Sayt test rejimida ishlamoqda

Sport faoliyati va san

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 PORTER_Competitive_advantage_creating_and_sustaini Kurt Ernst Weif Yuklash
1 BADIIY GIMNASTIKA Eshtayev A. KHasanova N.R Jismоniy tаrbiya vа spоrt – хаlqning umumiy mаdаniyatining аjrаlmаs qismi, mаmlаkаtning hаr bir fuqоrаsining jismоniy hаmdа mа‟nаviy kаmоlоtini tа‟minlаsh аsоsidir Yuklash
2 Gimnastika - sog`lomlashtiruvchi, rivojlantiruvchi vosita I.Sultonov Yuklash
3 GIMNASTIKA M.N. Umarov Gimnastika mashg‘ulotlari shug‘ullanuvchilarga nisbatan alohida talablar qo‘yib, ularga o‘ziga xos ta’sir ko‘rsatadi Yuklash
4 Gimnastika darslarida innovatsiyon texnalogiyalar Usmanov B.H Yuklash
5 GIMNASTIKA VA UNI O`QITISH METODIKASI I.I. MORGUNOVA «Gimnastika va uni o`qitish metodikasi» o`quv qo`llanmasi jismoniy tarbiya va sport bo`yicha maxsus tahsil oladigan talabalar uchun ta`lim standarti va namunaviy o`quv dasturiga muvofiq yozildi. Yuklash
6 GIMNASTIKA NAZARIYASI УА USLUBIYATI Eshtayev A.K Sport gimnastika 0 ‘zbekiston respublikasi jismoniy tarbiya va sport tizimida eng muhim o`rinlardan birini egallaydi. Yuklash
7 GIMNASTIKA M.N.Umarov Gimnastika - jismoniy tarbiya dasturining asosiy bo‘limlaridan biridir. 0 ‘quv yurtlarida gimnastika mashg‘ulotlari, dastuming boshqa bo‘limlari singari, o‘quvchilaming jismoniy tarbiyasining asosiy vazifalarining amalga oshirish lozim Yuklash
8 YUNON-RIM KURASm NAZARIYASI VA USLUBIYATI TASTANOV NURJAN ABDIKULOVICH O`quv qo`llaruna jismoniy tarbiya institutlari va jismoniy tarbiya fakultetlarida yunon-rim kurashi bO`yicha ixtisoslashgan bo`Iim talabalari uchun hozirgi zamon talablari asosida fanni o`rganish dasturiga muvofiq yozilgan. Yuklash
9 Гимнастика ЭШТАЕВ А.К. Гимнастика с методикой преподавания — одна из основных дисциплин учебного плана средне - специального учебного заведения. Важное место в этом курсе отводится методике подготовки и проведения секционных по основной гимнастике в колледже Yuklash
10 SamBO KURASHI H.M.TOSHXO`JAYEV Boshlang`ich ixtisoslashuv bosqichida Sambo kurashi texnikasi asoslari Yuklash
11 BELBOGLIKIJRASH NAZARIYASI VA USLUBIYATI MllRZOQULOV SHAVKATJON AXMADJONOVICH Bugun buyuk ajdodlarimiz ruhini shod etib, azal-azaldan xalqimizning milliy g ‘ururiga aylanib qolgan о (zbek kurashining jahon maydoniga chiqishi, uning tan olinishi barchamizni bag ‘oyat quvontirdi. Yuklash
12 GIMNASTIKA KO’PKURASHIDA YOSH BOLALARNING MAXSUS HARAKAT TAYYORGARLIGI UM AROV DJAMSHID XASANOVICH Urg’u berish lozimki, mamlakatimizda Respublika Preziden­ tining Farmoni bilan «O’zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg’armasi»ning tashkil etilishi va uni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi o’zbek sportining, jumladan, bolalar sportining tamomila yangicha yo`nalishda shakllanishiga turtki bo’lmoqda Yuklash
13 KURASH TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI N.A. TASTANOV Jismoniy tarbiya va sport hamda sportning barcha turlari inson- ning sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlash uchun muhim vosita bo‘- lib xizmat qiladi. Yuklash
14 БАДИИЙ 3 ГИМНАСТИКА А.Ачилов Президентимиз таъкидлаганидек, нимани уз олдимизга мак,- сад к^илиб куймайлик, к,андай буюк ишларни амалга оши- ришга интилмайлик, барча олижаноб хдракатларимизнинг негизида, барча эзгу ниятларимизнинг замирила фарзандла- римизнинг х,ам жисмонан, хам маънавий жих^атдан сош ом к,илиб устириш, уларнинг бахту-саодати, фаровон келажаги- ни куриш, дунёда х1еч кимдан кам булмайдиган авлодни тар- биялаш орзуси мужассамдир. Yuklash
15 KURASHCHILARNI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI Shamshod TAYMLiRADOV Ushbu o‘quv qo‘llanma sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan. Okquv qo‘llanmada sportning kurash turi bo‘yicha sportchilarni tayyorlash jarayonini uslubiy va amaliy asoslari ncgizida tushunchalar berilgan. Yuklash
