Sayt test rejimida ishlamoqda

Inson resurslarini boshqarish, Iqtisodiyot

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ААСамарский, А.П.Михайлов Yuklash
1 Principles of Economics N.GREGORY MANKIW Yuklash
2 Конкуренция._Инновации._Конкурентоспособность. Т.Г.Философова, В.А.Быков Yuklash
3 Международные экономические отношения Е. Ф. Авдокушин Yuklash
4 Мировая экономика в век глобализации Богомолов О.Т. Yuklash
5 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС В.В. Полякова, Р.К. Щенина Yuklash
6 Институциональная
 экономика:
 бизнес и занятость Р.Л.Агабекян, Г.Л.Баяндурян Yuklash
7 Институциональная экономика Аузан А.А. Yuklash
8 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Марина Юрьевна Малкина Татьяна Павловна Логинова Елена Владимировна Лядова Yuklash
9 институтциональная экономика Сухарев.О.С Yuklash
10 Competitive Strategy Michael_E._Porter Yuklash
11 Ижтимоий- иқтисодий жараёнларни моделлаштириш ва прогнозлаш Джуманова Р.Ф. Yuklash
12 ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ УМАРОВ Оқил Омилжонович, Yuklash
13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА Макроэкономика Резник Г.А., Чувакова С.Г Yuklash
14 Economics Campbell R. McConnell. Stanley L. Brue Yuklash
15 МАКРОЭКОНОМИКА А.А. Водолазский, В.П. Худякова А.Г. Самойленко, С.А. Тихоновскова Yuklash
16 MAKROIQTISODIYOT Nazarova.M.M Yuklash
17 Oʼzbekiston_Respublikasida_tashqi_savdo_koʼrsatkichlarining_shakllanishi Маърузачи: Иргашев Ботир Самарович Ўзбекистон Республикасининг «Давлат статистикаси тўғрисида»ги қонуни Yuklash
18 ЭКОНОМИКА Микроэкономика и макроэкономика В.Л. Василенок, М.А. Макарченко Экономическая теория – фундаментальная дисциплина, знание которой позволяет понять и использовать механизм рыночной эко- номики. Yuklash
19 МАКРОЭКОНОМИКА Г.С.Вечканов, Г.Р.ВечкановА Макроэкономика как составная часть экономики (экономикс) — одна из самых динамичных и интересных экономических дисциплин. Yuklash
20 МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ). МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ М.Ю. Малкина Представленное пособие включает следующие разделы. В первом разделе освеще- ны цели изучения курса «Макроэкономика (продвинутый уровень)». Yuklash
21 МАКРОЭКОНОМИКА Кураков Л.П Yuklash
22 МАКРОЭКОНОМИКА Н.Грегори Мэнкью Yuklash
23 МАКРОЭКОНОМИКА Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский Yuklash
24 МАКРОЭКОНОМИКА Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский Yuklash
25 МАКРОЭКОНОМИКА Кураков Л.П Yuklash
26 МАКРОЭКОНОМИКА Дорнбуш.Р, Фишер.С Yuklash
27 MAKROIQTISODIYOT A.Mirzaxodjayev Makroiqtisodiyot - milliy ishlab chiqarish, ishsizlik va inflyatsiya umumiy darajasini o`rganadi; iqtisodiy tizimning xususiyatlari bilan shug`ullanadi, umuman mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish omillari va natijalarini o`rganadi. Yuklash
28 JAHON IQTISODIYOTI VA XALKARO IQTISODIY MUNOSABATLAR S.Alibekova . S. Djalolova Har tomonlama kamol topgan yuksak ma’naviyatli shaxsni tarbiyalab yetishtirishda, uning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o’ynovchi fan iqtisodiyot nazariyasi fanining ushbu dasturi jamiyatning iqtisodiy negizi, uning tarkibiy qismlari, umumiqtisodiy qonunlar va kategoriyalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarning mohiyati, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar va ularning amal qilish qonuniyatlari, bozor iqtisodiyotining tarkib topish xususiyatlari, o’tish davridagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va ularning natijalari, iqtisodiy o’sish va unga ta’sir etuvchi omillar, jahon iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy tendensiyalari kabi masalalarni qamrab olgan. Yuklash
29 IQTISODIY TA`LIMOTLAR TARIXI Sh.S.Sharifov,A.M.Murodov «Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q» degan edi O’zbekiston Respublikasi Prezidenti, akademik I.A.Karimov. Har qanday tarixni o’rganish avvalo hozirgi kun va kelajak uchun ahamiyatlidir. Yuklash
30 ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ Бобокулов Б.Шарипов С Жамиятдаги ижтимоий-иқтисодийва бошқа барча муаммоларни ҳал қилишнинг асосий йўли - бу миллий иқтисодийнинг барқарор ривожланиши ва иқтисодий ривожланишга эришишдир. Yuklash
31 BUXGALTERIYA HISOBI D.Q.USMANOVA Iqtisodiyotni erkinlashtirish va chuqurlashtirish sharoitida turli mulkchilikka asoslangan tashkiliy-iqtisodiy jihatdan bir-biridan farq qiluvchi ko‘plab xo‘jalik yurituvchi subektlarning paydo bo‘lishiga zamin yaratildi. Yuklash
32 ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ Б.М.Бобоқулов, С.Б.Шарипов Иқтисодиёт назарияси фани ва унинг қонун-қоидаларини билиш учун, энг аввало, иқтисодиёт ва унинг вазифалари тўғрисида тасаввурга эга бўлиш лозим. Yuklash
33 MOLIYA VA KREDIT I. I. AYUBOV O‘quv qo‘llanmada moliya tizimi, moliya mexanizmi, sug‘urta, davlat moliyasi, davlat byudjeti, mahalliy byudjetlar va ularning ahamiyati, soliq nazariyasi, soliqqa tortish amaliyoti, umumdavlat va mahalliy soliqlar bo‘yicha asosiy masalalar yoritilgan. Har bir bobdan so‘ng o‘z-o‘zini nazorat va muhokama qilish uchun savollar keltirilgan. Yuklash
34 AXBOROT XAVFSIZLIGI VA INTELLEKTUAL MULKKA KIRISHNI BOSHQARISH R.H.KUSHATOV Ushbu o‘quv qo‘llanma axborot xavfsizligi va intellektual mulkka kirishning mohiyati, zarurligi, vazifalari, shakllari, tizimlanishi va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o‘rnini o‘rganishga bag‘ishlangan. Yuklash
35 BUXGALTERIYA HISOBI B.SAFAROV, T.RAXMANOV Mazkur o‘quv qo‘llanma «Buxgalteriya hisobi» fanining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan. Unda Buxgalteriya hisobi va hisobotining konseptual asoslari, aktivlar, majburiyatlar va xususiy kapitalning hisob va hisobotda aks ettirilish xalqaro hamda milliy standartlarga asoslangan holda ochib berilgan. Yuklash
36 Mikroiqtisodiyot dots. I.H.Nasimov,ass.J.K.Boymurodov,ass. M.A.Murodov Микроиктисодиёт Фани иктисодиётнинг хал килувчи дастлабки бугини булган фирма, корхона ва ундан хам кичик булган корхоналар, микрофирмалар, турли хил халк хужалиги сохаларидаги хизмат ишларини бажарувчи хужалик ва ташкилотларда бозор конунлари таъсирида содир буладига иктисодий жараёнлар, ходисаларни, иктисодий конунлар харакатини, уларни намаён булиш шарт-шароитларинн окибатларини урганиб, тахлил килиб, хулосалар ясайди. Yuklash
37 ELEKTRON TIJORAT VA BIZNES GERMAN M.V., YULDASHEV SH.Q., USMANOVA D.Q.,XALIKOVA L.N. ’quv qo’llanmada elektron tijoratning vujudga kelishi va rivojlanishi, elektron biznesni rivojlantirish shartlari, elektron biznesni rivojlantirishning asosiy bosqichlari, Internet iqtisodiyotda biznesni amalga oshirishning o`ziga xos xususiyatlari, veb-saytlarni yaratish bosqichlari, tashkilot veb-saytining tashkiliy samaradorligi, reklama sohasidagi asosiy tushunchalar to`g`risida ma`lumotlar mavjud. Internet, elektron pul va elektron to`lovlar, elektron to`lov tizimlari, shuningdek Internet muhitidagi savdo tizimlari va elektron tijorat tizimlarida xavfsizlik tushunchasi keltirilgan. Yuklash
38 MAKROIQTISODIYOT A.Mirzaxodjayev Asosiy makroiqtisodiy masalalar. Makroiqtisodiyot fanining predmeti Makroiqtisodiyot - milliy ishlab chiqarish, ishsizlik va inflyatsiya umumiy darajasini o`rganadi; iqtisodiy tizimning xususiyatlari bilan shug`ullanadi, umuman mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish omillari va natijalarini o`rganadi. Yuklash
39 INNOVATSION IQTISODIYOT A.Taniyev Darslik "Iqtisodiyot" yo`nalishi o`quv rejasiaga binoan tayyorlangan bo`lib, "Iqtisodiyot" yo`nalishi 2-kurs talabalariga mo`ljallangan. Yuklash
40 Institutsional nazariyalar , Sh.S.Sharifov, A.N.Nizomov Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилидан бошлаб беш тамойил асосида босқичма-босқич амалга оширилган ислоҳотлар жараёнида ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барча соҳаларида ўзгаришларга эришилди, иқтисодиётнинг янги хўжалик юритувчи субъектлари – йирик акциядорлик жамиятлари, холдинг компаниялар ва хусусий мулкчиликнинг турли шакллари барпо этилди. Yuklash
41 INTERNET - MARKETING Porsayev G‘.M., Taniyev A.B., Darslik materiallaridan "Strategik menejment", "Innovatsion menejment", "Strategik marketing" va boshqa fanlarni o`rganishda foydalanish mumkin. Yuklash
42 MILLIY IQTISODIYOTDA AXBOROT TIZIMLAR VA TEXNOLOGIYALAR Safarov B.Sh., Narzullayev U.X., Zaynalov N.R., Porsayev G‘.M Ushbu qo‘llanma «Milliy iqtisodiyotda axborot tizimlar va texnologiyalar» fanini o‘rganish jarayonida talabalarning mustaqil ishlashini ta’minlovchi o‘quv-uslubiy materiallarni o‘z ichiga oladi va “Kadrlar menejmenti” va “Iqtisod” bakalavriyat ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun mo‘ljallangan. Yuklash
43 MOLIYA VA SOLIQLAR B.SH.SAFAROV, I.I.AYUBOV Darslikda moliya tizimi, moliya mexanizmi, sug‘urta, davlat moliyasi, davlat byudjeti, mahalliy byudjetlar va ularning ahamiyati, soliq nazariyasi, soliqqa tortish amaliyoti, umumdavlat va mahalliy soliqlar bo‘yicha asosiy masalalar yoritilgan. Har bir bobdan so‘ng nazorat savollari, testlar, o‘z-o‘zini nazorat va muhokama qilish uchun savollar keltirilgan. Yuklash
44 KADRLAR KONSALTINGI VA AUDITI B.SH.SAFAROV О‘quv qо‘llanmada bozor sharoitida faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar ishlab chiqarish, moliyaviy, axborot resurslari chegaralangan sharoitlarda optimal qaror qabul qilishi va kadrlarni boshqarish yuzasidan nazorat qilishni tashkil etish haqida ma’lumotlar berilgan. Har bir bobdan sо‘ng nazorat savollari, testlar keltirilgan. Yuklash
45 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ М.К.Пардаев, И.Т.Абдукаримов, Д.К.Усманова Учебное пособие способствует закреплению знаний в области анализа использования материальных, трудовых ресурсов, основных средств и реализации продукции, финансовых результатов деятельности и финансового состояния предприятий, ключевых методов и приемов, развитию умения формулировать обоснованные выводы и оценки по итогам анализа. Yuklash
46 RAQAMLI IQTISODIYOT ASOSLAR G‘.M. PORSAEV, B.SH. SAFAROV, D.Q. USMANOVA 5230100 - Iqtisodiyot va 5234101- Raqamli iqtisodiyot ta’lim yo‘nalishlari hamda 5A234101- Raqamli iqtisodiyot mutaxassisligi bo‘yicha tahsil olayotgan bakalavr va magistrantlar uchun, shuningdek, iqtisodiyot, menejment va marketing sohasidagi mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin Yuklash
47 ГА Н Д Б О Л П а в л о в Ш . Yuklash
48 В I О L О G I Y A A. T. G‘ofurov, K. N. Nishonboyev Biologiya yunoncha bios — hayot, logos — fan, ya’ni hayot to‘g‘risidagi fan degan ma’noni anglatadi. Yuklash
49 Практикум по агрохимии Кидин В.В. Yuklash
50 Выбор места установки и тира водомерных устройств в каналах АВП Масумов Р.Р. Yuklash
51 Практикум по курсу "Мелиорация почв" Зайдельман Ф.Р. Yuklash
52 Biznes reja Abdullayev A. Yuklash
53 Тупроқ биологияси ва микробиологияси Раупова Н. Yuklash
54 Bozor iqtisodiyoti Ergashev T. Yuklash
55 Bozor iqtisodiyoti asoslari Rasulov M. Yuklash
56 Bozor iqtisodiyoti nazariyasi va amaliyoti S. G`ulomov Yuklash
57 Budjet Hisobi Ostonaqulov M. Yuklash
58 Buxgalteriya hisobi asoslari S. Yuldasheva Yuklash
59 Buxgalteriya hisobi va uning xususiyatlari B.C. Muslimov Yuklash
60 Davlat xaridi U. Burxanov Yuklash
61 Davlatning iqtisodiy xavfsizligi H. Abdulqosimov Yuklash
62 Demografiya statistikasi T.Isoqova Yuklash
63 Почвоведение с основами геологии Ковриго В.П. Yuklash
64 Funksional qiymat tahlili Pardayev.M Yuklash
65 Innovatsion menejment Taraxtiyeva G. Yuklash
66 Innovatsion menejment Gimush R. Yuklash
67 Iqtisod va tadbirkorlik Navruzov Y. Yuklash
68 Iqtisodiy bilim asoslari Yo`ldoshev Q. Yuklash
69 Iqtisodiy statistika Nabiyev H. Yuklash
70 Iqtisodiy tahlil 1-qism Pardayev M. Yuklash
71 Iqtisodiy tahlil 2-qism Pardayev M. Yuklash
72 Iqtisodiy tahlil 100 savol 100 javob Abdullayev Y. Yuklash
73 Iqtisodiy ta`limotlar tarixi Q. Yo`ldoshev Yuklash
