Sayt test rejimida ishlamoqda

Huquqshunoslik

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 DAVLAT VA HUQUQ NAZARIYASI Odilqoriyev X.T. Yuklash
1 МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК lex.uz Yuklash
2 ҚТИСОДИЙ ПРОЦЕССУАЛ КОДЕКСИ lex.uz Yuklash
3 Konstitutsiyaviy huquq Odilqoriyev X.T. Yuklash
4 DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI V. А. Kostetskiy Yuklash
5 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФУҚАРОЛИК КОДЕКСИГА ШАРҲ 1-ЖИЛД Х. Р. РахмОнҚулов,О. О. Оқюлов Yuklash
6 Fuqarolik protsessual kodeks yangi tahrirda Fuqarolik protsessual kodeks Yuklash
7 FUQAROLIK HUQUQI I.B.ZOKIROV Yuklash
8 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT HUQUQI K U R S I 1-TOM M.X.RUSTAMBAYEV UMUMIY QISM JINOYAT HAQIDA TA’LIMOT Yuklash
9 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT HUQUQI KURSI 2- TOM M.X. RUSTAMBAYEV UMUMIY QISM JAZO HAQIDA TA’LIMOT Yuklash
10 OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT HUQUQI K U R S I 3-TOM M.X. RUSTAMBAYEV MAXSUS QISM SHAXSGA QARSHI JINOYATLAR.TINCHLIK VA XAVFSIZLIKKA QARSHI JINOYATLAR Yuklash
11 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT HUQUQI K U R S I 4- TOM M.X. RUSTAMBAYEV MAXSUS QISM IQTISODIYOT SOHASIDAGI JINOYATLAR. EKOLOGIYA SOHASIDAGI JINOYATLAR. HOKIMIYAT, BOSHQARUV VA JAMOAT BIRLASHMALARI ORGANLARINING FAOLIYAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR Yuklash
12 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT HUQUQI K U R S I 5- TOM M.X. RUSTAMBAYEV MAXSUS QISM JAMOAT XAVFSIZLIGI VA JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR. HARBIY XIZMATNI O‘TASH TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR Yuklash
13 Jinoyat kodeksi lex.uz Yuklash
14 JINOYAT HUQUQI E.O. TURGUNBOYEV Yuklash
15 MA’MURIY HUQUQ ERKIN XOJIYEV, TO‘LQIN XOJIYEV Yuklash
16 ОИЛА ҲУҚУҚИ АСОСЛАРИ О.А.Каримова Н.Акаева Yuklash
17 OILA HUQUQI Sh. R. YuLDASheVA, N. M. AKAYeVA Yuklash
18 O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKATLIK FAOLIYATI M. H. RUSTAMBAYEV, U. A. TUXTASHEVA Yuklash
19 RIM XUSUSIY HUQUQI Z.Sh.SHOMUHAMEDOVA Yuklash
20 ДАВЛАТ ВА ХУКУК НАЗАРИЯСИ X. Т. ОДИН^ОРИЕВ Yuklash
21 OILA HUQUQ Imomov Nurillo Fayzullayevich Babayev Djahongir Ismailbekovich Shorahmetova Umida Shoakbarovna Topildiyev Bahrom Rahimjonovich Mehmonov Qambariddin Miradhamovich Yuklash
22 Тадбиркорлик ҳуқуқи Абдуллаев Ё., Т.Қоралиев ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН ДАРСЛИК СИФАТИДА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН Yuklash
23 Фуқаролик ҳуқуқи Зокиров И.Б. Yuklash
24 Ўзбекистон_давлати_ва_ҳуқуқи_тарихи Муқимов_З Yuklash
25 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИГА ШАР² О.Т.  Хусанов ,У.  Бозоров Yuklash
26 XОRIJIY MАMLАKАTLАR KОNSTITUTSIYAVIY HUQUQI I.T.Tulteyev,O.Z.Muhammadjonov Yuklash
27 XORIJIY MAMLAKATLAR DAVLATI VA HUQUQI TARIXI HAYDARALI MUHAMEDOV Yuklash
28 Узбек халца этнографияси Iso Jabborov. Yuklash
29 O`zbek xalqining shakllanish jarayoni Karim Shoniyozov Yuklash
30 La société Robert Fossaert Yuklash
31 mustaqilishlar Ekologiya huquqi (M.Usmonov va b.) M.Usmonov va b. Yuklash
32 @mustaqilishlar Huquqshunoslik (O.Karimova) O.Karimova Yuklash
33 @mustaqilishlar Jinoyat huquqi (M.Rustamboyev) M.Rustamboyev Yuklash
34 Юридик термин Энциклопедия M.Usmonov va b. Yuklash
35 _zhinoyat_tarkibining_subektiv_belgilariga_kora_qilmishni_kvalifikatsiya_qilish M.Rustamboyev Yuklash
36 «Ҳуқуқбузарликлар_профилактикаси» M.Rustamboyev Yuklash
37 booknomyborba_s_korruptsiej_mezhdunarodno-pravovye_osnovy_i_rol_natsionalnogo_ O.Karimova zakonodatelstva Yuklash
38 Davlat va huquq nazariyasi (X.Odilqoriyev tahririda Yuklash
39 Fuqarolik dalolatnomalarini qayd etish (L.Hojixonova) L.Hojixonova Yuklash
40 Fuqarolik huquqi (R.Ro`ziyev) R.Ro`ziyev Yuklash
41 Fuqarolik huquqi. 1-qism (V.Topildiyev) V.Topildiyev Yuklash
42 «Ҳуқуқбузарликлар_профилактикаси» M.Rustamboyev Yuklash
43 Intellektual mulk huquqi O.Oqyulov Yuklash
44 iqtisodij_islohotlar_shakroitida_fermerlik_faoliyati_takomillashtirishning__huquqij_masalalari_ (X.Odilqoriyev tahririda Yuklash
45 iqtisodiyot_sohasidagi_zhinoyatlarni_kvalifikatsiya_qilish_masalalari (X.Odilqoriyev tahririda Yuklash
46 Ish yuritish A.Hasanov, R.Ishmuxamedova Yuklash
47 vishtirokchilikda_sodir_etilgan_zhinoyatlarni_kvalifikatsiya_qilish M.Usmonov va b. Yuklash
48 @mustaqilishlar Falsafa tarixi (J.Tulenov).pdf J.Tulenov Yuklash
49 AKMEOLOGIYA ASOSLARI TILLAYEVA G.H. Pedagog, birinchi navbatda, «Akmeologiya faniga kirish» mezo-modul ining tarkibidagi mikro-moduhar hamda ulaming yakunida erishiladigan maqsadlami belgilaydi (1.1-jadval). Yuklash
50 AKMEOLOGIYA ASOSLARI TILLAYEVA G.H. Pedagog, birinchi navbatda, «Akmeologiya faniga kirish» mezo-modul ining tarkibidagi mikro-moduhar hamda ulaming yakunida erishiladigan maqsadlami belgilaydi (1.1-jadval). Yuklash
51 АНТИКФАЛСАФА С. А. Юлдашев Антик давр фалсафасини фалсафа тарихи фанининг ажралмас бир қисми сифатида ўрганиш, илмий, ғоявий ва тарбиявий жи- ҳатдан катта аҳамиятга эга. Yuklash
52 АХЛОҚ ФАЛСАФАСИ. НАФОСАТ ФАЛСАФАСИ Абдулла Шер, Баҳодир Ҳусанов Ўқув қўлланмада ахлоқ ва нафосат фалсафасига доир муҳим масалаларнинг илмий-назарий асослари фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган. Унда ахлоқ ва нафосатнинг мезоний тушунчалари, тамойиллари, хусусиятлари янгича талқинда баѐн этилган. Yuklash
53 AXLOQSHUNOSLIK ABDULLA SHER Axloqshunosiik bir necha ming yillik tarixga ega bo‘lgan qadimiy fan. U bizda «llmi ravish», «llmi axloq», «Axloq ilmi», «Odobnoma» singari nomlar bilan atab kelingan. Ovro‘poda esa «Etika» nomi bilan mashhur, biz ham yaqin-yaqingacha shu atamani qo‘llar edik. Yuklash
54 AXLOQSHUNOSLIK PULATOVA.D.A Yuklash
55 BILISH NAZARIYASI J.Tulenov Yuklash
56 BILL GEYTS FALSAFASI! ҚУЛАНМА Yuklash
57 ДИАЛЕКТИКА НАЗАРИЯСИ ЖОНДОР ТУЛЕНОВ Оламни фалсафий англаш ва тушуниш жараёнида вужудга келган диалектика фалсафа тарихида хар хил маънода ишлатиб келинган. Yuklash
58 DINSHUNOSLIK A.MO`MINOV Yuklash
59 ДИНШУНОСЛИК АСОСЛАРИ А.Очилдиев, Маълумки, дин доимо башарият диққат марказида бўлган. Тарихнинг муайян босқичларида у мутлақ ҳукмрон куч бўлган бўлса, баъзи босқичларда инкор этилган ва унга қарши “уруш” эълон қилинган. Жамиятдаги мавқеидан қатъи назар у доимо ўрганиш, тадқиқот объекти бўлиб келган. Yuklash
60 ESTETIKA ABDULLA SHER, BAHODIR HUSANOV Uchinchidan, estetik tafakkur tarixi ikki qismga ajratilib, unda asosan estetika ilmida salmoqli o`rin egallagan mutafakkirlarning estetik qarashlari va nazariyalari ilmiy tahlil etildi. Yuklash
61 ESTETIKA ASOSLARI Mas`ul muharrir: Nasiba UMAROVA Insonning chehrasi, qomatidagi go`zallik muayyan ahamiyatga ega, ammo bu to‘la ma`nodagi go‘za)lik emas. Insonning tashqi qiyofasi uning botiniy olami, xulqi, fe’l-atvori, mehnatsevarligi, ezgulikka intilishi kabi sifatlar bilan uyg‘unlashsa, bu — mukam- mal go‘zallik sanaladi. Yuklash
62 ESTETIKA ABDULLA SHER Yuqorida aytilganlardan kelib chiqsak, «Go‘zallik falsafasi» degan ibora bu fanning mohiyatiga ko‘proq mos keladi. Yuklash
63 ЭТИКА. ЭСТЕТИКА Гулнора НОСИРХЎЖАЕВА Жамиятнинг ахлоқий ҳаѐти деб кишиларнинг ижтимоий, сиѐсий ва хуқуқий фаолиятида, оиласида ва кундалик турмушида юзага келадиган ўзига хос муносабатлари шаклига айтилади. Yuklash
64 FALSAFA Mas’ul muharrir: S. MAMASHOKIROV — falsafa fanlari doktor professor. Shubhasizki, bu muhim vazifani bajarish falsafa fanini ijodiy rivojlantirish, uni oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishni yaxshilash, davrimizning talab va ehtiyojlariga mos keladigan yangi darsliklar, о‘quv qo`llanmalari yaratish bilan ham bog‘liq. Zero, falsafa inson dunyoqarashi shakllanishiga ijobiy ta’sir etadigan ma’naviy omillardan biri, uning ilmiy-nazariy asosi bo‘lmog‘i zarur. Yuklash
65 FALSAFA N.MAMATOV Yuklash
