Sayt test rejimida ishlamoqda

Pedagogika

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней (Тема). 2006.p Бриггс Э., Клэвин П. Yuklash
1 BIOLOGIYANI 0 ‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR J.O. TOLIPOVA Shuningdek, o`quvchilami ma’naviy-axloqiy tarbiyalash va ta’lim- tarbiya ishlarining samaraii shakllari va usullarini ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy etish ko`rsatilgan. Bu vazifalarni amalga oshirish uzluksiz ta’lim tizimida pedagogik faoliyat ko`rsatadigan o`qituvchilar zimmasiga yuklanadi. Yuklash
2 БИОМЕТРИЯ Г .Ф . Л А К И Н В нашей стране и за рубежом издан целый ряд таких посо­ бий, и, несмотря на то что многие из них доступны лишь сравни­ тельно узкому кругу специалистов, все издания быстро разош­ лись. Yuklash
3 1-синф ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялашда синфдан ташқари тадбирларнинг педагогик ахамияти. Гапирова Назокат Yuklash
4 АНА ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ С.МАТЧАНОВ, Х.ҒУЛОМОВА, Ш.ЮЛДОШЕВА, А.НИСАНБАЕВА Бҧл оқулықта бастауыш сыныптарда ана тілін оқыту әдістемесі курсының мақсат-міндеттері, бӛлімдері: сауат ашу әдістемесі, сыныпта және сыныптан тыс оқыту әдістемесі, фонетика, графика, грамматика, сӛзжасам, жазуды ҥйрету әдістемесі; оқушылардың байланыстыра сӛйлеуі мен тілін дамыту әдістемесі, т.б. жан-жақты баяндалған. Сондай-ақ ғылымитеориялық мәліметтерді іс жҥзіне енгізудің әдіс-тәсілдері кӛрсетілген. Yuklash
5 Aqliy buzilishlarga ega bo`lgan tamoyili qo`llanma ―Ислохотлар – ислохот учун эмас, аввало инсон учун‖ 1 дейди Президентимиз Ислом Каримов. Бинобарин, Ўзбекистоннинг узоқ ва яқин ўтмиши ҳақида ижтимоий ишнинг таянч устнулари ҳисобланган айрим олий ўқув юртларининг пайдо бўлиши ва шаклланиши шунингдек фидоийлик намуналарини кўрсатаѐтган инсон ҳақида ѐзиш, айниқса келажак авлодга қисқа кўламда бўлса-да маълумот қолдириш ва шу чорани ривожлантириш бу ўз олдига қўйган асосий вазифамиз ҳисобланади. Yuklash
6 Bilim olishning intellektual tizimini ishlab chiqish nazariyasi va amaliyoti Sh.S.Sharipov, M.Aripov Monografiyada bilim olishning intellektual tizimlarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy masalalari elektron axborot ta`lim muhitini yaratishning muhim va istiqbolli yo`nalishlaridan biri sifatida qarab chiqilgan Yuklash
7 Boshqaruv nazariyasi X.A.Muxitdinov, A.A.Sobirov Yuklash
8 Дарс таҳлили И. МИРЗАЕВ Ҳар бир фанни ўқитиш тарихн бўлгани каби уни ўрганишга бағишланган дарсларни таҳлил қилишнинг ҳам ўзига хос тарихи бор. Дарсни таҳлил қилиш ҳам партиявий, синфий характерга эга бўлиб, у мактаб ма- ориф ривожи билан бирга камол топиб боради. Yuklash
9 Davlat tilida ish yuritish N.Mahmudov, A.Rafiyev, I.Yo`ldoshev Yuklash
10 Ҳарбий қонунчилик асослари ma`ruzalar matni Yuklash
11 и ж т и м о и и ПЕДАГОГИКА Н о д и р а Э Г А М Б Е Р Д И Е В А М азкур дарслик олий таълим муассаса/шрининг педагогика ва психология йўналишида таълим олувчи талабалар учун мўлжалланган булиб, кит обда иж т имоий п едагогика фанининг ш аклланиш и, ривожланиш босқичлари, ижтимоий педагогика фанининг назарий а со с л а р и , и ж т им оийлаш ув ж араён л ари ва ул а р н и н г ш ахс ривожланишига таъсири, ижтимоий педагогик фаолиятнинг моҳияти, мазмуни, ижтимоий педагогик фаолият турлари, шакл, метод ва воситалари каби масалалар ёритилган. Yuklash
12 IJTIMOIY PEDAGOGIKA O`QUV-USLUBIY MAJMUA Yuklash
13 Илмий ижод методологияси Л.В.Перегудов Yuklash
14 Иктисодий педагогика Н.Хужаев, Ж.Хасанбоев Yuklash
15 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ПЕДАГОГИКИ ИИ ОБРАЗОВАНИЯ Х.И. ИБРАГИМОВ, Ш. А. АБДУЛЛАЕВА Данный учебник составлен на основе требований Государственного Стандарта Республики Узбекистан (2005) и предназначен для магистрантов по специальности: 5А140801-Педагогика; 5140800- Педагогика и психология. Yuklash
16 и ж т и м о и и ПЕДАГОГИКА Н о д и р а Э Г А М Б Е Р Д И Е В А М азкур дарслик олий таълим муассаса/шрининг педагогика ва психология йўналишида таълим олувчи талабалар учун мўлжалланган булиб, кит обда иж т имоий п едагогика фанининг ш аклланиш и, ривожланиш босқичлари, ижтимоий педагогика фанининг назарий а со с л а р и , и ж т им оийлаш ув ж араён л ари ва ул а р н и н г ш ахс ривожланишига таъсири, ижтимоий педагогик фаолиятнинг моҳияти, мазмуни, ижтимоий педагогик фаолият турлари, шакл, метод ва воситалари каби масалалар ёритилган. Yuklash
17 КАСБ ТАЪЛИМИ УКИТУВЧИЛАРИН И ТАЙЁРЛАШ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШДА ТАРМОЦЛАРАРО АМАЛИЙ ИНТЕГРАЦИЯ АБДУРАИМОВ ШЕРАЛИ САЙДИКАРИМОВИЧ Мазкур монографияда касб таълими укитувчиларини тайёрлашнинг мавжуд холати, касб таълими укитувчиларини тайёрлаш сифатини таъминлашда фанларни интегратив ёндашув асосида укитиш мазмуни самарадорлиги, касб таълими укитувчиларини тайёрлаш сифатини таъминлашда интеграциялашган инновацион шакллари, касб таълими укитувчиларини тайёрлаш сифатини таъминлашда тармоклараро амалий интеграция асосида тайёрлаш тизимини интегратив дарслик ва укув кулланмалар билан таъминлаш механизмлари, касб таълими укитувчиларини тармоклараро амалий интеграция таълим мазмуни ва жараёни сифати мониторингини амалга ошириш технологиялари ёритилган. Yuklash
18 Kasb-hunar ta`limi: texnologiya. Ma`naviyat. Mahorat I.Xolliyev, J.Husanov Yuklash
19 Kasbiy Pedagogika A.I.Avazboyev, Ya.U.Ismadiyarov Yuklash
20 Materialshunoslik va yangi matеriallar tеxnologiyasi M.M.Axmеdova U.Q.Qosimov Yuklash
21 Korreksion pedagogika Raxmanova V.S Yuklash
22 Kurashchilarni tayyorlash Rasulova S.B Yuklash
23 LOGOPEDIYA M.Y. AYUPOVA Ushhu darslikda logopediyaning nazariy va metodologik asoslari; initq kamchiliklarining turlari va ulatni bartaraf etislr, rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalar hilan olib boriladigan logopedik isblarning 0‘ziea xos xususiyatlari; nuiktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda nutqning rivojlannuiganligi haindti ularni o`qitish va tarbiyalash masalalari; nutq buzilishlarintng oidini olish ishlari yoritildi. Yuklash
24 LOGOPEDIYA M.Y. AYUPOVA Ushhu darslikda logopediyaning nazariy va metodologik asoslari; initq kamchiliklarining turlari va ulatni bartaraf etislr, rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalar hilan olib boriladigan logopedik isblarning 0‘ziea xos xususiyatlari; nuiktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda nutqning rivojlannuiganligi haindti ularni o`qitish va tarbiyalash masalalari; nutq buzilishlarintng oidini olish ishlari yoritildi. Yuklash