74 Iqtisodiy tarbiya nazariyasi Inomov I Yuklash
75 Iqtisodiy xavfsizlik Abulqosimov H Yuklash
76 Iqtisodiy-matematik modellar Nasriddinov G` Yuklash
77 Iqtisodiyot asoslari Mahkamova M. Yuklash
78 Iqtisodiyot nazariyasi O`lmasov A. Yuklash
79 Iqtisodiyot nazariyasi Qodirov A. Yuklash
80 Iqtisodiyot nazariyasi Tojiboyeva D. Yuklash
81 Iqtisodiyot nazariyasi Beknozov N. Yuklash
82 Iqtisodiyot nazariyasi Sh. Shodmonov Yuklash
83 Iqtisodiyot nazariyasi Yo`ldoshev Yu. Yuklash
84 Iqtisodiyot va tadbirkorlik Inoyatov U. Yuklash
85 Ishlab chiqarish iqtisodi va uni tashkil etish Yuldashev S. Yuklash
86 Jahon Iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar Xurramova Z. Yuklash
87 Kichik biznes va tadbirkor Boltabayev M. Yuklash
88 Kichik biznes va tadbirkor Jumayev N . Yuklash
89 Logistika Dadaboyev Q. Yuklash
90 Makroiqtisod Nizomov A. Yuklash
91 Makro-mikro iqtisodiyot asoslari O.Abdullayev Yuklash
92 Marketing Soliyev A. Yuklash
93 Marketing Qosimova M. Yuklash
94 Maarketing asoslari Mo`minov N. Mo`minov N. Yuklash
95 Аҳоли меҳнат фаоллигини оширишнинг гендер жиҳатлари Мақсудов Шохаббос Дилшод ўғли Yuklash
96 АЛОҚА КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ ИСМАИЛОВ ХУСАНБОЙ МАХАМАДҚОСИМ ЎҒЛИ Yuklash
97 БАНКЛАРДА ХУСУСИЙ КАПИТАЛНИ ШАКЛЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ Джалолиддинов Жавлон Хуснидин ўғли Yuklash
98 БИЗНЕС ҚИЙМАТИНИ БАҲОЛАШ Хомитов К.З. Фаннинг Ўқув услубий мажмуаси Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 14 январдаги 531-сонли буйруғининг 10- иловаси билан тасдиқланган фан дастурига мувофиқ ишлаб чиқилди. Yuklash
99 КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАЪРУЗАЛАР МАТНИ Yuklash
100 КЎЧАР МУЛК ҚИЙМАТИНИ БАҲОЛАШ ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА Yuklash
101 КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ТУЗИШ ВА АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АВАЗОВ ИЛХОМ РАВШАНОВИЧ Yuklash
102 КОРХОНАЛАРДА МАРКЕТИНГНИ ТАШКИЛ ЭТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ХОДЖАЕВА ШОДИЯБОНУ АБИТДЖАНОВНА Yuklash
103 MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA ELEKTRON TIJORATNING TA‟SIRI YO‟LDOSHEVA DILNOZA Yuklash
104 НAВОИЙ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ МУРТАЗАЕВ ИСАБЕК Yuklash
105 ТУРИСТИК ҲУДУДЛАР НЕГИЗИДА ЗИЁРАТ КЛАСТЕРЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ НАВРУЗ-ЗОДА ЗЕБИНИСО БАХТИЁРОВНА Yuklash
106 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ЭКОНОМИКЕ Мамутова М.А. Yuklash
107 АГРАР СОҲАДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ РУСТАМОВА ИРОДА БАХРАМЖАНОВНА Yuklash
108 АГРОСАНОАТ МАЖМУАСИ БОШҚАРУВ ТИЗИМИДА КООПЕРАЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ МАТЧАНОВА АМАНГУЛЬ АЗАТОВНА Yuklash
109 Aholi daromadlari va turmush sifati Abduraxmanov X.X, Arabov N.U, Xolmuxamedov M.M Yuklash
110 AHOLI DAROMADLARI VA TURMUSH SIFATI ABDURAMANOV XAMID XUDAYBERGENOVICH ARABOV NURALI URALOVICH XOLMUXAMEDOV MUHSINJON MURODULLAEVICH Ushbu o‘quv qo‘llanmada aholi daromadlari, uning turlari, shakllanish manbalari, aholi daromadlarini davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari, aholi daromadlarining tabaqalashuvi, daromadlar siyosati va uning asosiy yo’nalishlari, turmush sifati va uning asosiy ko‘rsatkichlari, iste’mol budjeti va uning shakllanishi, kambag‘allik muammosi va uni cheklash yo‘llari yoritilgan. Yuklash
111 Аҳолини ижтимоий ҳамкорлик тамойиллари асосида иш билан таъминлашни такомиллаштириш Насимов Музаффарбек Авазхон ўғли Yuklash
112 АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ БАХТИЁРОВ БОБУР БАХОДИР ЎҒЛИ Yuklash
113 АҲОЛИНИНГ КЕКСАЙИШ ЖАРАЁНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ, МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ ВА БОШҚАРИШ МУАММОЛАРИ Х.Х. Абдураманов Аҳолининг кексайиш жараёнини статистик баҳолаш амалиётда бир қатор муаммолар билан боғлиқ. Фикримизча, улар орасида кексаликнинг бошланиш ёшини бир хил ва асосли талқин этиш ҳамда аҳолининг кексайиш коэффицентларини ҳисоблаб чиқишнинг сифат кўрсаткичлари билан боғлиқ муаммолар марказий ўринни эгаллайди Yuklash
114 АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИНГ КАПИТАЛ ҚИЙМАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ХУДОЙҚУЛОВ ХУРШИД ХУРРАМОВИЧ Yuklash
115 АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “МУҲОКАМАТ УЛ-ЛУҒАТАЙН” АСАРИДА ЛИНГВОПОЭТИКА МАСАЛАЛАРИ Бердиев Хусан Холназарович Шундай қилиб, ушбу мақолада Алишер Навоийнинг “Муҳокамат ул- луғатайн” асарида келтирилган лингвистик ва поэтик материаллар асосида лингвопоэтиканинг назарий масалаларига доир мулоҳазалар билдирилади. Асар материаллари таҳлилида лингвистик асос етакчи бўлган поэтик санъатлар ўрганилади. Хусусан, уларнинг фонетик, лексик хусусиятларига доир кузатишлар мисоллар асосида ёритиб берилади. Yuklash
116 АЛОҚА ВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ КОМПАНИЯЛАРИДА БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ШОДИЕВ ЭРКИН ТЕМИРОВИЧ Yuklash
117 Aloqa korxonalarini strategik boshqarish xususiyatlari Sharipov Akbarjon Umarboy o`g`li Yuklash
118 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Багиров М. Yuklash
119 БАНКЛАРДА ХУСУСИЙ КАПИТАЛНИ ШАКЛЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ Джалолиддинов Жавлон Хуснидин ўғли Yuklash
120 Анализ хозяйственной деятельности предприятия Нуруллаева Зухриддина Мухаммадиевича Yuklash
121 Асаларичилик хужаликларини бошкаришнинг ташкилий-иктисодий механизмлари Джурабаев Отабек Джурабаевич Yuklash
122 АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ РАХИМОВА ГУЗАЛБЕГИМ МУРОДОВНА Yuklash
123 Moliya Vahobov A. Yuklash
124 Асосий воситалар ҳисоби М.Х.Абдуқобилова Yuklash
125 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ДЖУРАЕВА ДИЛДОРА РАВШАНОВНА Устойчивость банков существенным образом влияет на эффективность экономики страны. Наступает более зрелый этап развития, когда устойчивость банков может быть обеспечена лишь на основе использования научных, проверенных международной практикой методов управления Yuklash
126 АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ РАХИМОВА ГУЗАЛБЕГИМ МУРОДОВНА Yuklash
127 Moliyaviy hisob Abdullayev A. Yuklash
128 Денги и банки» : Г.А.Акрамова. Мухамадалиева Н.Б Yuklash
129 АУДИТ Н. САНАЕВ, Р. НАРЗИЕВ Yuklash
130 АУДИТ Н. САНАЕВ, Р. НАРЗИЕВ Yuklash
131 Moliyaviy Hisob Bobojonov.O. Yuklash
132 DEVELOPMENT OF THE PROGRAM TO ATTRACT INVESTMENTS IN THE ICT SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DANILOVA ANASTASIA MIKHAYLOVNA Yuklash
133 АУДИТ Х.Н.Мусаев Yuklash
134 «Дунё-М ОАЖ корхонасининг бошқарув холатини таҳлил қилиш ва такомиллаштиришнинг инновацион моделлари» Эшев Алибек Собирович Диссертация мавзуси ва ундаги муаммолар “Дунё-М ОАЖ” мисолида бошқарувда инновациялар самарадорлигини оширишнинг турли жихатлари намоён бўлган. Yuklash
135 АУДИТ Х.Н.Мусаев Yuklash
136 “Э-бизнесни ривожлантириш стратегияси Г.Ф.Исмоилова М.Р.Шаисламова- ланган. Мазкур ўқув-услубий мажмуа иқтисодчи кадрлар тайёрловчи олий ўқув юртларида ўтиладиган “Электрон бизнесни ривожлантириш стратегияси” фани бўйича ишлаб чиқилган бўлиб, “Бизнес ва бошқарув” таълим йўналишининг менежмент ва бизнес бошқаруви мутахассислари учун мўлжалланган. Yuklash
137 Audit asoslari K.Ahmadjonov, I.Yakubov Yuklash
138 O`zbekiston axborot -kommunikatsiya texnologiyalari sohasi menejementi masalalari Aripov A. Yuklash
139 АУДИТ Каххоров Икромжон Махсатулло Угли Yuklash
140 EKONOMETRIKADA EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKANING ASOSIY TUSHUNCHALARI Xudoyberdiyev S.I., Shukurov I.A., Yuklash
141 ВТОМОБИЛЬ ТРАНСПОРТИ КОРХОНАЛАРИДА ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЭРГАШЕВ ШЕРЗОД ТАШПЎЛАТОВИЧ Yuklash
142 AВТOМOБИЛЬ ТРAНСПOРТИ КOРХOНAЛAРИ ИНВЕСТИЦИOН ФAOЛИЯТИ СAМAРAДOРЛИГИНИ OШИРИШ МУХИТДИНOВA КAМOЛA AЛИШЕРOВНA Yuklash
143 O`zbekiston iqtisodiyoti asoslari To`xliyev N. Yuklash
144 ҚЎЛЛАНМА o`quv qo`llanma Yuklash
145 АВТОМОБИЛЬ ТРАНСПОРТИ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТ САЛОҲИЯТИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЮСУПХОДЖАЕВА ГУЛЧЕХРА БАХАДИРХОДЖАЕВНА Yuklash
146 AXBOROT SOHASIDA MILLIY XAVFSIZLIK MASALALARI SULTONMURODOV SARDOR DONIYOR O’G’LI Yuklash
147 «Экономическая теория» Утемуратова Г.ХСагиева М.О. Yuklash
148 O`zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti To`xliyev N. Yuklash
149 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» Г.Т.ХаликуловаМ.М.Нуралиева Yuklash
150 ИҚТИСОДИЁТ ВА ТАЪЛИМ Рустамов Б.М Yuklash
151 БАЛИҚЧИЛИК СОҲАСИ РИВОЖЛАНИШИНИ МАРКЕТИНГ ЁНДАШУВЛАРИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ САРСЕНБАЕВ БАХИТЖАН АБДУЛГАЗИЕВИЧ Yuklash
152 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Халикулова Г.Т., Нуралиева М.М Yuklash
153 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Ф.АБДУРАХМАНОВА Yuklash
154 Bank ishi YO.ABDULLAYEV, T.QORALIYEV, SH.TOSHMURODOV, S.ABDULLAYEVA «Bank ishi» faniga bag‘ishlangan mazkur o‘quv qo‘llanmamizda oddiy va sodda tilda, savol va javob tariqasida bank tizimi to‘g‘risida tushuncha, bank ishi fanining predmeti va obyekti, uning faoliyatidagi tavakkalchilikni baholash, bank kreditini berish siyosati, bankning investitsion funksiyalari va bank menejmenti kabi masalalar yoritilgan. Yuklash
155 O`zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari Xamedov I.A. Yuklash
156 Экономический анализ и аудит в других отраслях Шаалимов А.Х., Илхамов Ш.И, Ходжаева М.Х., Абдурахманова Ф.Ф Yuklash
157 БАНК ДЕПОЗИТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ Султонова Нилуфар Илхомовна Банк ресурсларини шакллантиришда банк депозитлари муҳим аҳамият касб этади. Маълумки банклар юридик ва жисмоний шахсларнинг пул маблағларини жалб этиш бўйича самарали сиёсат олиб бориб, зарур такрор ишлаб чиқариш жараёнини таъминлайдилар ҳамда мураккаб молиявий- иқтисодий муносабатлар тизимида ўз функцияларини бажармоқдалар. Yuklash
158 ЕКАНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУЗИНОВА. В.Д.ГРИБОВ Yuklash
159 O`zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy munosbatlar(70-80-yillar misolida) Bobojonova D. Yuklash
160 БАНКЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ Ҳ.Н.Мусаев, А.А. Амонов, Д.Д. Пашаходжаева. Мазкур услубий иш «Банкларда бухгалтерия ҳисоби» фанидан курс ишларини тайёрлаш, тақдим этиш ва ҳимоя қилиш масалаларига бағишланган бўлиб фан дастури асосида тайёрланган. Ишда фан бўйича курс ишлари мавзуларини танлаш, режасини тузиш ва тайёрлаш масалаларининг услубий жиҳатлари кенг ўрин олган. Yuklash
161 ЭКСКУРСИЯ ХИЗМАТЛАРИ АСОСЛАРИ” ҚИСҚАЧА ИЗОҲЛИ ЛУҒАТ Д.Т.Худайберганов, Д.С.Умирова Yuklash
162 Банкларда бухгалтерия ҳисоби Пашаходжаева Д.Ж. Yuklash
163 ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ВА ВАЛЮТА ОПЕРАЦИЯЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМАМОВА НАСИБА МУЗАФАРОВНА Жаҳонда экспорт ва импорт қилинадиган товарларни етказиб бериш, сақлаш ва суғурта қилиш, товарларнинг божхона орқали расмийлаштирилуви, юкларни юклаш ва тушириш операцияларини амалга ошириш учун тўловлар, транспорт ва савдо ҳужжатларини рўйхатдан ўтказишга бағишланган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Дунѐ мамлакатлари томонидан экспортни жараѐнларини қўллаб-қувватланиши, экспорт-импорт операциялари ва валюта муносабатлари бўйича кутилмаган, ностандарт қарорлар қабул қилинишига олиб келиб, ҳисоблашишларнинг ҳам шунга мослашишига олиб келди Yuklash
164 O`zbekistonda soliqlar tarixi N. Oblomurodov Yuklash
165 БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ИНФРАТУЗИЛМАВИЙ БЛОКЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АБДУҚОДИРОВ ХАЙРУЛЛО АБДУСАЛОМОВИЧ Yuklash
166 ENGLISH D.H.BARAKAYEVA Yuklash
167 BERÜHMTE MENSCHEN DER DEUTSCHEN UND USBEKISCHEN ERDE Xolmuratova Sh.A Yuklash
168 Personalni boshqarish Abdurahmonov Q. Yuklash