66 FALSAFA Mualliflar guruhi rahbari — M.A. Ahmedova, Ushbu nashrda mutaxassislar va keng kitobxonlar ommasi tomonidan qilingan mulohaza va takliflar hisobga olingan. Shu bilan birgalikda ilgarigi nashrning asosiy yo`nalishlari saqlab qolingan. Yuklash
67 ФАЛСАФА Маъруза матнлари куйидагилар томонидан тайёрланган: К,. Назаров Бу масалалар хакида ким биландир фикр алмашиб, бахслашгингиз хам келар? Фалсафа ана шундай масалалар би­ лан шугулланади. У нихоятда кдцимий фан. Олам ва одамлар уртасидаги муносабатлар, инсон кадри ва умрнинг мазмуни, ду- нёдаги узгаришлар, узаро алокадорлик ва богликлик хамда та- раккиётнинг умумий конуниятлар и фалсафанинг асосин мавзу- лари хисобланади. Yuklash
68 FALSAFA ҚУЛАНМА Yuklash
69 FALSAFA Z.DAVRONOV Yuklash
70 ФАЛСАФА АСОСЛАРИ Муҳаррир: К. Буронов Фалсафа — барча фанлардан озиқланадиган умуминсоний ва уни­ версал фан. Унинг ҳаётийлиги халқ табиатига, турмуш ва тафаккур тарзига нечоғли мос экани, жамият манфаатлари ва эзгу интилиш- ларини қай даражада акс эттира олишига боғлиқ. Yuklash
71 FALSAFA FANI TARIXI I.KARIMOV Yuklash
72 FALSAFA FANI VA UNING XUSUSIYATLARI J.Tulenov Yuklash
73 FALSAFA TARIXI J.Tulenov Yuklash
74 FALSAFA VA FAN METODOLOGIYASI N.SHERMUHAMEDOVA E’tiboringizga havola qilinayotgan bu kitob har qanday bakalavr talabaning falsafani yanada chuqurroq bilishi, fal­ safiy tayyorgarlikning yangi pillapoyasiga qadam qo‘yishiga mo‘ljallangan. Zero, fundamental muammolarga duch kelar ekan, bakalavrlaming o‘zida bunday falsafiy ulg‘ayishga ehti- yoj paydo boMadi. Yuklash
75 ФАЛСАФА ВА ФАНЛАР МЕТОДОЛОГИЯСИ Омонулла ФАЙЗУЛЛАЕВ Хар бир фаннинг уз йулланмаси, методологияси бор. Шу билан бирга х,амма фанлар учун умумий йул-йурик хам бор. Бу эса фанларнинг фалсафий методологияси дейилади. Yuklash
76 ФАЛСАФА АСОСЛАРИ NORKULOV.J Yuklash
77 FALSAFA TARIXI VA NAZARIYASI Raxmonov Ravshan Yuklash
78 ФАННИНГ ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ И. САИФНАЗАРОВ, Б. ЦОСИМОВ, А. МУХТОРОВ, Г. НИКИТЧЕНКО Учинчи минг йилликка кадам куйган инсоният бу давр фан ва илмий билимнинг мисли курилмаган тарзда усиши, ахборотлашган жамият шаклланиши даврининг узига хос муаммоларига дуч келмокда. XXI асрда фан нафакат илмий тараккиёт, балки жамият тараккиёти, ижтимоий тараккиётнинг хал килувчи кучига айланади, бу конуният Узбекистонда яшовчи хар бир фукаро дунёкар Yuklash
79 Ilmiy ijod metodologiyasi (J.Tulenov, S.Valiyeva) (1).pd Ilmiy ijod metodologiyasi (J.Tulenov, S.Valiyeva) (1).pdf Yuklash
80 Ilmiy ijod metodologiyasi () (1).pd J.Tulenov, S.Valiyeva Yuklash
81 ISLOM FALSAFASIGA KIRISH: KALOM ILMI Sh. SIROJIDDINOV Sharq sarzaminida falsafiy mushohada ko‘p ming yillik tamaddun hosilasi o‘laroq, awalboshdan Misr, Suriya, Iroq, Markaziy Osiyo, Hind va Eron xalqlariga xos bo‘lgan. Sharq sivilizatsiyasida hech qachon din va falsafa bir-biridan ajratilmagan. Falsafa diniy ta’limot mag‘ziga jo bo‘lgan. Yuklash
82 Jamiyat falsafasi ().pdf J.Tulenov Yuklash
83 Noosfera. Geosiyosat va mafkura ().pdf Ibrohim Karimov Yuklash
84 ЎЗБЕКИСТОНДА ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ ҚУРИШ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ Масъул млларрпр: И.Эргашев — гнсснй фанлар доктори, профессор «Демократия жамиятпит цадршшгига, jqap бир ипсопниш бойлигига айлаимоги керак. Бу эса бир зумда бўладигаи uui эмас. Халқиинг мадаииятидап жой ололмагап демократия турмуш тарзипипг таркибий қисми jqaM бўла олмайди. Бу тайёргарлик кўриш ва демок - ратия тамойиллариии ўзлаштиришдап иборат апча узоц муддатли жараёпдир Ислом КАРИМОВ Yuklash
85 O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti (I.Hayitov, M.Zaripov).pdf I.Hayitov, M.Zaripov Yuklash
86 O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. 1-qism ().pdf M.Bo`riyeva Yuklash
87 Politologiya .pdf (B.Aliev, T.Hoshimov, O.Yuldashev) Yuklash
88 клдим ги в а У р т а а с р р а р б и й ЕВРОПА ФАЛСАФАСИ САЪДУЛЛА ЙУЛДОШЕВ МИРЖАЛОЛ УСМОНОВ РАХМАТ КАРИМОВ Кдцимги ва урта аср Барбий Европа фалсафаси фалсафа тарихи фанининг ажралмас бир кисми сифа Yuklash
89 Ш А Х С В А Ж А М И Я Т Фузаилова Г.С., ХукумовА., ШоринС.С., Ҳозирги даврда “Шахс ва жамият” предметини ўқитиш борасида бир катор муаммолар мавжуд. Улар ўрта махсус ва касб-хунар таълими бўйича Давлат таълим стандартлари талабларининг укувчилар томонидан ўзлашти- рилиши самарадорлигига ўз таъсирини ўтказади. Yuklash
90 SHAXS VA JAMIYAT Shodmonqul Azizov mustaqil vatanimiz ta’lim tizimining akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari hamda umumta’lim maktablarining 11-sinf bosqichlarida «shaxs va jamiyat» («inson va jamiyat») o‘quv predmetining barcha zarur hujjat- lari – dasturlari, o‘quv qo‘llanma-yu darsliklari (i. saifnazarov, – 1995, 1999; sh. azizov – 1998–2003, 2005–2009) yaratilib amaliyotga joriy qilingan edi Yuklash
91 СОЦИОЛОГИЯ М.Б.Бекмуродов Исти*утол йилларида жамиятнинг умумий ривожи мамлакати- мизда жамиятнинг ривожланиш тенденциялари, ижтимоий жараёнлар ва жамоалар мохияти, хусусиятлари, уларнинг фаолият йуналишларига булган эътибор кучайди. Yuklash
92 СОЦИОЛОГИЯ Муаллифлар: М.Б.Бекмуродов Республикамизнинг мустак,илликка эришуви. миллий ис- тиьуюл йулидан изчил бораётганлигимиз, ривожланиш тенден циясида Узбекистон ним г узига хос ва мос беш устувор к;оидага асосланиб харакат к;илинаётганлиги, хусусан: Yuklash
93 СОЦИОЛОГИЯ Муаллифлар: М.Б.Бекмуродов Укув кулланма мамлакатимиз олий укув юртларида та^сил олаётган талабалар, урта махсус укув муассасалари укувчилари хамда социология фани билан кизикувчи кенг китобхонлар оммасига мулжалланган. Yuklash
94 СОЦИОЛОГИЯ Муаллифлар: М.Б.Бекмуродов Истикдол туфайли мамлакатимизда социология фани шаклланди ва баравж такомиллашмокда. Кулингиздаги укув кулланма давлат ва жамият курилиши, ижтимоий жараёнлар ва жамоаларнинг шаклланиши, тадрижий узгариши тенденцияларини илмий тадкик, этиш йуллари, бу борада фаолият юритаётган дунёдаги мавжуд социологик мактаблар, улуг мугафаккирларимизнинг социологик карашлари хамда шу масалаларнинг бугунги ^олати ва ривожланиш хусусиятлари хакдцаги билимларни узида ифодалаган. Yuklash
95 Tafakkur erkinligi ().pdf Abdurahim Erkayev Yuklash
96 ЯНГИ ВА ЭНГ ЯНГИ ДАВР РАРБИЙ ЕВРОПА ФАЛСАФАСИ (XVII— XX асрлар) С. ЙУЛДОШЕВ, М. УСМОНОВ, Р. КАРИМОВ, Г. КОБУЛНИЁЗОВА, Г. РУЗМАТОВА Маълумки, Гегель таълимоти XIX аср фалсафий тафаккури ривожида алохида ахамиятга эга булди. Бирок бу таълимот шуро- лар даврида мутлокдаштирилиб, барча фанлар ва амалиётнинг ягона методологик асоси сифатида талкин килинди. Yuklash
97 Bezorilikning jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlari Karaketova Dilnoza Yuldashevna Yuklash
98 ȸɁȻȿɄɂɋɌɈɇɊȿɋɉɍȻɅɂɄȺɋɂ ɀɂɇɈəɌԞɍԔɍԔɂ ɄɍɊɋɂ V ɌɈɆ ȺɛɞɭɪɚɫɭɥɨɜɚɄɊ. ɆɢɪɚɡɨɜȾɆ. Yuklash
99 Bir necha jinoyat sodir etilganda qilmishni kvalifikatsiya qilish Б.Ж.Ахраров Yuklash
100 mustaqilishlar Ekologiya huquqi M.Usmonov va b Yuklash
101 Bir qancha jinoyat sodir etish Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
102 mustaqilishlar Huquqshunoslik (O.Karimova) Yuklash
103 Bola huquqlarini himoya qilishning huquqiy asoslari F.Hamdamova Yuklash
104 mustaqilishlar Jinoyat huquqi (M.Rustamboyev) Yuklash
105 mustaqilishlar O`zbR yuridik xizmat (Foziljon Otaxonov) Yuklash
106 mustaqilishlar Xalqaro huquq (A.Mamatqulov) Yuklash
107 @mustaqilishlar Xalqaro huquq (Akmal Saidov) Yuklash
108 @mustaqilishlar Xalqaro huquq (M.Rahimova) Yuklash
109 @mustaqilishlar Сайтлар рўйхати @mustaqilishlar Сайтлар рўйхати Yuklash
110 @mustaqilishlar_Elektrovozlar_va @mustaqilishlar_Elektrovozlar_va Yuklash
111 БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Худайбергенов Бахрам Куанышбаевич Yuklash
112 @mustaqilishlar_Jinoyat_huquqi_Umumiy @mustaqilishlar_Jinoyat_huquqi_Umumiy Yuklash
113 @mustaqilishlar_Kon_elektromexanika @mustaqilishlar_Kon_elektromexanika Yuklash
114 Boshqaruvning belgilangan tartibiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklar uchun mamuriy javobgarlik Р.С.Алтиев Yuklash
