Sayt test rejimida ishlamoqda

Xalqaro ta

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 MATEMATIK TAHLIL R. ASHUROV Ushbu kursning asosiy maqsadi - bir o`zgaruvchili funksiyalar uchun differensial va integral hisobni bayon etish. Bir o`zgaruvchili funksiya deb bu kursda haqiqiy sonlar to`plamini haqiqiy sonlar to`plamiga akslantirish tushuniladi. Shu sababli kurs haqiqiy sonlar to`plamini qurish bilan boshlanadi Yuklash
1 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV Sonli ketma-ketliklar Yuklash
2 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Uzluksiz funksiyalar Yuklash
3 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Differensiallash Yuklash
4 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Aniqmas integral Yuklash
5 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Aniq integral Yuklash
6 История США Иванян Э.А Yuklash
7 FIZIKA – MATEMATIKA FAKULTETI INFORMATIKA O‘QITISH METODIKASI KAFEDRASI MASOFAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYASI FANIDAN G‘.Yodgorov Yuklash
8 КУРС ФИЗИКИ ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ Т.И.ТРОФИМОВА, А.В.ФИРСОВ Yuklash
9 Оптика Physics Leaflets Yuklash
10 MATEMATIK TAHLIL SH. À. ÀLIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
11 Issiqlik haqida ta’limot Physics leaflets Yuklash
12 Оптика Интерферометр Майкельсона Yuklash
13 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
14 Issiqlik haqida ta’limot Physics leaflets Yuklash
15 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
16 Issiqlik haqida ta’limot Physics leaflets Yuklash
17 Issiqlik haqida ta’limot Physics Le 1-rasmda tajriba qurilmasi keltirilgan. Nakonechniklar bilan quvurlarni ulash uchun mos silikon quvurlar va ulagichlardan foydalaning. • Suv nasosini shunday ulangki, u suvni quyosh kollektorining tubidan quyosh kollektori orqali haydasin, ya’ni nasos nakonechnigini kirish kamerasining nakonechnigi bilan ulash kerak. •Temperatura datchigini bevosita rezinali jipslagich yordamida quyosh kollektorining chiqish kamerasidagi, 1,5 mm qilib parmalangan teshikka o’rnating. Temperaturani o’lchashning bu bandi quyosh kollektorini qizib ketishining oldini olish uchun ham qo’llaniladi. Kollektordagi suvning temperaturasi 60 °C dan ortib ketmasligi kerak. • Chiqish kamerasining nakonechnigini bak nakonechnigi bilan ulang. • Bak chiqish nakonechnigini suv nasosining kirishi Yuklash
18 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Hosilatushunchasibirinchiqarashdao`zarobog`liqbo`lmaganikkimasalatufayli vujudga kelgan. Bu masalalarning birinchisi harakatlanayotgan jismning tezligini aniqlash bo`lsa, ikkinchisi esa, biror chiziqqa o`tkazilgan urinmani topishdan iborat Aslida bu ikki masala o`zaro uzviy bog`liqdir, chunki nuqtaning tezligi bu nuqta harakati traektoriyasiga urinma bo`lgan vektordir. 1.Tezlik.Nuqtaningto`g`richiziqbo`ylabharakatiniqaraylik.Buto`g`richiziqni biz koordinatalar o`qi, ya`ni haqiqiy sonlar to`plami deb qaraymiz. Faraz qilaylik t vaqt momentida nuqtaning koordinatasi x(t) bo`lsin. Shu nuqta harakatining tezligini topamiz. BirorΔt vaqtoralig`idankeyinnuqtax(t+Δt) koordinatagaegabo`ladi.Demak nuqta t dan t + Δt gacha o`tgan vaqt ichida x(t + Δt) − x(t) yo`lni Yuklash
19 Issiqlik haqida ta’limot Physics Le Yuklash
20 Issiqlik haqida ta’limot Physics Leaflets Yuklash
21 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
22 Issiqlik haqida ta’limot Physics leaflets Yuklash
23 MATEMATIK TAHLIL SH. A. ALIMOV, R. R. ASHUROV Yuklash
24 Issiqlik haqida ta’limot Issiqlik miqdori Issiqlik sig’imi Physics leaflets Yuklash
25 MATEMATIK MANTIQ VA DISKRET MATEMATIKA H. T. To ‘rayev, I. Azizov Yuklash
26 Issiqlik haqida ta’limot Fazaviy o’tishlar Yashirin issiqlik va bug’lanish issiqlig Physics leaflets Yuklash
27 Issiqlik haqida ta’limot Fazaviy o’tishlar Kritik temperatura Physics leaflets Yuklash
28 Issiqlik haqida ta’limot o`quv qullanma Yuklash
29 DOIMIY TEMPERATURADA GAZ BOSIMINING HAJMGA BOG’LIQLIGI (BOYL-MARIOTT QONUNI) Physics leaflets Yuklash
30 Doimiy bosimda gaz hajmining temperaturaga bog’liqligi (Gey - lyusak qonuni) А.С.Сагдуллаев Yuklash
31 Doimiy hajmda gaz bosimining temperaturaga bog’liqligi (Sharl qonuni) (Amonton qonuni) Physics leaflets Yuklash
32 Richard metodi bilan havo uchun adiabata ko’rsatgichini CP/CV aniqlash. Physics leaflets Yuklash
33 Учение о теплоте Physics leaflets Yuklash
34 Учение о теплоте Physics leaflets Yuklash
35 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТОДОМ ОДИНОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ Physics Leaflets Yuklash