169 ENGLISH IN ICT ABDUVAXABOVA D.N., SAYDALIYEVA G.S The listening passages include conversations, interviews, online tutorials, podcasts, lectures, etc. It can be helpful to start the listening tasks with a pre-listening activity, such as pre-teaching vocabulary, `brainstorming` the topic, etc Yuklash
170 ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ҲУДУДЛАР ФАОЛИЯТИНИ СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА РАҒБАТЛАНТИРИШ КУЗИЕВ РАВШАН РАМАЗАНОВИЧ Yuklash
171 Бевосита соликларга тортиш Ж.Х.Абдуллаев, А.Х.Файзиев Yuklash
172 Pul, kredit va banklar O.Rashidov Yuklash
173 Pul, 100 savol 100 javob Abdullayev Yo. Yuklash
174 БИТИРУВ ИШИНИ ёзиш бўйича услубий қўлланма З.М.Отақўзиева Г.Н.Назарова С.Ғ.Рахимова Мазкур услубий қўлланма 5350500 – Почта алоқаси технологияси бакалавриат талабалари томонидан битирув ишларини тайёрлаш ва ҳимоя қилиш жараёнига услубий жиҳатдан ёрдам беради. Услубий қўлланмада битирув ишлари мавзуларини танлаш, талабаларга илмий раҳбарларни тайинлаш, битирув ишларини тайёрлаш, уларни расмийлаштириш, Давлат аттестацияси комиссияси ҳузурида ҳимояга тайёрлаш жараёнлари батафсил баён этилган. Yuklash
175 TIRUV MALAKAVIY ISHLARNI BAJARISH VA HIMOYASINI TASHKIL ETISH B.Ruzmetov K.E.Radjapov I.I.Yusubov Ushbu uslubiy qo„llanma Uzbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta‟lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan Nizom va Davlat Oliy Attestatsiya hayati tavsiyasi va uslubiy ko„rsatmalar asosida mualliflarlar tomonidan qayta ishlanib, nashrga tayyorlandi. Yuklash
176 Biznes marketing J.Jalolov, A.Fattaxov, I.Axmedov Yuklash
177 Qimmatli qog`ozlar bozori Butikov I. Yuklash
178 ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ Абдуллаев Икрам ИскандаровичҲасанов Шодлик Бекпўлатович Калит сўзлар: “Ягона дарча” тамойили, экспорт, ахборот – коммуникация технологиялари, коррупция ва бюрократия, респондент, Ягона интерактив давлат хизматлари портали, эркин иқтисодий зонала Yuklash
179 BIZNES MARKETINGI J. JALOLOV, A. FATTAXOV, I. AXMEDOV, I. XOTAMOV, G. XODJAMURATOVA, A. AZLAROVA, A. SHADMANKULOV, D. JALOLOVA, D. QOSIMOV Mazkur darslik «Biznes marketingi» fanining barcha mavzularini qamrab olgan o‘zbek tilidagi ilk kitobdir. Unda: sanoat, agrosanoat, ishlab chiqarish vositalari, iste’mol tovarlari, kapital qurilishi, intellektual mahsulotlar, notijorat yo‘nalishlar, bank, qimmatli qog‘ozlar, xorijiy investitsiyalar, kichik biznes, innovatsiya va axborot texnologiyalari, tashqi iqtisodiy faoliyat kabi sohalar marketingi mufassal bayon qilingan. Yuklash
180 Qimmatli Qog`ozlar 100 savol 100 javob Abdullayev Yo. Yuklash
181 БИЗНЕС РЕЖА А. АБДУЛЛАЕВ, X. АЙБЕШОВ Ушбу укув кулланма Олий укув юртларининг ик^исодий мухандислик йуналишлари учун мулжалланган булиб, у баклаврлар тайёрлаш давлат стандартлари асосида ёзилган. Yuklash
182 БИЗНЕС ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТУЗИШ А.Н.ҲОЛИКУЛОВ, С.Ш.УРАЗОВ Ушбу ўқув қўлланма 5230200-Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) таълим йўналишида таҳсил олаётган талабалари учун ўқув режага мувофиқ тайёрланган. Ўқув қўлланма инновацион иқтисодиёт шароитида замонавий кадрлардан ҳужжатлар билан ишлашда уларга тўғри ёндашиш, бизнес ҳужжатларни тўғри тузилиши ва расмийлаштирилиш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради. Yuklash
183 Qishloq xo`jaligi iqtisodiyoti Nurmatov. N Yuklash
184 Бизнесни тадкик етиш усуллари Ш.Султонов Yuklash
185 FACTORS OF DEVELOPING INDUSTRY IN THE REGIONS o`quv qo`llanma The effectiveness of the ongoing development and reform strategy in the country, as well as the high esteem of leading international financial and economic institutions, and leading global research center Yuklash
186 Biznesni tashkil etish va rivojlantirishda elektron tijoratdan samarali foydalanish AZIZOV ODILJON OLIMOVICH Yuklash
187 ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЁҚУБЖОНОВА ҲУЛКАРБОНУ ЁҚУБОВНА сб этади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 4861-сонли, 2018 йил 3 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси туризм салоҳиятини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича қўшимча ташкилий Yuklash
188 Qishloq xo`jaligi iqtisodiyoti va menejmenti Umrzoqov O` Yuklash
189 Boshqaruv hisobi B.A.Xasanov, A.A.Xashimov Yuklash
190 ФАРҒОНА МИНТАҚАСИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ БОЗОРИНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ СОТВОЛДИЕВ НОДИРБЕК ЖУРАБАЕВИЧ Yuklash
191 БОШҚАРУВ ҲИСОБИДА ТРАНСФЕРТ БАҲОНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА СЕГМЕНТАР ҲИСОБОТ ТУЗИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ҲАСАНОВА РИСОЛАТ БАҲОДИРОВНА Yuklash
192 ФАРҒОНА МИНТАҚАСИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ БОЗОРИНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ СОТВОЛДИЕВ НОДИРБЕК ЖУРАБАЕВИЧ бий оқибатлари сифатида баҳоланмоқда. Жаҳон озиқ-овқат ташкилоти ҳисоботига кўра, «бугунги кунда дунё миқёсида аҳолининг озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжини қондириш учун ишлаб чиқариш ҳажми 2013 йилга нисбатан 50 фоизга ортиши керак. Чунки, 2050 йилга бориб дунё аҳолиси 10 миллиард кишига етиши тахмин қилинмоқда» 2 . Бу эса ривожланаётган мамлакатларда озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш йўлларини излаб топиш ва минтақаларни ихтисослаштириш борасидаги давлат сиёсатини қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда Yuklash
193 ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИНТЕНСИВ БОҒДОРЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ САТТОРОВ ОРИФЖОН БОЙМУРОДОВИЧ ожлантириш, унда илм-фаннинг амалий ва инновацион йўналишларини ривожлантириш асосида тайёр илмий ишланмаларни амалиётга жорий қилишнинг самарали тизимларини яратиш, хўжаликларни сифатли кўчатлар билан таъминлаш, боғларни парваришлашда агротехника, касаллик ва ҳашоратларга қарши кураш усуллари воситаларидан фойдаланиш борасидаги маслаҳатларни йўлга қўйиш тадбирларини амалга оширишга устуворлик қаратилмоқд Yuklash
194 БОШҚАРУВ СТРАТЕГИЯЛАРИ ВА САВДО ФАОЛИЯТИДА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ Б.Н.ДЕДАЖАНОВ Бозор муносабатлари шароитида мамлакатимиз иктисодиёти юкори суръатларда ривожланмокда. Хрзирги вактда барча сохаларда янада юкори суръатларда ривожланишни таъминлаш йуналишлари кабул килинмокда. Бу йуналишлар Президентимиз Фармони билан тасдикланган 2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Хдракатлар стратегиясида аник курсатилган. Yuklash
195 БОШҚАРУВ СТРАТЕГИЯЛАРИ ВА САВДО ФАОЛИЯТИДА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ Б.Н.ДЕДАЖАНОВ Yuklash
196 БОШҚАРУВ ТИЗИМИДА ИНСОН ОМИЛИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ ВА ИНСОН ТАРАҚҚИЁТИ ИНДЕКСИНИ БАҲОЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАДАЛИЕВ АБДУЛЛА АХМЕДОВИЧ Yuklash
197 Sharq iqtisodiy ta`limotlar tarixi Q. Muftaydinov Yuklash
198 FOYDA SOLIG`I XISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH P.D.JABBORXONOVA Yuklash
199 БОЖХОНА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ А.С.КУЧАРОВ, Р.Р.АДХАМОВ, И.У.НЕЪМАТОВ Д.М.ПЎЛАТХЎЖАЕВА Ушбу ўқув қўлланмада XXI асрнинг ахборот технологияларига асосланган давр эканлиги ва шу аснода ахборот коммуникация технологияларининг ривожланиши, ҳамда божхона хизматида ундан фойдаланишни самарадорлиги ва истиқболлари борасида мавжуд муаммолар, уларни ечиш йўллари, ахборот коммуникация технологияларига таъсир этувчи асосий омиллар ѐритиб берилган. Yuklash
200 BOZOR ASOSLARI SHOHA’ZAMIY SHOHMANSUR SHOHNAZIR 0 ‘G‘LI Ushbu kitob «Bozor asoslari» fanini o‘rganishga bag`ishlangan. Darslik materiallari jahon tajribasiga asoslangan holda mantiqiy ketma-ketlikda yozilgan. Bu materiallar o‘rganilayotgan fan mavzulari asoslarini batafsil yoritib bergan holda bozoming nazariy va amaliy asoslarini egallashga ko‘maklashadi. Darslikning asosiy g‘oyasi bozor to‘g‘risidagi umumlashgan va aniq tasavvumi beruvchi materiallami yoritishga qaratilgan. Yuklash
201 BOZOR IQTISODIYOTI T.Ergashev Darslikda bozor iqtisodiyotining tizim sifatidagi mohiyati, asosiy tushunchalar, tamoyillar va O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o`tishning o`ziga xosliklari, shuningdek, tadbirkorlik vabiznes, marketing. menejment, moliya va pul-kredit tizimi, ishlab chiqarish xarajatlari va daromadlari, uni rivojlantirish omillari kabi mavzular yoritilgan. Unda iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish qonun-qoidalari, xalqaro mehnat taqsimoti va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bilan bog`liq masalalar keng o`rin olgan. Yuklash
202 БАНКЛАРДА “ФРОНТ-ОФИС” ТИЗИМИ АСОСИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ o`quv qo`llanma Yuklash
203 BOZOR IQTISODIYOTI T.Ergashev Darslikda bozor iqtisodiyotining tizim sifatidagi mohiyati, asosiy tushunchalar, tamoyillar va O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o`tishning o`ziga xosliklari, shuningdek, tadbirkorlik vabiznes, marketing. menejment, moliya va pul-kredit tizimi, ishlab chiqarish xarajatlari va daromadlari, uni rivojlantirish omillari kabi mavzular yoritilgan. Unda iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish qonun-qoidalari, xalqaro mehnat taqsimoti va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bilan bog`liq masalalar keng o`rin olgan. Yuklash
204 FUNKSIONAL QIYMAT TAHLILI M.Q. PARDAYEV, B.A. XASANOV, B.Yu. MAXSUDOV, D.A. ZULUNOVA Yuklash
205 БОЗОР ИКТИСОДИЁТИ АСОСЛАРИ М. РАСУЛОВ М аз кур дарсликда бозор иктисодиёти назарияси ва амалиётининг асосий масалалари тУла талил ва талцин этилади. Унда бозор муносабатлари, икгисодиёт тушунчалари, аралаш ик^и- содиёт, бозор категория ва конунлари, тадбиркорлик, маркетинг, бозор мувозакати ва эркин бао, бозор шакллари кабилар билан бирга бозор ик^исодиетини тартибга солиш ва унинг ижтимоий йуналиши масалалари р ечимини топган. Yuklash
206 “ СИРДАРЁ ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ o`quv qo`llanma Yuklash
207 G’AZNACHILIK HUDUDIY BО’LIMLARIDA DALAT BYUDJETI G’AZNA IJRОSINING BUХGALTERIYA HISОBОNI TASHKIL ETISH MASALALARI (QARSHI SHAHAR G’AZNACHILIK BО’LIMI MISОLIDA) o`quv qo`llanma Yuklash
208 БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ПАХТА ТОЗАЛАШ САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ СТРАТЕГИЯСИ ТИЛЛЯХОДЖАЕВ МУЗАФФАРХОДЖА АБДУПАТАХОВИЧ Yuklash
209 БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ШАХСНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ ВА ЙЎЛЛАРИ АБУЛКАСИМОВ МУРОД ҲАСАНОВИЧ Yuklash
210 Globallashuv sharoitida mehnat bozorini shakllanishi va rivojlanishi (Qashqadaryo viloyati Qarshi shaxar Bandlikka ko„maklashish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish markazi ma‟lumotlari asosida Pirmamatov Jasur Yuklash
211 БОЗОР МЕХАНИЗМЛАРИ АСОСИДА СУВ ХЎЖАЛИГИ ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУМИНОВ ШЕРЗОД ХОЛМИРЗАЕВИЧ Yuklash
212 Sifat menejementi Hojiahmedov G` Yuklash
213 Department of “Budget accounting and treasury” Tuychiyev A.J Yuklash
214 DEVELOPMENT PROSPECTS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN REPUBLIC OF UZBEKIST AN AND PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA o`quv qo`llanma Yuklash
215 Soliq mavsusida 100 savol 100 javob Abdullayev Yo. Yuklash
216 BUDJET HISOBI MUHAMMADYOQUB OSTONAQULOV U shbu d arslik 0 ‘2bekiston R espublikasi O liy va o ‘rta m axsus ta ’lim vazirligi tom onidan o liy ta ’lim n in g 3 4 0 0 0 0 - « B iznes v a boshqaruv» ta ’lim sohasidagi 5 3 4 0 6 0 0 -« M o liy a » bak alav riat yo `n alish i uch u n 2006-yil 21-avgustda tasdiqlangan va 1000085-son b ilan ro `y x a tg a olingan «B udjet hisobi» fani dasturiga asosan yozilgan. Yuklash
217 ГЎШТ ВА СУТ ЕТИШТИРИШ СОҲАСИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ САДУЛЛАЕВ УЛУҒБЕК НОРҚУЛОВИЧ Yuklash
218 O`quv qo`llanma o`quv qo`llanma Yuklash
219 Soliq va soliqqa tortish Yo`ldoshev A. Yuklash
220 Buxgalteriya hisobi asoslari S.Yuldasheva, I.Masteyeva, B.Maxkamov Yuklash