25 Maktabgacha pedagogika F.Qodirova, SH. Toshpo`latova, M.A`zamova Yuklash
26 Maktabgacha tarbiya pedagogikasi P.Yusupova Yuklash
27 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ПЕДАГОГИКАСИ Ш. ШОДМОНОВА Мазкур қўлланма педагогика олий ўқув юртлари- нинг мактабгача ва оилавий тарбия ихтисослиги бўйича таълим олаётган талабалари учун мўлжалланган. Унда мактабгача тарбия педагогикасига оид муаммолар бугун- ги кун талабларини ҳисобга олган ҳолда баён этилади. Yuklash
28 MAKTABGAChA OLIGOFRЕNOPЕDAGOGIKA D.A.Nurkеldiеva, G.A.Sadikova Darslikda maktabgacha oligofrеnopеdagogikaning nazariy va amaliy masalalari yoritiladi, maktabgacha yoshdagi ao`li zaif bolalarning psixik va jismoniy rivojlanishidagi xususiyatlari, shuningdеk ular Bilan olib boriladigan korrеktsion-tarbiyaviy ish mеtodlari ochib bеriladi. Yuklash
29 MAKTABGACHA PEDAGOGIKA F. R. QODIROVA, SH. Q. TOSHPO`LATOVA, N. M. KAYUMOVA, M. N. A`ZAMOVA Ushbu darslikda maktabgacha pedagogika fanining asosiy masalalari, uning nazariy-met`odologik asoslari, maktabgacha yoshdagi bolalarga jis­ moniy, aqliy, axloqiy, estetik, ekologik, iqtisodiy, huquqiy, mehnat tarbiyasi berishning mazmun-mohiyati, vositalari, shakl va usullari, O`zbekistonda maktabgacha ta`limni tashkil etishning tarixi, maktabgacha ta`lim tizimi, bo`limlari, mudiri, metodisti tomonidan rahbarlik va nazorat qilish ta­ moyillari, ta`lim-tarbiyaviy jarayonlarga zamonaviy pedagogik, innovat- sion texnologiyalarini qo`llashning ilmiy-uslubiy xususiyatlari yoritilgan. Yuklash
30 MAKTABGACHA PEDAGOGIKA F. R. QODIROVA, SH. Q. TOSHPO`LATOVA, N. M. KAYUMOVA, M. N. A`ZAMOVA Ushbu darslikda maktabgacha pedagogika fanining asosiy masalalari, uning nazariy-met`odologik asoslari, maktabgacha yoshdagi bolalarga jis­ moniy, aqliy, axloqiy, estetik, ekologik, iqtisodiy, huquqiy, mehnat tarbiyasi berishning mazmun-mohiyati, vositalari, shakl va usullari, O`zbekistonda maktabgacha ta`limni tashkil etishning tarixi, maktabgacha ta`lim tizimi, bo`limlari, mudiri, metodisti tomonidan rahbarlik va nazorat qilish ta­ moyillari, ta`lim-tarbiyaviy jarayonlarga zamonaviy pedagogik, innovat- sion texnologiyalarini qo`llashning ilmiy-uslubiy xususiyatlari yoritilgan. Yuklash
31 MAKTABGACHA PEDAGOGIKA SH.SODIQOV Maktabgacha ta`lim muasasalarida ta`lim-tarbiyani tarbiyachi pedagoglar amalga oshiradi.Har bir ota-ona o`z farzanding bilimdon yuksakmahoratli nodobli pedagog tarbiyachi qo/lida talim olishini xoxlaydi Yuklash
32 MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARDA NUTQNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA DIDAKTIK O`YINLARDAN FOYDALANISH TEXNALOGIYALARI MELIYEVA SHOHIDA MAKSUDOVNA Yuklash
33 MAXSUS FANLARNI O`QITISH METODIKASI D.TOJIBOYEV,A.YO`LDOSHEV Yuklash
34 MAXSUS FANLARNI MUAMOLI O`QITISH TEXNALOGIYASI UZOQOVA L. P Yuklash
35 metodicheskie_posobie_po_pedagogicheskie_praktike. Г.И.Туремуратова .А.Т.Матчанов. Б.Ж.ЖИЕНБАЕВ Yuklash
36 NUTQ MADANIYATI ASOSLARI T.QUDRATOV Yuklash
37 ОИЛА-МУКАДДАС КУРFОН OYSHA TURAYEVA Yuklash
38 ОИЛА ПЕДАГИКАСИ А.К.МУНАВВАРОВА Yuklash
39 ОOILA PEDAGOGIKASI O.HASANBOYEV D.XOLIQOV Yuklash
40 OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI M.OCHILOV ,N.OCHILOVA Yuklash
41 ЗАБОНИ МОДАРИ ТАВВАКАЛ ЧОРИЕВ Yuklash
42 ONA TILI M.HAMROYEV,D.MUHAMEDOB,D.SHODMONQULOV,X.G`ULOMOVA.SH.YO`LDOSHEVA Yuklash
43 O`QITUVCHI NUTQI MADANIYATI NIZOMIDDIN MAHMUDOV Yuklash
44 O`QITUVCHI NUTQINI SHAXS MANAVIYATINI SHAKILLANTIRISH ASOSI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
45 УКУВЧИЛАРНИНГ КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ YOQITXON QAYUMXO`JAYEVA Yuklash
46 Дошкольное воспитание Камилова Н.Г. Yuklash
47 Педагогические технологии и педагогическое мастерство М.Г. Воинова Учебник составлен в соответствии с требованиями программы «Педагогические технологии и педагогическое мастерство». Целью его является описание возможностей использования современных педагогических технологий в условиях обучения в вузе. Yuklash
48 Педагогик аксиология Анаргул Калдибекова Yuklash
49 П Е Д А Г О Г И К М А Ҳ О Р А Т А.ХОЛИҚОВ Yuklash
50 PEDAGOGIK MAHORAT A. XOLIQOV Ushbu darslikda muallif hozirgi kunda "Pedagogik mahorat” fanida erishil- gan eng so‘nggi yutuqlar nuqtai nazaridan yondashgan. 0 ‘qituvchilik kasbi - hamisha navqiron kasb sifatida e’zozlanib kelindi. Shuning uchun ushbu kasbiy faoliyatning ilmiy - nazariy va amaliy - metodik asoslari yildan yilga o‘z xususiyatlarini boyitib bormoqda. Darslikda `‘Pedagogik mahorat” fanining nazariy va metodologik asoslariga, mazmuni, fimksiyasi, tarkibiy qismiariga. ularning vazifalariga jiddiy e’tibor berilgan. Shu bilan birga, o‘quv-tarbiyaviy jarayonni boshqanshda o‘qituvchilar va tarbiyachilaming o4z kasbiga milliy- ma`naviy jihatdan munosabati qanday bo‘lishi kerakligi yoritilgan. Yuklash
51 Pedagogik texnologiya N.X.Avliyakulov, N.N.Musaeva Yuklash
52 Педагогик технология асослари Ж.Ф.Йулдошев, С.А.Усмонов Ушбу кулланма озирги педагогик технологияларнинг умумий асосларини ёритишга багишланган. Унда педагогик технологиянинг асослари, манбалари, мезонлари, куринишлари, даражалари, турлари, йуналишлари, таркибий тузилиши, жараёнлари, воситалари, мониторинги хамда татбик этиш масалалари ва бошк,а маълумотлар берилган. Yuklash
53 PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VА PEDAGOGIK MAHORAT H.T. Omonov, N.X. Xo‘jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov Mazkur darslik iqtisodiyot oliy o‘quv yurtlariniiig davlat ta’lim stan- dartlari va “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahoratv kursining namunaviy o‘quv dasturiga muvofiq ravishda yaratildi. Unda pedagogik texnologiya asoslari, uning tarkibi, tuzilishi, vazifalari va unga bo`lgan zamonaviy yondashuvlar hamda undan amalda foydalanishga doir tavsiyalar bayon qilingan. Yuklash
54 PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT N.N. AZIZXO` JAYEVA Mazkur o‘quv qo‘llanma xalq ta’limi sohasida xizmat ko‘rsatgan fan aibobi N.N. Azizxodjaeva tomonidan yozilgan bo‘lib, oliy maktab o‘qituvchilari pedagogik mahorati va pedagogik texnologiyalar zamonaviy muammolarini ochib beradi. 0 ‘quv qo‘llanmada «Kadriar tayorlash milliy dasturi»dagi vazifalardan kelib chiqib oliy maktabda ta’lim jarayoni tahlil qilingan. Ta’limning mohiyati, tamoyillari va mazmuni asosiy nazariyalari ко‘rib chiqilgan. Yuklash
55 Педагогик технологиянинг татбикий асослари У.К.Толипов, М.Усмонбоева Yuklash