36 Определение эффективности работы солнечного коллектора в зависимость от теплоизоляции Physics Leaflets Монографияда мустақиллик и�илларида Ў�збекистонда палеолит даври е �дгорликл Yuklash
37 Определение температуры смеси воды Physics Leaflets Yuklash
38 Определение удельной теплоёмкости твердых тел Physics Leaflets Yuklash
39 Tabiat va texnogen sivilizatsiya estetikasi o`quv qullanma Yuklash
40 Определение скрытой теплоты парообразования воды Physics leaflets Yuklash
41 Наблюдение фазового перехода жидкость-газ в критической точке Physics leaflets Yuklash
42 Зависимость давления от объема газа при постоянной температуре (закон Бойля- Мариотта) Physics leaflets Yuklash
43 TARIXIY GEOGRAFIYA ZOKIRJON SAIDBOBOYEV Yuklash
44 Определение показателя адиабаты CP/CV для воздуха по методу Ричарда Physics leaflets Yuklash
45 AXLOQSHUNOSLIK B.E.Husanov Yuklash
46 ESTETIKA ASOSLARI E. Umarov, R. Karimov, M. Mirsaidova, G. Ayxodjayeva Yuklash
47 FALSAFA AXMЕDOVA M.A. Yuklash
48 ФАЛСАФА Ал –Форобий Yuklash
49 ФАЛСАФА Э. Ю. Юсуповнинг умумий таҳрири остида Yuklash
50 АХЛОҚ ФАЛСАФАСИ Л.Муҳаммаджонова Yuklash
51 ҒАРБ ФАЛСАФАСИ А. Ўтамуродов, ф.ф.н. И. Тўхтаров, ф.ф.н. С. Чориев, X. Назиро Yuklash
52 ФАЛСАФА Аюпов А. Yuklash
53 ЖАҲОН ФАЛСАФАСИ тарихидан лавҳалар А.Маҳкамов, МАбдуллаева, Х.Назиров, Д.Бозоров, А. Ташанов, Д. Олим Yuklash
54 ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФА Б.Т.Тўйчиев, Yuklash
55 ФАЛСАФА Шермухамедова Нигинахон Yuklash
56 Falsafa Т. САКСОНОВ Yuklash
57 АХЛОҚ ФАЛСАФАСИ. НАФОСАТ ФАЛСАФАСИ Абдулла Шер, Баҳодир Ҳусанов Yuklash
58 ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФА Б.Т.Тўйчиев Yuklash
59 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ JAVA А. В. Гаврилов, С. В. Клименков, А. Е. Харитонова, Е. А. Цопа Yuklash
60 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Н.А. Кащенко, Е.В. Попов, А.В. Чечин Yuklash
61 QADIMGI SHARQ TARIXI ABDUJABBOR KABIROV Yuklash
62 QADIMGI SHARQ TARIXI ABDUJABBOR KABIROV Yuklash
63 O`zbek Xalqining etnogenezi va etnik tarixi Axmadali Asqarov Yuklash
64 DIOPHANTINE EQUATIONS TITU ANDREESCU DORIN ANDRICA Yuklash
65 Разработка мобильных приложений  под Android Physics leaflets Yuklash
66 Axborot xavfsizligi Sh.Umarov Yuklash
67 ИСЧЕЗНУВШИЕ СТРАНЫ Бьёрн Берге Yuklash
68 История Геогрфических карт И.А.Озерова Yuklash
69 Классическая Греция БютrенА.·М. Yuklash
70 ФИЛОСОФИЯ А.Н. Чумакова Yuklash
71 Django - The Easy Way (2nd Edition) o`quv qullanma Yuklash
72 Django Cookbook Web Development with Django Step by Step Guide By Beau Curtin Yuklash
73 COMPUTER NETWORKS Lecture Notes (Approved by AICTE, Accredited by NBA, Affiliated to JNTU Kakinada) Yuklash
74 Elementary number theory:primes,congruences,andsecrets S. Axler K.A. Ribet Yuklash
75 FALSAFA B. Karimov, f.f.d. A. Mo’minov. Yuklash
76 “ЎРТА АСР ВА УЙҒОНИШ ДАВРИ ҒАРБ ФАЛСАФАСИ МУАММОЛАРИ Г.М.РЎЗМАТОВА Yuklash
77 Практикум по дисциплине «Геоинформационные системы и технологии» М. В. Цыдыпова Yuklash
78 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Т.А. Ципилева Yuklash
79 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Ю.В. Кулаков, В.А. Гриднев, В.Г. Однолько Yuklash
80 Falsafa Tarixi A.Yunusov Yuklash
81 СТРАНОВЕДЕНИЕ Ю.П. Грицак Yuklash
82 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES S.B.Bukhina Yuklash
83 ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 3. САИДБОБОЕВ Yuklash
84 Java га кириш o`quv qullanma Yuklash
85 Karta shunoslik R.Q.Oymatov Yuklash
86 Kartagrafiya K.L.Kuzmin Yuklash
87 Kompyuter tarmoqlari chuqurlashtirilgan kursi X.Zayniddinov Yuklash
88 Kompyuter tarmoqlarini yig`ish M.M.Musayev, Yuklash
89 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Physics leaflets Yuklash
90 INFORMATION SECURITY LECTURE NOTES Sumitra Kisan Yuklash
91 matematik analiz SH.A.Alimov Yuklash
92 ЛОГИКЕ А. Д. ГЕТМАНОВА Yuklash
93 Elektronika Xofman.M Yuklash
94 Сборник задач по общему курсу физики М. ВM.С.Цедрик Yuklash
95 MATEMATIK MANTIQ VA DISKRET MATEMATIKA H. T. To‘rayev, I. Azizov Yuklash
96 Elementary Methods in Number Theory Melvyn B. Nathanson Yuklash
97 ФАЛСАФА Шермухамедова Нигинахон Yuklash
98 O`zbekiston tarixi Buriboy Axmedov Yuklash
99 PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS Paul A. Tipler Gene Mosca Yuklash
100 TARMOQLARNI REJALASHTIRISH VA QURISH A.A. QAXXOROV Yuklash
101 Elementary number theory in nine chapters J A M E S J. TAT T E R S A L L Yuklash
102 Analysis I Third Edition C.S. Seshadri Yuklash