221 ҲУДУД ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ Рахимов Тўхтабек Жумабоевич Yuklash
222 Ҳудудларда ижтимоий-иқтисодий соҳаларни ривожлантириш истиқболлари (Тошкент шаҳар Учтепа тумани мисолида) o`quv qo`llanma Yuklash
223 Soliqqa tortish nazariyasi va amaliyoti Yaxyoyev Q. Yuklash
224 Бухгалтерия хисоби ва унинг хусусиятлари В.С.Бегапов, У.Т.Шаулов, У.Т.Кан Yuklash
225 ҲУДУДЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ (ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА ҚОБИЛОВ АНВАР ЭШПЎЛОТОВИЧ ицияларни жалб қилиш ва улардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Глобаллашув жараёни ва халқаро капитал миграцияси ривожланаётган мамлакатлар ва минтақаларда хорижий инвестицияларни жалб этиш ҳисобига миллий иқтисодиётни ривожлантириш учун муҳим истиқболли имкониятларни яратмоқда. 2019 йилда жаҳон иқтисодиётига жалб қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ) ҳажми 2010 йилга нисбатан 1,1 баробарга ошган ҳолда 1539,0 млрд. АҚШ долларини, ривожланган мамлакатларда 1,13 баробарга ошган ҳолда 800,2 млрд. АҚШ долларини, ривожланаётган мамлакатларда 1,1 баробарга ошган ҳолда 684,7 млрд. АҚШ долларини ташкил этган Yuklash
226 БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА “Бухгалтерия ҳисоби” фани бўйича ўқув-услубий мажмуа Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан 2019 йил 2 майдаги 394–сонли буйруғи билан тасдиқланган “Бухгалтерия ҳисоби” фан дастури асосида ишлаб чиқилган. Yuklash
227 Sotsial iqtisodiyot Saidov K. Yuklash
228 Improvement of regulation of labor migration in the conditions of globalization Abulkasimova Shahnoza Hasan kizi Yuklash
229 IMPROVEMENTS WAYS OF INVESTMENT METHODS IN DEVELOPING FOOD INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IBRAGIMOV G’ANIJON G’AYRATOVICH Yuklash
230 BUXGALTERIYA HISOBI NAZARIYASI MUHAMMADYOQUB OSTONAQULOV Yuklash
231 Statiska Shadiyev X. Yuklash
232 Statistika Nazariyasi Abdullayev Yo. Yuklash
233 ENGLISH LANGUAGE SKILLS N.P.IMAMOVA Yuklash
234 Statistikadan praktikum Shodiyev X. Yuklash
235 INCREASING THE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN BANKS BY EMPLOYING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIE NARIMBAYEVA FERUZA BAXTIYAROVNA Yuklash
236 Бухоро вилояти иқтисодиётини ривожлантиришда инвестиция урни Кодиров Ж.Ж Yuklash
237 INDIKATIV REJALASHTIRISH B.B. Berkinov, Ye.A. Yarmolik, Q.Q. Quvnoqov O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus, kasb-hunar ta`limi o’quv metodik birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan magistratura mutaxassisligi talabalari uchun o’quv qo’llanma sifatida tavsiya etilgan. Yuklash
238 BYUDJET-SOLIQ SIYOSATI T.S. MALIKOV O‘quv qo‘llanma Toshkent Moliya institutining magistratur- asida chuqurlashtirilgan va munozarali tarzda o‘tiladigan “Byud- jet-soliq siyosati” fani (kursi) o‘quv dasturi asosida yozilgan bo‘lib, unda zamonaviy byudjet-soliq siyosatining mazmun-mohiyati, tur- lari, dolzarb muammolari, uni takomillashtirishning fundamental asoslari va yo‘nalishlariga oid masalalar o‘z aksini topgan. Yuklash
239 ―ИНДИКАТИВ РЕЖАЛАШТИРИШ Б.Беркинов Yuklash
240 BYUDJET-SOLIQ SIYOSATI T.S.MALIKOV Darslik Toshkent Moliya institutining magistratura sida chu- qurlashtirilgan va munozarali tarzda o‘tiladigan “Byudjet-soliq siyosati” fani (kursi) o‘quv dasturi asosida yozilgan bo‘lib, unda zamonaviy byudjet-soliq siyosatining mazmun-mohiyati, turlari, dolzarb muammolari, uni takomillashtirishning fundamental aso- slari va yo‘nalishlariga oid masalalar o‘z aksini topgan. Yuklash
241 INDUSTRIAL IQTISODIYOT Xolmirzayev A.A.Rayxanov U.A Moddiy ishlab chiqarish sohasidagi yuz berayotgan o‘zgarishlarning bugungi bosqichida ta’lim sohasida sezilarli siljishlar kuzatilmoqda. Bu tizim, butun iqtisodiyot tizimi kabi yangi jihatlar, yangi yo‘nalishlar, yangi yondashuv va mazmun kasb etmoqda. Bozor iqtisodiyoti bugungi kunda fanning turli sohalarida chuqur bilimga ega bo‘lgan, mustaqil hisob-kitoblar yurita oladigan, to‘g‘ri xulosalar chiqara oladigan va istiqbolni belgilay oladigan malakali mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqd Yuklash
242 BYUDJET-SOLIQ SIYOSATI O‟QUV USLUBIY MAJMUA Yuklash
243 FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN Matyoqubova Dilfuza Olimboevna Yuklash
244 Byudjet-soliq siyosati mamlakat iqtisodiy siyosatining ajralmas bug’uni sifatida (O’zbekiston Respublikasi misolida) Latipov Dadamurod Asqar o’g’li Yuklash
245 БЮДЖЕТ ИЖРОСИ НАТИЖАЛАРИ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ Ғайбуллаев Шахриѐр Бахтиѐр ўғли Yuklash
246 INNOVATSION MENEJMENT G.TARAXTIYEVA Yuklash
247 Бюджет ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисоби (Фарғона политехника институти мисолида) Абдукаримов Абдухолиқ Абдуваққос ўғли Yuklash
248 INNOVATSION MENEJMENT R.I.GIMUSH F.M.MATMURODODOV Yuklash
249 БЮДЖЕТЛАРАРО МУТАНОСИБЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА СОЛИҚЛАР ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСЛАМКУЛОВ АЛИМНАЗАР ХУДЖАМУРАТОВИЧ Yuklash
250 INNOVATSION MENEJMENT R.I.GIMUSH F.M.MATMURODODOV Yuklash
251 Characteristics Of The Demographic Development Of Cis: A Case Study Of Uzbekistan Abduramanov Xamid Xudaybergenovich Yuklash
252 ЧАРМ-ПОЙАБЗАЛ КОРХОНАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОРИПОВ ДИЛМУРОД АЛИЖОН ЎҒЛИ Yuklash
253 ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ШАРОИТИДА МЕҲНАТ БОЗОРИНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ХУДАЙБЕРДИЕВ ЗАФАР РАХИМОВИЧ Yuklash
254 CHET MAMLAKATLAR SOLIQ TIZIMI F.SH.SHAMSUTDINOV, SH.F.SHAMSUTDINOVA Darslik chet mamlakatlarning soliq tizimi hamda asosiy elementlarining amaliy va nazariy asoslarini kompleks tarzda yoritib beradi. Darslikda chet mamlakatlarning soliq tizimi asosi, xususiyatlari, davlatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta’siri ko‘rib chiqilgan. Yuklash
255 ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАКЛЛАНИШИ ШАРОИТИДА МИНТАҚА САНОАТИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ (Тошкент вилояти мисолида) БАТИРОВА НИЛУФАР ШЕРКУЛОВНА Yuklash
256 Chiziqli regressiya tenglamasining sifatini baholash usullari B.Ashurov,O. Tog’ayev, S.Xudoyberdiyev Ushbu uslubiy ko’rsatma laboratoriya ishlarini bajarish uchun talabalarga amaliy yordam sifatida tuzilgan. Laboratoriya ishlarini bajarishning o’ziga xos xususiyatlari shundaki, talaba fanni o’rganish jarayonida olgan bilimlarini bevosita amaliyot masalalarini yechishga tadbiq etishni o’rganadi. Yuklash
257 ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТДА БАНКЛАРНИНГ ДЕПОЗИТ СИЁСАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ РАҲИМОВ САНЖАР АБДУЛАҲАДОВИЧ Жаҳонда тижорат банклари депозит сиёсатини шакллантириш ва самарадорлигини ошириш, банкларнинг депозит базасини мустаҳкамлаш, узоқ муддатли молиявий ресурсларни жалб қилиш, халқаро Базель андозалари ва меъёрларига мослаштиришга бағишланган тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шунингдек, тижорат банклари депозит сиёсати ва депозит базасининг заифлиги, арзон ва узоқ муддатли молиявий маблағлар улушининг беқарорлик ҳолатлари кузатилмоқда Yuklash
258 ИННОВАЦИOН ЁНДАШУВЛAР АСОСИДА ТУРИСТИК ДЕСТИНАЦИЯ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛAРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БEКЖAНOВ ДИЛМУРAД ЙЎЛДAШOВИЧ Yuklash
259 Chiziqli regressiya tenglamasining sifatini baholash usullari B.Ashurov,O. Tog’ayev, S.Xudoyberdiyev Ushbu uslubiy ko’rsatma laboratoriya ishlarini bajarish uchun talabalarga amaliy yordam sifatida tuzilgan. Laboratoriya ishlarini bajarishning o’ziga xos xususiyatlari shundaki, talaba fanni o’rganish jarayonida olgan bilimlarini bevosita amaliyot masalalarini yechishga tadbiq etishni o’rganadi. Yuklash
260 Инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштириш Расулов Нуриддин Абдуллаевич Yuklash
261 ЧОРВАЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ҚЎЧЧИЕВ УЛУҒБЕК МИРЗАМАШРАБОВИЧ Yuklash
262 Statistikaning umumiy nazariysi Abdullayev Yo. Yuklash
263 ИННОВАЦИЯЛАР АСОСИДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЭРНАЗАРОВ ОРТИҚ ЭШНАЗАРОВИЧ Yuklash
264 COMMUNICATION CULTURE IN TOURISM DEVELOPMENT Sh. Xolmuratova This article highlights the importance and problems of communication culture in the development of tourism, and the prospects for further development of tourism are scientifically based in our country. Yuklash
265 ИНСОН КАПИТАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УНИНГ УЗБЕКИСТОН МЕ^НАТ БОЗОРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ ТАИРОВ САНЖАР ОКТАМОВИЧ Yuklash
266 Davlat xaridi U.Burxanov, T.Atamuradov Yuklash
267 INSON RЕSURSLARI MЕNЕJMЕNTI Nazarova G.G’., Salixova N.M., Ismailova N.S O’zbеkiston Rеspublikasi oliy va o’rta maxsus, kasb-hunar ta`limi ilmiy- metodik birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan oliy o’qуv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etiladi. Yuklash
268 Tadbirkorlik asoslari Hamroyev H. Yuklash
269 ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ УМАРОВ ЖАСУР ТУРСУНОВИЧ Yuklash
270 Инсон Тараққиёти o`quv qo`llanma Yuklash
271 ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (Навоий ЭИЗ мисолида РАЖАБОВ НАЗИРЖОН РАЗЗОҚОВИЧ Yuklash
272 ДАВЛАТНИНГ ИҚТИСОДИИ ХАВФ СИЗЛИГИ ҲAСАН АБУЛҚОСИМОВ Абулқосммон Х,.П. Давпатнинг иктисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Преэиденти қузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси, Ўэбекистон Республикаси Ваэир- лар Мақкамаги қуауридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси Yuklash
273 ДАВЛАТНИНГ ИҚТИСОДИИ ХАВФ СИЗЛИГИ ҲДСАН АБУЛҚОСИМОВ Абулқосммон Х,.П. Давпатнинг иктисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Преэиденти қузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси, Ўэбекистон Республикаси Ваэир- лар Мақкамаги қуауридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси Yuklash
274 INVESTITSIYALAR AUDITI VA BAHOLASH Sh.N. FAYZIYEV, M.X. XODJAYEVA, X.M. DAVLYATOV Yuklash
275 Turizm asoslari M. Mirzayev Yuklash
276 ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТУХЛИЕВ БОЗОР КАРИМОВИЧ Yuklash
277 Davlatning inflyatsiyaga qarshi siyosati va uni takomillashtirish Bitiruv malakaviy ishi Yuklash
278 IQTISOD VA TADBIRKORLIK Yu.A. NAVRUZOV Yuklash
279 ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИГИ АСОСИДА УЙ-ЖОЙ ФОНДИНИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ СУЛТАНОВ АЛИШЕР САБИРЖАНОВИЧ Yuklash
280 ДЕМОГРАФИЯ СТАТИСТИКАСИ Т. ИСОКОВА, X. ХУЖАКУЛОВ УКУЦ к,улланмада «Демография» курсн буйича асосий мавзуларнинг матни берилган булиб, унда демографик жараёнлар ва а.холи хакидаги маълумотлар манбалари, ахоли динамикаси, таркиби ва жойланиши, ахолининг табиий харакатлари, тугилиш ва репродуктив кайфият, улим курсаткичи ва уртача умр куриш. ахолини такрор ишлаб чицариш ва унинг купайиши, демографик прогнозлаш, мустакиллик шароитида де­ мографик сиёсат каби муаммолар ёритилган. Yuklash
281 : «Иқтисодчи-педагогларда рақобат назариясига доир билим ва кўникмаларни шакллантириш услубияти (КҲКлари мисолида Исматова Ш.Ҳ Yuklash
282 Umumiy ovqatlanish korxonalarida hisob-kitob va kalkulatsiya Asatov R. Yuklash
283 ИҚТИСОДИЙ ИНҚИРОЗЛАР ВА УЛАРГА ҚАРШИ ДАСТУРЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ ЖАББАРОВ КАМОЛИДДИН ЙЎЛДОШЕВИЧ Yuklash
284 Xalqaro biznes strategiyasi Nazarova G. Yuklash
285 Xalqaro moliya Vahobov A. Yuklash
286 Farmatsevtik kimyo Ubaydullayev Q. Yuklash
287 iqdisodiyot nazariyasi S.Qosimov Yuklash
288 IQTISODIYOT NAZARIYASI samdu (25) Jondor To`lamov Yuklash
289 Iqtisodiyot nazariyasi Sh.Shodmonov @mustaqilishlar Sh.Shodmonov @mustaqilishlar Yuklash
290 Iqtisodiyot nazariyasi. 2-kitob (D.Tojiboyev) Yuklash
291 Iqtisodiyot va tadbirkorlik ( U.Inoyatov, S.Ahmedov, R.Nurimbetov) Yuklash
292 iqtisodiyot_nazariyasi Jondor To`lamov Yuklash
293 iqtisodiyotda_balans_tizimlari S.Qosimov Yuklash