56 ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ Омонов Ҳ.Т., Хўжаев Н.Х., Мадьярова С.А., Эшчонов Э.У. Мазкур дарслик иқтисодиёт олий ўқув юртларининг давлат таълим стандартлари ва “Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат” курсининг намунавий ўқув дастурига мувофиқ равишда яратилди. Унда педагогик технология асослари, унинг таркиби, тузилиши, вазифалари ва унга бўлган замонавий ёндашувлар ҳамда ундан амалда фойдаланишга доир тавсиялар баён қилинган. Yuklash
57 PEDAGOGIK MAHORAT A’ZAM XOLIQOV Ushbu darslikda muallif hozirgi kunda “Pedagogik mahorat” fanida erishil- gan eng so‘nggi yutuqlar nuqtai nazaridan yondashgan. O‘qituvchilik kasbi – hamisha navqiron kasb sifatida e’zozlanib kelingan. Shuning uchun ushbu kasbiy faoliyatning ilmiy – nazariy va amaliy – metodik asoslari yildan yilga o‘z xususiyatlarini boyitib bormoqda. Yuklash
58 ПЕДАГОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МЕТОДОЛОГИЯСИ Б.Ходжаев, А.Чориев, З.Салиева, И.Чориев Мазкур дарслик 5А 110901-“Педагогика назарияси ва тарихи” мутахассислиги “Педагогик тадқиқотлар методологияси” фан дастури асосида тайёрланган. Таълим йўналишидаги магистратура мутахассисликлари, узлуксиз таълим-тарбия тизимида педагог кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг ижодкорлик малакасини оширишда қўлланилади. Yuklash
59 ПЕДАГОГИКА маърузалар тўплами Ушбу “Педагогика” фанидан маърузалар тўплами 5140900 “Касбий таълим” (ЕУТТ, ТВИТ) йўналишлари бўйича бакалавлар тайёрлаш ўқув режасига биноан тузилган. Маърузаларда “Педагогика” фанининг мақсади, вазифаси, касбий таълим йўналишининг академик лицей ва касб–ҳунар коллежларига малакали педагог кадрлар тайёрлашдаги ўрни тўғрисида маълумотлар берилган. Yuklash
60 Pedagogika X.I.Ibragimov, Sh.A.Abdullayeva Yuklash
61 ПЕДАГОГИКА БУРИ ЗИЁМУXАММАДОВ `^кув кУлланма биринчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси- нинг IX сессиясида кабул килинган «Таълим тугрисида» К,онун ва «Кадрлар тай- ёрлаш миллий дастури» тамойилларидан ^амда жаок педагогика фани тажриба- си ва Ш арк мутафаккирларининг таълим-тарбия туррисидаги фикрларидан ке­ либ чик;иб яратилди. Yuklash
62 Pedagogika J.Hasanboyev, X.a.To`raqulov, I.Sh.Alqarov, N.O`.Usmonov Yuklash
63 П Е Д А Г О Г И К А Ж. Ҳасанбоев, Ҳ. Сарибоев, Г. Ниёзов, О. Ҳасанбоева, М. Усмонбоева Ушбу китоб педагогика олий ўқув юртларининг мутахассис факультетлари талабалари, педагогика лицейлари ва коллежларининг ўқувчилари учун Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими Вазирлиги, Республика таълим маркази томонидан ўқув қўлланма сифатида нашрга тавсия этилган Yuklash
64 ПЕДАГОГИКА Н.Гайбуллаев, Р.Ёдгоров Yuklash
65 Pedagogika O`.M.Asqarova, M.Xayitboyev, M.S.Nishonov Yuklash
66 ПЕДАГОГИКАПЕДАГОГИКА Р. Мавлонова, О. Тўраева, К. Холиқбердиев Дарслик олий ўқув юртларининг бошланғич таълим мето­ дикаси факультетларининг талабалари, педагогика лицейла- ри ва коллежлари ўқувчилари учун мўлжалланган. Yuklash
67 Педагогика назарияси Аскар Зуннунов Ушбу укув кулланмада асрлар давомида болаларда уз шахсий максадини амалга оширишга интилиш туйгусини устиришга эътибор берилгани, тарбия ва уз-узини тарбиялаш инсоният цивилизациясининг ривожида бирдан-бир шарт булгани, бола тарбияси хдкида тупланган тажриба, билим авлоддан-авлодга утиб, педагогик тизим яратилгани, натижада педагогик назария юзага келгани ифодаланди. Yuklash
68 P E D A G O G I K A N A Z A R I Y A S I X. IBRAG IM O V, SH . ABDULLAYEVA Mazkur darslik Pedagogika oliygohlari bakalavr yo`nalishining barcha sohalari bo`yicha tahsil olayotgan talabalar uchun mo‘ljal- langan boMib, 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim davlat standart- lari talablari asosida tuzilgan. Yuklash
69 Pedagogika nazariyasi va tarixi M.Tolipov Yuklash
70 Педагогик назарияси ва тарихи Ахмедова Малохат Yuklash
71 Pedagogika nazariyasi va tarixi N.X.Rahmonqulova, K.O.Matnazarova Yuklash
72 Pedagogika nazariyasi va tarixi R.Mavlonova, N.Voxidova, N.Raxmonqulova Yuklash
73 Педагогика тарихи Аскар Зуннунов Yuklash
74 ПЕДАГОГИКА ТАР И Х Й К. ҲОШИМОВ, С. НИШОНОВА, `М. ИНОМОЁА, Р. ҲАСАНОВ Уз^кистон .Реодбдакаси муста^ллиКка эрнш^андан сўнг асосий диққйт- эътибор қадриятларга, анъйналарга қаратилди ва таълим-тарбия масалалари* ■ ни тўғри йўлга қўйишга ғамэ&ўрлйк қйлина боцманди. Бу ишни: амалга оши- риш ўзбек педагогикаси ва педагогика тарихи фанларига нисбатан эътибор- ни кучабтириш билан бевосита бо^лиқдир. Yuklash
75 Pedagogika tarixi O.Hasanboyeva, J.Hasanboyev, H.Homidov Yuklash
76 PEDAGOGIKA TARIXI Komiljon HASHIMOV, Sanobar NISHONOVA Yuklash
77 Педагогика ва психология Алиев Исламбек Yuklash
78 PEDAGOGIKA M.X.Toxtaxodjayeva Darslik pedagog kadr tayyorlashga qaratilgan ta Tim yo ‘nalishlariga mo ‘Ijallangan, unda pedagogika fanining asoslari, maqsad, vazifalari, tadqiqot metodlari, didaktika va tarbiya nazariyasining umumiy mazmuni (chunonchi, tamoyil, shakl, m etod va vositalari, ijtimoiy tarbiya turlari, ularning о ‘ziga xos jihatlari, sam arali tashkil etish omillari, О ‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta Tim tizimi, ta `lim muassasasi menejmenti, shuningdek, korreksion (maxsus) pedagogikaning mohiyatlari) xususida so ‘z yuritiladi. Yuklash
79 ПЕДАГОГИКА Н.Хўжаев, М.Хошимова, М.Хакимова, Г.Очилова, Г.Мусахонова Мазкур дарслик иқтисодий таълим йўналишидаги талабаларга мўлжалланган бўлиб, унда педагогика фанининг методологик асослари, Ўрта Осиёда педагогик фикр тараққиёти, буюк мутафаккирларнинг таълим-тарбияга оид фикрлари талқин этилган. Ўзбек халқ педагогикасининг мазмуни, ўзига хос хусуситялари ҳақида фикр юритилган. Тарбиянинг моҳияти, мақсади, бугунги кундаги вазифалари ва бу борада юзага келаётган муаммолар таҳлил этилган. Таълим тизимининг хусусиятлари, тамоийллари, шакл, методлари, ўқув жараёнида педагогик технологияларни қўллаш масаласи, педагогик маҳоратни шакллантириш ва ривожлантириш усуллари атрофлича кўриб чиқилган. Yuklash
80 Pedagogika X.I.Ibragimov, Sh.A.Abdullayeva Yuklash
81 PEDAGOGIKA FANLARINI O’QITISH METODIKASI A.SAIDOV. D.TUQBOYEVA. «Pedagogika fanlarini o’qitish metodikasi» fanidan ushbu o`quv-uslubiy majmua Navoiy Davlat pedagogika instituti “Pedagogika” kafedrasida tayyorlangan. Ushbu majmua o`quv-uslubiy va ma`lumotli hujjatlardan iborat bo`lib, talabalarni ma`ruza va amaliy masg`ulotlarni mustaqil o`rganish bo`yicha o`zlashtirish sifatini oshiradi. O`quv- uslubiy majmua « Pedagogika fanlarini o’qitish metodikasi » fani bo`yicha bakalavriat bosqichi talabalari uchun mo`ljallangan. Yuklash