16 Sport gimnastika mashg`ulotining nazariy asoslari Tuzuvchi: p.f.n.ESHTAYEV A.K. Oliy toifali gimnastikachilarni tayyorlash tехnologiyasi, gimnastik mahorat cho`qqisi, uning cho`zilishi va rivojlanish yo`nalishlari to`g`risidagi aniq tasavvur endi shug`ullana boshlagan gimnastikachilarni halqaro toifadagi sport ustasi darajasiga yetkazib tayyorlashning yanada mukammalroq tabiiy va izchil tizimini yaratish imkonini bеradi Yuklash
17 TURON MILLIY YAKKA KURASHI SHUKUROV RAXIM SALIMOVICH Mazkur o`quv qo`llanmada Turon milliy yakkakurashi tarixining, mustaqillikka erishganimizdan keyingi rivoji, mashg`ulotlar o`tkazishning vosita va usullari keng yoritiladi. Yuklash
18 SPORT GIMNASTIKA MASHG`ULOTINING NAZARIY ASOSLARI Tuzuvchi: p.f.n.ESHTAYEV A.K. Oliy toifali gimnastikachilarni tayyorlash tехnologiyasi, gimnastik mahorat cho`qqisi, uning cho`zilishi va rivojlanish yo`nalishlari to`g`risidagi aniq tasavvur endi shug`ullana boshlagan gimnastikachilarni halqaro toifadagi sport ustasi darajasiga yetkazib tayyorlashning yanada mukammalroq tabiiy va izchil tizimini yaratish imkonini bеradi. Yuklash
19 ЁШ ГИМНАСТИКАЧИЛАР БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ЎҚУВ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИНИНГ ТУЗИЛИШИ ТОЖИЕВ МУЗАФФАР АКБАРОВИЧ Дунѐда спорт гимнастикасининг бугунги кундаги ривожланиш даражаси жисмоний сифатларни тирбиялаш, хилма-хилги мураккаб машқлар техникасини эгаллаш ҳамда психологик барқарорликни тарбиялашга йўналтирилган узоқ муддатли ва машаққатли меҳнатни талаб қилади. Yuklash
20 ХОРЕОГРАФИЯ МА1ЩЛАРИ ВА БАДИИЙ ГИМНАСТИКА Умаров М.Н .Алимова Т.В, Хореография воситалари гимнастларни укитиб, машк килдириш жараёнида, нафакат уларга классик ва халк ракслари элемент- лари нинг техникасини ургатиш учун. балки тугри кадди комат ва равон харакатларини шакллантириш учун хам кулланилади. Yuklash
21 MILLIY HARAKATLI 0‘YINLAR К. RAHIMQULOV 0 £zbek xalq milliy harakatli o‘yinlarining kelib chiqish tarixi uzoq o£tmishimiz bilan bog‘lanib ketadi Yuklash
22 Harakatli_oyinlar_va_uni_oqitish_metodikasi P.XO`JAYEV Yuklash
23 MILLIY VA HARAKATLI 0 4YINLAR T.S. Usraanxodjayev, Sh.X. IsroUov, A.A. Pulatov, Sh.A. Pulatov Uzoq o‘tmish tarixiy taraqqiyotming mutlaq zanjiri bo‘lgan inson sivilizatsiyasining shunday ustunlari va tamal toshlari borki, ularda o`tmish, hozirgi zamon va kelajakning bir-biri bilan uyg`un- ligi, rivoji va davomiyligi saqlanib keladi, avloddan-avlodlarga meros sifatida o`tadi hamda qadriyatlar darajasiga yetadi. Yuklash
24 TANLANGAN SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI M.Imomov,V.Babkin, B.Barakayev, N.Nazarov, O.Sobirov, Z.Abduraximov Yuklash
25 TANLANGAN SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI M.Imomov,V.Babkin, B.Barakayev, N.Nazarov, O.Sobirov, Z.Abduraximov Yuklash
26 SUZISH VA UNI O’QITISH METODIKASI Z.X.Abdurahimov, M.A.Imomov Inson yer yuzida paydo bo`lganidan buyon uning hayoti har doim suv bilan bog`liq. Bashariyot tamadduni yirik daryolar: Nil, Tigr, Yevfrat, Xuanxe, Yan-szi, Hind va Gang vodiylarida rivoj topgan. Оdamlami o`ziga jalb qilgan suv havzalari ular uchun faqat hayot manbaigina emas, balki ozuqa topish mumkin bo`lgan joy, kutilmagan hujumlardan asraydigan to`siq, o`zaro aloqa va almashuvning qulay vositasi hisoblangan. Yuklash
27 Gimnastika va uni o`qitish metodikasi D.N.Raxmanov,SH.A.Do`sanov Yuklash
28 TANLANGAN SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI K.M.Umarov, “Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati “voleybol, basketbol, qo’l to’pi, kurash, engil atletika” o`quv fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: Yuklash
29 GIMNASTIKA VA UNI O’QITISH METODIKASI B.Z.Qosimov,D.N.Raxmonov,I.I.Mirzayev,Sh,A,Dusanov “Gimnastika va uni o’qitish metodikasi” fanidan talabalar bilimini baholash O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2018 yil 9 avgustdagi 19-2018-son bo’yrug’i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risida”gi Nizom asosida amalga oshiriladi. Yuklash