294 iqtisodiyotni___raqamlashtirish___sharoitida___xizmatlar___sohasini__boshqarishning__tashkilij-iqtisodij__mexanizmlarini__takomillashtirish E.Qodirov Yuklash
295 iqtisodiyotni_erkinlashtirilishi_sharoitida_korxonaning_raqobatbar-doshligini_oshirish_jollari Abdushukurov A.A., Zuparov T.M. Yuklash
296 iqtisodiyotni_erkinlashtirish_sharoitida_kichik_biznes_va_xususij_tadbirkorlik_subektlari_faoliyatini_boshqarishni_takomillashtirish Ch.Normurodov Yuklash
297 iqtisodiyotni_modernizatsiyalash_sharoitida_banklarning_kredit_portfelini_boshqarish_va_uni_takomillashtirish_masalalari_at_aloqabank__misolida SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
298 iqtisodiyotni_modernizatsiyalash_sharoitida_korxonaning_moddij_resurslarga_bolgan_talabini_aniqlash N.Hamedova, Z.Ibragimova, T.Tasetov Yuklash
299 iqtisodiyotni_modernizatsiyalash_sharoitida_sanoat_korxonalarida_innovatsion_faoliyati_samaradorligini_oshirishning_ahamiyati D.YUNUSОVА, А.YUNUSОV Yuklash
300 iqtisodiyotni_rivojlantirishda_byudjet_soliq_siyosatining_ustuvor_yonalishlari R. Turgunbayev, Sh.Ismailov, O.Abdullayev Yuklash
301 iqtisodiyotni_tarkibij_ozgartirish_zharayonlarini_chuqurlashtirish_sharoitida_xolding_kompaniyalari_va_ularning_bozor_iqtisodiyotidagi_orni E.Qodirov Yuklash
302 iqtisodiyotning_innovatsion_rivozhlanishida_axborot-kommunikatsiya_texnologiyalarini_samarali_boshqarish T.Q.Ostonov Yuklash
303 iqtisodiyotning_korporativ_sektoriga_kapital_bozoridan_moliyavij__resurslarni_zhalb_qilish_amaliyotini_takomillashtirish R.Eshbo’riyev Yuklash
304 Ishlab chiqarish menejmenti R.Nurimbetov, S.Ahmedov Yuklash
305 ishlab_chiqarish_korxonalarida_ajlanma_mablaglardan_fojdalanish_samaradorligini_oshirish_jonalishlari_surxon_oziq-ovqat_sanoati_azh_misolida Q.Davranov Yuklash
306 ishlab_chiqarish_kuchlarini_zhojlashtirishning_nazarij_asoslari SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
307 ishlab_chiqarish_samaradorligini_oshirishda_intellektual_kapital__nazariyasi_va_uslubiyatining_modernizatsiyalashga_tasiri Qunduzxon HUSANBOYEVA, Faxriddin SHODIYEV, Mutallib HAZRATQULOV Yuklash
308 ishlab_chiqarishda_lokalizatsiyani_chuqurlashtirish__orqali_yangi__ish_orinlarini_yaratish_masalalari T.G‘ofurov va b. Yuklash
309 ishlab_chiqarishni_modernizatsiya_qilishning_istiqbolli__jonalishlari Physics leaflets Yuklash
310 Islab chiqarish iqtisodiyoti va uni tashkil etish asoslari chuqurlashtirilgan kursi Abdushukurov A.A., Zuparov T.M. Yuklash
311 issues_of_preparation_of_qualitative_financial_reporting_in_the_republic_of_uzbekistan Ye.N.Nuritdinov,B.T.Haydarov Yuklash
312 Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar ) (Z.Xurramova Yuklash
313 juft_korrelyatsion-regression_tahlil SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
314 khklarida_baholash_va_kalkulyatsiya_mavzusini_innavatsion_talim_texnologiyalari_asosida_oqitish_tamoyillari_kasb-hunar_kollejlari_misolida D.T Qurbonova Yuklash
315 Kichik biznes va tadbirkorlik (M.Boltabayev va b.) Yuklash
316 Kichik biznes va tadbirkorlik (N.Jumayev t.o.) Yuklash
317 Kichik biznesni boshqarish (M.Qosimova va b.) (M.Qosimova va b.) Yuklash
318 Kichik va o`rta biznes strategiyasi. 1-qism (N.Mo`minov va b Yuklash
319 kichik_____biznesni_____davlat_____tomonidan_____tartibga_____solish_____va__ishbilarmonlik_muhitini_rivozhlantirish SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
320 kichik___tadbirkorlik___faoliyatida___tarmoq___bojicha___ixtisoslashuv__zharayonlarini_takomillashtirish o`quv qullanma Yuklash
321 kichik__biznesni_barqaror_rivozhlantirishda_ishlab_chiqarish_omillari__samaradorligini_oshirish_jollari_andizhon_viloyati_misolida D.YUNUSОVА, А.YUNUSОV Yuklash
322 kichik_biznes_va_tadbirkorlik_faoliyatini_moliyalashtirish_jollari_oatb_mikrokreditbank_navoij_filiali_misolida F.Nuradinov Yuklash
323 kichik_biznes_va_xususij______tadbirkorlik______faoliyatining__rivozhlanishini____ekonometrik____modellashtirish____qarshi____shahri__misolida G.KATTAYEVA Yuklash
324 kichik_biznes_va_xususij______tadbirkorlik______faoliyatining__rivozhlanishini____ekonometrik____modellashtirish____qarshi____shahri__misolida F.F.MELI Y EV , U.J.ASQAROV , J.M.MAXMUDOV Yuklash
325 kichik_biznes_va_xususij_tadbirkorlik_soxasida_mexnat__munosabatlarini__takomillashtirishning__iktisodij_mexanizmlari o`quv qullanma Yuklash
326 kichik_biznes_va_xususij_tadbirkorlikni_soliqlar_vositasida_qollab-quvvatlashning_samarali_mexanizmlari T.A.ABDRAXMONOV, Z.A.JABBAROV, M.F.FAHRUTD1NOVA Yuklash
327 kichik_biznesda_xorizhij_investitsiyalardan_fojdalanish_samaradorligini__oshirish_namangan_viloyati_misolida R.Eshbo’riyev Yuklash
328 kochmas__mulk__bozorida__servejing__xizmatlarini__boshqarish__tizimini_takomillashtirish Yunusov A., Afonina S., Berdiqulov M., Yunusova D. Yuklash
329 kochmas_mulk_qijmatini_baholash Jondor To`lamov Yuklash
330 komir_sanoati_korporativ_boshqaruvida_axborotlashtirish_tizimini_takomillashtirish Eshbеkova Dildora Yuklash
331 kommunal__xizmat__korsatish__tizimi__korxonalarida__boshqaruv__hisobi_metodologiyasini_takomillashtirish T.G‘ofurov va b. Yuklash
332 kompyuternyj_virus_i_ix_zaschita._tsel_i_osobennosti_arxivirovaniya_informatsii ABDUJABBOR KABIROV Yuklash
333 kontrol_byudzhetnoj_politiki_mestnyx_organov_vlasti A.G`ofurov, S.Fayzullayev Yuklash
334 kontseptsiya_bazy_dannyx_i_ee_trebovanij._struktura_bazy_dannyx_i_ee_organizatsiya._polzovatelskie_kriterii_vybora_tbd SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
335 kop__tarmoqli__xozhalik__tuzilmalari__faoliyatini__boshqarish__mexanizmlarini__takomillashtirish__fermer__xozhaliklari__misolida F.Rajabov, S.Masharipova, R.Madrahimov Yuklash
336 kop_tarmoqli_fermer_xozhaliklarida_buxgalteriya_hisobini_tashkil_etishni_takomillashtirish_jollari H.Latipov, R.Abzalimov, I.Urazbayeva Yuklash
337 koreya_respublikasida_innovatsion_salohiyatni_rivozhlantirish_bosqichlari_va_unda_davlatning_roli Isroilov I., Pashayev Z. Yuklash
338 Иқтисодий модернизациялаш шароитида ишлаб чиқаришни режалаштириш ва маҳсулотнинг ҳаёт циклини ошириш йўналишлари А.Асроров Yuklash
339 ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ МОДЕЛЛАРИ Н.М. МАХМУДОВ, С.О. ХОМИДОВ, А.А. ДЖАЛИЛОВ Yuklash
340 ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ХАЖИЕВ Б.Д., АБДУЛЛАЕВА М.К., ЮСУПОВ Р.А Yuklash
341 ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИК Абулқосимов Ҳ.П. Yuklash
342 ИКТИСОДИЙ БИЛИМ АСОСЛАРИ К.ЙУЛДОШЕВ. К.МАФТАЙДИНОВ Yuklash
343 IQTISODIY STATISTIKA NABIYEV H.G‘., NABIYEV D.H Yuklash
344 IQTISODIY STATISTIKA NABIYEV H.G‘., NABIYEV D.H. Yuklash
345 ИКТИСОДИЙ ТАХЛИЛ М.К.ПАРДАЕВ Б.И.ИСРОИЛОВ Yuklash
346 ИКТИСОДИЙ ТАХЛИЛ М.К.ПАРДАЕВ Б.И.ИСРОИЛОВ Yuklash
347 ИКТИСОДИЙ ТАХЛИЛ Ё.АБДУЛЛАЕВ А.ИБРОХИМОВ М.РАХИМОВ Yuklash
348 ИКД’ИСОДИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ А. ИСЛОМОВ, Э. ЭГАМОВ Yuklash
349 IQTISODIY TA`LIMOTLAR TARIXI Q.YO`LDOSHEV Q.MUFTAYDINOV V.ABDURAHIMOV Yuklash
350 ИКТИСОДИЙ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИ И.ИНОМОВ Yuklash
351 ИКТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИК ХАСАН АБУЛКОСИМОВ Yuklash
352 IQTISODIY ISLOHATLAR SHAROITIDA MIKROFIRMALAR VA KICHIK KORXONALARNI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH (O’zbekiston Respublikasi misolida Kenjaboev Bekzodbek Maqsudovich Yuklash
353 IQTISODIY ISLOHOTLARNI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQ SIYOSATINING USTUVOR YO’NALISHLARI. ZARIPOV XURSHID ZAKIR o’g’l Yuklash
354 IQTISODIY-MATEMATIK MODELLAR VA USULLR G.`NASRITDINOV Yuklash
355 IQTISODIY TAHLIL NAZARIYASI B.J.Xakimov, B.B.AIimov, U.A.Xolmirzayev, A.X.Po‘latov Yuklash
356 IQTISODIYOT ASOSLARI M.MAHKAMOV, I.MASTEYEVA, N.YO`LDASHEVA Yuklash
357 ИКТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ А.УЛМАСОВ .М.ШАРИФХУЖАЁВ Yuklash
358 IQTISODIYOT NAZARIYASI ABDUSATTORXO`JA QODIROV Yuklash
359 ИКТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ Д.ТОЖИБОЕВА Yuklash
360 ИТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ Норбой БЕКНОЗОВ Yuklash
361 ИКТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ Норбой БЕКНОЗОВ Yuklash
362 IQTISODIYOT NAZARIYASI SH.SH.SHODMONOV ,U.V.G`OFUROV Yuklash
363 ИЦТИСОДИЕТ НАЗАРИЯСИ ЮД. ЙУЛДОШЕВ Yuklash
364 kimyoviy texnologiya Kattayev N. Yuklash
365 Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari Salimov B. Yuklash
366 Kimyoviy texnologiyaning nazariy asaoslari Q.G`afurov Yuklash
367 Kimyoviy texnologiyaning nazariy asoslari G`afurov Q. G`afurov Q. Yuklash
368 Kimyoviy bog`lanish turlari mavzusini o`qitishda yangi pedagogik texnalogiyalarni qo`llash Boboqulova M. Yuklash
369 Kolloid kimyo Fayzullayev N. Yuklash
370 Kolloid Kimyo Nurimbetov B. Yuklash
371 Kompyuter Kimyo Bekchano D. Yuklash
372 Qiziqarli Psixologoya Platonov K. Yuklash
373 ПУЛ ОҚИМИНИНГ КВАДРАНТИ Р.Т.КИОСАКИ Бу китоб молиявий билимлар ҳақида. Одамлар бозор талабларига мослаша олмай қийналиб юрган дастлабки пайтларда, бундан анча йиллар муқаддам, бадавлат ишбилармонлар озод-эркин ҳаёт кечиришнинг бир нечта қоидаларини ўрганиб чиқишди. Мазкур китобни ўқиш жараёнида ўша қоидалардан воқиф бўлиш баробарида, сиз пул учун эмас, балки пулнинг сизга ва сиз учун хизмат қилиши кераклигини англайсиз Yuklash
374 4000 Essential English Words 5 Photo Credit Yuklash
375 Marketing asoslari Marketing asoslari (N.Mo`minov, F.Azimova, O.Shmugin) Marketing asoslari (N.Mo`minov, F.Azimova, O.Shmugin) Yuklash
376 МАРКЕТИНГ Ш. Д. Эргашходжаева, И.Б.Шарипов Yuklash
377 Marketing asoslari N.Mo`minov, F.Azimova, O.Shmugin Yuklash
378 marketing Ш. Д. Эргашходжаева, И.Б.Шарипов Yuklash
379 МАРКЕТИНГ ЁНДАШУВЛАРИ АСОСИДА ТИКУВ-ТРИКОТАЖ КОРХОНАЛАРИ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ АБДИЕВА ДИЛНАВОЗ АКРАМОВНА Yuklash
380 МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА ИСТИҚБОЛЛАШ И. Хотамов, Х. Нормуродов Yuklash
381 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАРКЕТИНГ ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ Н.САЛИХОВА Yuklash
382 maxsus_fanlarni_oqitish_metodikasi qo`llanma Yuklash
383 mehmonxona_xojaligi_tizimini_samarali__korporativ_boshqaruvini_tashkil_etishning_xorijiy_tajribasi qo`llanma Yuklash
384 “MEHMONXONA XO‟JALIGINI BOSHQARISH” Fanidan o„quv-uslubiy qo„llanma S.M.Rahimova, Z. P.Ilhamova Yuklash
385 Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi Q.Abdurahmonov Yuklash
386 Меҳнат бозори инфратузилмаси Ш.Р.Холмўминов, Н.У.Арабов Yuklash
387 “MEHNAT BOZORI INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH” (O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MEHNAT VA AHOLINI IJTIMOIY MUHOFAZA QILISH VAZIRLIGI MA’LUMOTLARI ASOSIDA) SHUKUROV NODIR ABDUVAHOB O’G’LI Yuklash
388 RASHIDOV MADAMIN ALIQUL O’G’LI « Mehnat bozori tuzulishi, uning asosiy sub’ektlari va ularning funksiyalari» mavzusidag Yuklash
389 доц.Бакиева И.А. Меҳнат бозорида ёшлар иш билан бандлигини ошириш йўллари Yuklash
390 ABDURAHMONOV QALANDAR XO„JAEVICH ABDURAMANOV XAMID XUDAYBERGENOVICH MEHNAT RESURSLARINI BOSHQARISH Yuklash
391 Menejment G`.Qosimov Yuklash
392 Menejment N.Mahkamova, S.Yuldasheva, Sh.Xolmatova, O.Shmigin Yuklash
393 Menejment asoslari R.Valijonov Yuklash
394 Menejment nazariyasi D.Qosimova Yuklash
395 Menejment va marketing Ya.Ismadiyarov Yuklash
396 Menejment. Amaliy mashqlar R.Nurimbetov Yuklash
397 Menejment. Amaliy mashqlar R.Nurimbetov Yuklash
398 menezhment_va_iqtisodiyot qo`llanma Yuklash
399 mesto_i_rol_nalogovogo_administrirovaniya_v_razvitii_xozyajstvuyuschix_subektov_v_respublike_uzbekistan qo`llanma Yuklash
400 meva-sabzavot_mahsulotlarini_sotish_sohasida_kooperatsiya_munosabatlarini_shakllantirish qo`llanma Yuklash
401 МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК ТАРМОҒИДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ ЗАНЖИРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ ЭШМАТОВ СИРОЖИДДИН КЕЛДИЯРОВИЧ Yuklash
402 Mikroiqtisod Q.Hamdamov Yuklash