103 Django Adrian Holovaty, Jacob K. Moss Yuklash
104 Tutorials in Algebra, Number Theory, Combinatorics and Geometry Resources for mathematically gifted Yuklash
105 УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ ДОЦЕНТ М. ВО Х И Д О В ТАРЖИМАСИ Yuklash
106 Предисловие S.Qosimov Yuklash
107 QADIMGI SHARQ TARIXI o`quv qullanma Yuklash
108 FUNDAMENTALS OF PHYSICS HALLIDAY RESNICK Yuklash
109 diskretnuyu-matematiku yablonskiy Yuklash
110 Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL А. В. Евстифеев Yuklash
111 Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от «чайника» до профи Белов А. В. Yuklash
112 Алгебра и теория чисел для математических школ Н. Б. Алфутова, А. В. Устинов Yuklash
113 Теоретическая механика в примерах и задачах Кельзон А.С Yuklash
114 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ Матвиенко В.А. Yuklash
115 Механика Physics Leaflets Yuklash
116 Математический анализ Ш.А.Алимов Yuklash
117 Сборник задач и упражнений по математическому анализу Демидович Б.П Yuklash
118 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА АЛГЕБРА ЛОГИКИ Л.В. Балабко, Yuklash
119 MATEMATIK TAHLIL Ш.А.Алимов Yuklash
120 ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» Доцент М.М. Данина Yuklash
121 Математический анализ Ш.А.Алимов Yuklash
122 ЗАДАЧИ ПО АЛГЕБРЕ, АРИФМЕТИКЕ И АНАЛИЗУ В. В. Прасолов Yuklash
123 ЗАДАЧИ ПО ПЛАНИМЕТРИИ В. В. ПРАСОЛОВ Yuklash
124 Зависимость давления от объема газа при постоянной температуре (закон Бойля- Мариотта) Physics leaflets Yuklash
125 Температурная зависимость объема газа при постоянном давлении (закон Гей - Люсакка) Physics leaflets Yuklash
126 Зависимость давления газа от температуры при постоянном объёме (закон Шарля) (закон Аmonton) Physics leaflets Yuklash
127 Основые законы механика И.Е.Иродов Yuklash
128 Учение о теплоте Physics leaflets Yuklash
129 Information and communication technologies D. Shynybekov Yuklash
130 Теоретические основы электротехники_1 К.С.Демирчян Yuklash
131 Теоретические основы электротехники К.С.Демирчян. Yuklash
132 Теоретические основы электротехники_3 К.С.Демирчян Yuklash
133 КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ Н.Х. Ибрагимов Yuklash
134 KOMPYUTER GRAFIKASI (AutoCAD) Ibragimov N. Yuklash
135 Курс-лекций-по-алгебре.Билинейные-и-квадратичные-формы Physics leaflets Yuklash
136 Курс-лекций-по-алгебре.-Многочлены Валерий Станиславович Яценков, 2018 Yuklash
137 MATEMATIK TAHLIL SH.A.Alimov Yuklash
138 ПРЕДИСЛОВИЕ Physics leaflets Yuklash
139 МАНТИҚ М. ШАРИПОВ, Yuklash
140 Колесо Максвелла Physics leaflets Yuklash
141 Методы оптимизации в примерах и задачах Н.И. Лобачевского Yuklash
142 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И. В. ГРЕБЕННИКОВА Yuklash
143 katagrafiya T.Mirzileyiv Yuklash
144 МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ О.А. Косоруков, М.А. Халиков, Г.П. Фомин Yuklash
145 Учение о теплоте Physics leaflets Yuklash
146 Matematik analiz Ш.А.Алимов Yuklash
147 Matematik analiz Ш.А.Алимов Yuklash
148 Нутация гироскопа Physics leaflets Yuklash
149 Matematik Analiz Ш.А.Алимов Yuklash
150 МЕХАНИКА Physics leaflets Yuklash
151 Механика Physics leaflets Yuklash
152 Механика Physics leaflets Fanning o’quv-uslubiy majmuasi Samarqand davlat univеrsitеti Boshlangich va texnologik ta’lim kafedrasida ishlab chiqilgan. Yuklash
153 Учение о теплоте Physics leaflets Yuklash
154 Учение о теплоте Кинетическая теория газов Удельная теплоёмкость газов Physics leaflets Yuklash
155 Учение о теплте Physics leaflets Yuklash
156 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТОДОМ ОДИНОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ Physics leaflets Yuklash
157 Определение удельной теплоёмкости твердых тел Physics leaflets Yuklash
158 Определение скрытой теплоты парообразования воды Physics leaflets Yuklash
159 Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника Physics leaflets Yuklash
160 Дифракция в двойной щели и множественных щелях - Запись и оценка с VideoCom Physics leaflets Yuklash
161 Закон отражения Френеля Physics leaflets Ushbu o`quv-uslubiy majmua “Ona tili o`qitish metodikasi” fani bo`yicha yaratilgan bo`lib, unda mazkur fanning o`quv dasturi, ishchi dasturi, ma’ruza mashg`ulotlarining ta’lim texnologiyasi va amaliy mashg`ulotlarining ta’lim texnologiyasi asosida jamlangan. Mazkur o`quv-uslubiy majmua oliy o`quv yurtlarining bakalavr ta’lim yo`nalishi talabalari uchun mo`ljallangan. Yuklash
162 КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ А.И. ЕНИКЕЕВ Э.Р. СТЕПАНОВА Yuklash
