV, I. MUSAYEV Har qanday fan kabi kartografiya fanining ham o?z tarixi mavjud. Boshqa fanlar tarixini o?rganishda, asosan, matnlarga e?tibor berilsa, kartografiyada matnlar bilan bir qatorda yaratilgan kar- tografik asarlarga ya?ni kartalarga, atlaslarga va globuslarga katta e?tibor beriladi Yuklash
699 КИЧИК Х У Д У Д Л А Р Т А Б И И Й Г Е О Г Р А Ф И Я С И Ш.С.ЗОКИРОВ Yuklash
700 КИЧИК Х У Д У Д Л А Р Т А Б И И Й Г Е О Г Р А Ф И Я С И Ш.С.ЗОКИРОВ Yuklash
701 NORMAL FIZIOLOGIYA O.T. ALAYIYA, SH.Q, QODIROV A.N.QQDIROV, SH.H. HAMROQULOV E.H.HALILOY Hozirgi zamon fanlarining, xususan biologiya va medisinaning tezlik bilan rivojlanishi fiziologiya fanida juda ко ‘ p yangi kashfiyotlarga sabab bo ‘Imoqda. Bu esa talabalar uchun zamonaviy usulda yozilgan, yangi та ’lumotlar bilan to ‘Idirilgan darslikyaratishni taqozo etdi. Yuqoridagilarni va kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablarini hisobga olgan holda ushbu darslik yaratildi. Darslikda fiziologiya fanining klassik та ’lumotlaridan tortib, to zamonaviy tekshirish usullari qo`llanib olingan ma’lumotlargacha keltirilgan. Shubhasiz, bunday ma’lumotlar talabalarning bilimini boyitishga, nazariy bilimlarini yaqin kelajakda amaliyotda qo `Hash imkoniyatini yaratadi. Darslik tibbiyot institution talabalari uchun yozilgan bo ‘lib, undan universitetlarning biologiya va sport-sog`lomlashtirish fakultetlari talabalari shuningdek shifokorlar, aspirantlar, klinik ordinatorlar, magistrlar ham foydalanishlari mumkin Yuklash
702 У рт а о с иё табиий ГЕОГРАФИЯСИ П. БАРАТОВ, м . МА м АТКУЛОВ, А. РАФИКОВ Yuklash
703 П. БАРАТОВ, м . МА м АТКУЛОВ, А. РАФИКОВ И. ^асанов, А. Зайнутдинов L Евросиё материги узига хос табиати жихатидан бир-биридан фарзланувчи, тарихан таркиб топган, маълум чегарага эга булган бир неча зисмлардан иборат. Ана шундай зисмлардан бири Урта Осиё табиий-географик улкаси зисобланади. Урта Осиёнинг та­ биий-географик чегаралари, сиёсий-маъмурий ва этник чегаралар- га тула мос келмайди. Шу сабабли унинг табиий-географик чега- раларини ани^лашда зудуднинг геологик ва палеогеографик ри- вожини замда геоморфологик тузилишини зисобга олиш мазсадга мувофиздир Yuklash
704 УЗБЕКИСТОН ГЕОГРАФИЯСИ А.СОЛИЕВ Yuklash
705 Ўзбекистон табиий географияси И.А.Ҳасанов, П.Н.Ғуломов, А.А.Қаюмов Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Илмий кенгашининг 2006 йил 6-сонли мажлиси қарорига мувофиқ нашрга тавсия этилган. Мазкур ўқув қўлланма курсидан тайёрланган ушбу «Ўқитувчи» нашриётида 2007 йилда нашр қилинган “Ўзбекистон табиий географияси”нинг 2 –қисми бўлиб, унда Ўзбекистонда ландшафтларнинг кенглик зоналари ва баландлик минтақалари, Ўзбекистонни табиий- географик районлаштириш, мавжуд табиий географик кичик ўлкалар, округлар, районлар ҳақ,ида, уларнинг табиати ва табиий бойликларидан фойдаланиш, табиатини муҳофаза қилиш, экологик муаммолари тўғрисида маълумотлар берилди. Ушбу қўлланма университетлар география факультетларининг талабалари учун мўлжалланган. Ундан педагогика университетлари, институтлари талабалари, умумий таълим мактаблари география ўқитувчилари ва Ўзбекистон табиатини билишга қизиққан ҳар бир киши фойдаланиши мумкин Yuklash
706 0 ‘zbekiston tabiiy geografiyasidan amaliy mashg‘ulotlar P. BARATOV Ushbu o‘quv qo`llanma ikki qism va ilovadan iborat. Birinchi qismda O`zbekiston tabiatining umumiy tavsifiga oid muammoli savol va topshiriqlarberilgan. Ikkinchi qismda respublikamiz hududidagi tabiiy- geografik okruglarga oid qiziqarli savollar, topshiriqlar va ulami mustaqil bajarishga qaratilgan uslubiy ko`rsatmalar bcrilgan. Ilovada O`zbekiston hududida joylashgan har xil tckisliklar, tog‘lar, choMlar, daroylar, ko`llar, vohalar hamda respublikamiz tabiiy kompo- nentlariga oid jadvallar berilgan Yuklash
707 ЎЗБЕКИСТОНДА ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ ҚУРИШ НАЗАРИЯСИ ВААМАЛИЁТИ Мавлуда БЎРИЕВА Мазкур ўқув қўлланма, аввало талабаларга ижгимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига асосланган ҳуқуқий давлат ва фуқаролиқ жамияти барпо этишга оид масалаларни назарий жиҳатдан ўрганишга ёрдам беришни назарда тутади. Шунингдек, қўлланмада адолатли жамият тўғрисидаги илк қарашларнинг пайдо бўлшни, ривожланиш босқичлари, халқимизнинг ўз мустақиллигини қўлга киритиш йўлидаги машаққатлари аниқ фактлар асосида баён этилган. Ўзбекистонда демократик жамият барпо этишнинг ўзига хос йўли Президент Ислом Каримов асарлари асосида таҳлил қилинган ва ёритиб берилган. Ўйлаймизки ушбу ўқув қўлланма талабаларни ҳозирги кунда мамлакатимизда кечаётган ижтимоий-сиёсий жараёнларнй мустақил таҳлил қилиш ва ўрганишга ёрдам беради. Yuklash
708 ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЧУГУННЫХ ТОННЕЛЬНЫХ ОБДЕЛОК БЕЗ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ Е.Ю. Черкасов Вопрос определения фактического предела огнестойкости конструкций из чугуна до настоящего времени остается не решенным, так как существующие методы испытаний конструкций на огнестойкость не учитывают специфических особенностей чугуна как конструкционного материала, а методики расчетного определения фактического предела огнестойкости отсутствуют. В то же время эксплуатируется и проектируется достаточно большое количество важных объектов с использованием конструкций из чугуна (тоннели и шахты метрополитенов, транспортные тоннели), к которым предъявляются жесткие требования по пределу огнестойкости. Существующая ситуация приводит к тому, что отсутствует возможность обоснованной оценки фактического предела огнестойкости чугунных конструкций и определения достаточности мероприятий по огнезащите конструкций, так как в силу большой протяженности объектов и условий эксплуатации монтаж и поддержание в работоспособном состоянии средств огнезащиты связаны с большими финансовыми и временными затратами. Целью данной работы является оценка возможности расчетного определения фактического предела огнестойкости конструкций из чугуна, использованных при строительстве объектов метрополитена Yuklash
709 SHAXS VA JAMIYAT Shodmonqul Azizov mustaqil vatanimiz ta’lim tizimining akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari hamda umumta’lim maktablarining 11-sinf bosqichlarida «shaxs va jamiyat» («inson va jamiyat») o‘quv predmetining barcha zarur hujjat- lari – dasturlari, o‘quv qo‘llanma-yu darsliklari (i. saifnazarov, – 1995, 1999; sh. azizov – 1998–2003, 2005–2009) yaratilib amaliyotga joriy qilingan edi. bu yo‘nalishda ishlar davom ettirilib o‘quv predmetining yangi tako- millashtirilgan dasturi tuzildi va uning asosida tubdan qayta ishlanib maz- kur darslik tayyorlandi. xususan, birinchi bo‘limi ixchamlashtirilib yangi fasl qo‘shildi. ikkinchi bo‘limi qayta ishlanib yangidan yozilgan bob bilan to‘ldirildi. qayta ishlangan uchinchi bo‘limga yangi bob yozilib qo‘shildi. ikkita bobdan iborat to‘rtinchi bo‘lim qo‘shildi. Yuklash