82 MATEMATIKA Sh.N. Ismailov , Atakulov O., Eshonchaeva G.N. Mazkur o’quv-uslubiy qo’llanma pedagogika institutlarining maxsus sirtqi bo’limida tahsil olayotgan talabalar uchun muljallangan. Qo’llanma uz ichiga ma’ruzalar matni va SOIT uchun individual vazifalarni olgan. Yuklash
83 PЕDАGОGIKА NАZАRIYASI VА TАRIХI M.Х.Tохtахоjаеvа, J.Hаsаnbоеv, S.Nishоnоvа, N.Sаyidаhmеdоv, S.Mаdiyarоvа, А.Kаldibеkоvа, M.Usmоnbоеvа, N.Nishоnоvа Pеdаgоgikа оliy tа’lim muаssаsаlаri uchun mo’ljаllаngаn mаzkur dаrslikdа pеdаgоgikа fаnining аsоslаri, mаqsаd, vаzifаlаri, tаdqiqоt mеtоdlаri, didаktikа vа tаrbiya nаzаriyasining umumiy mаzmuni (chunоnchi, tаmоyil, shаkl, mеtоd vа vоsitаlаri, ijtimоiy tаrbiya turlаri, ulаrning o’zigа хоs jihаtlаri, sаmаrаli tаshkil etish оmillаri, O’zbеkistоn Rеspublikаsi uzluksiz tа’lim tizimi, tа’lim muаssаsаsi mеnеjmеnti, shuningdеk, kоrrеkцiоn (mахsus) pеdаgоgikаning mоhiyatlаri) хususidа so’z yuritilаdi. Yuklash
84 Pedagogikadan amaliy mashqlar va masalalar O`g`iloy Asqarova Yuklash
85 Pedagogik mahorat X. Qurbonov Yordamchi tarix fanlari asoslari Oliy o`quv yurtlarining yangi o’quv rejasicha kiritilgan muhim fanlarning biridir. Tarix bo`yicha mutaxassis bo`lib chiquvchi har bir talaba bu fanni chuqur bilishi kerak. Hukumatimiz tomonidan chiqarilgan bir qator qarorlarda bu fanni davlat standartlari talaba asosida o`rganish tavsiya etilgan. Endilikda, bu fan sohalarini faqat g`arb mamlakatlari tarixini o`rganish bilan cheklanmasdan O`zbekiston xalqlari tarixi sahifalari bilan ham bog`liq holda o`rganish, voqea hodisalarga to`g`ri tasnif berishi asosiy vazifa bo`lib turibdi. Bu esa bo`ajak tarixchi talaba yoshlarning o`z xalqi tarixini yanada chuqur bilishiga, o`z kasbining mutaxassisi, komil inson bo ’ lib yetishishiga ko`maklashadi. Yuklash
86 ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ Омонов Ҳ.Т., Хўжаев Н.Х., Мадьярова С.А., Эшчонов Э.У Мазкур дарслик иқтисодиёт олий ўқув юртларининг давлат таълим стандартлари ва “Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат” курсининг намунавий ўқув дастурига мувофиқ равишда яратилди. Унда педагогик технология асослари, унинг таркиби, тузилиши, вазифалари ва унга бўлган замонавий ёндашувлар ҳамда ундан амалда фойдаланишга доир тавсиялар баён қилинган. Yuklash
87 ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ Омонов Ҳ.Т., Хўжаев Н.Х., Мадьярова С.А., Эшчонов Э.У. Дарсликдан олий ўқув юртларининг талабалари, шунингдек, профессор- ўқитувчилар ҳамда таълим технологиялари ва ўқитиш методикаси бўйича шуғулланаётган тадқиқотчилар фойдаланишлари мумкин. Yuklash
88 Perspektiva Valiyev A`zamjon Yuklash
89 Qaraqalpaq tili Ayjan Nauruzbaeva, I’ri’sku’l Primjarova, Ayzada Yembergenova, Sadaddin Jalelov Yuklash
90 QIYOSIY PEDAGOGIKA G.N.Najmiddinova O’.U.Qurbonova ―Qiyosiy pedagogika‖ O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tasdiqlagan dastur (14 mart 2012 yil) asosida tayyorlandi. Mazkur darslik milliy istiqlol g‘oyasi v bugungi kun mafkurasi talablari asosida bo‘lg‘usi pedagog kadrlarga jahon pedagogikasining muhim masalalari ayniqsa, rivojlangan davlatlar ta‘lim tizimi, tuzilishi, ta‘lim turlari, ta‘lim-tarbiya jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlari va tashkil etish shakllari, amalga oshirish yo‘llari haqida ma‘lumot beradi. Yuklash
91 Таълим менежменти Р.Х.Джураев, С.Т.Тургунов Yuklash
92 TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI R. A. Mavlonova, N. X. Rahmonqulova, B. A. Normurodova, K. O. Matnazarova Ushbu darslikda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish mazmuni, milliy qadriyatlar, an’analar, milliy tarbiyaning turlari, maqsad va vazifalari, allomalarimizning tarbiya haqidagi o‘gitlari, sinf rahbarining ish faoliyati, sinf jamoasini o‘r- ganish, sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish; o‘quvchi ma’naviyatini shakllantirishda ma’naviyat ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosarining vazifalari, maktab, oila va mahalla hamkorligi ishlari kabi masalalar keng yoritib berilgan. Yuklash
93 TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI R. A. MAVLONOVA, N. X. RAHMONQULOVA, B. A. NORMURODOVA, K. O. MATNAZAROVA Yuklash
94 TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI R.Mavlonova, B.Normurodov Yuklash
95 Tovarlar dizayni va unda ranglar uyg‘unligini ta’minlashning xususiyatlari Solijonov O‘tkirbеk Yuklash
96 U M U M I Y P E D A G O G I K A M. M. AXMETJANOV, SH. SH. OLIMOV O’quv qo’llanma nopedagogik oliy ta`lim muassasalarini tamomlagan kadrlarni pedagogik qayta tayorlash kursi namunaviy o`quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan. Yuklash
97 УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ У ЧУН ФАНЛАРАРО ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ МАЗМУНИДАГИ ТАЖРИБА-СИНОВ ДАСТУРИ Н.Ж.Исакулова Yuklash
98 U M U M I Y P E D A G O G I K A M. M. AXMETJANOV, SH. SH. OLIMOV Yuklash
99 Xalq pedagogikasi M.J.Mutalipova Yuklash
100 ЁШДАВРЛАРИ ВАПЕДАГОГИК ПСИХОЛОГИЯ Ш.А.ДУСТМУХАМЕДОВА, З.Т.НИШАНОВА, С.Х.ЖАЛИЛОВА, Ш.Т.КАРИМОВА, Ш.Т.АЛИМБАЕВА Дарсликда «ш ва педагогии психолошянинг "предмета, методлари, булнмлари, таълим. тарбия ва укитувчи психологияси хякида суз юритилади.Унда чакдлоклик дав-ридан успирннлнк даврнгача болзнинг психологик ривожланиш хусусиятлари акс эттрилган. Yuklash
101 YOSHLAR FIZIOLOGIYASI VA GIGIYENASI O`quv uslubiy majmua Ushbu o’quv – uslubiy majmua «Yoshlar fiziologiyasi va gigiyenasi» fani bo’yicha yaratilgan bo’lib, unda mazkur fanning o’quv dasturi, ishchi dasturi, ma’ruza mashg’ulotlarining ta’lim texnologiyasi va seminar mashg’ulotlarining ta’lim texnologiyasi jamlangan. Mazkur o’quv-uslubiy majmua oily o’quv yurtlarining bakalavr ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan. Yuklash
102 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА И.М. Пушкина Психология и педагогика: учебно-методические рекомендации к про­ ведению семинарских занятий / сост. И.М. Пушкина, Е.В. Смирнова; под ред. Т.С. Буториной. - Архангельск: Северный (Арктический) федераль­ ный университет, 2010. - 59 с. Yuklash
103 Психология Диля То, чем мы представляемся нашему внутреннему взору, и то, что есть человек sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности), может быть выражено только через миф. Yuklash
104 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА И.М. Пушкина, Е.В. Смирнова Психология и педагогика: учебно-методические рекомендации к про­ ведению семинарских занятий / сост. И.М. Пушкина, Е.В. Смирнова; под ред. Т.С. Буториной. - Архангельск: Северный (Арктический) федераль­ ный университет, 2010. - 59 с. Yuklash