163 Исследование операций Н. Н. Писарук Yuklash
164 Решение Всех Экзаменационных Задач по Алгебре и Началам Анал S.Qosimov Yuklash
165 Наладка интерферометра Маха-Зендера на опорной плите лазерной оптики Physics leaflets Yuklash
166 Определение эффективности работы солнечного коллектора в зависимость от теплоизоляции Physics leaflets Yuklash
167 Измерение показателя преломления воздуха с помощью интерферометра Маха-Зендера Physics leaflets Yuklash
168 Закон Стефана-Больцмана: измерение температурной зависимости интенсивности излучение “ черного тела” Physics leaflets Yuklash
169 Получение просветной голограммы на установке лазерной оптики Physics leaflets Yuklash
170 Зависимость давления от объема газа при постоянной температуре (закон Бойля- Мариотта) Physics leaflets Yuklash
171 Температурная зависимость объема газа при постоянном давлении (закон Гей - Люсакка) Physics leaflets Yuklash
172 Зависимость давления газа от температуры при постоянном объёме (закон Шарля) (закон Аmonton) Цель работы Physics leaflets The joining of ethnography with archaeology by the use of either direct historical or general comparative approaches is territory that has been well worked over by archaeologists (Fletcher 1992, Gould and Watson 1982, Murray and Walker 1988, Smith 1992, Wylie 1982). Yuklash
173 Вращение плоскости поляризации в растворах сахара. Physics leaflets Yuklash
174 Дифракция в двойном щели и множественных щелях - Запись и оценка с VideoCom Physics leaflets Yuklash
175 Кольца Ньютона на проходящем и отраженном белом свете Physics leaflets Yuklash
176 Измерение линейных спектров инертных газов и паров металлов с использование призменного спектрометра Physics leaflets Yuklash
177 Эксперименты Ньютона по дисперсии и рекомбинации белого света. Physics leaflets Yuklash
178 Сферическая аберрация в линзах Physics leaflets Yuklash
179 Четверть волновая и полуволновая пластинка Physics leaflets Yuklash
180 Определение эффективности работа солнечного коллектора в зависимости от объема нагреваемой воды Physics leaflets Yuklash
181 Электричество С.Г.Калашников Yuklash
182 Курс общей физики, том I. Механика, колебания и волны, молекулярная физика. И.В.Савельев Yuklash
183 Курс общей физики. Механика Савельев И.В Yuklash
184 КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Корешков Н.А Yuklash
185 Свободное падение Physics leaflets Yuklash
186 Олий мат Соатов Yuklash
187 Сохранение момента импульса при неупругом вращательном столкновении Physics leaflets Yuklash
188 Сохранение момента импульса при упругом вращательном столкновении Physics leaflets Yuklash
189 ФАЛСАФА ВА ФАН МЕТОДОЛОГИЯСИ Шермухамедова Н. А. Yuklash
190 фалсафа ва фан методологияси Н.А. Шермуҳаммедова Yuklash
191 Molekulyar fizika Physics leaflets Yuklash
192 Молекулярная физика Physics leaflets Yuklash
193 ЭЛКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ФИЛОСОФИЯ» Дроздович О. М, Yuklash
194 3dsғMax-2013-Лучший-самоучитель-2013 Харьковский Yuklash
195 МЕХАНИКА Physics leaflets Yuklash
196 Механика У.Наим Yuklash
197 Макроэкономика А.Г. Буймов Yuklash
198 Экономико-математические методы и модели Новикова Наталья Владимировна Yuklash
199 ЭСТЕТИКА Б.Э.Ҳусанов Yuklash
200 IELTS Juice | Weekly Lessons QOLLANMA Yuklash
201 Tips for IELTS Reading QOLLANMA Yuklash
202 Tips for IELTS Reading QOLLANMA Yuklash
203 Task 2 IELTS Writing QOLLANMA Yuklash
204 Tips for IELTS Speaking QOLLANMA Yuklash
205 New Ну High ENGLISH QOLLANMA Yuklash
206 Ingliz tili grammatikasi (M.G`apporov, R.Qosimova) Yuklash
207 Tips for IELTS Speaking QOLLANMA Yuklash
208 Task 2 IELTS Writing QOLLANMA Yuklash
209 Tips for IELTS Reading QOLLANMA Yuklash
210 Tips for IELTS Reading QOLLANMA Yuklash
211 IELTS Full Band 7.5 [@english_ebooks] QOLLANMA Yuklash
212 IELTS Juice | Weekly Lessons QOLLANMA Yuklash
213 sanoat_korxonalari_faoliyati_samaradorligini_oshirishda_marketingning_roli._buxorodonmahsulotlari_azh_misolida Duziyava D.I Yuklash
214 sanoat_korxonalari_faoliyatining_moliyavij_barqarorligini_taminlashda_soliqqa_tortish_mexanizmini_takomillashtirish Duziyava D.I Yuklash
215 sanoat_korxonalari_raqobatbardoshligini_taminlashda_biznes-rezhalashtirishni_takomillashtirishning_imkoniyatlari Т.Муминқулов Yuklash
216 sanoat_korxonalarida_innovatsion_salohiyatni_ragbatlantirish__mexanizmlarini_takomillashtirish__muborak_neft_va_gaz_qazib_chiqarish__boshqarmasi_korxonalari_misolida Duziyava D.I Yuklash
217 sanoat_korxonalarida_ishlab_chiqarish_quvvatlaridan_samarali_fojdalanish_jollari Т.Муминқулов Yuklash