710 РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИА Ю.П.ПИВОВАРОВ Yuklash
711 TABIIY KARTALARNI LOYIHALASH VA TUZISH E.Yu.SAFAROV Yuklash
712 топонимии Асрор Низомов, Гул нора Рахимова, Наргиза Расулова Мазкур укув к,улланма топонимикага оид асосий терминлар, топонимик тадкикотлар тарихи, топонимларнинг халк географик терминлари асосида таркиб monuui хусусиятлари, топонимларнинг тугри ёзилиши коидалари, топонимикада стратиграфик к,атлам тушунчаси каби масалаларини уз ичида камраб олган. Шунингдек, китов сахифаларида топонимикрайонлаштиршининг илмий асослари мавзуси хам кенг ёритилган, жумладан, республикамизнинг худуди топонимик иуктси иазаридан районларга ажратилган. Кулланмада топонимик тадкикогпларнине методология ва методикаси %амда мактаб географиясида топонимикмаълумотлардаи фойдаланишнингметодик асослари каби масалалар уз урнини топган. Кит об топонимик тадкикотлар билан бевосита шугулланадиган илмий ходимлар, олий укув юртлари укитувчи ва талабалари, цолаверса , топономика билан цизикувчи барча мутахассисларга мулжалланган Yuklash
713 TURIZM GEOGRAFYASI F.E.GULMETOV Yuklash
714 УМУМИЙ EP БИЛИМИ Х.ВАХОБОВ Yuklash
715 АГРОЭКОЛОГИЯ А^МЛТЦУЛ ЭРГАШЕВ, ТЕМУР ЭРГАШЕВ Царсликда биосферанинг экологик омиллари, биоценоз, экосистема- ларнинг ропати, биосферанинг табиий бойликлари, %шилоц хржалик эко- системаларининг биологик ма^сулдорлиги, техноген омилларнинг таь- сири, тупроц ифлосланишида кимёлаштириш жараёнлари, Фэбекистон- нинг ер фонди, цишлоц хржалик ерлари, тупроцнинг шррланиши, эрозия- га учраш даражаси, сабаблари. тупроцларнинг эдафик омиллари, унда учрайдиган организмлар, уларнинг экологик гуру^лари ва а^амияти, циш- лоц хржалигида минерал ва органик ргитларни цуялаш меъёрлари, %осил- дорликни ошириш, экологик тоза мщсулот олишда, турли зщарли ки- мёвий моддалардан фойдаланишда инсон саломатлигини сацлаш бораси- да э%тиёткорлик чора-тадбирларини крриш, цишлоц хржалик экологи- ясининг асосий йрналишлари баён этилган. Царслик фшлоц хржалик йрналишларига хос алий рцув юртларининг талабалари, рцитувчилар, магистрлар, аспирантлар, бободе^онлар, цишлоц хржалик ходимлари %амда кенг оммага мрлжалланган. Yuklash
716 «ФОРМА opr АНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ» Ж.Ж.Руссо. Формой называют внешнее выражение какоrолибо содержания. Формы орrаиизации обучения представляют собой внешнее выражение соrласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в установленном порядке и определенном режиме. В общеобразовательных школах, училищах, техникумах, лицеях, колледжах применяются урочная и внеурочная формы орrанизации обучения, в каждой из которых используются такие, как: фронтальная, rpупповая, ИНдивидуальная. Все эти формы обучения в школе имеют коллективную направленность. Конкретной формой орrанизации обучения во всех типах средlШX учебных заведений являются: различные типы уроков, практикумы, семинарские и факультативные занятия, учебные экскурсии, собеседования, киноурок, конференция, индивидуальные и коллективные консультации, внеурочные (или внеклассные)  rеоrpафический кружок, вечера, походы, олимпиады и друrие нестандартные активные формы обучения. Как одна из форм учебной деятельности учащихся выделяется еще домашняя учебная работа школьника. В сеrодняшней школе осуществляется классноурочная система обучения, получившая свое название потому, что учебная работа проводится с rруппой учащихся постоянноrо состава, одинаковоrо возраста и уровня подrотовки (классом) в течение определенноrо времени и по установленному расписанию (в форме урока). к.Д.Ушинский требовал, «чтобы на уроке дети по возможности трудились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным трудом и давал для Hero материал». [222, с. 98]. И эти пророческие слова К.Д.Ушинскоrо в наше время приобретают все большую значимость. Yuklash
717 АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ КАДАСТРИ Бобожонов А.Р. Рузибоев С.Б Ўқув кўлланмада аҳоли яшаш жойларининг кадастирини яратиш ва юритишнинг назарий ҳамда баъзи бир амалий қирраларини ёритилган. Жумладан, аҳоли пунктларини жойлаштириш ва ривожлантириш, аҳоли яшаш жойлари кадастри тизимининг мазмуни, ер кадастри технологиясини ташкил этиш ва юритиш, ер ва кўчмас мулкларни рўйхатга олиш ҳисобини юритиш ва баҳолашнинг усуллари тўғрисида тўхтаб ўтилган. Қўлланма олий ўқув юртларининг Геодезия, картография ва кадастр, Ер тузиш ваер кадастри, Касб таълими (Ер тузиш ва ер кадастри) йўналишлари бўйича таълим олаётган бакалавр талабаларига мўлжалланган Yuklash
718 ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ В.С.ЖЕКУЛИН Yuklash
719 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ БАЗОВЫЙ КУРС ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ, МЕНЕДЖЕРОВ, ГЕОГРАФОВ И РЕГИОНВВЕДОВ А.Ю.СКОПИН Yuklash
720 ГЕОГРАФИК НОМЛАР СИРИ Х. ХАСАНОВ Yuklash
721 Географическая картина мира Максаковский В.П Настоящая книга широко известна преподавателям и студентам-географам, а также школьникам, интересующимся географией. Данное издание является исправленным и содержит новую информацию по экономической и социальной географии мира. Книга посвящена характеристике регионов мира: зарубежной Европы (без стран СНГ), зарубежной Азии (без стран СНГ), Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и Океании. Книга предназначена для углубленного изучения курса "Экономическая и социальная география мира", который преподается в 10 классе общеобразовательной школы, а также для учителей, преподавателей и студентов вузов Yuklash
722 Географическая картина мира Книга I Владимир Павлович Максаковский От автора Первое издание этого учебного пособия, выпущенного в трех томах Верхне-Волжским книжным издательством (Ярославль), было весьма положительно встречено географической общественностью. Насколько можно судить, трехтомник широко используется и в десятых классах общеобразовательных учебных заведений, и на географических факультетах вузов. Однако политическая и экономическая конъюнктура курса социально-экономической географии такова, что к началу XXI в. основной фактический материал книги уже довольно сильно устарел. В той или иной мере изменились и некоторые концептуальные подходы. Отсюда – естественное желание автора возвратиться к своему труду, переработать и осовременить его. Степень этой переработки оказалась значительно большей, чем предполагал автор. В результате в настоящем виде пособие представляет собой фактически новую книгу, написанную в основном по новым материалам, позволившим не только довести мирохозяйственную и региональную характеристики до 2005 г., но и обогатить их новым содержанием. Да и общее количество очерков увеличено с 230 до 335. Настоящее пособие выходит в свет в издательстве «Дрофа», причем не в трех, а в двух томах. Первый том охватывает часть I «Общая характеристика мира» с включенной в нее темой «Глобальные проблемы человечества», тесно связанной с ней в смысловом отношении. Второй том содержит часть II «Региональная характеристика мира». Благодаря такому распределению материала оба тома получаются примерно равными по объему, составляя вместе единое целое. В. П. Максаковский, академик Российской академии образования Yuklash