105 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА О. М. ФАРХИТДИНОВА д‑р психол. наук, доц., зав. кафедрой управления персоналом факультета социальной психологии НОУ ВПО Гуманитарного факультета И. С. Крутько Yuklash
106 Умумий психология П.Л.Лванов Yuklash
107 Речь и мышление ребенка Жан Пиаже Широко известен научный парадокс, согласно которому авторитет ученого лучше всего определяется тем, насколько он затормозил развитие науки в своей области. Так вот, вся современная мировая психология детского мышления буквально блокирована идеями выдающегося швейцарского психолога Жана Пиаже (1886–1980), одна из главных Yuklash
108 Как вырастить личность вопитание без крика и истерики Леонид Сурженко Yuklash
109 Дисциплина без стреса Марвин Маршалл Мировой бестселлер для учителей и родителей! Революционная стратегия воспитания и взаимодействия с детьми! Доктор Марвин Маршалл – американский преподаватель и писатель, широко известный во всем мире. Большой педагогический опыт позволил доктору Маршаллу разработать систему «Дисциплина без стресса», которая Yuklash
110 Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах Виктор Иванович Слободчиков Евгений Иванович Исаев Данная книга – третья в учебном комплексе «Основы психологической антропологии» (первая – «Психология человека», вторая – «Психология развития человека»). В книге представлены мировоззренческие, теоретические и методологические основы психолого-педагогической антропологии как целостного учения о становлении Yuklash
111 Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе Виктор Иванович Слободчиков Евгений Иванович Исаев Данная книга занимает центральное положение в структуре «Основ психологической антропологии». Здесь изложены основные подходы к пониманию и объяснению закономерностей психического развития человека, сложившиеся в зарубежной и отечественной психологии. Yuklash
112 Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков Татьяна Александровна Колосова Дмитрий Николаевич Исаев Аннотация Специальному психологу необходимо знать своеобразие психического развития умственно отсталого ребенка. Знание особенностей психического развития поможет психологу квалифицированно решать задачи психологической коррекции и сопровождения учеников специальной (коррекционной) школы VIII вида. Семинарские и практические занятия, формирующие у студентов интерес к теории и практике специальной психологии, способствуют углублению знаний в этой области. Yuklash
113 Психолого-педагогическая инноватика. Личностный аспект Людмила Степановна Подымова В монографии излагаются теоретико-эмпирические результаты исследования структуры психолого-педагогической инноватики, проблемы психологической готовности личности к работе в условиях инновационного образовательного пространства Yuklash
114 Педагогическая психология Лилия Сударчикова Назначение настоящего курса «Педагогическая психология» состоит в том, чтобы вооружить будущего бакалавра педагогики знаниями закономерностей психического развития и формирования личности ребенка в процессе его обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), общеобразовательной и Yuklash
115 Одаренные дети Франц Монкс Ирен Ипенбург Как узнать, что ребенок одарен? Как такой ребенок ведет себя в школе и дома? Что значит для ребенка быть одаренным? Есть ли разница между одаренностью и талантом? Могут ли одаренные дети плохо успевать в школе? Как учить и воспитывать детей с Yuklash
116 От 3 до 7 лет. Интенсивное воспитание и развитие Лариса Суркова Ваш ребенок подрос, он уже говорит, читает, активно познает мир, и вам кажется, что он уже большой и самостоятельный? Поверьте, это не так! Ему по-прежнему нужна ваша помощь, поддержка и защита. Yuklash
117 Родительский парадокс. Море радости в океане проблем. Как быть счастливым на все 100, когда у тебя дети Дженнифер Сениор Эта книга сразу стала бестселлером. Ее автор Дженнифер Сениор задает вопрос: почему мы так жаждем иметь детей, а потом мучаемся от разочарований, неудовлетворенности и депрессий? Как с этим быть? И в чем вообще смысл родительского счастья? Такие противоречивые мысли посещают многих современных родителей. Ребенок Yuklash
118 Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили Элейн  Мазлиш Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. «Почему ты не слушаешься, почему так себя ведешь?» – подобные упреки знакомы каждому ребенку. И каждый родитель иногда чувствует бессилие, когда не может «достучаться» до сына или дочери. Но может быть, все дело в том, что Yuklash
119 ТРИЗ-педагогика Анатолий  Гин «…Представьте себе, что ваш ребёнок в возрасте 14–15 лет разгадывает половину фокусов Ури Геллера с первого просмотра; воспринимает физику, химию, биологию не как «нагрузку», а как увлекательные приключения Yuklash
120 Психология и педагогика Сергей  Самыгин В краткой и доступной форме изложены современные научные достижения психологии и педагогики, необходимые для усвоения студентами вузов в процессе формирования профессиональных компетенций. Рассматриваются проблемы общей психологии, психологии личности, социальной психологии, Yuklash
121 Свобода учиться. Игра против школы Питер  Грей Автор книги полагает, что все дети от природы наделены способностью к познанию окружающего мира, поэтому обучение должно проходить в максимально свободной, игровой форме и не навязываться взрослыми. Yuklash
122 Мышление и речь Лев  Выготский (Выгодский) Перед вами работа, ставшая классикой отечественной психологии. Сам автор, основатель культурно-исторической теории Лев Семенович Выготский, охарактеризовал ее как «психологическое исследование одного из труднейших, запутаннейших и сложнейших вопросов экспериментальной психологии – вопроса о связи мышления и речи».Он обосновал новизну и Yuklash
123 Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей Роберта  Кавалло Бывает, что даже любящие родители не всегда осознают, как их самые простые слова на всю жизнь определяют мировоззрение ребенка, его уверенность в собственных силах и желание действовать. Наука доказывает: Yuklash
124 Научите ребенка думать: Как вырастить умного, уверенного и самостоятельного человека Дарлин  Свитленд Современные дети приучены получать всё и сразу, обожают гаджеты, не умеют нормально общаться, нетерпеливы и безынициативны. А современные родители хотят для детей всего самого лучшего и часто имеют завышенные ожидания. Yuklash