115 Bozor va huquq F.Muhitdinov Yuklash
116 Buxgalteriya hisobi 2017 Moliya S.A.Jumanazorov Yuklash
117 @mustaqilishlar_O`zbRning_ekologiya Asqar Nig`matov Yuklash
118 Buyruq tartibida ish yuritish Buyruq tartibida ish yuritish Yuklash
119 Chaqiruvga Qadar Boshlang`ich Tayorgarlik kitobi O. ORTIQOV, Sh. UBAYDULLAYEV, I. TO`XTASHEV, B. G`AFUROV Yuklash
120 @mustaqilishlar_O`zbRning_Konstitutsiyasiga R.Qo`chqarov Yuklash
121 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASI Yuklash
122 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ Б.Ж.Ахраров Yuklash
123 @mustaqilishlar_O`zbRning_xo`jalik Sh.Sh.Shorahmetov Yuklash
124 Davlat funksiyasi M.Najimov, Sh.Saydullayev Yuklash
125 @mustaqilishlar_Parlamentarizm_Xorijiy I.Komilov Yuklash
126 Davlat hokimiyati tizimida parlament nazariya va amaliyot muammolari R.Hakimov Yuklash
127 Davlat hokimiyatining vakillik va o`zini o`zi boshqarish organlari faoliyatini tashkil etish (A.To`laganov) A.To`laganov Yuklash
128 Davlat huquq tarixi H. ODILQORIYEV, N. AZIZOV, X. MADIRIMOV Yuklash
129 Davlat va huquq asoslari A.Saidov, U.Tadjixanov, X.Odilqoriyev Yuklash
130 @mustaqilishlar_Qishloq_xo`jalik Rahmonqulov.X Yuklash
131 Davlat va huquq asoslari 10-sinf V. А. Kostetskiy Yuklash
132 Davlat va huquq nazariyasi H.Boboyev va boshqalar Yuklash
133 Davlat va huquq nazariyasi (Odilqoriev) Yuklash
134 Rim_huquqida_majburiyat N.Imomov Yuklash
135 Davlat va huquq nazariyasi X.Odilqoriyev tahririda Yuklash
136 @mustaqilishlar_Siyosiy_va_huquqiy Darslik Yuklash
137 Davlat va huquqning umumnazariy muammolari Z.Islomov Yuklash
138 @mustaqilishlar_Sud_ishlarini_yuritish @mustaqilishlar_Sud_ishlarini_yuritish Yuklash
139 @mustaqilishlar_Sud_va_huquqni_muhofaza M .H . R U S T A M B O Y E V , Yuklash
140 @mustaqilishlar_Xorijiy_mamlakatlar X.Muhamedov Yuklash
141 ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИДА МАНФААТЛАР ТЎҚНАШУВИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ Махмудов Фируз Бахтиёр угли Yuklash
142 _aholi_sogligini_saqlash_sohasidagi_huquqbuzarliklar_uchun_mamurij_zhavobgarlik Р.С.Алтиев Yuklash
143 _huquqij_normalar_raqobati_mavzhud_bolganida_qilmishni_kvalifikatsiya_qilish Б.Ж.Ахраров Yuklash
144 ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ Холиқова Шахноза Абдугафаровна Yuklash
145 _savdo_tadbirkorlik_va_moliya_sohalaridagi_huquqbuzarliklar_uchun_mamurij_zhavobgarlik Р.С.Алтиев Yuklash
146 ДАВЛАТ ВА ХУКУК АСОСЛАРИ А. САИДОВ, У. ТАДЖИХАНОВ, X. ОДИЛК.ОРИЕВ Yuklash
147 _zhinoyat_tarkibining_subektiv_belgilariga_kora_qilmishni_kvalifikatsiya_qilish (1) Б.Ж.Ахраров Yuklash
148 _zhinoyat_tarkibining_subektiv_belgilariga_kora_qilmishni_kvalifikatsiya_qilish Б.Ж.Ахраров Yuklash
149 ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ШАРТНОМАВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ Топилдиев Бахромжон Раҳимжонович, Икрамов Абдурауф Равшабекович Yuklash
150 «Ҳуқуқбузарликлар_профилактикаси» «Ҳуқуқбузарликлар_профилактикаси» Yuklash
151 1_Алимент_тогрисидагиишларни_судда_коришнинг_процессуал_хусусиятлари 1_Алимент_тогрисидагиишларни_судда_коришнинг_процессуал_хусусиятлари Yuklash
152 ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ДАЛИЛЛАРНИ ТАҚДИМ ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ Ш.Х. ИНОМЖОНОВ Yuklash
153 2_Алимент_тогрисидагиишларни_судда_коришнинг_процессуал_хусусиятлари 2_Алимент_тогрисидагиишларни_судда_коришнинг_процессуал_хусусиятлари Yuklash
154 04.Dinshunoslik Ochildiyev A.pdf Ochildiyev A Yuklash
155 Yo`ra davridagi josus G.Prashkevich Yuklash
156 9-sinf Huquq darslik 2019 G. M.TANSIKBAYEVA, V. A. KOSTETSKIY Yuklash
157 10 Маротаба Қоидаси… 10 Маротаба Қоидаси… Yuklash
158 11 Fuqorolik jamiyati A.O‘tamuradov, M.Qirg‘izboyev, T.N.Xojiyev Yuklash
159 11-sinf davlat va huquq asoslari N. ISMATOVA, O. KARIMOVA Yuklash
160 DAVLAT VA HUQUQ NAZARIYASI Ikkinchi nashr Odilqoriyev X.T Yuklash
161 100_самых_влиятельных_людей_в_истории_книга 100_самых_влиятельных_людей_в_истории_книга Yuklash
162 Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo’yishning huquqiy tartibi Xayitov Bobomurad Uktamovich Yuklash
163 ДИНШУНОСЛИК Н. И. Иброҳимов Yuklash
164 DINSHUNOSLIK DINSHUNOSLIK Yuklash
165 2004-xolmominov-qoriqlash-uz 2004-xolmominov-qoriqlash-uz Yuklash
166 Dinshunoslik А. МУМИНОВ, X,. ЙУЛДОШХУЖАЕВ, Д.РАХИМЖОНОВ, М. КОМИЛОВ, А. АБДУСАТТОРОВ, А. ОРИПОВ Yuklash
167 WORLD SCIENCE RS Global Sp. z O.O., Yuklash
168 2007-zaripov-kriminologiya-uz 2007-zaripov-kriminologiya-uz Yuklash
169 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОХРАНЕНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ Ж. ХАЛМУМИНОВ Yuklash
170 ЭКОЛОГИК ҚОНУНЧИЛИКНИ ҚЎЛЛАШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ НОРМАЛАРНИНГ ЎРНИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Ж.Т.Холмўминов Yuklash
171 2010-odilqoriyev-mam-huq-lot(1) Babayev.D Yuklash
172 Ekologiya huquqi M.Usmonov va b. Yuklash
173 Ekologiya pa`ninen lektsiya teksti U.Kudaybergenova Yuklash
174 Ekologiya nima Asqar Nig`matov Yuklash
175 Ekologiya va barqaror taraqqiyot ta`limi E. XO`JANAZAROV, M. MIRSOVUROV Yuklash
176 Ekologiya va qonun Ekologiya va qonun Yuklash
177 Ekologiya, gigiyena va sanitariya Nuriddinov B.Y Suvonova G.A Hatamov A.H. Yuklash
178 2012-adilkariyev-siyosatshunoslik-lot X.T.Odilqodirov Yuklash
179 2013_tarix_6_uzb 2013_tarix_6_uzb Yuklash
180 2015-ismoilov-kriminologiya-umumiy-uz I.Ismoilova Yuklash
181 2015-muxamedov-mamuriy-uz O`.X.Muhamedov Yuklash
182 2016-ismoilov-mamuriy-huquq-uzb Sh.T.Ikramov Yuklash
183 2017_S.B.-Xujakulov_IIO-huquqbuzar-prof-faol_kir S.B.-Xujakulov Yuklash
184 2017-2021 Harakatlar strategiyasi ILMIY-USLUBIY RISOLA ILMIY-USLUBIY RISOLA Yuklash
185 Давлат пенсия таъминоти тизимидаги пенсияларнинг турлари Давлат пенсия таъминоти тизимидаги пенсияларнинг турлари Yuklash
186 Adliya vazrligining tizimi Adliya vazrligining tizimi Yuklash
187 adliya_organlarining_yoshlarga_oid_davlat_siyosati__sohasidagi_vakolatlari adliya_organlarining_yoshlarga_oid_davlat_siyosati__sohasidagi_vakolatlari Yuklash
188 ЭКОЛОГИЯ А.А.РАФИЦОВ, Ц.Н.АБИРЦУЛОВ, А.НДОЖИМАТОВ Yuklash
189 advokat_tomonidan_tadbirkorlik_subektlariga_yuridik_yordam__korsatishning_tashkilij-huquqij_masalalari НУРУМОВ ДИЛШОДБЕК ДЖУМАБАЕВИЧ Yuklash
190 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ Б.Ж.Ахраров Yuklash
191 EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI P.S.SULTONOV Yuklash
192 ЭКОЛОГИЯ ВА АТРОФ-МУҲИТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ Э.Абдуллаев Yuklash
193 ЭКОЛОГИЯ Изатуллаев З.И. Халилов Н.Х. Yuklash
194 Fermer xo`jaliginining suvdan foydalanishini xuquqiy tartibga solish Fermer xo`jaliginining suvdan foydalanishini xuquqiy tartibga solish Yuklash
195 Falsafa Axmedov Yuklash
196 Falsafa (etika, estetika, mantiq) Mamatov N Yuklash
197 Evropа Ittifoqi vа uning tаshkil etilishining аsosiy sаbаblаri Evropа Ittifoqi vа uning tаshkil etilishining аsosiy sаbаblаri Yuklash
198 agrofirmalar_faoliyatini_huquqij_tartibga_solish Нормаматов Йигитали Абдулазиз ўғли Yuklash
199 ЭР-ХОТИННИНГ ЎЗАРО УМУМИЙ МУЛКИНИНГ ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИ Ш.Н.Рўзиназаров Yuklash
200 ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРГА МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАР КИРИТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ Жасур Рахматиллаевич Имомов Нурилло Файзуллаевич Yuklash
201 akkreditivni_fuqarolik-huquqij_tartibga_solish ХИДОЯТУЛЛАЕВ АЛИШЕР ТОИРОВИЧ Yuklash
202 ЕР ОСТИ БОЙЛИКЛАРИДАН ТАДБИРКОРЛИК МАҚСАДЛАРИДА ФОЙДАЛАНИШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ Г.Ш. Узакова Yuklash
203 Ekologiya huquqi asoslari Ekologiya huquqi asoslari Yuklash
204 Fuqarolik protsessual kodeks yangi tahrirda Fuqarolik protsessual kodeks yangi tahrirda Yuklash
205 ФИЛОСОФИЯ С.Д. Ахмедова Yuklash
206 Fuqarolarning huquq va erkinliklariga tajovuz qiladigan huquqbuzarliklar uchun mamuriy javobgarlik Р.С.Алтиев Yuklash