723 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НЯЗВбНИЯ МИРА Е. М. ПОСПЕЛОВ Географические названия относятся к числу важнейших памятников культуры. Созданные на разных языках, в разное время, они отражают всю многовековую историю человечества: природные условия его существования, материальную и духовную жизнь в их непрерывном развитии. Интерес к названиям, стремление понять их скрытый смысл и связь с именуемым объектом наблюдается со времен Древней Греции и Рима, причем с развитием образования и культуры этот интерес постоянно растет. Одним из путей удовлетворения любознательности широкого круга читателей служит создание топонимических словарей. В быв. СССР издавались преимущественно популярные топонимические словари отдельных республик, краев и областей. Словари, охватывающие весь мир, издавались только дважды: «Географические имена» М. Н. Мельхеева и «Краткий топонимический словарь» В. А. Никонова1. Эти словари очень различаются по объему (1,4 и 3,8 тыс. названий) и по научному уровню. Если небольшой словарь Н. М. Мельхеева отражал сравнительно невысокий уровень топонимических представлений, сложившихся в стране к концу 1950-х годов, то в словаре В. А. Никонова впервые названия объясняются на уровне мировой топонимической науки. Однако к настоящему времени этот словарь существенно устарел как вследствие развития топонимики, так и в результате многочисленных изменений на политической карте мира. Возникла необходимость в создании нового, современного топонимического словаря. При составлении нового словаря в его основу положены следующие принципы. В словарь включены названия наиболее важных географических объектов, причем понимание «важности» было достаточно гибким. Так, для территории России важными считались все города и ряд наиболее известных поселков городского типа; для государств, ранее входивших в состав СССР, — все города областного (республиканского) подчинения и лишь отдельные из числа городов районного подчинения и поселков. Для остальных государств мира отбирались их столицы и наиболее крупные города: административные центры, города с населением свыше миллиона, основные промышленные центры, важные морские порты, узлы путей сообщения. Наряду с этим включались и названия небольших городов, значимых в историко-культурном отношении, например: Вифлеем и Назарет, Верден и Слав ков (Аустерлиц), Агра и Голконда, Коньяк и Золинген и т. п. Включены также названия республик, краев, областей, штатов и других крупных частей государств, как единиц административного деления первого порядка, так и географических, исторических областей (Бессарабия, Маньчжурия, Нарымский край и т. п.). Такие же идеи заложены в отбор названий физико-географических объектов. Гидрони- мия европейской части России, стран ближнего зарубежья, Центральной Европы освещена с большей подробностью, чем гидронимы территорий более удаленных и, как правило, менее освоенных. И в этих названиях признак важности является определяющим: если для азиатской части России можно ограничиться названиями рек с протяженностью от 500 км, то в европейской части обычны и более короткие реки, вплоть до таких, как Нева с протяженностью всего 74 км. Включены также названия основных горных систем, горных хребтов, массивов, кряжей; горные системы отбирались по их высоте, при этом автор ограничивался, преимущественно, высшими точками горных систем или территорий. Перевалы и горные проходы отобраны по их известности и значимости. Из числа названий морских и прибрежных объектов включены названия океанов, морей, важнейших заливов и проливов, а также архипелагов, островов, некоторых мысов. Применение критерия культурной значимости названий обусловило включение в словарь гор Голгофа и Олимп, островов Монтекристо и Робинзон-Крузо, равнины Ла-Манча. Yuklash
724 Географические названия мира E. M. Поспелов Географические названия относятся к числу важнейших памятников культуры. Создан­ ные на разных языках, в разное время, они отражают всю многовековую историю челове­ чества: природные условия его существования, материальную и духовную жизнь в их не­ прерывном развитии. Интерес к названиям, стремление понять их скрытый смысл и связь с именуемым объектом наблюдается со времен Древней Греции и Рима, причем с разви­ тием образования и культуры этот интерес постоянно растет. Одним из путей удовлетворения любознательности «широкого круга читателей служит создание топонимических словарей. В быв. СССР издавались преимущественно популяр­ ные топонимические словари отдельных республик, краев и областей. Словари, охваты­ вающие весь мир, издавались только дважды: «Географические имена» M. Н. Мельхеева и «Краткий топонимический словарь» В. А. Никонова 1 . Эти словари очень различаются по объему (1,4 и 3,8 тыс. названий) и по научному уровню. Если небольшой словарь H. М. Мельхеева отражал сравнительно невысокий уровень топонимических представле­ ний, сложившихся в стране к концу 1950-х годов, то в словаре В. А. Никонова впервые названия объясняются на уровне мировой топонимической науки. Однако к настоящему времени этот словарь существенно устарел как вследствие развития топонимики, так и в результате многочисленных изменений на политической карте мира. Возникла необходи­ мость в создании нового, современного топонимического словар Yuklash
725 ГЕОГРАФИЯ В НАЗВАНИЯХ Э.М.МУРЗОЕВ Yuklash
726 ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА Ю. Г. ЛИПЕЦ, В.А.ПУЛЯРКИН, С.Б.ШЛИХТЕР Учебное пособие написано в соответствии с новейшими взглядами на географию мирового хозяйства как интегральную дисциплину, сочетающую предметный и пространственный подходы к мировой экономике, ее территориальной структуре и функционированию. В нем последовательно изложены вопросы формирования глобальной экономической системы, классические теории размещения производства в рыночной экономике, основы территориальной организации мирового сельского хозяйства, промышленности, транспорта, мировой торговли и сферы услуг Yuklash
727 география населения В. А. КОПЫЛОВ Yuklash
728 География промышленности России и стран СНГ В. А. Копылов Yuklash