218 sanoat_korxonalarida_ishlab_chiqarishni_tashkil_etish G.M.Davlayatova Yuklash
219 sanoat_korxonalarida_ishlab_chiqarishning_material_sigimini_kamajtirish_jollari G.M.Davlayatova Yuklash
220 sanoat_korxonalarini__intellektual_platforma_asosida_samarali_rivozhlantirish_ohangarontsement_azh_misolida G.M.Davlayatova Yuklash
221 sanoat_korxonalarini_modernizatsiyalash_sharoitida_lizing_tizimidan_fojdalanishning_ahamiyati_va_uni_kengajtirish G.M.Davlayatova Yuklash
222 sanoat_korxonalarining_olij_talim_muassasalari_bilan_innovatsion_korporativ_hamkorligini_rivozhlantirish М.А. Махкамова Yuklash
223 sanoat_tarmoqlarini_yuqori_texnologiyalar_asosida_rivozhlantirishda_xorizhij_investitsiyalarni_orni_va_ularni_zhalb_etish_jonalishlari G.M.Davlayatova Yuklash
224 sanoatda_investitsion_lojihalarni_ishlab_chiqish_va_samaradorligini_taminlash Т.Муминқулов Yuklash
225 savdo__korxonasining__oz-ozini__tashkil__etuvchi__izhtimoij____iqtisodij__tizimlarini__matematik__modellashtirish___qoraqalpogiston__respublikasi__misolida М.А. Махкамова Yuklash
226 savdo_xizmatini_takomillashtirish_orqali_aholi_hayot_darazhasi_va__sifatini_oshirish_jollari Т.Муминқулов Yuklash
227 Sharq iqtisodiy ta’limotlar tarixi (Q.Muftaydinov, Q.Yo`ldoshev) М.А. Махкамова Yuklash
228 shisha_sanoati_mahsulotlarini_differentsiatsiyalash_strategiyalarini_ishlab_chiqish_ozbekiston_shisha_korxonalari_misolida ГАФУРОВ АЗИЗ ТУЛКУНОВИЧ Yuklash
229 Sifat menejmenti (G`.Hojiahmedov va b.) Yuklash
230 SIFAT MENEJMENTI samdu (51) G.M.Davlayatova Yuklash
231 sifat_menezhmenti_tizimini_rivozhlantirish_asosida_mahsulotlar__raqobatbardoshligini__oshirish__meva-sabzavot__mahsulotlari__misolida Т.Муминқулов Yuklash
232 sindikatlashgan_kreditlar_orqali_investitsion_lojihalarni_moliyalashtirishni_rivozhlantirish Duziyava D.I Yuklash
233 sirdaryo_erkin_iqtisodij_zonasini_rivozhlantirishning_strategik_ahamiyati А.Х.Бурханов Yuklash
234 small_business_in_the_republic_of_uzbekistan_accounting_and_reporting_organization G.facyasay Yuklash
235 sogliqni_saqlash_sohasini_boshqarish_mexanizmini_takomillashtirish (1) Duziyava D.I Yuklash
236 sogliqni_saqlash_sohasini_boshqarish_mexanizmini_takomillashtirish Т.Муминқулов Yuklash
237 Soliq mavzusida 100 savol 100 javob (Yo.Abdullayev, Q.Yahyoyev) Yuklash
238 Soliq va soliqqa tortish (A.Yo`ldoshev) Yuklash
239 soliq_tizimi_fanini_oqitishning_zamonavij_oquv_uslubiyotini_yaratish М.А. Махкамова Yuklash
240 Soliqlar va soliqqa tortish (A.Jo`rayev va b.) Yuklash
241 Soliqqa tortish nazariyasi va amaliyoti (Q.Yahyoyev) Yuklash
242 Sotsial iqtisodiyot ( K.Saidov va b.) Yuklash
243 sovershenstvovanie_innovatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy__vuza_respubliki_uzbekistan (1) М.А. Махкамова Yuklash
244 sovershenstvovanie_innovatsionnoj_obrazovatelnoj_sredy__vuza_respubliki_uzbekistan G.M.Davlayatova Yuklash
245 sovershenstvovanie_strukturnyx_preobrazovanij__tekstilnoj_promyshlennosti_v_usloviyax_innovatsionnogo__razvitiya_uzbekistana М.А. Махкамова Yuklash
246 ssistema_korporativnogo_upravleniya М.А. Махкамова Yuklash
247 ssistema_korporativnogo_upravleniya М.А. Махкамова Yuklash
248 Statistika v(X.Shadiyev va b.) Yuklash
249 Statistika nazariyasi v(X.Shadiyev va b.) Yuklash
250 Statistikadan praktikum (X.Shodiyev va b.) Yuklash
251 Statistikaning umumiy nazariyasi. Testlarc Statistikaning umumiy nazariyasi. Testlar (Yo.Abdullayev) Yuklash
252 vstrategik_boshqaruv_hisobi_metodologiyasini_takomillashtirish Duziyava D.I Yuklash
253 strategiya_sovershenstvovaniya_elektronnoj_kommertsii_i_sozdanie_konkurentnyx_preimuschestv_u_internet-magazinov Т.Муминқулов Yuklash
254 sud-buxgalteriya_ekspertizasi_fanidan_amalij_mashgulotlar__uchun_topshiriqlar_masalalar_toplami_va_ularni_bazharishga_oid_uslubij_c sud-buxgalteriya_ekspertizasi_fanidan_amalij_mashgulotlar__uchun_topshiriqlar_masalalar_toplami_va_ularni_bazharishga_oid_uslubij_qollanma Yuklash
255 sugurta_kompaniyalarining_moliyavij_barqarorligini__taminlash_amaliyotini_takomillashtirish G.M.Davlayatova Yuklash
256 Tadbirkorlik asoslari (H.Hamroyev va b.) Yuklash
257 tadbirkorlik____subektlarini____barqaror____iqtisodij____rivozhlantirish__istiqbollari Duziyava D.I Yuklash
258 tadbirkorlik_faoliyatida_biznes_rezha G.facyasay Yuklash
259 tadbirkorlik_faoliyatida_xozhalik_yuritish_shakllarini_diversifikatsiyalash_imkoniyatlaridan_fojdalanish__ozbekipaksanoat_uyushmasi_korxonalari_misolida Т.Муминқулов Yuklash
260 tadbirkorlik_faoliyatini_rivozhlantirishning_tashkilij-nazarij_asoslari G.M.Davlayatova Yuklash