207 ФУҚАРОЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ АСОСЛАРИ ЮСУПЖОНОВА МОҲИНАБОНУ МИРСОДИҚ ҚИЗИ Yuklash
208 FUQAROLIK HOLATI DALOLATN OMALARINI QAYD ETISH LA’LIXON O‘RINBOYEVNA HOJIXONOVA Yuklash
209 Фуқаролик ҳуқуқи РУСТАМ РЎЗИЕВ Yuklash
210 ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ МУХАММАДИЕВ АЮБ АБДУРАХМАНОВИЧ Yuklash
211 ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ (I қисм) ТОПИЛДИЕВ В.Р. Yuklash
212 ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ (II қисм) ТОПИЛДИЕВ В.Р. Yuklash
213 aktsiyadorlik_zhamiyatlarida_korporativ_nizolarni_tartibga_solishda_yuridik_vositalar А.Тожибоев Yuklash
214 Fuqarolik huquqi. 1-qism I.Zokirov Yuklash
215 atmosfera_havosini_muhofaza_qilishning_huquqiy_holati_mavzusida_yozilgan Tursunov Nuriddin Qurosh o’g’li Yuklash
216 FUQAROLIK HUQUQI (II qism) M.Abdusalomov va b Yuklash
217 F U Q A R O L I K H U Q U Q I UMUMIY QISM R.Dj. RUZIYEV, V.R. TOPILDIYEV Yuklash
218 FUQAROLIKISHLARINI SUDDA KO`RISHGA OID PROTSESSUAL HUJJAT NAMUNALARIGA SHARH SHO-AKBAR SHORAXMETOV Yuklash
219 Fuqarolik jamiyati M.Qirg`izboyev Yuklash
220 Fuqarolik jamiyati asoslari А.Жалилов, У.Муҳаммадиев, Қ.Жўраев, Ш.Якубов, Э.Холова, Н.Шодиев Yuklash
221 Fuqarolik jamiyati. Siyosiy partiyalar, mafkuralar, madaniyatlar M.Qirg`izboyev Yuklash
222 Fuqarolik protsessual huquqi (M.Mamasidiqov, Z.Esanova, D.Habibullayev) M.M. MAMASIDDIQOV, Z.N. ESANOVA, D.Y. HABIBULLAYEV Yuklash
223 avestoda_inson_huquqlarini_organishning__metodologik_muammolari_ avestoda_inson_huquqlarini_organishning__metodologik_muammolari_ Yuklash
224 Bank huquqi (M.Yo’ldoshev, Y.Tursunov) Yuklash
225 Inson huquqlari (O.Tadjibayev, N.Ramazonova) Yuklash
226 Huquqiy informatika (Abdujabbor Muhammadiyev) Yuklash
227 Huquqiy madaniyat nazariyasi. 1-jild (U.Tadjixanov, A.Saidov) (1) Yuklash
228 Huquqiy madaniyat nazariyasi. 1-jild (U.Tadjixanov, A.Saidov) Yuklash
229 Huquqiy madaniyat nazariyasi. 2-jild (U.Tadjixanov, A.Saidov) Yuklash
230 Huquqni muhofaza qilish organlari (M.Rustamboyev, Ye.Nikiforova) Yuklash
231 Huquqshunoslik (H.Mahmudov va b.) (H.Mahmudov va b.) Yuklash
232 Huquqshunoslik (J.Yoqubov, E.Hayitboyev) (J.Yoqubov, E.Hayitboyev) Yuklash
233 Huquqshunoslik (O.Karimova) (O.Karimova) Yuklash
234 Huquqshunoslik O.Karimova O.Karimova Yuklash
235 Ijro ishi yuritish (U.To`xtasheva) Yuklash
236 Ijtimoiy ta`minot huquqi (D.Ahmedov) Yuklash
237 Ijtimoiy ta`minot huquqi (Y.Tursunov) Yuklash
238 Inson huquqlari (A.Mo`minov, M.Tillabayev) Yuklash
239 Inson huquqlari (H.Boboyev va b.) Yuklash
240 Маъмурий ислоҳотлар-халқ манфаатларини таъминлашнинг муҳим омили Артиков Дилмурод Рахматиллаевич Yuklash
241 Маъмурий ҳуқуқбузарлик ва унинг юридик таркиби. Р.Алтиев Yuklash
242 JAHON TARIXI M. LAFASOV Yuklash
243 Kriminologiya (K.Abdurasulova va b.) Yuklash
244 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Бекбутаева Лобар Шовкат кизи Yuklash
245 Kriminalistika. 2-jild (G`.Abdumajidov va b.) Yuklash
246 Kriminalistika. 1-jild (G`.Abdumajidov va b.) Yuklash
247 КОРХОНАНИ СОТИШ ШАРТНОМАСИ: ҚОНУНЧИЛИК ВА СУД АМАЛИЁТИ Ибрагимов Исмоил Yuklash
248 КОРРУПЦИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ ВА УЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ НУРМУҲАММЕДОВА ГЎЗАЛХОН БАҲОДИРОВНА Yuklash
249 KORPORATIV HUQUQ H.R.Rahmonqulov S.S.Gulyamov Yuklash
250 Кўп квартирали бинолардаги кўчмас ва бошқа мол-мулкка умумий мулк ҳуқуқи. Хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкатлари Huquq Yuklash
251 Konstitutsiyaviy huquq Sh.T. Ikramov Yuklash
252 Konstitutsiyaviy huquq (O.Husanov) Yuklash
253 mamurij_sud_ishlarini_yuritishda_prokuror_ishtirokining_tashkilij-huquqij_asoslari_qiyosij-huquqij_tahlil ШАЙЗАКОВ ШОДИЯР ИБРАГИМОВИЧ Yuklash
254 Konstitutsiya va fuqarolik jamiyati (X.Odilqoriyev) Yuklash
255 КЎЧМАС МУЛККА ОИД БИТИМЛАРНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ВА ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ Саматов Султонбек Сирожиддин ўғли Yuklash
256 JINOYAT-PROTSESSUAL HUQUQI Sh.Abdukadirov, I.Sottiev Yuklash
257 mamurij_zhavobgarlik_fani_tushunchasi_predmeti_va_vazifalari Р.С.Алтиев Yuklash
258 Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish (R.Kabulov, A.Otajonov) Yuklash
259 Jinoyat-ijroiya huquqi (B.Axrarov, N.Salayev) Yuklash
260 mamurij_zhavobgarlik_togrisidagi_qonun_huzhzhatlari_ularning_vazifalari_va_asosij_printsiplari Р.С.Алтиев Yuklash
261 Jinoyat protsessida dalillarni taqdim qilish (Sh.Inomjonov) Yuklash
262 Jinoyat kodeksi Jinoyat kodeksi Yuklash
263 mamurij_zhavobgarlik_tushunchasi_va_xususiyatlari Р.С.Алтиев Yuklash
264 mamurij_zhazo_choralari_tushunchasi_maqsadi_va_turlari Р.С.Алтиев Yuklash
265 Jinoyat huquqi A.S. Yakubov va b Yuklash
266 mamurij_zhazo_qollanilishining_umumij_qoidalari Р.С.Алтиев Yuklash
267 Jinoyat huquqi. Umumiy qism (M.Rustamboyev, B.Ahrorov) Yuklash
268 Jinoyat huquqi(Umumiy qism) A.S. Yakubov va b Yuklash
269 Ma`muriy huquq (E.Hojiyev, T.Hojiyev) ERKIN XOJIYEV Yuklash
270 JINOYAT HUQUQI KURSI 5 tom Rustambayev M.X. Yuklash
271 JINOYAT HUQUQI KURSI 4 tom M.X. RUSTAMBAYEV Yuklash
272 Ma`muriy huquq asoslari Ma`muriy huquq asoslari Yuklash
273 JINOYAT HUQUQI KURSI 3 tom M.X. RUSTAMBAYEV Yuklash
274 JINOYAT HUQUQI KURSI 2 tom M.X. RUSTAMBAYEV Yuklash
275 Fuqarolik sud ishlarini yuritishning huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari M.Mamasiddiqov Yuklash
276 Mamuriy javobgarlik kodeksi Mamuriy javobgarlik kodeksi Yuklash
277 Fuqarolik va oila huquqi (D.Karxodjayeva, N.Akayeva, Sh.Yuldasheva) Yuklash
278 Maʼmuriy javobgarlik kodeksi Maʼmuriy javobgarlik kodeksi Yuklash
279 Фуқаролик ҳуқуқи фанига кириш. Битимлар. Даъво муддати. Мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқлар Фуқаролик ҳуқуқи Yuklash
280 O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati K. Kushbakov Yuklash
281 Fuqarolik protsessual kodeksi Fuqarolik protsessual kodeksi Yuklash
282 Mamuriy-huquq_lotin Mamuriy-huquq_lotin Yuklash
283 Manaviyat asoslari Manaviyat asoslari Yuklash
284 mansab_soxtakorligiga_qarshi_kurashning_zhinoyat-huquqij_va___kriminologik_zhihatlari mansab_soxtakorligiga_qarshi_kurashning_zhinoyat-huquqij_va___kriminologik_zhihatlari Yuklash
285 masuliyati_cheklangan_zhamiyat_ishtirokchilarining_huquqij_himoyasi_kafolatlari_ Абдурахимова Лайло Айбековна Yuklash
286 mazhburij_mehnatni_tugatish_bojicha_xalqaro_standartlarni_ozbekiston_respublikasining_qonunchiligiga_implementatsiya_qilish_masalalari (1) mazhburij_mehnatni_tugatish_bojicha_xalqaro_standartlarni_ozbekiston_respublikasining_qonunchiligiga_implementatsiya_qilish_masalalari (1) Yuklash
287 mazhburij_mehnatni_tugatish_bojicha_xalqaro_standartlarni_ozbekiston_respublikasining_qonunchiligiga_implementatsiya_qilish_masalalari mazhburij_mehnatni_tugatish_bojicha_xalqaro_standartlarni_ozbekiston_respublikasining_qonunchiligiga_implementatsiya_qilish_masalalari Yuklash
288 Mehnat Huquqi Mehnat Huquqi Yuklash
289 mehnat_huquqi Иброхимов Б Yuklash
290 millij_va_chet_el_korporativ_huquqida_nazorat_qiluvchi_shaxslarning__xozhalik_zhamiyatlari_mazhburiyatlari_bojicha_zhavobgarligi (1) ХОЛМИРЗАЕВ ЎТКИРБЕК ПАХЛАВОНОВИЧ Yuklash
291 millij_va_chet_el_korporativ_huquqida_nazorat_qiluvchi_shaxslarning__xozhalik_zhamiyatlari_mazhburiyatlari_bojicha_zhavobgarligi (2) ХОЛМИРЗАЕВ ЎТКИРБЕК ПАХЛАВОНОВИЧ Yuklash
292 millij_va_chet_el_korporativ_huquqida_nazorat_qiluvchi_shaxslarning__xozhalik_zhamiyatlari_mazhburiyatlari_bojicha_zhavobgarligi (3) millij_va_chet_el_korporativ_huquqida_nazorat_qiluvchi_shaxslarning__xozhalik_zhamiyatlari_mazhburiyatlari_bojicha_zhavobgarligi (3) Yuklash
293 millij_va_chet_el_korporativ_huquqida_nazorat_qiluvchi_shaxslarning__xozhalik_zhamiyatlari_mazhburiyatlari_bojicha_zhavobgarligi millij_va_chet_el_korporativ_huquqida_nazorat_qiluvchi_shaxslarning__xozhalik_zhamiyatlari_mazhburiyatlari_bojicha_zhavobgarligi Yuklash