729 ГЕОГРАФИЯ А.ТАРАСОВ Yuklash
730 ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА А. А. САМОЙЛЕНКО Yuklash
731 ГЕОЭКОЛОГИК МУАММОЛАР А.РАФИКРВ Yuklash
732 GIDRAVLIKADAN AMALIY MASHG`LOT F.H.HIKMATOV Yuklash
733 ГИДРОЛОГИК ПРОГНОЗЛАР (маърузалар матни) Ф.Ҳ.Ҳикматов, К.Р.Раҳмоно Yuklash
734 ГИДРОЛОГИК ПРОГНОЗЛАР (маърузалар матни) Ф.Ҳ.Ҳикматов, К.Р.Раҳмонов Yuklash
735 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В.Ф. БУТУЗОВА З.С.Сирлибаева, Г.Н.Трофимов Yuklash
736 ГИДРОЛОГИЯ О. М. Морина, А.М. Дербенцева, В.А. Морин Yuklash
737 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯДА СТАТИСТИК УСУЛЛАР Ф.Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев Yuklash
738 ГИСТАЛОГИА Э. К,одиров Yuklash
739 Глобальная социально-экономическая география Н. В. Алисова Yuklash
740 Гормоны и медиаторы: определение и функции КОЛЛАНМА Yuklash
741 Кичик ҳудудлар табиий географияси Зокиров Ш. Yuklash
742 Litologiya Chiniqulov X. Yuklash
743 Ўрта Осиё табиий географияси Баратов П. Yuklash
744 Ўрта Осиё табиий географияси Баратов П. Yuklash
745 Ўрта Осиё табиий географияси Баратов П. Yuklash
746 Ўзбекистон географияси Солиев А. Yuklash
747 Ўзбекистон табиий географияси 2 қисм Ҳасанов И.А. Yuklash
748 O`zbekiston tabiiy geografiyasi amaliy mashg`ulotlar Baratov P. Yuklash
749 Strukturaviy geologiya va geologik xaritalash Chiniqulov X. Yuklash
750 Тарихий геология ва палеонтология асослари Фатхуллаев Ф.А. Yuklash
751 Топонимика Низомов А. Yuklash
752 Топонимика Низомов А. Yuklash
753 Turizm geografiyasi Gulmetov F.E. Yuklash
754 Umumiy geologiya Toshmuxamedov B.T. Yuklash
755 Умумий табиий география Баратов П. Yuklash
756 Умумий ер билими Вахобов Х. Yuklash
757 Umumiy yer bilimi Vahobov H. Yuklash
758 Yer tuzishning ilmiy asoslari Avezbayev S. Yuklash
759 ДУНЁ КИТАЛАРИ ТАБИЙ ГЕОГРАФИЯСИ Н.В.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ,Р.А.ЕРАМОВ, Г.М.ИГНАЪТЕВ Yuklash
760 ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ Ю.П.СЕЛИВЕРСТОВ, А.А.БОБКОВ Рассмотрены строение, происхождение и функционирование географической оболочки — взаимосвязанной системы собственно земных образований. Географическая оболочка представлена как биокосная система — результат постоянного взаимообусловленного обмена живого и косного вещества, существующего с момента формирования планеты Земля, и по- казана в тесном взаимодействии с процессами и явлениями окружающего космического про- странства, а также с процессами, происходящими в результате постоянно возрастающего влияния человеческой деятельности. Освещены современные общие глобальные проблемы человечества и оценены их географические последствия для Земли и людей. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности Геогра- фия£ Yuklash
761 ЗАМНОЕ ЭХО СОЛНЕЧНЫХ БУРЪ Чижевский А. Л Книга выдающегося советского ученого А. Л. Чижевского затрагивает широкий круг вопросов, связанных с влиянием солнечной активности на земные природные процессы, климатические, геофизические, биологические. Центральное место в книге занимают проблемы медицинской географии и эпидемиологии Yuklash
762 ЗЕМНОЕ ЭХО СОЛНЕЧНЫХ БУРЬ Чижевский А. Л. Книга выдающегося советского ученого А. Л. Чижевского затрагивает широкий круг вопросов, связанных с влиянием солнечной активности на земные природные процессы, климатические, геофизические, биологические. Центральное место в книге занимают проблемы медицинской географии и эпидемиологии Yuklash
763 IJTIMOIY GЕOGRAFIYА g.f.n. dotsеnt Nazarov M.I., g.f.n. dotsеnt Tojiеva Z.N Ushbu o’quv qo’llanma zamonaviy gеografiya fanining yangi yo’nalishlaridan biri-ijtimoiy gеografiyaga bag’ishlangan. Unda, ijtimoiy (sotsial) gеografiyaning shakllanishi, prеdmеti, fanlar tizimida tutgai o’rni, tuzilishi va hozirgi zamon vazifalari ko’rib chiqilgan. Ijtimoiy gеografiyaning mavqеidan turib, aholi, tibbiyot, rеkrеatsiya, xizmat ko’rsatish, ta`lim va qishloq joylarni gеografik o’rganishning ilmiy — nazariy va amaliy masalalari yoritilgan. Qo’llanma oliy o’quv yurtlarining talabalari, magistrlari va aspirantlari uchun mo’ljallangan Yuklash
764 È+ËÈÌ ÛÇÃÀÐÈØÈ ОСОСКОВА Т.А,ХИКМАТОВ Ф.Х Yuklash
765 ИҚЛИМШУНОСЛИК г.ф.д. Ҳикматов Ф.Ҳ. г.ф.д. Мухторов Т.М Дарсликда иқлимни шаклланишига таъсир этувчи физик жараѐнлар ва иқлимшуносликнинг умумий масалалари баѐн этилган. Радиацион, географик ва циркуляцион омилларнинг иқлим генезиси ва иқлимларнинг таснифидаги роли кўриб чиқилган. Ўрта Осиѐ иқлимининг геологик ва тарихий ўтмишдаги ўзгаришлари ва тебранишлари билан боғлиқ масалалар ҳамда антропоген таъсир оситда иқлимнинг келажакдаги мумкин бўлган ўзгаришлари ѐритилган. Дарслик университетларнинг география, физика ва экология йўналишлари талабалари, метеорология ва иқлимшунослик ҳамда бошқа туташ фанлар соҳалари мутахассислари учун мўлжалланган. Yuklash
766 ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ АСОСЛАРИ (Магистр ва аспирантлар учун қўлланма КОЛЛАНМА Yuklash
767 КИЧИК ХУДУДЛАР ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯСИ Ш С. Зокиров Yuklash
768 ЛАНДШАФТШУНОСЛИК Ш С. Зокиров Yuklash
769 МАТЕРИКЛАР ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯСИ Т. В. В Л АС О В А Yuklash
770 МАТЕРИКЛАР ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯСИ Т. В. В Л АС О В А Yuklash
771 МАТЕРИКЛАР ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯСИ (океанларнинг материкка туташ қисмлари билан бирга) ЕВРОСИЁ АФРИКА Т. В. В Л АС О В А Дарслик педаготика инститўтларининг география мутахассислиги студентлари учун табиий география курси бўйича янги программа асосида тузилди. Материклар характеристикаси умумий ва регионал обзордан иборат. Автор Евросиѐ ва Африка материкларининг барча табиий компонентлари, рельефи, фойдали қазилмалари, иқлими, гидрографияси, тупроғи, ўсимлик ва ҳайвонот дунѐсини бир-бири билан ва инcoн хўжалик фаолияти билан ўзаро боғланган ҳолда ѐритиб беради. Yuklash
772 МЕТОДИКА ГЕОГРАФИИ Кузнецов М.В. Yuklash
773 Мудрос географий И.М.ЗАБЕЛИН Yuklash
774 НЕРВ ТИЗИМИ КОЛЛАНМА Yuklash
775 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ В. Л. Боков, Ю. П. Селиверстов, И. Г. Черванев Yuklash
776 ОБЩЕЕ I ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ К.И Гeренчук, В.А.Боков, И.Г.Червансв Yuklash
777 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Yuklash
778 ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ А.В. Гомзяков Г.К. Осипов Изложены основные сведения о нашей планете, о возникновении и развитии географической оболочки Земли. Рассмотрены особенности формирования геосфер их строение, процессы и явления, происходящие в их пределах. Приводятся примеры и даются рекомендации по учету физико- географических особенностей территории при ведении боевых действий войск. Особое внимание акцентировано на тех вопросах, знание которых необходимо для изучения курсов Составление и редактирование карт, Общее землеведение, Геоморфология с основами геологии. Учебник обсужден на заседании предметно-методической комиссии кафедры картографии и рекомендовано в качестве основного учебника по дисциплинам кафедры Yuklash