403 Mikroiqtisodiyot E.Egamberdiyev Yuklash
404 Mikroiqtisodiyot (E.Egamberdiyev) E.Egamberdiyev Yuklash
405 Mikroiqtisodiyot S.G`ulomov Yuklash
406 Mikroiqtisodiyot S.G`ulomov Yuklash
407 mikrokreditlash_asosida_tadbirkorlikni_rivozhlantirishning_nazarij-uslubij_zhihatlari_ozbekiston_respublikasi_mikrokreditbank_malumotlari_asosida qo`llanma Yuklash
408 mikro-makroiqtisodiyot_fanidan_masalalar_echish_bojicha_oquv-uslubij_qollanma qo`llanma Yuklash
409 millij__iqtisodit__doirasida__investitsiya__faoliyatini__moliyalashtirish_mexanizmini_takomillashtirish qo`llanma Yuklash
410 millij_iqtisodit_tarmoqlariga_kiritilatgan_investitsiya_resurslaridan_samarali_fojdalanish qo`llanma Yuklash
411 millij_iqtisodiyotda_aktni_orni_va_uni_rivozhlantirish qo`llanma Yuklash
412 МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЕРДИЕВ ҒАЙРАТ ИБРАГИМОВИЧ Yuklash
413 МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА АГРОСАНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА ИННОВАЦИОН ИНФРАТУЗИЛМАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДУСМАТОВ БЕГМУҲАММАД ОЛИМЖОНОВИЧ Yuklash
414 millij_tolov_tizimida_axborot_texnologiyalardan_fojdalanish_samaradorligi qo`llanma Yuklash
415 МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ТАРКИБИЙ ЖИҲАТДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ (БУХОРО ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА) НИЗАМОВ АКМАЛ АСЛИТДИНОВИЧ Yuklash
416 РАШИДОВ МЭЛС КАРИМОВИЧ МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАР ФАОЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ Yuklash
417 МИНТАҚА РEКРEАЦИЯ СОҲАСИДА КИЧИК БИЗНEС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ Р РАЖАББОEВ ИФТИХОР ЎКТАМБОЙ ЎҒЛИ Yuklash
418 MINTAQADA MEHMONXONA XO`JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETINGNING AHAMIYATI To‟rayev Og‟abek Kaxramonovich Yuklash
419 O‟ZBEKISTONDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING O‟ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Madaminov Shexnazarbek Ravshanbek o‟g‟li Yuklash
420 МИНТАҚАДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ҚЎЗИБОЕВ БЕҲЗОД ҲАМИДОВИЧ Yuklash
421 МИНТАҚАЛАР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ ВА ПРОГНОЗЛАШ УСЛУБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АСАДОВ ХУРШЕД САЪДУЛЛАЕВИЧ Yuklash
422 МИНТАҚАВИЙ ТУРИЗМНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АБДУХАМИДОВ САРВАР АДХАМОВИЧ Yuklash
423 ДЖАЛИЛОВ АБДУМАЛИК АБДУАЗИЗОВИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ПРОГНОЗЛАШ (ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИСОЛИДА) Yuklash
424 ФАЙЗИЕВ ОЙБЕК РАХИМОВИЧ МОЙЛИ ЭКИНЛАР ДОНИНИ ЕТИШТИРИШ ВА КАН ГА ИШЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИКТИСОДИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Yuklash
425 Moliya A.Vahobov, T.Malikov Yuklash
426 MOLIYA BOZORI VA QIMMATLI QOG`OZLAR samdu (47) qo`llanma Yuklash
427 Moliya chizmalarda T. S. Malikov Yuklash
428 MOLIYA STATISTIKASI X.SHODIYEV Yuklash
429 MOLIYA STATISTIKASI X.SHODIYEV Yuklash
430 Moliya: xo‘ jalik yurituvchi subyektlar moliyas T.S. Malikov Yuklash
431 Moliya xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliyasi T. S. Malikov Yuklash
432 moliya qo`llanma Yuklash
433 МОЛИЯ СТАТИСТИКАСИ ШОДИЕВ Х.А Yuklash
434 Молия статистикаси Х.Шодиев Yuklash
435 Moliyavi menejment B. Toshmurodova Yuklash
436 МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ АУДИТИ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ХАЖИМУРАТОВ НИЗОМЖОН ШУКУРУЛЛАЕВИЧ Yuklash
437 «Молиявий ва бошқарув таҳлили» Рўзийева Д.И. Yuklash
438 moliyavij_va_boshqaruv_tahlili qo`llanma Yuklash
439 Moliyaviy hisob A.Abdullayev Yuklash
440 Moliyaviy hisob O.Bobojonov, K.Jumaniyozov Yuklash
441 Moliyaviy hisob O.Bobojonov, K.Jumaniyozov Yuklash
442 Moliyaviy hisob O.Bobojonov, K.Jumaniyozov Yuklash
443 MOLIYAVIY VA BOSHQARUV TAHLILI samdu (5) qo`llanma Yuklash
444 moliyaviy_natijalar_tahlili_va_auditi qo`llanma Yuklash
445 Mоliya mаtеmаtikаsi samdu (6) qo`llanma Yuklash
446 “НАҚД ПУЛСИЗ ҲИСОБ-КИТОБЛАР ВА ТЎЛОВ ТИЗИМИ И.И.Алимов Yuklash
447 “НАҚД ПУЛСИЗ ҲИСОБ-КИТОБЛАР ВА ТЎЛОВ ТИЗИМИ” А.А.Темиров Yuklash
448 НEФТЬ - ГAЗ CAНOAТИДA ИННOВAЦИOН КЛACТEРЛAРНИ ШAКЛЛAНТИРИШ ВA РИВOЖЛAНТИРИШ МEХAНИЗМИ ТAРAХТИEВA ГУЛМИРA КУЛБAEВНA Yuklash
449 “AUDITORLIK XISOBOTI VA XULOSASASINI TAYYORLASH ” ( “Odil audit” auditorlik tashkiloti “Toshkent shaxar misolida”) ISOMIDDINOV AZIZBEK AVAZBEKO’G’LI Yuklash
450 ogahij_tarzhimasidagi_adabij_asarlar_leksikasi qo`llanma Yuklash
451 ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ ВА МЕҲНАТ БОЗОРИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ РЕЖАПОВ ХАЙРИЛЛО ХИКМАТУЛЛАЕВИЧ Yuklash
452 ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ҚАҲҲОРОВ ОТАБЕК СИДДИҚОВИЧ Yuklash
453 organisational-economic_factors_of_increasing_touristic_potential_in_khorezm_region qo`llanma Yuklash
454 ЎЗБЕКИСТОН АХБОРОТ- КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИ МЕНЕЖМЕНТИ МАСАЛАЛАРИ А. Н. АРИПОВ, Т. К. ИМ ИНОВ Yuklash
455 ЎЗБЕКИСТОН АХБОРОТ- КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИ МЕНЕЖМЕНТИ МАСАЛАЛАРИ А. Н. АРИПОВ, Т. К. ИМ ИНОВ Yuklash
456 ЎЗБЕКИСТОН АХБОРОТ- КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИ МЕНЕЖМЕНТИ МАСАЛАЛАРИ А. Н. АРИПОВ, Т. К. ИМ ИНОВ Yuklash
457 O`zbekiston iqtisodiyoti asoslari N.To`xliyev Yuklash
458 O`zbekiston iqtisodiyoti asoslari N.To`xliyev Yuklash
459 O`zbekiston iqtisodiyoti asoslari N.To`xliyev Yuklash
460 O`zbekiston iqtisodiyoti asoslari N.To`xliyev Yuklash
461 O`zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti N.To`xliyev Yuklash
462 O`zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti (N.To`xliyev) N.To`xliyev Yuklash
463 O`zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari I.Hamedov, A.Alimov Yuklash
464 O`zbekiston sug`urta bozori X. Shennaev Yuklash
465 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БЮДЖЕТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ХАЗРАТКУЛОВА ЛОЛА НАРМУМИНОВНА Yuklash
466 КАДИРОВ МАХАМАТНАСИР УКТАМОВИЧ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИННОВАЦИОН-ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Yuklash
467 ЎЗБЕКИСТОН НЕФТЬ-ГАЗ КОРХОНАЛАРИ ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ («Ўзтрансгаз» АК мисолида) ИШМАНОВА ДИНОРА НУРМАМАД ҚИЗИ Yuklash
468 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТЕМИР ЙЎЛ ТАРМОҒИДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ САИТКАМОЛОВ МУХАММАДХЎЖА СОБИРХЎЖА ЎҒЛИ Yuklash
469 ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИДА МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ Азларова Азиза Ахроровна, Yuklash
470 ЎЗБЕКИСТОН ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАРКЕТИНГНИНГ РОЛИ Муллабоев Мурод Фарходжонович Yuklash
471 ozbekiston_iqtisoditida_ichki_va_tashqi_balansni_taminlash_omillaridan_samarali_fojdalanish qo`llanma Yuklash
472 ozbekiston_iqtisodiyotida_izhtimoij-iqtisodij_lojihalarni_amalga_oshirishning_rolini_oshirish qo`llanma Yuklash
473 ozbekiston_iqtisodiyotida_monetar_siyosat_va_uni_amalga_oshirish_yollarini_takomillashtirish qo`llanma Yuklash
474 ozbekiston_olimj_talim_muassasalarida_yuqori_malakali_mutaxassislar_miqdorini_aniqlash_zharayonini_takomillashtirish qo`llanma Yuklash
475 ozbekiston_respublikasi_investitsiya_fondlarining_sof_aktivlaridan_samarali_fojdalanishni_ekonometrik_modellashtirish qo`llanma Yuklash
476 ozbekiston_respublikasi_iqtisodiyotida_kichik_biznes_va_xususij_tadbirkorlik_faoliyatini_statistik_tadqiq_etish qo`llanma Yuklash
477 O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI MASHINASOZLIK SANOATINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO`NALISHLARI Imomnazarova (Riхsiеva) Nodira Shavkat qiz Yuklash
478 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ qo`llanma Yuklash
479 ЎЗБЕКИСТOН РЕСПУБЛИКAСИ ТИЖOРAТ БAНКЛAРИНИНГ ЛИКВИДЛИЛИГИ ВA ТЎЛOВ ҚOБИЛИЯТИНИ ТAЪМИНЛAШ МAСAЛAЛAРИ БЕРДИЯРOВ БAХРИДДИН ТAВAШAРOВИЧ Yuklash
480 ―O‟zbekiston Respublikasida Ijtimoiy infratuzilmani qo„llab quvvatlash muammolari va bartaraf etish yo‟llari ” (Qoraqolpog„iston Respublikasi Ellikqal‟a tumani misolida qo`llanma Yuklash
481 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК БОЗОРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ СУННАТОВ МУХТОР НЪЕМАТОВИЧ Yuklash
482 ҚУРБОНОВ ЖАМШИД ҚАҲРАМОНОВИЧ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ qo`llanma Yuklash
483 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ПУЛЛАР ТАКЛИФИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ КУРБОНБЕКОВА МОҲИЧЕХРА ТУРОБЖОНОВНА Yuklash
484 Ўзбекистон Республикасида товар (иш ва хизмат)лар бўйича қўшилган қиймат солиғи механизмини такомиллаштириш МАШАРИПОВА СЕВАРА ИЛХОМОВНА Yuklash
485 ozbekiston_sanoatida_kapital_qojilmalar_va_ularning_asosij_jonalishlari qo`llanma Yuklash
486 ozbekiston_respublikasining_yoqilgi-energetika_mazhmuasi_korxonalarini_barqaror_rivozhlantirishning_tashkilij-iqtisodij_mexanizmi_uslubiyatini__takomillashtirish qo`llanma Yuklash
487 ozbekiston_turizm_taraqqiyot_kontseptsiyasida_ekoturizmning_orni_va_oziga_xos_xususiyatlari qo`llanma Yuklash
488 ЎЗБЕКИСТОНДА ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ ҚУРИШ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ И.Эргашев Yuklash
489 ЎЗБЕКИСТОНДА ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ ҚУРИШ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ И.Эргашев Yuklash
490 O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti (I.Hayitov, M.Zaripov) I.Hayitov, M.Zaripov Yuklash
491 O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. 1-qism (M.Bo`riyeva) M.Bo`riyeva Yuklash
492 O`zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar. 70-80-yillar misolida (D.Bobojonova) (D.Bobojonova) Yuklash
493 O`zbekistonda soliqlar tarixi (N.Oblomurodov, F.Tolipov) N.Oblomurodov, F.Tolipov Yuklash
494 O`zbekistonda xalq ta`limining rivojlanish tarixi (Qo`ldosh Ergashev) (1) Qo`ldosh Ergashev Yuklash
495 O`zbekistonda xalq ta`limining rivojlanish tarixi (Qo`ldosh Ergashev) O`zbekistonda xalq ta`limining rivojlanish tarixi (Qo`ldosh Ergashev) Yuklash
496 ЎЗБEКИСТOНДA ЖАМҒАРИБ БOРИЛAДИГAН ҲАЁТ СУҒУРТАСИНИ РИВOЖЛAНТИРИШ ЙЎЛЛAР БAРAТOВA ДИНOРA AЛИШEРOВНA Yuklash
497 ЎЗБЕКИСТОНДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ АСОСИДАГИ КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУМИНОВА ЭЛНОРАХОН АБДУКАРИМОВНА Yuklash
498 ЎЗБЕКИСТОНДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ ГАФУРОВА ДИЛШОДА РАМАЗАНОВНА Yuklash
499 ЎЗБЕКИСТОНДА ИККИЁҚЛАМА СОЛИҚҚА ТОРТИШНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ РАЖАПОВ ШУХРАТ ЗАРИПБАЕВИЧ Yuklash
500 ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АБДУСАЛЯМОВ ФАХРИДДИН МИРКАМАЛОВИЧ Yuklash
501 ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ТИББИЙ СУҒУРТАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ УМУРЗАҚОВА МЎЪТАБАРХОН НОДИР ҚИЗИ Yuklash
502 АКЛЛАНИШИНИНГ МИЛЛИЙ АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ КАРИМОВА ГУЛЗИРАХОН АҲМАДБЕК ҚИЗИ Yuklash
503 ЎЗБЕКИСТОНДА БАНК ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ УМАРОВА МАЛИКА БАХТИЯРОВНА Yuklash
504 ozbekistonda_barqaror_turizmni_rivojlantirishning_oziga_xos_xususiyatlari qo`llanma Yuklash
505 ЗБЕКИСТОНДА БИЛИМЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХАСАНХОНОВА НОДИРА ИСАМЕТДИНОВНA Yuklash
506 ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ САИДОВА МАРҲАБО ХАБИБУЛЛО ҚИЗИ Yuklash
507 ЎЗБЕКИСТОНДА БЮДЖЕТ СИЁСАТИ ЙЎНАЛИШЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ШЕРОВ АНВАР УМАРОВИЧ Yuklash
508 ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ МУЛКИНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТОРЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ КЕНГАЙТИРИШ МАМАТОВ БАХРОМЖОН ШАВКАТ ЎҒЛИ Yuklash
509 ozbekistonda_davlat_qarzini_boshqarishni___takomillashtirish qo`llanma Yuklash