125 Наказание наградой. Что не так со школьными оценками, системами мотивации, похвалой и прочими взятками Альфи  Кон Альфи Кон, известный психолог и независимый исследователь в области человеческого поведения, доказывает, что базовая стратегия, которую мы используем в общении с детьми и подчиненными, порочна и опасна. Yuklash
126 Когда ваш ребенок сводит вас с ума Эда  Ле Шан Перед вами полное издание книги классика практической педагогики и психологии, подготовленное специально для новой российской аудитории. Выдающийся американский педагог, «психологический доктор Спок», мудрый Yuklash
127 Неврозы у детей Юрий  Фесенко Книга написана кандидатом медицинских наук, профессором Государственной классической академии им. Маймонида, основателем первого в стране городского отделения по лечению неврозов у детей (Ленинград), детским психотерапевтом и психиатром, рефлексотерапевтом, врачом высшей категории, занимающимся лечением неврозов у детей более Yuklash
128 Дети – с небес. Уроки воспитания. Как развивать в ребенке дух сотрудничества, отзывчивость и уверенность в себе Джон  Грэй Автор бестселлера «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» преподнес потрясающий подарок всем мужчинам и женщинам, у которых есть дети. Эта книга действительно поможет вам в воспитании детей. Позитивное воспитание сделает ваших детей успешными, способными справляться с Yuklash
129 Взрывной ребенок. Новый подход к пониманию и воспитанию легко раздражимых, хронически несговорчивых детей Росс  Грин В книге профессора Росса В. Грина, специалиста по клинической психологии и психиатрии медицинской школы Гарварда, описывается новый подход к детям, за которыми закрепился эпитет «взрывные». Эти дети демонстрируют непереносимое для окружающих поведение: внезапно впадают в «неадекватное» состояние, зачастую проявляют физическую и Yuklash
130 5 методов воспитания детей Михаил  Литвак «Хочу объяснить почему, я, Литвак Михаил Ефимович, врач психиатр высшей категории, психотерапевт Европейского реестра, член-корреспондент РАЕН, кандидат медицинских наук, автор более 30 книг, посвященных проблеме общения и различным аспектам психиатрии и психологии, Yuklash
131 АМАЛИЙ ПСИХОЛОГИЯ Н АРЗУЛЛА БОЙмУРОДОВ Олий ва ўрта махсус таьлим ваэирлиги, Халқ таълими вазирлиги ўқув муассасаларида ишлайдиган амалий психологлар, ў .итувчилар ва талабалар учун ўқув қўлланма сифатида тавсия этилади Yuklash
132 Акли заиф болалар психологияси К.К.Мамедов Yuklash
133 Акли заиф болалар психологияси К.К.Мамедов Yuklash
134 Билим олишнинг интелектуал тизимини ишлаб чикиш Б.Бегалов Yuklash
135 Болалалр психологияси ва уни окитиш методикаси З.Нишанова Yuklash
136 Давлат тилида иш юритиш Н.Махмудов Yuklash
137 Тарбиявий ишларни ташкил килиш методикаси Ойша Хасанбоева Yuklash
138 ESTETIKA ABDULLA SHER, BAHODIR HUSANOV Estetika: uslubiy qo‘llanm a/ A. Sher, B. Husanov; 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi 0 ‘zbekiston Milliy universiteti. -2-nashri. — Т.: 0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. — 192 b. Yuklash
139 и ж т и м о и и ПЕДАГОГИКА Н о д и р а Э Г А М Б Е Р Д И Е В А Yuklash
140 ИЛК, М А К ТА БГА Ч А ВА К И Ч И К М А К ТА Б ЁШ И ДАГИ БОЛАЛАРНИ П СИ ХО Л О ГИ К, П ЕД А ГО ГИ К ВА Л О ГО П ЕД И К ТЕКШ И РИ Ш Д.А. НУРКЕЛДИЕВА, Я.Е. ЧИЧЕРИНА Yuklash
141 Илмий ижод методикаси Л.В.Перегудов М.Х.Саидов Д.Е.Аликулов Yuklash
142 Иктисодий педагогика Н.Хужаев Ж.Хасанбоев Yuklash
143 КАСБ ПСИХОЛОГИЯСИ С.Х.ЖАЛИЛОВА, Ф.И.ХАЙДАРОВ, Н.И.ХАЛИЛОВА Yuklash
144 Касбий педагогика А.Л.Авазбоев Yuklash
145 Коррекцион педагогика ва логопедия Рахманова В.С Yuklash
146 Корхона иктисодиети ва менеджменти Л.О.Улашев Yuklash
147 Мактабгача тарбия педагогикаси П.Юсупов Yuklash
148 MULOQOT PSIXOLOGIYASI M. MAXSUDOVA Ushbu o ‘quv qo`llanma Davlat ta’lim standartlari (DTS) talablari asosida pedagogika-psixologiya bo‘limi talabalari uchun, shuningdek, kasb-hunar kollejlarining o ‘quvchilari, pedagog, psixologlar, ota-onalar uchun moijallangan. Unda muloqot shakllari, vositalari, turli yoshdagi bolalarning Yuklash
149 НУТҚ МАДАНИЯТИ АСОСЛАРИ Т. ҚУДРАТОВ Босмахонага 12 03. 0.1 йилда Оерилаи. Босишга 25. 12. 93 Йплда рухсат атнлдк Бичими 84х103/л Босмахона ьогоэи. Литературная гарнитурв- сн !(егели 10 шпонсиа. Юкори босма усулида босилди. Шартли б. т. 8,.`,0 Шартли кр.-отт. 8,516. Нашр б. т. 7,46 6500 нусхада. Буюртма Л« 83. «Ғцитувчп» нашрнёти. Тошнеит, НавопЙ кучаси. 30. Шартнома 13-117-92. Yuklash
150 Оила мукаддас кургон ойша тўраева Ушбу кУлланма муаллифнинг оила педагогикаси со^асидаги кУп йиллик иш тажрибаси, кузатиш ва ижтимоий тадкикотларининг натижалари асосида юзага келди. Муаллиф уни мазкур курс маъ- рузачиси сифатида, ёшлар билан Утказган тематик кечалари, ота- оналар, ёш келин-куёвлар билан олиб борган суратлари, ёзишмалари ^амда болалар тарбиясига багишланган анжуманларда кдлган маъруза матнларига таянган холда тартибга солган. Yuklash
151 Оила педагогикаси А.Қ. Мунавваров Yuklash
152 Оила педагогикаси А.Қ. Мунавваров Yuklash
153 ОИЛА психологияси ВАСИЛА КАРИМОВА Сарлавха олдида: Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги, Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университета; Васила Каримова Yuklash
154 OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI M. OCHILOV, N. OCHILOVA Kitob magistratura ta’limining pedagogik mutaxassislik talabalari uchun darslik sifatida tayyorlangan, ayni paytda undan oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi amaliyotchi pedagoglari, pedagogika institutlari, pedagogik kollejlar, pedagogik xodimlar malakasini oshirish tizimida ham, shuningdek, oliy ta’lim pedagogikasi masalalari bilan qiziquvchi barcha kitobxonlar foydalanishlari mumkin. Yuklash
155 OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI M. OCHILOV, N. OCHILOVA Kitob magistratura ta’limining pedagogik mutaxassislik talabalari uchun darslik sifatida tayyorlangan, ayni paytda undan oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi amaliyotchi pedagoglari, pedagogika institutlari, pedagogik kollejlar, pedagogik xodimlar malakasini oshirish tizimida ham, shuningdek, oliy ta’lim pedagogikasi masalalari bilan qiziquvchi barcha kitobxonlar foydalanishlari mumkin. Yuklash
156 OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI M. OCHILOV, N. OCHILOVA Darslik 0 ‘zbekistonda Oliy ta’limni isloh qilish sohasidagi tajribalarga tayanib, milliy va umuminsoniy pedagogik qadriyatlar asosida yaratildi. Yuklash
157 Олий мактаб психологияси З.Т.Нишанова П.С.Эргашев Yuklash
158 Олий мактаб психологияси З.Т. Нишанова П.С.Эргашев Yuklash
159 Онтогенез психологияси Эргаш Ғозиев Yuklash