779 ОБШЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ Ф.Н.МИЛКОВ Yuklash
780 ОБШЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ Т.М.САВСЦОВА Yuklash
781 ОБШИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗЕМЛИ С.В.КАЛЕСНИК Yuklash
782 ОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Ф.М. Волков, д-р экон. наук, В.С. Лямин, д-р филос. наук Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Выпуск книг серии "Наука управления" — событие, которого долго ждали как авторы книг, так и их будущие читатели. Если обратиться к истории, то замысел ее создания относится к 1994 г., когда, открывая новый факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова — Институт государственного управления и социальных исследований, — его ректор академик РАН Виктор Антонович Садовничий сказал: "Открытие новых специальностей и новых факультетов в МГУ — это не дань моде. Это закономерное продолжение развития Московского университета в таком направлении, при котором он адекватным фундаментальным образом реагирует на происходящие в обществе значительные изменения". И речь в данном случае идет не просто о том, чтобы подготовить несколько сотен или тысяч управленцев, а о том, чтобы в России сформировались условия как для развития науки об управлении, так и для создания высокопрофессиональной когорты преподавателей в высшей школе, которая была бы способна готовить для России и всего мира управленцев новой генерации. Yuklash
783 ОКЕАНОЛОГИЯ Ю.Ф.БЕЗРУКОВ В книге изложены основные разделы физической океанологии. Показан исторический опыт и современный уровень представлений о районировании и классификации подразделений Мирового океана. Приводятся основные сведения о физических явлениях и процессах в океане: рассматриваются вопросы перемешивания и устойчивости вод, термики, оптики, акустики океана, взаимодействия океана и атмосферы, морских льдов. Дана краткая характеристика биологической структуры океана. Предназначается в качестве учебника для студентов-океанологов географических факультетов, преподавателей, специалистов-географов Yuklash
784 Основы общей экологии Н.А.Воронков В соответствии с вновь вводимыми стандартами высшего образования, экологию должны изучать студенты всех специальностей в блоке общекультурных дисциплин. Настоящий учебник ставит целью оказать помощь в решении данной весьма актуальной задачи экологического всеобуча. В нем в доступной форме, при максимально возможном сохранении научного уровня, рассматриваются основные вопросы современной экологии. Учебник является результатом обобщения опыта длительной научной работы автора в области экологии и преподавания данной дисциплины студентам всех специальностей (факультетов) Московского государственного открытого педагогического университета. Предлагаемая читателю первая часть учебника посвящена наиболее значимым вопросам общей, или классической экологии, рассматривающей основные закономерности функционирования природных систем различного ранга (от биосферы до элементарных экосистем и популяций), их устойчивость, энергетику, продуктивность, роль в сохранении жизни и другие свойства. Во второй части (издается в 1999 году) освещаются проблемы социальной, прикладной и других разделов экологии, связанных с деятельностью человека. Кроме использования студентами и учителями, будет полезен слушателям уни- верситетов повышения квалификации, учащимся старших классов школ, а также всем лицам, интересующимся вопросами экологии и экологического образования Yuklash
785 Основы экологии Н.И. Сабитова Географическая наука уделяет большое внимание всестороннему изучению природы. Данное пособие направлено на внедрение эколого-географического подхода в исследование природных систем. Учебное пособие позволяет географам, экологам и специалистам, работающим в системе охраны окружающей среды получить не только необходимые знания об основных определениях и положениях экологии, но и осмыслить основные механизмы и закономерности существования био и геосистем разного уровня в условиях сложной и динамичной природной среды. Приведенные фактические данные в курсе ®Основы экологии¯, читаемой автором на географическом факультете НУУз, должны помочь студентам, а также специалистам, интересующимся экологией, понять общие проблемы и направленность эколого-географических процессов. Основная задача курса помочь студентам сформировать экологический образ мышления в понимании физико-географических процессов, получить знания об экологических законах позволяющих понять сущность динамики и эволюции ландшафтов. Yuklash
786 Политическая география мира М. М.Голубчик Yuklash
787 ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕМУ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЮ Ю. А. Гледко Е. В. Матюшевская Практикум подготовлен в соответствии с учебной программой и содержанием дисциплины “Общее землеведение”, изучаемой студентами 1 курса географического факультета Белгосуниверситета. Он включает в себя практические рекомендации по подготовке комплексного физико-географического профиля и по проведению семинарских занятий, предусмотренных учебной программой. В приложении приведены минимум географических названий, программа дисциплины “Общее землеведение” и тестовые задания для контроля знаний студентов Yuklash
788 ПРАКТИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ Н.И. Царев, В.И. Царев, И.Б. Катраков Yuklash
789 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОГРАФИЯ А.РАФИКОВ,Х.ВАХАБОВ Yuklash
790 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОГРАФИЯ А.РАФИКОВ,Х.ВАХАБОВ Yuklash
791 ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ МАЛООТХОДНЫХ И БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В.М. Сутягин, В.Г. Бондалетов, О.С. Кукурина В учебном пособии излагаются принципы разработки малоот- ходных и безотходных технологий, методология их проектирования. Учебное пособие подготовлено на кафедре технологии основного органического синтеза и высокомолекулярных соединений и предна- значено для студентов ИДО, обучающихся по специальности 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Yuklash
792 РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ Ю.П.ПИВОВАРОВ Yuklash