261 tadbirkorlik_subektlari_faoliyatida_mahsulotlar_assortimentining_marketing_boshqaruvini_takomillashtirish G.M.Davlayatova Yuklash
262 v М.А. Махкамова Yuklash
263 talim_iqtisodiyoti_va_menezhment_fani_bojicha_maruza_matni Duziyava D.I Yuklash
264 tarmoq_iqtisodiyoti G.M.Davlayatova Yuklash
265 tarmoqlar_va_sohalar_marketingi__ М.А. Махкамова Yuklash
266 sanoat_korxonalari_raqobatbardoshligini_taminlashda_biznes-rezhalashtirishni_takomillashtirishning_imkoniyatlari и.ф.н., Н.Т.Ўрмонов Yuklash
267 tashkilotda_it_tadbirkorlik Г.Ф.Исмоилова, Yuklash
268 tashkilotda_kadrlarni_rivozhlantirish_tizimini_takomillashtirish М.А. Махкамова Yuklash
269 tashqi_iqtisodij_aloqalar_samaradorligini_statistik_organish_usullari_ozbekiston_respublikasi_misolida Т.Муминқулов Yuklash
270 temir______jol______jolovchi______tashish______transportida______marketing__kommunikatsiyalaridan_fojdalanishni_takomillashtirish G.facyasay Yuklash
271 temir_jol_kompaniyasining_asosij_kapitalini_iqtisodij_zhihatdan_baholash_metodologiyasini_takomillashtirish_ozbekiston_temir_jollari_azh_misolida Т.Муминқулов Yuklash
272 tenglamalar_tizimi_korinishidagi_ekonometrik_modellar М.А. Махкамова Yuklash
273 the_alternative_energy_development_as_a_priority_of_accelerating_the_modernization_and_the_structural_changes_of_uzbekistan_economy Duziyava D.I Yuklash
274 the_alternative_energy_development_as_a_priority_of_accelerating_the_modernization_and_the_structural_changes_of_uzbekistan_economy G.M.Davlayatova Yuklash
275 the_effect_of_the_circulation_of_e-document_on_the_management_of_organizations Shamansurov Sh. Sh. Yuklash
276 the_main_directions_of_improving_the_system_of_support_and_incentives_for_exporting_enterprises G.facyasay Yuklash
277 the_opportunities_of_improving_leasing_relations_in_development_services_in_khorezm_region G.M.Davlayatova Yuklash
278 the_role_of_information_and_communication_technologies_in_the_development_of_cultural_and_historical_museums_infrastructure Duziyava D.I Yuklash
279 the_ways_of_forming_and_improving_personal_motivation_system_in_the_organization Т.Муминқулов Yuklash
280 tibbij_sugurtalash_aholini_izhtimoij_himoya_qilishning_shakli_sifatida Т.Муминқулов Yuklash
281 Tijorat banklar faolyati tahlila T. M. Karaliyev Yuklash
282 vstrategik_boshqaruv_hisobi_metodologiyasini_takomillashtirish М.А. Махкамова Yuklash
283 tijorat_banklari_tomonidan_imtiyozli_kreditlar_ajratish_orqali_eksport_qiluvchi_korxonalarni_qollab-quvvatlash_masalalari_asaka_aksiyadorlik_tijorat_banki_misolida Т.Муминқулов Yuklash
284 tijorat_banklarida_depozit_opyerasiyalarini_rivojlantirish_istiqbollari Temurov.A.A Yuklash
285 tijorat_banklarida_innovatsion_bank_xizmatlarini_rivojlantirish_yonalishlari Temurov.A.A Yuklash
286 tijorat_banklarining_qimmatli_qogozlar_bozoridagi_investitsion_faoliyatini_takomillashtirish Duziyava D.I Yuklash
287 tikuv-trikotazh_korxonalari_eksport_salohiyatini_xalqaro_marketing_strategiyalari_asosida_oshirish М.А. Махкамова Yuklash
288 tikuv-trikotazh_korxonalari_raqobatbardoshligini_boshqarishda_brending_strategiyasidan_fojdalanish Duziyava D.I Yuklash
289 tikuv-trikotazh_korxonalari_raqobatbardoshligini_boshqarishda_brending_strategiyasidan_fojdalanish fojdalanish Yuklash
290 tizhorat__banklarining__qimmatli__qogozlar__bozoridagi__faoliyatini__rivozhlantirishda_moliyavij_inzhiniringdan_fojdalanish_jollari М.А. Махкамова Yuklash
291 v М.А. Махкамова Yuklash
292 tizhorat_banklari_aktivlarini_sekyuritizatsiyalash_amaliyotini_rivozhlantirish_jollari G.facyasay Yuklash
293 tizhorat_banklari_faoliyatida_risklarni_boshqarish_usullarini_takomillashtirish М.А. Махкамова Yuklash
294 vypolnyat_dejstviya_po_formule_exsel._postanovka_po_ekonomicheskie_i_finansovye_zadachi_v_excel. Duziyava D.I Yuklash
295 vypolnyat_dejstviya_po_formule_exsel._postanovka_po_ekonomicheskie_i_finansovye_zadachi_v_excel. Duziyava D.I Yuklash
296 Xalqaro biznes strategiyasi (G.Nazarova, M.Aliyeva, N.Safarov) Yuklash
297 Xalqaro moliya munosabatlari ( A.Vahobov va b.) Yuklash
298 xalqaro_marketing (G`.Hojiahmedov va b.) Yuklash
299 xalqaro_mehmonxonalarni__tashkil_etish_va_boshqarishni_zamonavij_tendentsiyalari (H.Hamroyev va b.) Yuklash
300 xalqaro_moliyaviy_institutlarning_tijorat_banklari_investitsiya_loyihalarini_moliyalashtirishi_ozbekiston_respublikasi_aitb_ipak_yoli_misolida Duziyava D.I Yuklash
301 xalqaro_moliyaviy_institutlarning_tijorat_banklari_investitsiya_loyihalarini_moliyalashtirishi_ozbekiston_respublikasi_aitb_ipak_yoli_misolida Duziyava D.I Yuklash