160 Ўсимирлик даври психодиагностикаси ва психокоррекйияси З.Нишанова Д.Абдуллаева Г.Байкунусова Yuklash
161 Педагогика Ж.Хасанбоев Yuklash
162 Педагогика Н.Ғайбуллаев Yuklash
163 Педагогика Ў.М. Аскаров Yuklash
164 Педагогика Р.Мавлонова Yuklash
165 Педагогика энциклопедия 1 Р.Сафарова Yuklash
166 Педагогика назарияси Аскар Зуннунов Ушбу укув кулланмада асрлар давомида болаларда уз шахсий максадини амалга оширишга интилиш туйгусини устиришга эътибор берилгани, тарбия ва уз-узини тарбиялаш инсоният цивилизациясининг ривожида бирдан-бир шарт булгани, бола тарбияси хдкида тупланган тажриба, били Yuklash
167 ПЕДАГОГИКА ТАР И Х Й К. ҲОШИМОВ, С. НИШОНОВА, `М. ИНОМОЁА, Р. ҲАСАНОВ Уз^кистон .Реодбдакаси муста^ллиКка эрнш^андан сўнг асосий диққйт- эътибор қадриятларга, анъйналарга қаратилди ва таълим-тарбия масалалари* ■ни тўғри йўлга қўйишга ғамэ&ўрлйк қйлина боцманди. Бу ишни: амалга оши- риш ўзбек педагогикаси ва педагогика тарихи фанларига нисбатан эътибор- ни кучабтириш билан бевосита бо^лиқдир. „ . Yuklash
168 Педагогика тарихи О.Хасанбоев Ж.Хасанбоев Х. Ходимов Yuklash
169 PEDAGOGIKA TARIXI Komiljon HASHIMOV, Sanobar NISHONOVA 0 ‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so`ng asosiy e’tibor qadriyatlarga, an’analarga qaratilib, ta’lim-tarbiya masalasiga alohida e’tibor berila boshlandi. Bu 0‘zbek pedagogika tarixining yangi-yangi sahifalarining ochilishiga sabab bo`ldi. Yuklash
170 Педагогикадан амалий машклар ва масалалар Оғилой аскарова Yuklash
171 Педагогика Бордовская Н., Реан А. Учебное пособие представляет собой компактный и высокоинформативный очерк истории, теории и практики педагогики, написанный ведущими петербургскими специалистами по педагогике и педа- гогической психологии. Читатель узнает об основных этапах становления и новейших достижениях педагогики, о структуре мирового образовательного пространства, о разнообразии форм и направле- ний современной педагогической деятельности. Значительное место в данном пособии отведено ана- лизу трудных педагогических ситуаций. Этот раздел поможет будущему профессионалу научиться ак- тивно использовать их воспитательный и обучающий потенциал, применять на практике современные психологические знания. Yuklash
172 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА А. А. РЕАН Н. В. БОРДОВСКАЯ С. И. РОЗУМ Допущено учебно-методическим объединением вузов России по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений Yuklash
173 Психодиагностика Ҳ.А. Ғаниева Yuklash
174 PSIXODIAGNOSTIKA VA EKSPEREMENTAL PSIXOLOGIY A Z. NISHANOVA, Z.Q URBO NO VA, S.A B D IE V Yuklash
175 Педагогик маслахат Замира Нишанова Шодия Асомуддинова Yuklash
176 PSIXOLOGIYA E .G G O Z I YE V M azkur darslik umumiy psixologiya faniga bag`ishlangan bolib, psixologiyaga kirish, shaxs va un in g individual-tipologik xususiyatlari to ‘g ‘risidagi materiallarni qamrab olgan. Kitobda shaxs ehtiyojlari, qiziqishi, hissiyoti, xarakteri, irodasi, temperamenti, bilish jarayonlariga oid masalalar qiziqarli aks ettirilgan. Yuklash
177 Психология ўқитиш методикаси Э.Ғ. Ғозиев Р.Ю. Тошимов Yuklash
178 tizhorat_____banklari_____faoliyati_____samaradorligini_____baholashni__takomillashtirish G.M.Davlayatova Yuklash
179 РАХБАР ПСИХОЛОГИЯСИ НАРЗУЛЛА БОЙМУРОДОВ Психология фанининг асосий вазифаси одамлардаги психик фаоли- ятнинг мо^иятини, унинг ривожланиш ^онуниятларини урганиб бориш- дан иборатдир. Мазкур *$лланмада олий таълим, хал^ таълими, соглиц- ни caiyiam, урта махсус касб-^унар таълими бош^армалари, маъмурий ходимларни рахбарлик фаолиятига йуналтиришда инсон омили, ра^бар- нинг ме^нат фаолияти жараёнида шаклланиб борадиган характери, тем­ перамента, профессионал ^обилияти, афшй имкониятлари ва уни шакл­ лантириш йуллари, методлари ^а^ида атрофлича фикр юритилади. Yuklash
180 Ш А Х С В А Ж А М И Я Т Фузаилова Г.С., ХукумовА., Ушбу кулланма “Шахс ва жамият” фани ўқитувчилари учун услубий тавсиялар тўплами бўлиб, академик лицейлар ва касб-хунар коллежларига мўлжалланган шу номдаги ўкув қўлланмасига мос равишда тузилган. Унда Yuklash
181 SHAXS VA JAMIYAT Shodmonqul Azizov mustaqil vatanimiz ta’lim tizimining akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari hamda umumta’lim maktablarining 11-sinf bosqichlarida «shaxs va jamiyat» («inson va jamiyat») o‘quv predmetining barcha zarur hujjat- lari – dasturlari, o‘quv qo‘llanma-yu darsliklari (i. saifnazarov, – 1995, Yuklash
182 Шахс характерининг ташқи белгилари С.Н.Акбарова Yuklash
183 SPORT PSIXOLOGIYASI Y. MASHARIPOV Mazkur о *quv qo ‘llanma «Sport psixologiyasi» fanining predmeti, tarixi, о *qitish uslublari, boshqa fanlar bilan aloqasi; mustaqillikdan keyingi yillarda erishilgan yutuqlar, sportchi imkoniyatining cheksizlik psixologiyasi; kelajak avlodni jismoniy va ruhiy tarbiyalashda Ibn Sino, Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Bobur Yuklash
184 Тарих ўкитиш методикаси O”QUV USLUBIY QO’LLANMA O’zbekistonning mustaqil davlat deb e`lon qilinishi respublikamizning bugungi kuninigina emas, balki istiqbolini ham belgilab beruvchi asosiy omildir. O’zbekiston Respublikasining istiqlol yo’li avlod-ajdodlarimizning tarixiy an`analari va ma`naviy merosiga suyangan holda tanlab olinadi. Zotan, mustaqillik yo’li O’zbekiston halqlarining tarixiy Yuklash
185 TIBBIYOT PSIXOLOGIYASI Z. IBODULLAYEV Ushbu darslik tibbiyot institutlarining barcha fakultetlarida tibbiyot psixologiyasini o‘qitish uchun Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. Darslik klassik va zamonaviy tibbiyotning hamda psixologiya ilmining yetuk namoyondalari ma’lu­ motlariga asoslanib va 0 ‘zbekiston Respublikasi Davlat ta’lim standartlari talablariga mos ravishda tayyorlangan. Darslikdan, shuningdek, pedagogika va psixologiya, klinik psixologiya, amaliy psixologlar tayyorlash fakul- tetlari, tibbiyot kollejlari talaba va o‘qituvchilari, magistrlar, shifokorlar va ilmiy xodimlar ham foydalanishlari mumkin. Yuklash
186 Тортинчоқлик ҳаётий саволларга илмий амалий жавоблар Ш.А.Дўстмухамедова Yuklash
187 Трудные деТи – Трудные взрослые И.Н. ПЯТНИЦКАЯ А.И. ШАТАЛОВ В представленной работе авторы обобщили свой опыт лечебной, профилакти- ческой работы с наркоманами, психологический, социологический и правоохра- нительный опыт работы с девиантными детьми и подростками, опыт военной службы. Авторы представили, не отрицая другие точки зрения, свое видение проблемы отклоняющихся форм поведения подростков — оценку биологической (психологической, психиатрической) причинной составляющей. В этом аспекте Yuklash