793 РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЯ АСОСЛАРИ Т. МУХТОРОВ Ўқув қўлланмада радиометеорология асослари предметини ташкил этувчи асбобларнинг систематик тавсифи, булутлар турини аниқлаш, булут ва у билан боғлиқ бўлган ҳодисаларни кузатиш, радиолокацион метеорологик ахборотларни тўплаш ва тарқатиш тизими, шунингдек RADOB коди бўйича телеграммаларни тузиш усуллари баѐн этилган. Бунда асосий эътибор атмосферани кузатишнинг замонавий тизимини баѐн этишга қаратилган. Қўлланма гидрометеорология коллежи ўқувчиларига мўлжалланган Yuklash
794 ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯДАН УКУВ ДАЛА ПРАКТИКАСИПРАКТИКАСИ Ш.С.ЗОКИРОВ Yuklash
795 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВАПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ Т.П..ГРОНСКАЯ Yuklash
796 ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСИ А.С. Солиев, М.Р.Усмонов Ушбу монография туризм географияси масалаларига бағишланган бўлиб, унда туризм ижтимоий ва иқтисодий географиянинг таркибий қисмларидан бири сифатида таъриф этилиб, ушбу янги илмий йўналишнинг предмети, назарий ва илмий-услубий асослари берилган. Шунингдек, туризмнинг географик хусусиятлари ва унинг таснифи, халқаро туризм географиясй, унинг тарихи ва ривожланиши, Ўзбекистон миллий иқтисодиётида халқаро ва маҳаллий туризмнинг роли каби муҳим масалалар чуқур таҳлил этилган. Ўзбекистоннинг йирик туристик марказларидан бўлган Самарқанд шаҳри ва вилоятда туризмни ташкил этиш ва ривожлантиришнинг асослари, муаммо ва истиқболи иқтисодий ва ижтимоий географик нуқтаи назардан баҳоланган ҳамда илмий-амалий хулосалар берилган. Мазкур монография географ ва минтақавий иқтисодчилар, аспирант ва илмий тадқиқотчиларга мўлжалланган. Унда 5 та чизма, 3 та карта-схема, 11 та жадваллар мавжуд Yuklash
797 ЎЗАН ЖАРАЁНЛАРИ ВА ЎЗАН ОҚИМИ ДИНАМИКАСИ Ф.Ҳ.Ҳикматов, М.А.Якубов, Д.П.Айтбаев Ушбу қўлланмада 5А440600-Гидрометеорология йўналиши ўқув режасидан ўрин олган «Ўзан жараѐнлари ва ўзан оқими динамикаси» курси дастури асосида ѐзилган бўлиб, унда қисқача назарий маълумотлар келтирилган ва асосий мавзулар бўйича амалий машғулотлар намуна вариантларда бажарилган. Қўлланмадан Гидрометеорология йўналиши бакалаврлари билан бир қаторда шу йўналиш базасида ташкил этилган магистратура босқичи талабалари, ѐш мутахассислар, аспирантлар, тадқиқотчилар ҳам фойдаланишлари мумкин. Yuklash
798 ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ГЕОГРАФИЯСИ А.СОЛИЕВ Китобда Ўзбекистон Республикаси табиий шароити, аҳолиси ва меҳнат ресурслари, миллий иқтисодиётнинг тармоқлари географик нуқтаи назардан ёритилган. Унда мамлакатимизнинг ягоналигини таъминловчи Қорақалпоғитон Республикаси ва вилоятлари, пойтахт – Тошкент шаҳри иқтисодий географик тавсифи асосий иқтисодий районлар доирасида келтирилган. Дарслик республика олий ўқув юртлари “География” йўналиши талабаларига мўлжалланган. Шунингдек, ундан магистрант, катта илмий ходим-изланувчи, мамлакатимиз миллий ва минтақавий иқтисодиёти билан қизиқувчи илмий ходимлар ҳам фойдаланиши мумкин Yuklash
799 УЗБЕКИСТОНДА ТАБИАТЛАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОГРАФИК АСОСЛАРИ П.Н.ГУЛОМОВ Yuklash
800 УЗБЕКИСТОНДА ТАБИАТЛАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОГРАФИК АСОСЛАРИ П.Н.ГУЛОМОВ Yuklash
801 УМУМИЙ ГИДРОЛОГИЯДАН А М А Л И Й М А Ш Ғ У Л О Т Л А Р Ф.Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, Ё.Қ.Хайитов Yuklash
802 УМУМИЙ ГЕОМОРФОЛОГИА И.АБДУГАНИЕВ Yuklash
803 «ЎРТА ОСИЁ СИНОПТИК ЖАРАЁНЛАРИ» курси бўйича услубий қўлланма География фанлари номзоди, Мухторов Тоҳир Ушбу «Ўрта Осиѐ синоптик жараѐнлари» фанидан услубий қўлланма «Гидрометеорология» ихтисослиги бўйича таълим олаѐтган V курс сиртқи бўлим талабалари учун мўлжалланган бўлиб, унда шу фаннинг асосий таълимоти ѐритилган ва амалий машғулотлар келтирилган. Шунингдек, ушбу мутахассислик бўйича «Ўрта Осиѐдаги синоптик жараѐнлар» курсини ўрганишда кундузги бўлимда таҳсил олаѐтган талабалар, «Синоптик метеорология» ва «Метеорологик прогнозлар асослари» каби махсус курсларни ўрганишда атмосфера физикаси талабалари ҳам фойдаланишлари мумкин. Yuklash
804 УРТ А ОСИЁ ТАБИИЙ ГЕОГРАФИЯСИ И.А.ХАСАНОВ Yuklash
805 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ А.А. Курков, П.П. Кучерявый, С.Н.Тупикин В учебном пособии представлены материалы по различным направлениям современной географической науки - строению солнечной системы и Земли, атмосфере и климату, гидрологии, физической географии материков, эколо- гии и т.д. Освещены вопросы истории географической науки; дана географи- ческая характеристика Калининградской области. Предназначено для специализированных 10-11 классов средних школ, ли- цеев и гимназий, а также для поступающих на естественнонаучные факульте- ты университетов и пединститутов - географический, геологический, гидро- метеорологический, экологический и др Yuklash
806 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ А.А. Курков, П.П. Кучерявый, С.Н.Тупи- кин Yuklash
807 Физическая география Средней Азии Когай Н.А. Yuklash
808 Ҳудудий мажмуаларнинг назарий асослари Солиев А. Yuklash
809 Шаҳарлар географияси Солиев А.С. Yuklash
810 Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров, В.Д. Полин, А.Я. Рассадин, Е.Д. Абрашкина Yuklash
811 Экология ва атроф муҳитни химоя қилиш асослари Султонов П.С., Ахмедов Б.П. Yuklash
812 Экология Турсунов Х.Т., Рахимова Т.У. Yuklash
813 Экология, оила, репродуктив саломатлик Ш.Т.Огабоев, О. Х,айдарова, Х-Муминов, С.Юлдошева Yuklash
814 Экология КОЛЛАНМА Yuklash
815 Экономическая география Бурдина Е.А. Yuklash
816 Экономическая география М.И. Казицкий Yuklash
817 Этнокультурное ландшафтоведение Калуцков В.Н. Yuklash
818 Основы радиационной экологии Ю.А.Александров Yuklash
819 радиационная экология Ю.П.Пивоваров Yuklash
820 EKOLOGIYA NIMA? Asqar N ig` matov Yuklash
821 EKOLOGIYA VA BARQAROR T ARAQQIYOT TA`LIM 0`. E. XO`JANAZAROV, M. MIRSOVUROV, T. NORBOBOYEV Yuklash
822 Ekologiya va qonun QOLLANMA Yuklash
823 Ekologiya, gigiyena va sanitariya QOLLANMA Yuklash
824 ЭКОЛОГИЯ А.А.РАФИЦОВ, Ц.Н.АБИРЦУЛОВ, А.НДОЖИМАТОВ Yuklash