294 Milliy huquqiy tizim va huquqiy qadriyatlar (H.Odilqoriyev, Sh.Yakubov) (1) Yuklash
295 Milliy huquqiy tizim va huquqiy qadriyatlar (H.Odilqoriyev, Sh.Yakubov) Yuklash
296 milliy_goya milliy_goya Yuklash
297 moliya_va_pul_kredit_t moliya_va_pul_kredit_t Yuklash
298 mulk_izharasi_shartnomasi_va_uning_turlari._tekin_fojdalanish mulk_izharasi_shartnomasi_va_uning_turlari._tekin_fojdalanish Yuklash
299 mulkka_tazhovuz_qiluvchi_huquqbuzarliklar_uchun_mamurij_zhavobgarlik mulkka_tazhovuz_qiluvchi_huquqbuzarliklar_uchun_mamurij_zhavobgarlik Yuklash
300 Fuqarolik va oila huquqi Darslik O.Oyqulov va b Yuklash
301 Fuqoralar o`zinini o`zi boshqarish organlari (M.Mamasiddiqov, R.Hakimov) Yuklash
302 munitsipal_idoravij_va_maqsadli_fojdalaniladigan_kommunal_uj-zhoj_fondi_turar-zhojlaridan_fojdalanish munitsipal_idoravij_va_maqsadli_fojdalaniladigan_kommunal_uj-zhoj_fondi_turar-zhojlaridan_fojdalanish Yuklash
303 ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ Yuklash
304 Harakatlar strategiyasi Harakatlar strategiyasi Yuklash
305 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ Б.Ж.Ахраров Yuklash
306 odil_sudlovga_tazhovuz_qiluvchi_huquqbuzarliklar_uchun_zhavobgarlik odil_sudlovga_tazhovuz_qiluvchi_huquqbuzarliklar_uchun_zhavobgarlik Yuklash
307 Oila huquqi (F.Otaxo`jayev, Sh.Yuldasheva) (F.Otaxo`jayev, Sh.Yuldasheva) Yuklash
308 Oila kodeksi Oila kodeksi Yuklash
309 Harbiy atamalarning qisqacha izohli lug`ati Sh. Qayumov Yuklash
310 Oila psixologiyasi (Vasila Karimova) (Vasila Karimova) Yuklash
311 Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari (I.Lukashik, A.Saidov) Yuklash
312 Oilaga yoshlarga va ahloqqa qarshi jinoyatlar Oilaga yoshlarga va ahloqqa qarshi jinoyatlar Yuklash
313 Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi (Z.Islomov) Yuklash
314 Huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik Huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik Yuklash
315 Huquqni Muhofaza qiluvchi organlar B.A.Mirenskiy va b Yuklash
316 Oldi-sotdi shartnomasi (H.Rahmonqulov) (H.Rahmonqulov) Yuklash
317 Huquqshunoslik H.H. MAHMUDOV, R.T. BERDIYAROV, G.M. ISROILOYA Yuklash
318 huquqshunoslik O. KARIMOVA Yuklash
319 Huquqshunoslik O.Karimova Yuklash
320 Ichindagi ichindadir Jaloliddin Rumiy Yuklash
321 oldi-sotdi_shartnomasi_va_uning_turlari._hadya_shartnomasi._renta oldi-sotdi_shartnomasi_va_uning_turlari._hadya_shartnomasi._renta Yuklash
322 Ijtimoiy Ekologiya Kutubxona Ю. ШОДИМЕТОВ Yuklash
323 Ilm olish sirlari Imom Zarnujiy. Yuklash
324 olij_talim_muassasalarida_qonunchilik_izhrosi_ustidan_prokuror__nazoratini_takomillashtirish olij_talim_muassasalarida_qonunchilik_izhrosi_ustidan_prokuror__nazoratini_takomillashtirish Yuklash
325 Intellektual mulk huquqi (O.Oqyulov) Yuklash
326 ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР ШАРОИТИДА ФЕРМЕРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ ТЎХТАШЕВ ҲИКМАТИЛЛА ИСМАТИЛЛАЕВИЧ Yuklash
327 organizatsionno-pravovye_osnovy_organov__samoupravleniya_grazhdan organizatsionno-pravovye_osnovy_organov__samoupravleniya_grazhdan Yuklash
328 Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни квалификация қилиш масалалари Б.Ж.Ахраров Yuklash
329 Ish yuritish (A.Hasanov, R.Ishmuxamedova) Yuklash
330 Иштирокчиликда содир этилган жиноятларни квалификация қилиш Б.Ж.Ахраров Yuklash
331 Islom huquqshunosligi, hanafiy mazhabi va O`rta Osiyo faqihlari (Abdulhakim Shar`iy Juzjoniy) Yuklash
332 Jinoyat huquqi (M.Rustamboyev) Yuklash
333 ota-onalarning_bolalariga_nisbatan_shahsij_huquqlari__mazmuni_va_ularni_takomillashtirish_istiqbollari ota-onalarning_bolalariga_nisbatan_shahsij_huquqlari__mazmuni_va_ularni_takomillashtirish_istiqbollari Yuklash
334 Jinoyat huquqi (M.Usmonaliyev) Yuklash
335 ekologo-pravovye_voprosy_ispolzovaniya_transgranichnyx_vodnyx_resursov_i_mezhdunarodnoe_sotrudnichestva_respubliki_uzbekistan_i_gosudarstva_tsentralnoj_azii_ ekologo-pravovye_voprosy_ispolzovaniya_transgranichnyx_vodnyx_resursov_i_mezhdunarodnoe_sotrudnichestva_respubliki_uzbekistan_i_gosudarstva_tsentralnoj_azii_ Yuklash
336 hokimiyat_boshqaruv_va_zhamoat_birlashmalari_organlarining_faoliyat_tartibiga_qarshi_zhinoyatlarni_kvalifikatsiya_qilish_masalalari Б.Ж.Ахраров Yuklash
337 Ota-onalik huquqidan mahrum qilishning huquqiy asoslari (M.Hayitov) (M.Hayitov) Yuklash
338 O`zbekiston davlati va huquqi tarixi (H.Muhamedov va b.) (H.Muhamedov va b.) Yuklash
339 O`zbekiston davlati va huquqi tarixi (Z.Muqimov) (Z.Muqimov) Yuklash
340 O`zbekiston respublikasi jinoyat huquqi kursi. 1-jild (M.Rustamboyev) (M.Rustamboyev) Yuklash
341 O`zbekiston respublikasi jinoyat huquqi kursi. 2-jild (M.Rustamboyev) (M.Rustamboyev) Yuklash
342 O`zbekiston respublikasi jinoyat huquqi kursi. 3-jild (M.Rustamboyev) (M.Rustamboyev) Yuklash
343 O`zbekiston respublikasi jinoyat huquqi kursi. 5-jild (M.Rustamboyev) (M.Rustamboyev) Yuklash
344 O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh Yuklash
345 O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o`rganish O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o`rganish Yuklash
346 O`zbekiston Respublikasi Konustututsiyasining mustaqil va demokratik huquq asoslari (A.Saidov) (A.Saidov) Yuklash
347 O`zbekiston Respublikasi xo`jalik prosessual kodeksiga sharhlar O`zbekiston Respublikasi xo`jalik prosessual kodeksiga sharhlar Yuklash
348 O`zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati (M.Rustamboyev) (M.Rustamboyev) Yuklash
349 O`zbekiston Respublikasida saylov huquqi va jarayoni (G.Ahmedov, A.Hoshimxonov) (G.Ahmedov, A.Hoshimxonov) Yuklash
350 O`zbekiston Respublikasida yuridik xizmat (Foziljon Otaxonov) (Foziljon Otaxonov) Yuklash
351 O`zbekiston Respublikasida yuridik xizmat O`zbekiston Respublikasida yuridik xizmat Yuklash
352 O`zbekiston Respublikasining ekologiya huquqi (Asqar Nig`matov) (Asqar Nig`matov) Yuklash
353 O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga sharh (A.Azizxo`jayev va b.) (A.Azizxo`jayev va b.) Yuklash
354 O`zbekiston Respublikasining o`zini o`zi boshqarish huquqi (Sh.Jalilov) (Sh.Jalilov) Yuklash
355 O`zbekiston Respublikasining xo`jalik protsessual huquqi (Sh.Shorahmetov) (Sh.Shorahmetov) Yuklash
356 O`zbekiston yuridik ensiklopediyasi (R.Muhiddinov va b.) (R.Muhiddinov va b.) Yuklash
357 MADANIYAT SOTSIOLOGIYASI Mansur BEKMURODOV, Nargiza YUSUPOVA Yuklash
358 Madaniyatshunoslik (M.Abdurahmonov, N.Rahmonov).pdf M.Abdurahmonov, N.Rahmonov Yuklash
359 Madaniyatshunoslik asoslari (M.Abdullayev, E.Umarov va b.) (1).pdf M.Abdullayev, E.Umarov Yuklash
360 Madaniyatshunoslik asoslari (M.Abdullayev, E.Umarov va b.).pdf (M.Abdullayev, E.Umarov va b.) Yuklash
361 Ma`naviy barkamollik va siyosiy madaniyat (Ismoil Saifnazarov).pdf Ismoil Saifnazarov Yuklash
362 МАЪНАВИЯТ АСОСЛАРИ ЭРКИН УМАРОВ МАХ.МУД АБДУЛЛАЕВ Yuklash
363 MA’NAVIYAT ASOSLARI M. HAMDAMOVA Yuklash
364 Маънавият асослари М. Шарифхужаев Yuklash
365 FARRUX ABDUSAMADOV HAMROQUL YUSUPOV “QONUN USTUVORLIGI – HUQUQIY DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATINI QURISHNING ASOSI” MAVZUSI BO’YICHA METODIK QO’LLANMA Yuklash
366 “QONUN USTUVORLIGI – HUQUQIY DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATINI QURISHNING ASOSI” MAVZUSI BO’YICHA METODIK QO’LLANMA Усмонов М.Б. ю.ф.д Рустамбоев М.Х. ю.ф.д Yuklash
367 Huquqshunoslik (O.Karimova) Yuklash
368 Jinoyat huquqi (M.Rustamboyev) Yuklash
369 O`zbR Konstitutsiyasini o`rganish X.NAZAROV Yuklash
370 O`zbR yuridik xizmat (Foziljon Otaxonov) Yuklash
371 Xalqaro huquq (A.Mamatqulov) Yuklash
372 Xalqaro huquq (Akmal Saidov) Yuklash
373 Xalqaro huquq (M.Rahimova) Yuklash
374 Сайтлар рўйхати QOLLANMA Yuklash
375 Jinoyat huquqi M.H.RUSTAMBOYEV Yuklash
376 Kon elektromexanika USKUNALARINI YIG`ISH, TAMIRLASH VA ISHLATISH A.M.ISAXODJAYEV Yuklash
377 O`zbRning ekologiya Asqar Nig`matov Yuklash