510 ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ҚАРЗИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АЗИМОВА ДИЛАФРУЗ МИРЗАТУЛЛАЕВНА Yuklash
511 ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АТАМУРОДОВ ТЎЛҚИН ТЎЙМУРОДОВИЧ Yuklash
512 ASHEV “O’zbеkistоndа dеmоkrаtik jаmiyat qurish nаzаriyasi vа аmаliyoti” B. Aliev, О.Yuldashev Yuklash
513 “Ўзбекистонда экология соҳасига кадрлар тайѐрлаш тизимини такомиллаштириш” НИШОНОВА ДИЛНОЗА БАХРИДДИН ҚИЗИ Yuklash
514 ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ РАХМАТКАРИЕВ ДАВРОН РУСТАМ ЎҒЛИ Yuklash
515 “ЎЗБЕКИСТОНДА ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ”(Сирдарё ЭИЗ мисолида) Сарибоев Жасур Мурод уғли Yuklash
516 Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш ва ислоҳ этиш йўналишлари qo`llanma Yuklash
517 МАГИСТРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ Илмий раҳбар: и.ф.н. доц. Муминов.Н.Г Yuklash
518 ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЮСУПОВ БОБУРБЕК АХМАДБЕКОВИЧ Yuklash
519 ozbekistonda_kichik_biznes_va_tadbirkorlik_subektlarini_qollab-quvvatlashning_jollari qo`llanma Yuklash
520 O`zbekistonda lizing operasiyalarini amalga oshirish tizimini takomillashtirish yo`llari Aminova Dono O`ktamboy qizi Yuklash
521 ЎЗБЕКИСТОНДА МАКРОИҚТИСОДИЙ СИЁСАТНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШНИНГ МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ҲАКИМОВ ҲАКИМЖОН АБДУЛЛО ЎҒЛИ Yuklash
522 ЎЗБЕКИСТОНДА МАКТАБ ТАЪЛИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МИРХОДЖА ДИЁРА АЛИШЕРОВНА Yuklash
523 O’ZBEKISTONDA MIKROMOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH (“Mikrokreditbank” aktsiyadorlik –tijorat banki misolida) MAMADALIEVA MUKAMBAR MURODJON QIZI Yuklash
524 ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МИРЗАЕВ АБДУЛЛАЖОН ТОПИЛОВИЧ Yuklash
525 ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИШ БИЛАН БАНДЛИК СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ Абдураманов Хамид Худайбергенович Yuklash
526 “ЎЗБЕККЎМИР” АКЦИОНЕРЛИК ЖАМИЯТИНИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ АСОСИДА САМАРАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАЙМИРЗАЕВ БАХТИЁР ЖУМАНАЗАРОВИЧ Yuklash
527 ozbektelekom_ak_navoiy_filali_faoliyatni_rivojlantrish_yollari qo`llanma Yuklash
528 ozbektelekom_akga_innnovatsion_xizmatlarni_joriy_etish_mavzusida qo`llanma Yuklash
529 oziq-ovqat_____sanoati_____korxonalarida_____boshqaruvning_____tashkilij-_iqtisodij_mexanizmini_takomillashtirish. qo`llanma Yuklash
530 ОЗИҚ-ОВҚАТ ТОВАРЛАРИ B2B БОЗОРИДА СОТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Аминова Мақсуда Саминовна Yuklash
531 ОЗИҚ-ОВҚАТ ТОВАРЛАРИ B2B БОЗОРИДА СОТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Аминова Мақсуда Саминовна Yuklash
532 ОЗИҚ-ОВҚАТ ТОВАРЛАРИ B2B БОЗОРИДА СОТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Аминова Мақсуда Саминовна Yuklash
533 oziq-ovqat_sanoati_korxonalarini_rivojlantirishda_faol_marketingdan_foydalanish qo`llanma Yuklash
534 Oziq-ovqat sanoati korxonalarini rivojlantirishda markеting stratmisolidaеgiyasidan foydalanish ( Oziq-ovqat sanoat korxonalari uyushmasi Abdusattarova X.M Yuklash
535 ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ САБИРОВ ХАСАН НУСРАТОВИЧ Yuklash
536 Parmalash va frezerlash ishlari texnologiyasi (I.Zairov) I.Zairov Yuklash
537 patentshunoslik_litsenziyalash_va_sertifikatlash qo`llanma Yuklash
538 Пенсия жамғармасининг даромад ва харажатлар кўрсатгичларини прогнозлаш йўллари qo`llanma Yuklash
539 Personalni boshqarish Q.Abdurahmonov Yuklash
540 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНЬГИ И БАНКИ Чинн Л.В. Котлярова С.В. Рахмонкулов С Yuklash
541 ПОЙАФЗАЛ МАҲСУЛОТЛАРИ БОЗОРИДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ РАСУЛОВ НОЗИМЖОН НАБИДЖОНОВИЧ Yuklash
542 Politologiya (B.Aliev, T.Hoshimov, O.Yuldashev) B.Aliev, T.Hoshimov, O.Yuldashev Yuklash
543 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА В АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» Утегенова Зухра Куатбаевна Yuklash
544 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ МУРАДОВА НАРГИЗА УЛЖАЕВНА Yuklash
545 problemy_i_perspektivy_primeneniya_bankovskix_kart_v_kommercheskix_bankax_uzbekistana_na_primere_chakb_orient_finance qo`llanma Yuklash
546 Pul, kredit va banklar O.Rashidov Yuklash
547 Pul, kredit va banklar Sh.Abdullayeva Yuklash
548 Pul. 100 savol 100 javob Yo.Abdullayev, T.Qoraliyev Yuklash
549 Qayta sug`urta X. M. Shennayev X. M. Shennayev Yuklash
550 Qimmatli qog`ozlar bozori (I.Butikov) (I.Butikov) Yuklash
551 Qimmatli qog`ozlar. 100 savol 100 javob (Yo.Abdullayev, Sh.Shoha`zamiy) Yo.Abdullayev, Sh.Shoha`zamiy Yuklash
552 Qishloq va suv xo`jaligi statistikasi Ochilov S., Ergasheva Sh. Ochilov S., Ergasheva Sh. Yuklash
553 Qishloq xo`jaligi iqtisodiyoti va menejmenti (O`.Umrzoqov va b.) O`.Umrzoqov Yuklash
554 ozbekiston_turizm_taraqqiyot_kontseptsiyasida_ekoturizmning_orni_va_oziga_xos_xususiyatlari — копия qo`llanma Yuklash
555 Qishloq xo`jaligi iqtisodiyoti (N.Nurmatov) — копия N.Nurmatov Yuklash
556 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУХТОРОВ ЎЗБЕКХОН БУРХОНОВИЧ Yuklash
557 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ АТАЕВ ЖАСУР ЭРКИНОВИЧ Yuklash
558 5230100-“Iqtisodiyot (makroiqtisodiyot)” ta‟lim yo`nalishi bo`yicha bakalavr darajasini olish uchun BITIRUV MALAKAVIY ISH Abdukarimov Azamat Zokirjanovich Yuklash
559 “Iqtisodiyot (makroiqtisodiyot)” ta‟lim yo`nalishi bo`yicha bakalavr darajasini olish uchun BITIRUV MALAKAVIY ISHI Abdukarimov Azamat Zokirjanovich Yuklash
560 qishloq_xojalik_iqtisodiyoti_va_menejmenti qo`llanma Yuklash
561 qishloq_xozhaligida_kredit_tizimidan_samarali_fojdalanish_mavzusini__zamonavij_oqitish_uslubiyotini_ishlab_chiqish._ qo`llanma Yuklash
562 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МАРКЕТИНГ ТИЗИМИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ДЖУРАЕВ БЕКЗОД БЕКМАТОВИЧ Yuklash
563 ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ КУЧАРОВ ЖАҲОНГИР ОВЛАЯРОВИЧ Yuklash
564 qishloq_xozhaligini_modernizatsiyalash_sharoitida_qorakolchilik_tarmogining_samaradorligini_oshirish qo`llanma Yuklash
565 qishloq_zhojlarda_aholi_turmush_farovonligini_yaxshilash_va_bandligini_taminlash_jollari_samarqand_viloyati_misolida qo`llanma Yuklash
566 ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ ВА ЭКЗОГЕН ЎСИШ МОДЕЛЛАРИ СИТМУРАТОВ ШУХРАТ ТЕНГЕЛОВИЧ Yuklash
567 ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ СОЛИҚ ПОТЕНЦИАЛИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ТУРЕЕВ АЗИЗБЕК АБАТОВИЧ Yuklash
568 “Қудуқларни тугаллаш” З.У. Суннатов Yuklash
569 РА^АМЛИ И^ТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ- И^ТИСОДИЙ ОМИЛЛАРИ МАГРУПОВ АЗИЗ ЮЛДАШЕВИЧ Yuklash
570 РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ШАРОИТИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА АСОСИЙ ФОНДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ САИДРАСУЛОВА ХОЛИДА БЕКПУЛАТОВНА Yuklash
571 raqamli___iqtisodiyotni___rivozhlantirishning___iqtisodij___osishga__tasiri qo`llanma Yuklash
572 РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ШАРОИТИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА АСОСИЙ ФОНДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ САИДРАСУЛОВА ХОЛИДА БЕКПУЛАТОВНА Yuklash
573 razvitie_ekonomiki_i_garantii_prav_predprinimatelej_v_svete_uzbekskoj_modeli_razvitiya qo`llanma Yuklash
574 РАЗВИТИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ Суюнов О.Ж., Искандаров Б. Yuklash
575 “РЕАЛ СЕКТОРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ БОШҚАРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ ( РЕАЛ СЕКТОР КОРХОНАЛАРИ МИСОЛИДА)” КАРИМОВ ИСЛОМ БЕКПЎЛАТ ЎҒЛИ Yuklash
576 REGIONAL CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN JEL Classification Yuklash
577 БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ Овечкина Е. С. Yuklash
578 samarqand_viloyatida_barqaror_iqtisodij_rivozhlanishni_taminlash_jollari qo`llanma Yuklash
579 sanoat_ishlab_chiqarish_sohasining_holati_va_rivozhlanish_imkoniyatlari_tuman_viloyat_misolida qo`llanma Yuklash
580 САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ ТАДЖИЕВ ТИМУР МУРАТОВИЧ Yuklash
581 САНОАТ КОРХОНАЛАРДА ХАЛҚ ИСТЕЪМОЛ ТОВАРЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ БАҚОЕВ САРДОР ҚАХРАМОНОВИЧ Yuklash
582 UMUMIY PSIXOLOGIYA I.IVANOV Yuklash
583 Агросаноат комплексини интенсив ривожлантириш Емельянов А.М. Yuklash
584 Компаниялар бозор қийматини боқариш масалалри Одилхонов У.С. Yuklash
585 Ўзбекистонда валюта кредит муносабатлари такомилаштириш Ахмаджонов А. Yuklash
586 “GM-Uzbekistan” ЁАЖ да ишлаб чиқариш салоҳиятини оширишда маҳсулотни аҳаллийлаштириш Абдукаримов И.Т Yuklash
587 LANDSHAFT ARXITEKTURASI A.S. URALOV. L.A. ADILOVA Yuklash
588 TURIZMDA STRATEGIK MARKETING I.S.Tuxliyev, A.B.Bektemirov, Z.I.Usmanova Mazkur o‗quv qo‗llanmada turizm sohasida strategik marketingdan foydalanishning uslubiy va amaliy asoslari o‗rganilib, turizm korxonalarining missiya va maqsadlarini tanlash, turistlik korxonaning ma rketing strategisini aniqlashda SVOT- tahlil usulini qo‗llash, BKG «O‗sish/ulush» va «General Electric» matritsalarini strategik marketingda qo‗llash, korparatsiya strategiyasini tanlash va turizm sohasida innovatsiya strategiyalarni qo‗llash usullari bayon etilgan. Yuklash
589 КАК ЧИТАТЬ АРХИТЕКТУРУ Кэрол Дэвидсон Крейго Yuklash
590 ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕЖМЕНТА Л. К. Казанцева, Учебник Yuklash
591 ЁҒОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ МАХМАТҚУЛОВ ТУРДИМУРОД Yuklash
592 INVESTITSIYALARNI TASHKIL QILISH VA MOLIYALASHTIRISH Rashidov O.Yu, Qurbonov X.A., Karlibaeva. R.X Yuklash
593 МОЛИЯ СТАТИСТИКАСИ ШОДИЕВ Х.А. Yuklash
594 МОЛИЯВИЙ ХИСОБ А. А. АБДУЛЛАЕВ, Э. Ж. МУЙДИНОВ, М. Б. ЮСУПОВА, Б. К. СОЛИЕВ, К- РУСТАМОВ Yuklash
595 Korporativ moliya Samariddin Elmirzayev Mazkur o`quv qo`llanmada korporativ moliyaning iqtisodiy mohiyati va tashkiliy xususiyatlari, korporativ tuzilmalarda moliyaviy menejerning roli, korporativ tuzilmalar faoliyatida moliya bozorining о `mi, pul mablag `larining vaqt bo `yicha qiymatini aniqlash masalalari, о `z mablag `lari va qarz mablag`lari hisobiga faoliyatni moliyaviy ta`minlash masalalari, korxonalar faoliyatiga xorijiy kapitalni jalb etish yo `llari, kapital bahosini aniqlash, moliyaviy aktivlar daromadtiligini baholash yo`nalishlari, sof joriy qiymat usulida investitsion qarorlar qabul qilish, risk va daromadlilikning o`zaro bog `liqligi, opsionlarning qo `llanish xususiyatlari, dividend siyosati, korxonalarda soliqlarni rejalashtirish, korporativ birlashishlar va qo `shib olishlar kabi masalalar ham nazariy, ham amaliy jihatdan yoritib berilgan. Yuklash
596 Молиявий тахлил Вохобов А.В., Ибрагимов А.Т Yuklash
597 МОЛИЯВИЙ ХИСОБ БУЙИЧА АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР 0. Бобожонов, К. Жуманиёзов Yuklash
598 PUL MUOMALASI VA KREDIT Sh.Z. ABDULLAYEYA Qo`lingizdagi ushbu kitob pul, kredit va banklar haqida o‘quv qo`llanma bo`lib, unda pul muomalasi, kredit tizimi va banklar faoliyatini tashkil etish asoslari ko`rsatib o`tilgan. Qo‘llanmada, shunin gdek, pulning zarurligi, funk- siyalari, milliy valutaning muomalaga kiritilishi, kredit va uning shakllari, kredit tizimi, uning tarkibi, kredit muassasalari, banklarning tashkil topishi, ri- vojlanishi, 0‘zbekiston Respublikasi bank tizimining tashMl topishi va rivojla- nishi, bank faoliyati barqarorligi va likvidliligi to‘g‘risida fikr yuritilgan. Bir qator bank operatsiyalari, shu jumladan, bankning aktiv, passiv va boshqa operatsiyalari nazariy jihatdan hozirgi zamon talablari asosida yoritib berilgan. Yuklash
599 ПУЛ МУОМАЛАСИ, КРЕДИТ В А МОЛИЯ О.Ю.РАШИДОВ, И.Р.ТОЙМУХАМЕДОВ, Р.Р.ТОЖИЕВ, Р.Х.КАРЛИБАЕВА Yuklash
600 Pul, kredit va banklar X.X.Saidakbarov, D.N.Saidova, Sh.M.Ilmuratov Yuklash