302 xarid_logistikasida_moddij_oqimlar_xarakatini_boshqarish_usullari_ozbekiston_savdo_sanoat_palatasi_misolida G.M.Davlayatova Yuklash
303 xizmat__korsatish__korxonalarini__rivozhlantirishning__marketing__strategiyasini__ishlab__chiqish__fargona__viloyati__xizmat__korsatish__korxonalari_misolida_ Т.Муминқулов Yuklash
304 xizmat_korsatish_korxonalarida_iqtisodij_resurslardan_fojdalanish_samaradorligini_oshirish G.M.Davlayatova Yuklash
305 xizmat_korsatish_sohasida_kichik_biznes_va_xususij_tadbirkorlik_camaradorligini_oshirish_jollari Т.Муминқулов Yuklash
306 xizmat_korsatish_sohasida_oilavij_tadbirkorlikni_rivozhlantirish_va__samaradorligini_oshirish_jollari samaradorligini_oshirish_jollari Yuklash
307 xizmat_korsatish_tarmoqlarida_kichik_biznesni_rivozhlantirishning_tashkilij-iqtisodij_mexanizmlarini_takomillashtirish (H.Hamroyev va b.) Yuklash
308 xizmatlar_sohasida_logistika (X.Shodiyev va b.) Yuklash
309 Xo`jalik faoliyati tahlili (A.Qosimov, G.Davlatova) Yuklash
310 xorazm_viloyati_xududlarini_ijtimoiy-iqtisodiy_rivojlantirish (A.Qosimov, G.Davlatova) Yuklash
311 xorazm_viloyatida_ichki_turizm_bozorini__rivojlantirish_imkoniyatlari (H.Hamroyev va b.) Yuklash
312 xorizh_bozorlari_talablariga_mos_eksportbop_mahsulotlar_ishlab__chiqarishni__tashkil__etish__oztoqimachiliksanoat__uyushmasi__misolida (H.Hamroyev va b.) Yuklash
313 xozhalik___yurituvchi___subektlarda___investitsiyalar___hisobi___va___tahlilini__takomillashtirish. G.facyasay Yuklash
314 xususij_kapitalning_buxgalteriya_hisobi_va_auditini_takomillashtirish_muammolari (H.Hamroyev va b.) Yuklash
315 yashil_iqtisodiyot_asosida_barqaror_iqtisodiy_osishni_taminlash_xalqaro_tajriba_va_milliy_xususiyatlar Т.Муминқулов Yuklash
316 yog-moj_sanoati_korxoralarida_personalni_boshqarishni_takomillashtirish (H.Hamroyev va b.) Yuklash
317 Yuridik shaxslarni soliqqa tortish (M.Alimardonov va b.) Yuklash
318 yuridik_shaxslarning_soliq_qarzdorligini_kamajtirish_jollari М.А. Махкамова Yuklash
319 zamonavij_turizm_infratuzilmasining_shakllanish_va_rivozhlanish__tendentsiyalari (A.Qosimov, G.Davlatova) Yuklash
320 zhahon_iqtisodiyoti_va_halqaro_iqtisodij_munosabatlar Т.Муминқулов Yuklash
321 zhamiyat_modernizatsiyalashuvi_sharoitida_tadbirkorlar_qatlamining_shakllanish_dinamikasi Т.Муминқулов Yuklash
322 zhaxop_kapital_bozoriga_integratsiyalashuv_zharayonida_uzbekistan_respublikasida_iktisodij_xavfsizlikni_taminlash_imperativlari (X.Shodiyev va b.) Yuklash
323 zhismonij_shaxslardan_olinadigan_soliqlar_bojicha_tushumlarni__prognoz_qilish_mexanizmini_takomillashtirish М.А. Махкамова Yuklash
324 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ М. Р. Жернаков Yuklash
325 АУДИТ samdu (30) G.M.Davlayatova Yuklash
326 Аудит G.facyasay Yuklash
327 Банк рисклари ва кредитлаш Ш. З. Абдуллаева Yuklash
328 Бугалтерский счет и аудит Р. Абдуллаев Yuklash
329 Буюджет ҳисоботи С. У. Меҳмонов Yuklash
330 Буютжетдан ташқари фондлар Г. А. Қосимова Yuklash
331 Бюджет ташкилотларида бугалтерия хисоби М. Остонакулов Yuklash
332 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН samdu (52) Т.Муминқулов Yuklash
333 Государственное регулирование экономики М.А. Махкамова Yuklash
334 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ samdu (35) Т.Муминқулов Yuklash
335 Демография Борисов В.А. Yuklash
336 Дипломатия Киссинджер Г. Борисов В.А. Yuklash
337 Доверие Фкуяма Ф. (X.Shodiyev va b.) Yuklash
338 Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар samdu (36) G.M.Davlayatova Yuklash
339 Корхона иқтисодиёти Э. Х. Махмудов Yuklash
340 Кредит механизми ва унинг элементлари С. Норқобилов Э. Х. Махмудов Yuklash
341 Лизинг муносабатлар назарияси ва амалиёти Duziyava D.I Yuklash
342 МАКРОИҚТИСОДИЁТ samdu (68) (G`.Hojiahmedov va b.) Yuklash
343 Макроэкономика Макроэкономика М.К. Бункина, В.А. Семенов Yuklash
344 Марказий осиё давлатлари солиқ тизим А. С. Жўраев Yuklash
345 Маҳаллий бюджетлар Г. А. Қосимова Yuklash
346 Международном экономика Алексей Киреев II (G`.Hojiahmedov va b.) Yuklash
347 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ samdu (54) (G`.Hojiahmedov va b.) Yuklash
348 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ samdu (54) Т.Муминқулов Yuklash
349 Международные экономические отношения Акопова Е.С. (X.Shodiyev va b.) Yuklash
350 Международный туризм Окладникова Е.А. Yuklash
351 МЕНЕДЖМЕНТм samdu (59) М.А. Махкамова Yuklash
352 Менежмент Д. Собиржонова Yuklash
353 Минтақавий иқтисодиёт . Солиев А Yuklash
354 Мировая экономика К. Х. Абдурахманов Yuklash
355 vМировая экономика Тэор Т.Р. (A.Qosimov, G.Davlatova) Yuklash