378 УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУТЦИЯСИГА ШАРХ АЗИЗХУЖАЕВ АЛИШЕР АББОСОВИЧ Yuklash
379 УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ХУЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ХУКУКИ Ш.Ш.ШОРАХМЕТОВ Yuklash
380 ПАРЛАМЕНТИЗМ ХОРИЖИЙ МАМАЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ Р.М.АЛИМОВ Yuklash
381 КИШЛОК ХУЖАЛИК ХУКУКЛАРИ Х.Б.БОБОЕВ Yuklash
382 СИЁСИЙ ВА ХУКУКИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ ФЕРУЗА МУХИТДИНОВА Yuklash
383 СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШ МУАММОЛАРИ ЭМИНЖОН ЭГАМБЕРДИЕВ Yuklash
384 SUD VA HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARI M.H. RUSTAM BOYEV, Ye.N. NIKIFOROVA Yuklash
385 ХОРИЖИЙ МАМАЛАКАТЛАР ДАВЛАТИ ВА ХУКУКИ ТАРИХИ ХАЙДАРАЛИ МУХАМЕДОВ Yuklash
386 6-sinf tarix darsligi 2017 A.S. Sag d ullayev, V.A. Kostetskiy Yuklash
387 УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНУНИ КОЛЛАНМА Yuklash
388 : Алимент ундириш тўғрисидаги ишларни судда кўришнинг процессуал хусусиятлари КОЛЛАНМА Yuklash
389 : Алимент ундириш тўғрисидаги ишларни судда кўришнинг процессуал хусусиятлари КОЛЛАНМА Yuklash
390 .Dinshunoslik Ochildiyev A Yuklash
391 O‘ZBEKISTON DAVLATI VA HUQUQI ASOSLARI O. KARIMOVA, N. ISMATOVA, SH. SARIQOV, O. AMANOVA Yuklash
392 9-SINF KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ ASOSLARI Axmedova M.Yu Yuklash
393 9-sinflar uchun Huquq fanidan III-chorak testlar QOLLANMA Yuklash
394 9-sinflar uchun Huquq fanidan IV-chorak testlar QOLLANMA Yuklash
395 KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ ASOSLARI G. M. TANSIKBAYEVA, V. A. KOSTETSKIY Yuklash
396 9-sinf Huquq QOLLANMA Yuklash
397 9-sinf Huquq_Sud organlari faoliyatini tashkil etish QOLLANMA Yuklash
398 10-sinf Huquq test QOLLANMA Yuklash
399 10-sinf-huquq-fanidan-test-savollari QOLLANMA Yuklash
400 11 Fuqorolik jamiyati QOLLANMA Yuklash
401 DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI N. ISMATOVA, O. KARIMOVA Yuklash
402 11-sinf-huquq-fanidan-test QOLLANMA Yuklash
403 MOLIYA A.V. VAHOBOV, T.S. MALIKOV Yuklash
404 ``кориклаш`` ХИЗМАТИ ФАОЛИЯТИНИНГ ФУКОРОЛИК -ХУКУКИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ КОЛЛАНМА Yuklash
405 КРИМАНОЛОГИА АБДУРАСУЛОВА. К. Р Yuklash
406 MA`MURIY HUQUQ ODILQORIYEV X T Yuklash
407 SIYOSATSHUNOSLIK X.T.ODILQORIYEV Yuklash
408 КРИМАНОЛОГИЯ УМУМИЙ КИСМ Ш.Т.ИКРОМОВ Yuklash
409 МАЪМУРИЙ ХУКУК Ш.Т.ИКРОМОВ Yuklash
410 Давлат пенсия таъминоти тизимидаги пенсияларнинг турлари QOLLANMA Yuklash
411 Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар QOLLANMA Yuklash
412 БОЛА ХУКУКЛАРИНИ ХИМОЯ КИЛИШНИНГ ХУХУКИЙ АСОСЛАРИ Ф.ХАМДАМОВА Yuklash
413 ``BUGALTERYA HISOBI`` fanidan O;QUV USLUBIY MAJMUA S.A.JUMANAZAROV Yuklash
414 Buyruq tartibida ish yuritish QOLLANMA Yuklash
415 CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG?ICH TAYYORGARLIK O. ORTIQOV, Sh. UBAYDULLAYEV, I. TO?XTASHEV, B. G?AFURO Yuklash
416 constitution_oz(1) КОЛЛАНМА Yuklash
417 Davlat huquq tarixi H. ODILQORIYEV, N. AZIZOV, X. MADIRIMOV Yuklash
418 DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI V. А. Kostetskiy Yuklash
419 ДАВЛАТ ВА ХУКУК АСОСЛАРИ ДАРСЛИК ----------------о ---------------- ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА УЧЕБНИК А. САИДОВ, У. ТАДЖИХАНОВ, X. ОДИЛК.ОРИЕВ Yuklash
420 DAVLAT VA HUQUQ NAZARIYASI X. T. Odilqoriyev M. I. Suvonqulo M. Ahmadshoyeva D. Rajabova Yuklash
421 ДИНШУНОСЛИК Ҳ. ЙЎЛДОШХЎЖАЕВ, Д. РАҲИМЖОНОВ, М. КОМИЛОВ Yuklash
422 DINSHUNOSLIK QOLLANMA Yuklash
423 ДИНШУНОСЛИК А. М УМ И НОВ, X,. ЙУЛДОШХУЖАЕВ, Д.РАХ.ИМЖОНОВ, М. КОМИЛОВ, А. АБДУСАТТОРОВ, А. ОРИПОВ Yuklash
424 Ekologiya huquqi (M.Usmonov va b.) Yuklash
425 F U Q A R O L I K H U Q U Q I R.Dj. RUZIYEV, V.R. TOPILDIYEV Yuklash
426 Fuqarolik protsessual kodeks yangi tahrirda QOLLANMA Yuklash
427 fuqarolik-protsessual-kodeksi QOLLANMA Yuklash
428 Fuqarolik-va-oila-huquqi-Darslik QOLLANMA Yuklash
429 Fuqorolik jamiyati QOLLANMA Yuklash
430 KONSTUTSIYAVIY HUQUQ ASOSLARI G. M. TANSIKBAYEVA, V. A. KOSTETSKIY Yuklash
431 ХАРБИЙ АТАМАЛАРНИНГ КИСКАЧА QOLLANMA Yuklash
432 Huquqshunoslik H.Mahmudov va b. Yuklash
433 Huquqshunoslik J.Yoqubov, E.Hayitboyev Yuklash
434 Huquqshunoslik J.Yoqubov, E.Hayitboyev Yuklash
435 Huquqshunoslik J.Yoqubov, E.Hayitboyev Yuklash
436 Huquqshunoslik O.Karimova Yuklash
437 Huquqshunoslik O.Karimova Yuklash
438 Huquqshunoslik Mahmudov Yuklash
439 Huquqshunoslik O.Karimova Yuklash
440 Huquqshunoslik QOLLANMA Yuklash
441 Huquqshunoslik O.Karimova Yuklash
442 и ж т и м о и й э к о л о г и я г а КИРИШ Ю. ШОДЙМЕТОВ Yuklash
443 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT HUQUQI KURSI II TOM UMUMIY QISM JAZO HAQIDA TA’LIMOT M.X. RUSTAMBAYEV Yuklash
444 OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT HUQUQI K U R S I III TOM MAXSUS QISM SHAXSGA QARSHI JINOYATLAR.TINCHLIK VA XAVFSIZLIKKA QARSHI JINOYATLAR M.X. RUSTAMBAYEV Yuklash
445 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT HUQUQI K U R S I V TOM MAXSUS QISM JAMOAT XAVFSIZLIGI VA JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR. HARBIY XIZMATNI O‘TASH TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR M.X. RUSTAMBAYEV Yuklash
446 Jinoyat huquqi QOLLANMA Yuklash
447 Jinoyat huquqi( A.R.EGAMBERDIYEV Yuklash
448 Jinoyat kodeksi QOLLANMA Yuklash
449 JINOYAT-PROTSESSUAL HUQUQI G.Z.To‘laganova Yuklash
450 Konstitutsiyaviy huquq O.Husanov Yuklash
451 Konstitutsiyaviy huquq QOLLANMA Yuklash
452 Mamuriy javobgarlik kodeksi QOLLANMA Yuklash
453 Maʼmuriy javobgarlik kodeksi QOLLANMA Yuklash
454 MA`MURIY HUQUQ SH.T.IKROMOV Yuklash
455 Manaviyat asoslari V.ALIMASOV Yuklash
456 Mehnat Huquqi J.T.XOLMO`MINOV Yuklash
457 Мехнат хукуки Иброхимов Б Yuklash
458 Moliya va pul kredit tizimi. Banklar va ularning bozor iqtisodiyotidagi roli. QOLLANMA Yuklash
459 Oila kodeksi QOLLANMA Yuklash
460 Oilaga yoshlarga va ahloqqa qarshi jinoyatlar QOLLANMA Yuklash
461 O`zbekiston Respublikasida yuridik xizmat QOLLANMA Yuklash
462 O`zbekiston yuridik ensiklopediyasi R.Muhiddinov Yuklash
463 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ АЛИЕВА КАМОЛА РАВШАНОВНА Yuklash
464 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШ ВА ЎТАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЮЛДАШЕВА ФЕРУЗА УЛУГБЕКОВНА Yuklash
465 O`zbekiston respublikasi jinoyat huquqi kursi M_Rustamboyev Yuklash
466 Ўзбекистон Республикасида давлат хизматчилар фаолиятини такомилаштиришнинг айрим масалалари QOLLANMA Yuklash
467 ozbekiston_respublikasida_konstitutsiyavij sudlov Institutining tashkilij-huquqi asoslarini takomillashtirish QOLLANMA Yuklash
468 ЎЗБЕКИСТОН ВА АМЕРИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИДА СУД ҲОКИМИЯТИ МУСТАҚИЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ ҚОСИМОВ БОТИРЖОН МАЪРУФЖОН ЎҒЛИ Yuklash
469 ЎЗБЕКИСТОН ВА АМЕРИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИДА СУД ҲОКИМИЯТИ МУСТАҚИЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ ҚОСИМОВ БОТИРЖОН МАЪРУФЖОН ЎҒЛИ Yuklash
470 O`zbekistonda davlat qurilishi sohasida islohotlar va huquqiy siyosat A.Rahmonov Yuklash
471 ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ ДУСМУХАМЕДОВА НАРГИЗА НОУФАРБЕКОВНА Yuklash
472 Ўзбекистонда болалар ҳуқуқларини таъминлаш ва уни муҳофаза қилишга қаратилган ислоҳотларнинг мазмуни Б.Мусаев Yuklash
473 Ўзбекистонда сайлов қонунчилигини такомиллаштириш масалалари мавзусида ёзилган БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ Равшанов Ҳусен Yuklash
474 Ўзбекистонда халқ ҳокимиятчилигининг конституциявий-ҳуқуқий кафолатлари АЛИЁРОВ ФАЗЛИДДИН ФАХРИДДИНОВИЧ Yuklash
475 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В УЗБЕКИСТАНЕ БАФАЕВ ШУХРАТ ГАФУРОВИЧ Yuklash
476 O’zbekiston milliy taraqqiyotining yangi bosqichida fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi QOLLANMA Yuklash
477 O`zbekistonning mehnat to`g`risidagi qonun hujjatlari М.ГАСАНОВ Yuklash