825 EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI P.S.SULTONOV Tabiat o‘ziga xos murakkab tizim bo‘lib, inson va jamiyat uning hosilasidir. U tabiat evaziga mavjud va rivojlanadi. Inson o‘z ehtiyojlarini tabiat hisobiga qondiradi. U tabiatdan havo, suv, oziq- ovqat, mineral va yonilg‘i xomashyolarini oladi va o‘zining hayot faoliyati davomida tabiatga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Natijada tabiat uchun yod bo‘lgan yangi obyektlar vujudga keladi. Bular: shahar va qishloqlar, zavod va fabrikalar, yo‘llar, konlar, suv omborlari, qishloq xo‘jalik yerlari va boshqalardir. Inson aql-idroki va mehnati tufayli yuzaga kelgan bunday antropogen landshaftlar atrof tabiiy muhitiga o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Yer yuzida aholi sonining keskin o‘sib borishi, fan va texnikaning shiddatli taraqqiyoti, mamlakatlar hududida tabiiy resurslarning bir tekis tarqalmaganligi mavjud tabiiy resurslardan imkon qadar ko‘proq foydalanish va shu yo‘l bilan jamiyat taraqqiyotini tezlatishni taqozo qiladi. Natijada tabiat va inson o`rtasidagi o‘zaro munosabat qonunlari buziladi. Bu qonunlarning buzilishi esa ertami-kechmi ekologik inqirozga olib keladi. Hozirgi kunga kelib, butun dunyodagi ekologik holat ko‘pchilikni birdek bezovta qilmoqda. Ekologik halokat ko‘z o‘ngimizda dahshatli tus olmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish va mavjud tabiiy resurslardan samaraii foydalanish masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Hozirgi ekologik inqirozning sababchisi va o‘z aqli zakovati bilan shu inqirozdan xoli etuvchisi ham Inson ekanligi ma’lum bo‘lib qoldi. Atrof-muhitni ifloslanishdan saqlash, tabiiy boyliklardan tejab-tergab foydalanish ko‘p jihatdan insonlar qaysi jamiyatda yashashlaridan qat’i nazar insonlaming ekologik savodxonlik darajasiga va ekologik madaniyatiga bog`liq. Mustaqil respublikamizdagi ekologik muammolarni hal qilish uchun aholining ekologik savodxonligini oshirish eng ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Ayniqsa, ta’lim tizimining barcha bosqichlarida «Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari» fanini 0 ‘qitish muhim ahamiyatga ega Yuklash
826 Ekologiya-укув кулланма QOLLANMA Yuklash
827 Evropа Ittifoqi vа uning tаshkil etilishining аsosiy sаbаblаri QOLLANMA Yuklash
828 103 БРИГАДАЛАРИ ТОМОНИДАН ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ СТАНДАРТИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ Yuklash
829 ODAM ANATOMIYASI A.G‘. AHMEDOV Pediatriya fakultetlari talabalari uchun 0 ‘zbekiston Respublikasi oliy va o ‘rta maxsus ta’lim vazirligi tom onidan tibbiyot institutlarining bakalavriat yo‘nalishidagi talabalari uchun darslik sifatida nashrga tavsiya etilgan Yuklash
830 Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилишда божхона органларининг роли КОЛЛАНМА Yuklash
831 Учебно-методический комплекс по предмету "Основы теории территориальных комплексов" Салиев А.С. Yuklash
832 ODAM ANATOMIYASI A.G‘. AHMEDOV Mazkur kitob 0 ‘zbekiston Oliy va o‘rta ta’lim vazirligi hamda 0 ‘zbekiston Sog`liqni saqlash vazirligi to`monidan tibbiyot institutlarining bakalavriat yo‘na- lishidagi talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Undan shu soha mutaxas- sislari ham foydalanishlari mumkin. Kitobda bola tug‘ilishidan borshlab, to yetuk shakllanguncha bo`lgan o‘ziga xos anatomik o`zgarishlar batafsil yoritilgan. Yuklash
833 САЛОМАТЛИК СИРЛАРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ТИББИЙ РИСОЛАЛАР Yuklash
834 ТИБ ҚОНУНЛАРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО Yuklash
835 Agroekologiya () (2) A.Ergashev, T.Ergashev Yuklash
836 Atrof-muhit sifat analizi va monitoringi I.Ayubova Yuklash
837 Ekologiya A.Rafiqov, Q.Abirqulov, A.Hojimatov Yuklash
838 Ekologiya (A.To`xtayev) (1) A.To`xtayev Yuklash
839 Ekologiya (A.To`xtayev) A.To`xtayev Yuklash
840 Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari (P.Sultonov) P.Sultonov Yuklash
841 Ekologiya va atrof-muhitnini muhofaza qilish asoslari (P.Sultonov, B.Ahmedov) P.Sultonov, B.Ahmedov Yuklash
842 Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish (A.Ergashev, T.Ergashev) A.Ergashev, T.Ergashev Yuklash
843 «ОҚИЛОНА ОВҚАТЛАНИШ АСОСЛАРИ» Сувонов З.Ш. Yuklash
844 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА Доцент Г.М.Хусанова Yuklash
845 география П. Гулямов, Р. КуРбанниязов Yuklash
846 география А.СОАТОВ Yuklash
847 KITOB GEOGRAFIYA 7-SINF GEOGRAFIYA Yuklash
848 KITOB GEOGRAFIYA 9-SINF A.QAYUMOV Yuklash
849 9 sinf geografiya olimpiada test TEST Yuklash
850 5-sinf geografiya test TEST Yuklash
851 Fiziologiya Katta o‗qituvchisi Rajapov Alisher Jumabaevich Yuklash
852 GISTOLOGIYA Erkin Tursunov Yuklash
853 GISTOLOGIYA K.A.ZUFAROV Yuklash
854 SITOLOGIYA EMBRIOLOGIYA GISTOLOGIY A SAYFULLA TO‘YCHIYEV, NIZOM TOSHMANOV Yuklash
855 Geografiya G`ulomov P. Yuklash
856 TABIATSHUNOSLIK o`quv dasturi Yuklash
857 tabiatshunoslik AKBAR BAHROMOV Yuklash
858 институциольные аспекты устойчивого развития социо-эколого-экономических систем различных типов С.Э.Желаева Yuklash
859 TOKSIKОLОGIYA Z.T. KARABAYEVA Mazkur darslikdan toksikologiya bo‘yiсha boshlang‘ich bili mlar, xususan, zamonaviy toksikologiya sohasi asosida umumiy bilimlar joy olgan bo‘lib, ular ekologik tafakkur va ongni shakllantirish poydevori hisoblanadi. Bu ekologiya sohasidagi mutaxassislar, xususan, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yiсha muhandislar uchun muhimdir. Yuklash
860 TOKSIKОLОGIYA Z.T. KARABAYEVA Mazkur darslikdan toksikologiya bo‘yiсha boshlang‘ich bilimlar, xususan, zamonaviy toksikologiya sohasi asosida umumiy bilimlar joy olgan bo‘lib, ular ekologik tafakkur va ongni shakllantirish poydevori hisoblanadi. Bu ekologiya sohasidagi mutaxassislar, xususan, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yiсha muhandislar uchun muhimdir. Yuklash
861 TUPROQSUNOSLIKDA GAT TEXNOLOGIYALAR L.A.Gafurova, I.O.Alyabina, G.M.Nabieva, G.T.Djalilova, B.S.Mambetnazarov Yuklash
862 Cоғлом турмуш тарзи qo`llanma Yuklash
863 Atrofimizdagi olam va “Tabatshunoslik” fanlarini o`qitish metodikasi qo`llanma Yuklash
864 ГЕОАРХЕОЛОГИЯ Шоназаров Ш.Б. Асланов А Yuklash
865 Geologiya va geomorfologiya M. Mamatqulov, B.Yu.Egamov Yuklash
866 EKOLOGIYA P.Sultonov Yuklash
867 TABIIY (SCIENCE) VA TABIYATSHUNOSLIK yillik taqvim mavzu Yuklash
868 TOPOGRAFIYA ASOSLARI VA KARTOGRAFIYA Maruza matni Yuklash
869 TOPOGRAFIYA VA KARTOGRAFIYA ASOSLARI topografik majmua Yuklash
870 TOPOGRAFIYA ASOSLARI VA KARTOGRAFIYA Maruza matni «Topografiya asoslari va kartografiya» fanidan tayyorlangan maruza matni “Geografiya” kaferdrasining 2013 yil “27”avgustdagi yig’ilishida muhokama qilingan va foydalanishga tavsiya qilingan. Yuklash
871 TOPOGRAFIYA ASOSLARI VA KARTOGRAFIYA O’QUV – USLUBIY MAJMUA Yuklash
872 TOPOGRAFIYA ASOSLARI VA KARTOGRAFIYA O’QUV – USLUBIY MAJMUA Yuklash
873 TOPOGRAFIYA ASOSLARI VA KARTOGRAFIYA Maruza matni «Topografiya asoslari va kartografiya» fanidan tayyorlangan maruza matni “Geografiya” kaferdrasining 2013 yil “27”avgustdagi yig’ilishida muhokama qilingan va foydalanishga tavsiya qilingan. Yuklash
874 ТОПОГРАФИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГИС ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Yuklash
875 TOPOGRAFIYA VA KARTOGRAFIYA ASOSLARI Negmatov S.Q. Yuklash