188 Умумий психология Ф.Л.Хайдаров Yuklash
189 Умумий психология М.Е.Зуфарова Yuklash
190 У М У М И Й психология Э. ҒОЗИЕВ М азкур дарслик умумий психология фанига баги шлан ган бўлиб, психологияга кириш , шахс ва ун и н г индивидуал-типологик хусусият­ лари тўгрисидаги материалларни узида мужассамлаштирган. Дарс­ ликнинг ўтмишдошларидан фарки шундаки, унда барча психологик категориялар, муаммолар янгича методологик ёндашув негизига су- янган олда таткин килинади. У н и н г биринчи кисмида психология- нинг предмеги, тадкикот методлари, принциплари, психиканинг эволюцион тараккиёти, фаолият ва о н гн и н г психологик тахлил и умумлаштирилган. Yuklash
191 УМУМИЙ ВА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИЯ Я.М.ФАЙЗИЕВ, Э Х,. ЭШБОЕВ Ушбу мавзуда биринчи марта яратилган дарсликда умумий ва тиббий нсихологияга оид маыумотлар умумлаштирилган. Унда шунингдек. мазкур фаннинг вазифалари, амалий ахдмияти, ру- ий жараёнлар, тиббий ходимларнинг руий хасталикларга ча- лингаи беморларга муносабати, этика ва деонтология масалала- рига муносиб урин ажратилган. Yuklash
192 Я знаю как меня воспитқвать И Я ВАМ ЧЕСТНО ОБ ЭТОМ РАССКАЖУ Ладитан, Банми. Миллионы книг о воспитании написаны взрослыми. Вы уверены, что ребенку действительно нужно все то, о чем говорят педагоги, пси- хологи, воспитатели? Что сказали бы сами дети, если бы им дали сло- во? Все-таки главное для родителей – это забота о счастье и здоровье ребенка. А как понять, чего на самом деле хочет малыш? Хорошо, что нашелся человек, который гениально перевел детские мысли на язык взрослых. Банми Ладитан – психолог, известный блогер и счастливая мама — написала эту книгу от лица Честного малыша, характером и повадками очень похожего на одного из ее детей. Он еще совсем маленький, но весьма умен, наблюдателен, в меру серьезен и уже учит взрослых. Прочитав книгу, вы узнаете, что на самом деле думают малыши о воспитании, развитии, еде, играх, одежде, гигиене и многом другом, с чем сталкивается каждый родитель. Теперь у вашего ребенка нет от вас секретов. Приятного чтения. Вы все делаете правильно. На этот раз. Yuklash
193 ПЕДАГОГИКА ТАРИХИДАН ХРЕСТОМАТИЯ О. Ха с а н б о е в а М а зк у р хресто м ати яга ж а^он педагогика фани ривожида му^им роль ?А- наган ато^ли педагоглариинг илгор ^ар аш л ар и , таълим-тарбияга оид фнкрлар- ни акс этти р у в чи асарлар, айрим йирик асарлардан парчалар ж ам ланган. Ху- сусан, ум ум инсоний ^адрият, маданий-миллий мерос ва Урта Осиё педагоги- касига дойр а с а р л а р г а ало^ида эътибор берилган. К ^ л л а н м а педагогика олий билимго^лари талабларига м ^лж алланган, ун- да н д о р и лф у н у н в а педагогика билим ю ртларн талабалари з^ам фойдаланиш- лари мумкин. Yuklash
194 «ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ» фанидан В.Каримова Yuklash
195 П А Р А З И Т О Л О Г И Я С. ДАДАЕВ Ушбу ут$ув ^улланмада асосан одам, ма^сулдор э^айвонлар ва маданий усимликларда учрайдиган паразитларнинг тузилиши, биологияси, тар^алиши, таснифи, ^гзратадиган касалликлари ва уларнинг олдини олиш чоралари т^трисида маълумотлар берилган. Yuklash
196 Русский язык С.Ю. Исламбекова, Ю.Ю. Мусурманова, З.Х. Абдураимова, Л.Н. Тагиева Yuklash
197 ОИЛАДА ҚИЗЛАРНИ МУСТАҚИЛ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШ Ф.Ф. ХИДИРОВА Ушбу методик қўлланмада оилада қизларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлаш муаммолари, оила ва жамоатчилик ўртасидаги ҳамкорлик ишлари ёритилган. Оилада қизларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлашнинг шакл, метод ва воситалари кўрсатилган Yuklash
198 Журналистика асослари Тулкин Козокбоев Yuklash
199 Falsafa Erkin Yusupovich Yusupov Yuklash
200 FALSAFA O`quv qo`llanma Yuklash
201 ФАЛСАФА АСОСЛАРИ Б. Тўйчиев Ушбу китобда фалсафанинг асосий масалалари, ба.с мавзулари, қонун ва категориялари, фалсафий мактаблар, йуналишлар, атоқли файласуфларнинг таълимотлари, ҳозирги замон фалсафасининг оқимлари тўғрисидаги маълумот­ лар баён қилинган. Yuklash
202 HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI A.E.Parmonov, A.Igamberdiyev, GDadayev. M.Qodirov Yuklash
203 INSON FALSAFASI ANVAR CHORIYEV Yuklash
204 Kutubxonashunoslik va bibliografiya atamalarining izohli lug`ati U.Saidov, Z.Nig`matova, Sh.Shamsiyeva Yuklash
205 Muhandislik grafikasini o`qitish metodikasi E.I.Ro`ziyev, A.O.Ashirboyev Yuklash
206 ГНОСЕОЛОГИЯ - БИЛИШ НАЗАРИЯСИ Шермухамедова Нигинахон Арслановна Дарслик учинчи блок фалсафа мутахассисликлари ўқув дарсликлари туркумига киради ва давлат таълим стандартларига мос. Муаллиф муаммога анъанавий ёндашувдан чекинган ва гносеология тарихи, шунингдек ҳо зирги давр билиш назариясининг долзарб муаммоларини янгича тушуниш ва тушунтиришга ҳаракат қилган. Дарслик фалсафа факультети ва бошқа барча олий ўқув юртлари талабалари, аспирантлар, тадқиқотчилар, ўқитувчилар шунингдек, ҳозирги замон фани ва гносеология муаммолари билан қизиқувчиларга мўлжалланган. Yuklash
207 ДИНШУНОСЛИК Абдухоликов Ж. Юлдошева С Yuklash
208 Диншунослик Асослари Назарияси ва Амалиёти Э.ШАРИПОВ, И.ИКРОМОВ, А.ҚОРАБОЕВ «Диншунослик асослари назарияси ва амалиѐти» фанининг мақсад ва мазмуни бу фаннинг ижтимоий-фалсафий ва дунѐқарашлик ҳарактерида эканлиги бўлиб, уни ўқиган талабалар динларнинг илмий-мафкуравий хусус иятларини, диннинг умуминсоний қадриятлардан бири эканлигини яхшироқ тушуниб оладилар, ҳар бир динга ишонган кишининг иймон- эътиқоди мазмунини яққолроқ англаб оладилар. Улар динлар тарихи, виждон эркинлиги ва унинг қонуний-ҳуқуқий асослари тўғрисида ушбу қўлланма билан танишиш асносида билиб оладилар. Yuklash
209 TARBIYA ish reja Yuklash
210 Ona tili Ko`rgazmalar to`plami Yuklash
211 ПЕДАГОГНИНГ ПРОФЕССИОНАЛ КОМПЕТЕНТЛИГИ ВА МАXОРАТИ ИШЧИ УЦУВ ДАСТУРИ Yuklash
212 Oltin kuz. Tursunboy Adashboyev Yuklash
213 «Психология» маъруза матни Н. Т. Хожиматова Yuklash
214 ПЕДАГОГИК ТЕХНАЛОГИЯЛАРНИНГ ТАТБИКИЙ АСОСЛАРИ У.К.ТОЛИПОВ. М.УСМОНБОЕВА Yuklash
215 INSON – EZGULIK IJODKORI dars ishlanma Yuklash
216 VII SINF UCHUN TARBIYA TAQVIM-MAVZU reja Yuklash
217 Tarbiyaviy soat ish rejasi va dars ishlanmasi Yuklash
218 8-sinf tarbiya TAQVIM-MAVZU reja Yuklash
219 ПЕДАГОГИКА ТАРИХИ АСКАР ЗУННУНОВ Yuklash
220 YOSH VA PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA M.G.Davletshin, Sh.Do’stmuhamedova, M.Mavlonov, S.To’ychieva, M. Djumabaeva Yuklash
221 Ma`naviyat soati Fayzullayev Jumabek Yuklash
222 Мустакил фикрлаш Каримова В.М., Суннатова Р.И., Тожибоева Р.Н. Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.