478 ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ШАКЛЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ Абдурашидов Абдурауф Абдурашидович Yuklash
479 Parlamentarizm. Xorijiy mamlakatlar tajribasi QOLLANMA Yuklash
480 Patentshunoslik A.Jumaxo`jayev Yuklash
481 ПРАВО И ЖИЗНЬ М.Н. Таланина Yuklash
482 КАФЕДРА “ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО” ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА QOLLANMA Yuklash
483 ДИССЕРТАЦИЯ БЕРДИКУЛОВА ГУЛНОРА ИКРОМОВНА Yuklash
484 prokratura haqida qonun QOLLANMA Yuklash
485 Prokuror nazorati O.Madaliyev Yuklash
486 Пудрат шартномаси ва унинг тур лари. Ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси. Ташиш шартномалари КОЛЛАНМА Yuklash
487 Қарз ва кредит шартномаси. Банк хизмати шартномалари. Ўзаро ишончга асосланган шартномалар. Суғурта шартномаси КОЛЛАНМА Yuklash
488 ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ Маъруза: ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОИЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛАДИГАН ҲОЛАТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ (1 соат) Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д Yuklash
489 Qishloq xo`jalik huquqi H.Boboyev, M.Rustamboyev Yuklash
490 Qishloq xo’jaligida shartnoma munosabatlarini huquqiy tartibga solish КОЛЛАНМА Yuklash
491 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ҚОНУНИЙЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ КОЛЛАНМА Yuklash
492 МАЪРУЗАЛАР БЎЙИЧА ТАРҚАТМА МАТЕРИАЛ КОЛЛАНМА Yuklash
493 Бидъатлардан ҳоли бизнес Дэвид Хайнемайер Хенссон Джейсон Фрайд Yuklash
494 Rim huquqi V.Topildiyev Yuklash
495 Rim huquqida majburiyat instituti V.Topildiyev, Sh.Ergashev Yuklash
496 ШАРТНОМАЛАРНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ АСОСЛАРИ ҲАМДА УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ АШУРОВ АЗИЗБЕК РАҲМАТОВИЧ Yuklash
497 Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. Shavkat Mirziyoyev Yuklash
498 “ШАХС ВА ЖАМИЯТ” фанидан МАЪРУЗАЛАР МАТНИ Ҳамрақулова М. Алимова Г Yuklash
499 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ Шахсга қарши жиноятларни квалификация қилиш Б.Ж.Ахраров Yuklash
500 СИЁСИЙ ВА ХУКУКИ й ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ ФЕРУЗА МУХИТДИНОВА Yuklash
501 sotsiologiya_fanidan_maruzalar_matni КОЛЛАНМА Yuklash
502 Sotsiologiya_yangi_darslik K.Kalanov, A.Sodiqov, M.Sharipov, Yuklash
503 Sud ishlarini yuritish muammolari Eminjon Egamberdiyev Yuklash
504 Sud statistikasi (O.Madaliyev) O.Madaliyev Yuklash
505 SUD VA HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARI M.H. RUSTAM BOYEV, Ye.N. NIKIFOROVA Yuklash
506 SUD VA HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARI M.H. RUSTAM BOYEV, Ye.N. NIKIFOROVA Yuklash
507 Sudda ish yuritish (M.Sattorova, M.Alamberdiyeva) Yuklash
508 СУДЬЯЛАР ОДОБ-АХЛОҚИ ҚОИДАЛАРИ КОЛЛАНМА Yuklash
509 Табиий муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик Р.С.Алтиев Yuklash
510 Tadbirkorlik faoliyatida yuridik hizmat КОЛЛАНМА Yuklash
511 Tadbirkorlik huquqi (H.Rahmonqulov, Sh.Ro`zinazarov) Yuklash
512 ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ СОЛИҚ ОРГАНЛАРИНИНГ ҚОНУНГА ХИЛОФ ҲАРАКАТЛАРИДАН ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЕРДИЯРОВ РАХМАТЖОН ТОЖИНОРОВИЧ Yuklash
513 ТАМОМ БЎЛМАГАН ЖИНОЯТЛАР Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
514 ТОПИЛДИЕВ ВОҲИДЖОН РАХИМЖОНОВИЧ ТАШКИЛИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ Yuklash
515 ТАШКИЛИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ТОПИЛДИЕВ ВОҲИДЖОН РАХИМЖОНОВИЧ Yuklash
516 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ХИЗМАТЛАРИНИ ФУҚАРОЛИК- ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ГАНИЕВ НИХОЛБЕК ВАЛИЕВИЧ Yuklash
517 ТИББИЙ ЙУСИНДАГИ МАЖБУРЛОВ ЧОРАЛАРИ Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
518 Тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятларни квалификация қилиш Б.Ж.Ахраров Yuklash
519 ТРАНСПОРТ СОҲАСИДА ТУЗИЛАДИГАН ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИ КОЛЛАНМА Yuklash
520 Турар жой арендаси КОЛЛАНМА Yuklash
521 Турар жой арендаси КОЛЛАНМА Yuklash
522 Турар-жойдан фойдаланиш ҳуқуқи КОЛЛАНМА Yuklash
523 УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ: ПРАВОВЫЕ-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ УМАРОВА МУХЛИСА ЗАФАР ҚИЗИ Yuklash
524 Уй-жой фонди тушунчаси ва классификацияси КОЛЛАНМА Yuklash
525 Уй-жой фондини сақлаш КОЛЛАНМА Yuklash
526 Уй-жой қонунчилиги (Уй-жой ҳуқуқининг манбалари) КОЛЛАНМА Yuklash
527 Уй-жой қуриш ва уй-жой кооперативларидан уй-жой биноларини олиш ва фойдаланиш тартиб КОЛЛАНМА Yuklash
528 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ижро иши юритишнинг бош ҳуқуқий асоси сифатида. Самиева С.А Yuklash
529 ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
530 VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATCHILIGINING OLDINI OLISH Bo’riyeva Sitora Juraqul qizi Yuklash
531 Xalqaro huquq (A.Mamatqulov) Yuklash
532 VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATCHILIGINING OLDINI OLISH Bo’riyeva Sitora Juraqul qizi Yuklash
533 Xalqaro huquq (A.Mamatqulov) Yuklash
534 Xalqaro huquq (Akmal Saidov) Yuklash
535 Xalqaro huquq (M.Rahimova) Yuklash
536 Xalqaro huquq asoslari (R.Tuzmuhamedov, R.Hakimov) Yuklash
537 Xalqaro huquq chizmalar va ta`riflarda (A.Saidov) Yuklash
538 Xalqaro ko`lamda yo`lovchi va yuk tashishning huquqiy asoslari (K.Rashidov) Yuklash
539 Xalqaro moliya munosabatlari A.Vahobov Yuklash
540 xalqaro moliya va bank huquqi КОЛЛАНМА Yuklash
541 Xalqaro xususiy huquq (X.Azizov, I.Kan) Yuklash
542 ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚДА МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ КОЛЛАНМА Yuklash
543 Хизмат ва махсус уй-жойларни бериш ва ундан фойдаланиш КОЛЛАНМА Yuklash
544 ХОДИМЛАРНИНГ МЕҲНАТ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ (ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ РАХИМОВ МИРЁҚУБ АКТАМОВИЧ Yuklash
545 Xo`jalik (tadbirkorlik) huquqi (B.Ibratov, I.Nasriyev) Yuklash
546 Xo`jalik (tadbirkorlik) huquqi F.Otaxonov, X.Burxanxodjayeva Yuklash
547 Xo`jalik (tadbirkorlik) huquqi F.Otaxonov, X.Burxanxodjayeva Yuklash
548 Xo`jalik protsessual huquqi (Mubin Nasullayev) (Mubin Nasullayev) Yuklash
549 Xorijiy mamlakatlar davlati va huquqi tarixi. 1-qism (H.Muhamedov) Yuklash
550 Xorijiy mamlakatlar davlati va huquqi tarixi. 2-qism (H.Muhamedov) Yuklash
551 Xorijiy mamlakatlar konstitutsiyaviy huquqi A.Azizxo`jayev Yuklash
552 Xorijiy mamlakatlarda tabiiy resurslar huquqi (J.Xolmo`minov) Yuklash
553 ESTETIKA ABDULLA SHER, BAHODIR HUSANOV Estetika yoxud nafosatshunoslik eng qadimgi fanlardan bin. Uning tarixi ikki yarim-uch ming yillik vaqtni o‘z ichiga oladi. Biroq u o‘zining hozi^gi nomini XVIII asrda olgan. Ungacha bu fanning asosiy muammosi bo‘lmish go‘zallik va san’at haqidagi mulohazalar har xil san’at turlariga bag‘ishlangan risolalarda, falsafa hamda ilohiyot borasidagi asarlarda o‘z aksini topgan edi. Yuklash
554 ESTETIKA ASOSLARI E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Donishmand bu bilan odamzodning tashqi qiyofasi emas, sofdilligi, qalb go`zalligi muhim ekanligini aytadi. Yoshlarimiz jamiyatda munosib o‘rin topib, go‘zal xulqi bilan izzat-hurmat ko‘rishi uchun donishmand ota-bobolaming pand- nasihatlarini diliga jo qilishi ham estetik tarbiya vositalaridan biri hisoblanadi. Yuklash
555 Falsafa Ziyodulla Davronov Yuklash
556 Falsafa tarixi (J.Tulenov) J.Tulenov Yuklash
557 ФАЛСАФА ВА ФАНЛАР МЕТОДОЛОГИЯСИ Омонулла ФАЙЗУЛЛАЕВ Yuklash
558 ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФА Иброхим Каримов, Сирожия Валиева, Карима Туленова Yuklash
559 ISLOM FALSAFASIGA KIRISH: KALOM ILMI Sh. SIROJIDDINOV Yuklash
560 Jamiyat falsafasi (J.Tulenov) J.Tulenov Yuklash
561 Xorijiy mamlakatlarda tabiiy resurslar huquqi J.Xolmo`minov Yuklash