876 TOPOGRAFIYA VA KARTOGRAFIYA, GAT TEXNOLOGIYALARI E.SAFAROV, SH.PRENOV, A.MO‘MINOV Ushbu o`quv qo`llanma oliy ta ’lim muassasalarining 514G600 - «Geogrfiya» yo ‘nalishi bo `yicha ta ’lim olayotgan talabalariga mo`ljallangan bo‘lib, и 3 qismdan iborat. Kitobning 1-qismi topografiya faniga bag`ishlangan bo‘lib, unda geodeziya va topografiya Janlarining umumiy та ’lumotlari, topografik xarita va uni slementlari, joyda burchak va masofa o ’lchash, turli geodezik va topografik syomka ishlarini olib borish masalalari yoritilgan. Yuklash
877 TOPONIMIKA VA GEOGRAFIK TERMINSHUNOSLIK P.G`ulomov, M.Mirakmalov Ushbu o`quv qo`llanma universitetlar va pedagogika institutlari geografiya mutaxassisliklari uchun mo`ljallangan. Lekin undan umumiy ta`lim maktablari, akademik litsey va, kollejlarning, geografiya o`qituvchilari o`z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, u geografik nomlar va terminlar bilan qiziquvchi va tadqiqotchilar uchun ham juda foydali qo`llanma bo`ladi. Yuklash
878 TOPONIMIKA VA GEOGRAFIK TERMINSHUNOSLIK P.G`ulomov, M.Mirakmalov Ushbu o`quv qo`llanma universitetlar va pedagogika institutlari geografiya mutaxassisliklari uchun mo`ljallangan. Lekin undan umumiy ta`lim maktablari, akademik litsey va, kollejlarning, geografiya o`qituvchilari o`z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, u geografik nomlar va terminlar bilan qiziquvchi va tadqiqotchilar uchun ham juda foydali qo`llanma bo`ladi. Yuklash
879 TOPONIMIKA VA GEOGRAFIK TERMINSHUNOSLIK P.G`ulomov, M.Mirakmalov Ushbu o`quv qo`llanma universitetlar va pedagogika institutlari geografiya mutaxassisliklari uchun mo`ljallangan. Lekin undan umumiy ta`lim maktablari, akademik litsey va, kollejlarning, geografiya o`qituvchilari o`z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, u geografik nomlar va terminlar bilan qiziquvchi va tadqiqotchilar uchun ham juda foydali qo`llanma bo`ladi. Yuklash
880 Oxford DICTIONARY OF ASTRONOMY IAN RIDPATH Yuklash
881 TRANSPORT, SANOAT VA QISHLOQ XO‟JALIGI GEOGRAFIYASI Xidiraliyev K.E., Karshibayeva L.K Yuklash
882 WHY IS URANUS UPSIDE DOWN FRED WATSON Yuklash
883 TUPROQ IQLIMSHUNOSLIGI I.TURAPOV, D.A.QODIROVA, M.E.SAIDOVA, N.CH.NAMOZOV, D.U.BURXANOVA Darslik qishloq xo‘jalik oliy o‘quv yurtlarida agrotuproqshunoslik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha tahsil olayotgan magistrlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, shuningdek, undan bakalavriat talabalari, katta ilmiy xodim - izlanuvchilar, mustaqil - izlanuvchilar, oliy va o‘rta-maxsus o’quv yurtlari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqot institutlari ilmiy xodimlari, qishloq va suv xo‘jaligi sohalari mutaxassislari foydalanishlari mumkin. Yuklash
884 Turizm geografiyasi F.E.GULMETOV Yuklash
885 Turizm geografiyasi M.R.Usmanov Ushbu qo‗llanma «Geografiya» yo‗nalishi bo‗yicha ta‘lim olayotgan talabalarga mo‗ljallangan bo‗lib, 3 ta qism, 14 ta bobni o‗z ichiga oladi. O‗quv qo‗llanmaning 1-qismi Turizm geografiyasining ilmiy-nazariy asoslariga, 2-qism turizm geografiyasining regional xususiyatlariga, 3-qismidagi boblarda esa O‗zbekiston va uning hududlari turizm salohiyati geografik jihatdan tadqiq etilgan. Yuklash
886 ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСИ А.С. Солиев, М.Р.Усмонов Ушбу монография туризм географияси масалаларига бағишланган бўлиб, унда туризм ижтимоий ва иқтисодий географиянинг таркибий қисмларидан бири сифатида таъриф этилиб, ушбу янги илмий йўналишнинг предмети, назарий ва илмий-услубий асослари берилган. Шунингдек, туризмнинг географик хусусиятлари ва унинг таснифи, халқаро туризм географиясй, унинг тарихи ва ривожланиши, Ўзбекистон миллий иқтисодиётида халқаро ва маҳаллий туризмнинг роли каби муҳим масалалар чуқур таҳлил этилган. Ўзбекистоннинг йирик туристик марказларидан бўлган Самарқанд шаҳри ва вилоятда туризмни ташкил этиш ва ривожлантиришнинг асослари, муаммо ва истиқболи иқтисодий ва ижтимоий географик нуқтаи назардан баҳоланган ҳамда илмий-амалий хулосалар берилган. Yuklash
887 Нефт ва газни қазиб олтиш ва қайтиб ишлаш O`QUV QO`LLANMA Yuklash
888 Turizm haqida tushuncha qo`llanma Yuklash
889 Turizm: Nazariya va amaliyot M.R.Boltaboyev, I.S.Tuxliyev, B.Sh.Safarov Yuklash
890 Turizm va rekreatsiya geografiyasi A.Sadullayev, S.Avezov, A.Matchanova Yuklash
891 TURIZM GEOGRAFIYASI SH.S. Sayfutdinov, M.Z. Nurfayziyeva, F.M. Xalimova O‘quv qo‘llanmada turizm geografiyasi fanining o‘ziga xos tomonlari ko‘rsatilgan. O‘quv qo‘llanma talabalarga turizm geografiyasining nazariy jihatlarini shuqurroq anglash imkonini beradi. shuningdek O‘quv qo‘llanmani tayyorlashda mahalliy va xorijiy mualliflarning turizm geografiyasiga oid qilgan ilmiy va amaliy ishlaridan foydalanilgan. Yuklash
892 TАBIАT FАLSАFАSI qo`llanma Yuklash
893 TOKSIKОLОGIYA Z.T.Karabayeva Yuklash
894 TABIATSHUNOSLIK O‘QUV DASTURI Yuklash
895 ATROFIMIZDAGI OLAM O`QUV QO`LLANMA Yuklash
896 ATROFIMIZDAGI OLAM O`QUV QO`LLANMA Yuklash
897 Geografiya 5 P. Gulyamov, m. Avezov, N. Saidova, Yuklash
898 TABIIY GEOGRAFIYA BOSHLANG‘ICH KURSI nazorat ishi Yuklash
899 Geografiya ABDAZOVA GULNORANING Yuklash
900 ТУПРОЩЫУНОСЛИК РУСТАМ ТОШХУЖАЕВ Yuklash
901 Geografiya. 6 sinf Atamuratova Z. Yuklash
902 Elektron atlaslar Yunusaliyev Rahimjon. Yuklash
903 I. “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” kursida nimalar o`rganadi. dars ishlanma Yuklash
904 geografiya 6-sinf testlar to`plami Yuklash
905 “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” kursida nimalar o`rganiladi? Maruza matni Yuklash
906 geografiya 7-sinf Atamuratova Ziynat, sarbolayev Umidjon Yuklash
907 geografiya 7-sinf P. G‘ulomov, H. Vahobov Yuklash
908 Ekologiya huquqi M.Usmonov Yuklash
909 Sanoat_chiqindilarini_tozalash_texnologiyasi_asoslari N.Musaev Yuklash
910 MUHANDISLIK GEOLOGIYA VA GIDROGEOLOGIYA U. Raxmanov Yuklash
911 Гидрогеологические_прогнозы_качества_1976_Учеб Гольдберг Yuklash
912 GEOGRAFIYA 10-sinf qo`llanma Yuklash
913 8-sinf geografiya qo`llanma Yuklash
914 _Карюхина_Контроль_качества_воды_1986_Учеб Т.А.КАРЮХИНА .И.Н.ЧУРБАНАВА Yuklash
915 GEOGRAFIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
916 GEOGRAFIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
917 GEOGRAFIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
918 GEOGRAFIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
919 GEOGRAFIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
920 IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYA A.S.SOLIYEV , N.K.KOMILOVA, S.L.YANCHUK, Sh.Z.JUMAXANOV, F.T.RAJABOV Yuklash
921 Urta Osiyo tabiiy geografiyasi Alibekov L Yuklash
922 100 Ideas for Teaching Geograph - Andy L_ Yuklash
923 102 Favqulodda_vaziyatlar_va_fuqaro_muhofazasi O`QUV QO`LLANMA Yuklash
924 Hayot faoliyati xavfsizligi O`QUV QO`LLANMA Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.