356 Молия умумдавлат молияси Т. С. Маликов Yuklash
357 Молия чизмаларда Т. С. Маликов Т. С. Маликов Yuklash
358 Мониторинг качества воздуха М.А. Махкамова Yuklash
359 Олий таълим менеджмент ва иктисодиёти Л. В. Перегудов Yuklash
360 Xalqaro biznes strategiyasi (G.Nazarova, M.Aliyeva, N.Safarov) Yuklash
361 Xalqaro moliya munosabatlari c (A.Vahobov va b.) Yuklash
362 vxalqaro_marketing (A.Qosimov, G.Davlatova) Yuklash
363 xalqaro_mehmonxonalarni__tashkil_etish_va_boshqarishni_zamonavij_tendentsiyalari Duziyava D.I Yuklash
364 xalqaro_moliyaviy_institutlarning_tijorat_banklari_investitsiya_loyihalarini_moliyalashtirishi_ozbekiston_respublikasi_aitb_ipak_yoli_misolida (X.Shodiyev va b.) Yuklash
365 xarid_logistikasida_moddij_oqimlar_xarakatini_boshqarish_usullari_ozbekiston_savdo_sanoat_palatasi_misolida fojdalanish Yuklash
366 xizmat__korsatish__korxonalarini__rivozhlantirishning__marketing__strategiyasini__ishlab__chiqish__fargona__viloyati__xizmat__korsatish__korxonalari_misolida_ (H.Hamroyev va b.) Yuklash
367 xizmat_korsatish_korxonalarida_iqtisodij_resurslardan_fojdalanish_samaradorligini_oshirish Аарпав Yuklash
368 xizmat_korsatish_sohasida_kichik_biznes_va_xususij_tadbirkorlik_camaradorligini_oshirish_jollari М.А. Махкамова Yuklash
369 xizmat_korsatish_sohasida_oilavij_tadbirkorlikni_rivozhlantirish_va__samaradorligini_oshirish_jollari Duziyava D.I Yuklash
370 xizmat_korsatish_sohasida_oilavij_tadbirkorlikni_rivozhlantirish_va__samaradorligini_oshirish_jollari G.M.Davlayatova Yuklash
371 xizmatlar_sohasida_logistika Temurov.A.A Yuklash
372 Xo`jalik faoliyati tahlili (A.Qosimov, G.Davlatova) Yuklash
373 xorazm_viloyati_xududlarini_ijtimoiy-iqtisodiy_rivojlantirish М.А. Махкамова Yuklash
374 xorazm_viloyatida_ichki_turizm_bozorini__rivojlantirish_imkoniyatlari М.А. Махкамова Yuklash
375 xorazm_viloyatida_ichki_turizm_bozorini__rivojlantirish_imkoniyatlari G.M.Davlayatova Yuklash
376 xorizh_bozorlari_talablariga_mos_eksportbop_mahsulotlar_ishlab__chiqarishni__tashkil__etish__oztoqimachiliksanoat__uyushmasi__misolida (G`.Hojiahmedov va b.) Yuklash
377 xozhalik___yurituvchi___subektlarda___investitsiyalar___hisobi___va___tahlilini__takomillashtirish. (H.Hamroyev va b.) Yuklash
378 xususij_kapitalning_buxgalteriya_hisobi_va_auditini_takomillashtirish_muammolari (H.Hamroyev va b.) Yuklash
379 yashil_iqtisodiyot_asosida_barqaror_iqtisodiy_osishni_taminlash_xalqaro_tajriba_va_milliy_xususiyatlar Т.Муминқулов Yuklash
380 yashil_iqtisodiyot_asosida_barqaror_iqtisodiy_osishni_taminlash_xalqaro_tajriba_va_milliy_xususiyatlar (H.Hamroyev va b.) Yuklash
381 Yuridik shaxslarni soliqqa tortish (M.Alimardonov va b.) Yuklash
382 yuridik_shaxslarning_soliq_qarzdorligini_kamajtirish_jollari М.А. Махкамова Yuklash
383 zamonavij_turizm_infratuzilmasining_shakllanish_va_rivozhlanish__tendentsiyalari G.facyasay Yuklash
384 Минтақавий иқтисодиёт Солиев А. Yuklash
385 Мировая экономика v(X.Shadiyev va b.) Yuklash
386 Мировая экономика Тэор Т.Р. G.M.Davlayatova Yuklash
387 Молия умумдавлат молияси Т. С. Маликов Yuklash
388 Молия чизмалардаc vМолия чизмаларда Т. С. Маликов Yuklash
389 Мониторинг качества воздуха G.M.Davlayatova Yuklash
390 Система показателей индексов А. Набихужаев А. Набихужаев Yuklash
391 Соликлар ва солиққа тортиш масалалари Н. Ҳайдаров Yuklash
392 Солиқлар ва солиққа тортиш А. Жўраев М.А. Махкамова Yuklash
393 Социал иқтисодиёт Саидов C. М.А. Махкамова Yuklash
394 Социально-экономическая география зарубежной Азии Иванова И.С. G.M.Davlayatova Yuklash
395 vСТАТИСТИКА samdu (21) G.M.Davlayatova Yuklash
396 Стратегик менеджмент Н. Юлдашев Н. Юлдашев Yuklash
397 Страхование samdu (60) (H.Hamroyev va b.) Yuklash
398 Страховое право 5Н. А. Игошин Yuklash
399 Туризм Дауренов Е. Ю., Дауренов С.Р. Дауренов Е. Ю., Дауренов С.Р. Yuklash
400 Ўзбекистоннинг иқтисодий ва ижтимоий жўғрофияси Асaнов Г. Асaнов Г. Yuklash
401 Ўрта Осиё давлатлари иқтисодий ва ижтимоий географияси Қаюмов А.А. Yuklash
402 ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ samdu (10) Т.Муминқулов Yuklash
403 Финансовый учет Г. С. Джамбакиева Г. С. Джамбакиева Yuklash
404 Финансовый учёт Г. С. Джамбакиева Yuklash
405 Финансы и кредит samdu (57) (H.Hamroyev va b.) Yuklash
406 vЧЕТ МАМЛАКАТЛАР МОЛИЯСИ samdu (34) Т.Муминқулов Yuklash
407 Экология и экономика природопользования Гирусов Э.В. Yuklash
408 Экономическая и социалная география (H.Hamroyev va b.) Yuklash
409 Эокономика предприятия Э. Х. Махмудов Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.