562 ХУСУСИЙ БАНКЛАРИНИНГ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ Камалов Абдуқодир Yuklash
563 Хусусий уй-жой фонди кўлланма Yuklash
564 ЯРАШИЛГАНЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЖАВОБГАРЛИКДАН ОЗОД ҚИЛИШ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ПАЙЗИЕВ ДИЛШАТ ЮЛДАШБАЕВИЧ Yuklash
565 Yer huquqi A.Nigmatov Yuklash
566 “YER NIZOLARINI HAL QILISHNING HUQUQIY TARTIBI” Nishonov U.E. Yuklash
567 Yerlarni muhofaza qilishning huquqiy tartib Ubaydullayev Doston Yuklash
568 TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETINING BAKALAVRIAT YO‘NALISHLARIGA 2018-2019 O’QUV YILI UCHUN O‘TKAZILGAN TEST SINOVINING TA`LIM YO‘NALISHLARI BO‘YICHA TANLOV VA O‘TISH BALLARI кўлланма Yuklash
569 Toshkent davlat yuridik universiteti 2019-2020-o’quv yili uchun kirish bali кўлланма Yuklash
570 “MILLIY ISTIQLOL G’OYASI HUQUQ VA MA’NAVIYAT ASOSLARI” TA’LIM YO’NALISHI Abduganiyev O Yuklash
571 Yuridik shaxslarni soliqqa tortish M.A.ALIMARDANOV Yuklash
572 ZAMONAVIY DAVLAT ISH YURITISH NAZARIYASI, AMALIYOT1 VA BOSHQARUVNI ME’YORIY HUJJATLAR BILAN TA’MINLASH Jo` rayev Z.M. Yuklash
573 Зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятлар. Интеллектуал мулк. Ворислик ҳуқуқи кўлланма Yuklash
574 Защита прав и законных интересов в гражданском праве С.Иноятова Yuklash
575 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ Б.Ж.Ахраров Yuklash
576 ЖАВОБГАРЛИКДАН ОЗОД ҚИЛИШ ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
577 ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
578 ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
579 ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
580 ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ Ахраров Б., Салаев Н., Камалова Д. Yuklash
581 ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ кўлланма Yuklash
582 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ кўлланма Yuklash
583 ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ (Умумий қисм) кўлланма Yuklash
584 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ Б.Ж.Ахраров Yuklash
585 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ кўлланма Yuklash
586 ЖИНОЯТДА ИШТИРОКЧИЛИК ТУРЛАРИ ВА ШАКЛЛАРИ кўлланма Yuklash
587 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ кўлланма Yuklash
588 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ кўлланма Yuklash
589 ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ кўлланма Yuklash
590 ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ кўлланма Yuklash
591 ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ЮЛДАШОВ СОДИҚ ОҚБАЕВИЧ Yuklash
592 Д У Н Ё С И Ё САТ Ж А М И Я Т Ориф Аюпов Yuklash
593 JINOYAT HAQIDA TA’LIMOT M.X.RUSTAMBAYEV Yuklash
594 O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT PROTSESSI кўлланма Yuklash
595 Ички ишлар органларида формали кийим-бошни кийиб юриш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида кўлланма Yuklash
596 ИЧКИ ИШЛАР ХОДМЛАРИ ОРГАНЛАРИ ФАОЛЯТИДА УЧРАЙДИГАН ЮРИДИК АТАМАЛАРНИНГ ИЗОХЛИ ЛУГАТИ кўлланма Yuklash
597 ИИО конуни кўлланма Yuklash
598 Ички ишлар органларининг оммавий тадбирларни ўтказиш тартиби ва шартлари. кўлланма Yuklash
599 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МЕҲНАТ КОДЕКСИ кўлланма Yuklash
600 Никоҳдан ажратиш тўғрисидаги ишларни судда ва судсиз кўриш асослари кўлланма Yuklash
601 ПОЛИТОЛОГИЯ М.Н. НИШАНОВ, К.В. ДЖАВАКОВА Yuklash
602 Сильное государство Фукуяма Ф. Yuklash
603 Электрон ҳужжатни жўнатиш, қабул қилиш, рўйхатга олиш ва ижро этилиши кўлланма Yuklash
604 ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ ТЎҒРИСИДА кўлланма Yuklash
605 Юрид.Университет янги факультет кўлланма Yuklash
606 Юридик термин Энциклопедия кўлланма Yuklash
607 ¤ЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОАРЫ Ж¢НЕ ОРТА АРНАУЛЫ БIЛIМ МИНИСТРЛIГI Е.Абдувалитов Yuklash
608 ¤ЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОАРЫ Ж¢НЕ ОРТА АРНАУЛЫ БIЛIМ МИНИСТРЛIГI Е.Абдувалитов Yuklash
609 ПСИХОДИАГНОСТИКА РАСУЛОВ АБДИМЎМИН ИБРАГИМОВИЧ Yuklash
610 Iso Jabborov. Buyuk Xorazmshohlar davlati G`ulomxon G`afurov. Yuklash
611 Falsafa E.Yusupov Yuklash
612 ФАЛСАФА ҚОМУСИЙ ЛУҒАТ ЛУҒАТ Yuklash
613 FALSAFA Mualliflar guruhi rahbari — M.A. Ahmedova, Yuklash
614 ФАЛСАФА АСОСЛАРИ NARKULOV.J Yuklash
615 Jinoyat huquqi Rustamboyev M.H. Yuklash
616 Конституция ва фуқаролик жамияти Одилқориев Х.Т. Yuklash
617 Криминалистика 2 жилд Абдуьажидов Ф.А. Yuklash
618 DAVLAT VA HUQUQ NAZARIYASI Odilqoriyev X.T. Yuklash
619 ЎҒРИЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ХАСАНОВ ТЕМУР ХАЛМАМАТОВИЧ Yuklash
620 КАСБ ЮЗАСИДАН ЎЗ ВАЗИФАЛАРИНИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРМАСЛИК: ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ВА КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ ХАЙДАРОВ ШУХРАТЖОН ДЖУМАЕВИЧ Yuklash
621 БАНК ҲУҚУҚИ М. ЙЎЛДОШЕВ, Й. ТУРСУНОВ Yuklash
622 БОЛА ХУКУКЛАРИНИ ХИМОЯ КИЛИШНИНГ ХУКУКИЙ АСОСЛАРИ Ф.ЮХАМДАМОВА Yuklash
623 Davlat funksiyasi M.Najimov, Sh.Saydullayev Yuklash
624 Davlat hokimiyati tizimida parlament nazariya va amaliyot muammolari Ч R.Hakimov Yuklash
625 Davlat hokimiyatining vakillik va o`zini o`zi boshqarish organlari faoliyatini tashkil etishЧ A.To`laganov Yuklash
626 Davlat va huquq asoslari A.Saidov, U.Tadjixanov, X.Odilqoriyev Yuklash
627 ДАВЛАТ ВА ЖУКУК НАЗАРИЯСИ Х*Б.Бобоев. З.М.Исломов У.ЧориёроХ/Г.Одилкориев Yuklash
628 Davlat va huquq nazariyasi X.Odilqoriyev Yuklash
629 ДАВЛАТ ВА ХУКУКНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЙ МУАМОЛАРИ З.М.ИСЛОМОВ Yuklash
630 Ekologiya huquqi M.Usmonov Yuklash
631 FUQOROLIK HOLATI DALOLATNOMALARINI QATD ETISH L.O`.HOJIXONOVA Yuklash
632 Fuqarolik huquqi R.Ro`ziyev Yuklash
633 Fuqarolik huquqi tamoillarining nazariy va amaliy tamoillari muammolari A.Muhammadiyev Yuklash
634 ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ ТОПИЛДИЕВ В.Р Yuklash
635 FUQAROLIK HUQUQI M. Abdusalomov, X. Azizov, B.Axmadjonov Yuklash
636 ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ АСОСЛАРИ А.Жалилов, У.Муҳаммадиев, Қ.Жўраев, Ш.Якубов, Э.Холова, Н.Шодиев Yuklash
637 ФУКОРОЛИК ЖАМИЯТИ М.КИРГИЗБОЕВ Yuklash
638 FUQAROLIK PROTSESSUAL HUQUQI M.M. MAMASIDDIQOV, Z.N. ESANOVA, D.Y. HABIBULLAYEV Yuklash
639 Fuqarolik sud ishlarini yuritishning huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari ) M.Mamasiddiqov Yuklash
640 Fuqarolik va oila huquqi D.Karxodjayeva, N.Akayeva, Sh.Yuldasheva Yuklash
641 Fuqoralar o`zinini o`zi boshqarish organlari M.Mamasiddiqov, R.Hakimov Yuklash
642 Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari I.Lukashik, A.Saidov Yuklash
643 ҲУҚУҚ ТУШУНЧАСИ, МОХИЯТИ, ИЖТИМОИЙ ВАЗИФАСИ З.М. исломов Yuklash
644 HUQUQIY INFORMATIKA Abdujabbor MUHAMMADIYEV Yuklash
645 Huquqiy madaniyat nazariyasi. 1-jild U.Tadjixanov, A.Saidov Yuklash
646 Huquqiy madaniyat nazariyasi. 2-jild U.Tadjixanov, A.Saidov Yuklash
647 Huquqni muhofaza qilish organlari M.Rustamboyev, Ye.Nikiforova Yuklash
648 Huquqshunoslik O.Karimova Yuklash
649 Huquqshunoslik J.Yoqubov, E.Hayitboyev Yuklash
650 Профилактика психического здоровья в условиях профессиональной деятельности Qollanma Yuklash
651 davlat va huquq asoslari yillik taqvim mavzu Yuklash
652 davlat va huquq asoslari dars ishlanma Yuklash
653 8-sinf Huquq qo`llanma Yuklash
654 Kirish; Mustaqillik – bu avvalo huquqdir dars ishlanma Yuklash
655 DAVLAT TILIDA ISH YURITISH N.MAHMUDOV,A.RAFIYEV,I.YO`LDOSHEV Yuklash
656 HUQUQ O`QUV QO`LLANMA Yuklash
657 HUQUQ O`QUV QO`LLANMA Yuklash
658 10-sinf davlat va huquq asoslari V.A.Kostetskiy Yuklash
659 XALQARO JINOYAT HUQUQI OBLAKULOV D.O. MUSTANOV I.A. Yuklash
660 DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI N. ISMATOVA, O. KARIMOVA Yuklash
661 Davlat va xuquq asoslari O`QUV QO`LLANMA Yuklash
662 ижтимоий ишда тад.услуб D.Q.USMANOVA Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.