601 PUL-KREDIT ORQALI MUVOFIQLASHTIRISH H.Z.Astanov Ushbu o„quv qo„llanma Kadrlar tayyorlash bo„yicha ta‟lim standartlari asosida ishlab chiqilgan namunaviy o`quv dasturi asosida yaratilgan. 0„quv qo`llanrnada erkin bozor iqtisodiyoti sharoitida pul muomalasini muvofiqlashtirish asoslari, pul massasini boshqarish, ularning ob`ekti, sub‟ekti va maqsadlari, pul-kredit siyosatining nazariy asoslari hamda Respublikamizda emissiya-kassa operatsiyalarini amalga oshirish tartibi yoritilgan. Markaziy bankning maqomi. uning pul-kredit siyosatini amalga oshirish instrumentlari talqin qifingan. Yuklash
602 ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕЖМЕНТА Л. Э. МИНДЕЛИ Yuklash
603 Халкаро молия муносабатлари А.Вахобов, Н.Жумаев, У.Бурханов Yuklash
604 ПРОРЫВ ФИНАНСОВОЙМУ УСПЕХУ БОДО ШЕФЕР Yuklash
605 Пул оқиминининг квадранти Киосаки Р.Т. Yuklash
606 ТРЕБОВАНИЯ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Yuklash
607 ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕЖМЕНТА А. К. КАЗАНЦЕВА, Последнее десятилетие XX в. для России стало периодом радикальных социальных и экономических реформ, масштабных политических и инсти­ туциональных преобразований, протекавших на фоне затянувшегося сис­ темного кризиса Yuklash
608 T U R I Z M YE.YU. DAURENOV, S.R. DAURENOVA Yuklash
609 TURIZM ASOSLARI M irzayev M urotjon Ahmadjonovich, Aliyeva Mahbuba To‘ychiyevna Ushbu o ‘quv qo Hlanmada bozor munosabatlari sharoiti asosida turizmni rivojlantirishning asosiy tamoyiUari va turizm to‘g‘risidagi me’ yoriy hujjatlarberilgan. Mahalliy, milliy va hududiy turizmni rivojlantirishning tamoyiUari va metodlarini qo ‘Hash orqali sezilarli darajada iqtisodiy daromad olishga alohida e `tibor berilgan. 0 ‘quv qo`llanma oliy o`quv yurtlarining iqdsodiy mutaxassisliklari bo`yicha bilim olayotgan talabalar, tadqiqotchilar, professor-o`qituvchilar, turizm kasb-hunar koUejlari о `quvchilari hamda turizm sohasi bilan shug ‘ullanayotgan barcha xodimlarga mo`ljallangan. Yuklash
610 TURIZM ASOSLARI Mirzayev murotjon Ahmadjonovich, Aliyeva MAhbuba To`ychiyevna Yuklash
611 TURIZM E.Yu.DAURENOV Mazkur o`quv qo`llanmada turizmning vujudga kelish va rivojlanish tarixi, uning shakl va mazmunlari ifodalangan. Shuningdek, bolalar tarbiya muassasalari va tarbiyachi, o`qituvchi tayyorlaydigan Oliy va o`rta maxsus (kasb-xunar kollejlari) o`quv yurtlarida turizmni o’qitish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari bayon qilingan. Bundan turizmga aloqador bo`lgan o`quv yurtlari va turizm tashkilotlari ham maqsadli foydalanishlari mumkin. Yuklash
612 TURIZM IQTISODIYOTI VA MENEJMENTI M. AMONBOYEV, D.I. ABIDOVA, N.A. JURAYEVA O‗quv qo‗llanma turizm iqtisodiyotining mazmun mohiyati, turizm menejmenti rivojlanishidagi asosiy omillar, turistik mahsulotlarning turlari va uning taqsimlanishi, mamlakat iqtisodiyotining rivojida turizmni o‗rni, turizm industriyasida menejmentning rivojlanish bosqichlari, turistik xizmatlarning tashkil etish va turistik xizmatlarni iste‘molchiga etkazish jarayonlarini, turistik mahsulot narxini hisoblash kabilar bayon etilgan. Yuklash
613 Turizm Mirzayev Murotjon Ahmadjonovich Yuklash
614 T U R I Z M A S O S L A R I Mirzayev Murod Ahmadjonovich, Aliyеva Mahbuba To‘ychiyevna Ushbu o’quv qo’llanmada bozor munosabatlari sharoiti asosida turizmni rivojlantirishning asosiy tamoyillari va turizm to’g’risidagi me’yoriy hujjatlar berilgan. Mahalliy, milliy va hududiy turizmni r ivojlantirishning tamoyillari va metodlarini qo’llash orqali sezilarli darajada iqtisodiy daromad olishga alohida e’tibor berilgan. O’quv qo’llanma oliy o’quv yurtlarining iqtisodiy mutahasisliklari bo’yicha bilim olayotgan talabalar, tadqiqotchilar, professor-o’qituvchilar, turizm kasb-hunar kolejlari o’quvchilari hamda turizm sohasi bilan shug’ullanayotgan barcha xodimlarga mo’ljallangan. Yuklash
615 TURIZM OPERATORLIK XIZMATINI TASHKILLASHTIRISHNING ASOSLARI BEKJANOV D. Maruzlar matni turizmda operatorlik xizmatini tashkillashtirishning mazmuni va mohiyatini o‗rganishga bag‗ishlangan bo‗lib, unda turoperatorlik faoliyatining turizm bozorida tutgan o‗rni, turmahsulotni ishlab chiqish va sotish jarayonini tashkil etish xususiyatlari har jihatdan o‗rganishga bag‗ishlangan. Ish oliy o‗quv yurtlari «Turizm operatorlik xizmatini tashkillashtirish», «Turizm va mehmonxona xo‗jaligi servisi», «Turizm (faoliyat turlari bo‘yicha)» kabi ta‘lim yo‗nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga mo‗ljallangan. Undan turizm bo‗yicha kasb- hunar kollejlari o‗qituvchilari va turizm sohasida faoliyat ko‗rsatayotgan mutaxassislar ham foydalanishi mumkin. Yuklash
616 TURIZM VA MEHMONXONA XO`JALIGI FAOLIYATINING MARKETING TADQIQOTLARI qo`llanma Yuklash
617 TURIZM VA MEHMONXONA XO’JALIGI MARKETINGI MA’RUZALAR MATNI Yuklash
618 TURIZMDA ELEKTRON BIZNES A.M. Abduvohidov O`quv qo`llanmada turizm sohasinida biznes jarayonlarini electronlashtirish, electron biznesning mohiyati, zarurati, uni shakllantirishning nazariy-uslubiy asoslari, electron biznesning modellari, z amonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etish yo‗llari, olingan natijalarni iqtisodiy talqin qilish kabilar bayon etilgan. Shu bilan birga, qo‗llanmada raqamli iqtisodiyot sharoitida electron biznesning elementlari, ular faoliyatini muvofiqlashtirish usullari, iqtisodiy rivojlanish qonuniyatlari, tendenstiyalariga asoslangan holda tashkil etish va istiqboldagi rivojlanish maqsadlarini hamda vazifalarini aniqlash ko‗rib chiqilgan. O‗quv qo‗llanma turizm sohasida ta‘lim olayotgan talabalar, professor-o‗qituvchilar va tadqiqotchilar uchun mo‗ljallangan. Yuklash
619 TURIZM IQTISODI A.M.Abduvohidov, F.S.Qutlimurotov Darslik O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligiga va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 80 yillik yubileyiga bag‘ishlanadi. Darslik turizm iqtisodiyotini o‘rganish, tahlil qilish va uning shakllanishida asosiy jarayonlarni hamda rivojlanish bosqichlarini aniqlashga bag‘ishlangan. Yuklash
620 Т У Р И З М Дауренов Ешбой Юсупович Арипов Юнус Юсупович Рўзибаева Мунира Ешбаевна Пардаев Бахтиёр Мустафаевич Бердиев Шерзод Очилович Учебник по туризму предназначается для студентов института физической культуры и факультетов физического воспитания институтов, а также для учащихся колледжей по туризму и педагогических колледжей. Yuklash
621 Меҳнат муҳофазаси Қудратов А. Yuklash
622 СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ ПЕТЕР КУТТЕР Yuklash
623 Psixologiya (B.Umarov) (B.Umarov) Yuklash
624 Psixologiya_Seminar_ishlanma Qollanma Yuklash
625 Psixologiyadan ma`ruzalar majmui Qollanma Yuklash
626 Psychology 1 Qollanma Yuklash
627 Словарь практического психолога С. Ю. Головин Yuklash
628 Umumiy psixologiya (Ivanov P.I.) Yuklash
629 Возрастная и педагогическая психология Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Yuklash
630 Book В.Ф. БУТУЗОВА Yuklash
631 Fransuzcha_o`zbekch lug`at lug`at Yuklash
632 МАКРОЭКОНОМИКА Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский Yuklash
633 Sifat menejmenti G’appor Hojiahmedovich Hojiahmedov, Inobat Karimovna Yaxyayeva, Maxfuza Ne’matovna Umarova, A’loxon Afzalovich Usmonov Yuklash
634 ИКДИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ Ш.Ш.ШОДМОНОВ, У.В.ГОФУРОВ Дарслик бир-бири билан мантик,ан богланган турт булимдан иборат булиб, уларда икдисодиётнинг умумий асослари, бозор икуисодиёти, мак- роик,тисодиёт ва жахон хужалигига оид мавзулар урин олган. Айникса, Хозирги замон ривожланган бозор икуисодаётининг кон ун - кои да л ар и га, молия, кредит, банк ва пул тизимининг ролига катга эътибор берилган. Дарслик барча йуналишдаги бакалаврлар учун мулжалланган. Yuklash
635 МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН ШАДИЕВА ЗУХРА ТУРСУНОВНА Yuklash
636 Мехнат_иқтисодиёти Абдурахмонов_Қ_Х_ Yuklash
637 _Мехнат_иктисодиёти_ижтимоий_меҳнат_муносабатлари _Абдурахмонов_Қ_Х Yuklash
638 _Мехнат_иктисодиёти_ижтимоий_меҳнат_муносабатлари _Абдурахмонов_Қ_Х Yuklash
639 _Бухгалтерский_управленческий_учет Бахрушина_М Yuklash
640 Маркетинговые_исследования_М_Юрайт_2012_Учебник _Галицкий_Е_Б Yuklash
641 iqtisodiy bilim asoslari va tadbirkorlik asoslari yillik taqvim mavzu Yuklash
642 IQTISODIY BILIM ASOSLARI 8-sinf NAZORAT VA AMALIY ISHLAR DAFTARI Yuklash
643 _Транспорт_корхоналарида_менжмент_Т_Узбекистон_2001_Дарслик _М_Косимов Yuklash
644 _Маркетинг_в_отраслях_и_сферах_деятельности_2012_Учебник Мазилкина_Е_И_ Yuklash
645 «Маркетинг на 100 %» Манн Игорь Yuklash
646 МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ А. В. Мартышев Yuklash
647 _Макроэкономика_М_1994_Учебник _Мэнкью_Н_Г Yuklash
648 Мэнкью_Принципы_экономикс_1999 _Н_Грегори Yuklash
649 KASHFIYOT VA IXTIROLAR О. Artyomova Ushbu kitob qiziquvchan yosh kitobxonga g`ildirak ixtirosi insoniyatga nimalar ber- ganligi, birinchi avtomobilni kim yaratganligi, qaysi uchar apparat birinchi bo`lib fazoga ko`tarilganligi, makaron qaysi mamlakatda o`ylab topilganligi va shunga o`xshash hayoti- mizni o`zgartirgan ko`plab kashfiyotlar va ixtirolar haqida hikoya qiladi Yuklash
650 Халқаро_менежмент_Т_2011_Дарслик_Лотин_ Назарова_Г_Г Yuklash
651 Экономическая_теория_Т_2010_Учебник_ Нигмаджанов_У_Х_ Yuklash
652 _Экономика_и_организация_вагонного_хозяйства_2005 Стрекалина_Р_П Yuklash
653 _Экономика_и_организация_вагонного_хозяйства_2005 Стрекалина_Р_П IOСТОЯННОМ, так и на переменном токе, для которой используются раз­ личные сварочные трансформаторы и преобразователи. Для окраски вагонов предназначены выпрямительные устройства высокого напря­ жения. На железнодорожных узлах установлены станционные аппара­ ты автоматики и телемеханики, камеры хранения ручной клади, ис­ пользуются дефектоскопы н устройства ультразвукового контроля. В локомотивных и вагонных депо имеются электропечи и установки для коивективной сушки изоляции тяговых двигателей и всномогательных электрических машин, для сушки тяговых трансформаторов и др. Ус­ тановлеНllан мощность печей и электрокалориферов составляет 3-17% , вых помещеНИIIХ (СТОЛОDая, дом локомотивных Yuklash
654 Экономика_и_организация_вагонного_хозяйства_2005 Стрекалина_Р_П_ Yuklash
655 IQTISOD BILIM ASOSLARI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
656 FUQAROLIK JAMIYATI A.O‘tamuradov, M.Qirg‘izboyev, T.N.Xojiyev Yuklash
657 39_Погребинская_Социально_экономическое_развитие_города_в_Средние O`QUV QO`LLANMA Yuklash
658 101Iqtisodiyot masalalari O`QUV QO`LLANMA Yuklash
659 Том 7. БИЗ КЕЛАЖАГИМИЗНИ ЎЗ ҚЎЛИМИЗ БИЛАН ҚУРАМИЗ-111. ИСЛОМ КАРИМОВ Yuklash
660 ШАХСНИ РОВОЖЛАНТИРИШ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН ЭНГ ЗЎР 15 ТА МАШҚЛАР РЕЙТИНГИ В.В.ДОВГАНЬ Yuklash
661 BUXGALTERIYA VA KASBIY FAOLIYAT ASOSLARI N. TOSHMAMATOV A. TUYCHIEV S. BUZRUKXONOV I. YORMATOV B. SHARIPOV Yuklash
662 Пул окимининг квадранти Р.Т.Киосаки, Ш.Л.Лечтер Бу китоб молиявий билимлар ҳақида. Одамлар бозор талабларига мослаша олмай қийналиб юрган дастлабки пайтларда, бундан анча йиллар муқаддам, бадавлат ишбилармонлар озод-эркин ҳаёт кечиришнинг бир нечта қоидаларини ўрганиб чиқишди. Мазкур китобни ўқиш жараёнида ўша қоидалардан воқиф бўлиш баробарида, сиз пул учун эмас, балки пулнинг сизга ва сиз учун хизмат қилиши кераклигини англайсиз. Бу китоб молиявий бошқариш сирларини ўрганишда сизга ёрдам беради. Китоб кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган. Yuklash
663 ЕКАНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ О.В.СОЛДАТКИНА Yuklash
664 МИРОВАЯ ЕКАНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕКАНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В.В.БОБРОВА Т.Л.БАЖЕНОВА Yuklash
665 МИРОВАЯ ЕКАНОМИКА И ЕКАНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В.В.БОБРАВА .Т.Л.БАЖЕНОВА Yuklash
666 Информационные_системы_в_экономике_2021 qo`llanma Yuklash
667 Математика_в_экономике Шевалдина_О_Я_ Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.