30 TANLANGAN SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI V.Babkin, B.Barakayev, M Ibragimov, U.Nasimov, Z.Utayev Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati “Voleybol, basketbol, qo’l to’pi, kurash, engil atletika” o`quv fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: “Voleybol, basketbol, qo’l to’pi, kurash, engil atletika” sport turining jismoniy tarbiya tizimidagi ahamiyati, sport turining jahonda va respublikamizda rivojlanish tariхi; mashg’ulot jarayonining tuzilishi; Shug`ullanuvchilarning jinsi, yoshini, jismoniy tayyorgarlik хususiyatiga qarab mashg’ulotlarni rejalashtirish, o`tkazish va yuklamalarni me`yorlaish talablarini bilishi kerak; Yuklash
31 «SPORT VA HARAKATLI O’YINLARNI O’QITISH METODIKASI (Voleybol)» o‘qit.K.M.Umarov, o’qit.Z.X.Abduraximov o’qit.U.O.Nasimov Yuklash
32 Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi Z.M.Utayev Ushbu dastur jismoniy tarbiya darslarida Yengil atletika kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari, Yengil atletika turlari, ularning tasnifi, mashqlarning tahlili, ularni tashkil qilish va o‘tkazish metodlari hamda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalarini qamraydi. Yuklash
33 Voleybol, basketbol, qo’l to’pi, kurash, yengil atletika M.A.Imomov, V.M.Babkin, K.M.Umarov, N.B.Nazarov, B.O’.Barakayev, O.Sobirov Yuklash
34 Sport va harakatli oʻyinlarni oʻqitish metodikasi: Basketbol B.U.Barakayev Yuklash
35 Sport va harakatli oʻyinlarni oʻqitish metodikasi: Basketbol B.U.Barakayev Nasinov.U,M.Imomov, I.Mirzayev Yuklash
36 Yakkakurash siklik koordinatsion sport turlardan (Badiiy gimnastika) M.B.Baxtiyorova. Badiiy gimnastika serqirra sport turidir. Bu sport turi orqali juda ko`p narsalarni ifodalab berish mumkin. Hozir siz bilan qanday qilib buni amalga oshirish mumkinligi haqida gap yuritamiz. Avvalo sportchi jisman tayyorlangan bo`lishi lozim. So`ngra mashqlarni texnik jihatdan mukammal ijro etish kerak Yuklash
37 Yakkakurash siklik koordinatsion sport turlardan (Badiiy gimnastika) M.B.Baxtiyorova. Yuklash
38 Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi N.B.Nazarov Yuklash
39 SPORT VA HАRАKАTLI O’YINLАRNI O’QITISH MЕTОDIKАSI” (QO’L TO’PI O.A.Sobirov M.X.Ibragimov Yuklash
40 QISQA MASOFALARGA YUGIRISH USLUBIYATI N.T. TO`XTABOYEV, K.T. SHAKIRJANOVA, l.R. SOLIYEV Qisqa masofalarga yugurish, ya’ni, sprint - bu yengil atletikaning qadimiy turlaridan bo‘lib, sportchining jismoniy va ruhiy jihatlariga yuqori talablar qo‘yadi. Shu sababdanjahonning kuchli sprinterlarining barcha rekord natijalari qisqa masofalarga yuguruvchilarni tayyor- lashga nisbatan zamonaviy yangi ilmiy yondashuvlar bilan bogiiq boiib qolmoqda Yuklash
41 BOLALAR - O‘SMIRLAR SPORT MAKTABLARIDA YENGIL ATLETIKA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH UTAYEV ZAFAR Yuklash
42 ЕНГИЛ АТЛЕТИКА Шокиржонова К. Т. Yuklash
43 ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЕНГИЛ АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ФАКУЛТАТИВ МАШҒУЛОТЛАР Шакиржанова К.Т. Жисмоний тарбия дарслари олий таълим муассаса-ларида талабаларга икки йил давомида ўтказилади, кейинча-лик эса улар хилма-хил шаклларда давом эттирилади. Бу шакллар ўзаро боғлиқ бўлиб, бир бирини тўлдиради ва талабаларни жисмоний жиҳатдан тарбиялашга йўналтирил-ган яхлит жараённи ташкил этади. Yuklash
44 SPORT PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISH M.S. Olimov, I.R. Soliyev, B.Sh.Haydarov Yurtimiz o‘z istiqloliga erishgandan so‘ng Birinchi Prezi- dentimiz, mustaqilligimizning asoschisi Islom Abdug‘aniyevich Karimov va hukumatimiz tomonidan jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishga katta e’tibor qaratildi. Yuklash
45 YENGIL ATLETIKA ABDULLAYEV MEHRIDDIN JUNAYDULLOYEVICH Yosh avlodni jismonan sog’lom aqlan etuk bo’lib o’sishlarida jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati kattadir. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga bo’lgan e’tibor davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan. Yuklash
46 YENGIL ATLETIKA ROPIJON QUDRATOV Hozirgi zamon taraqqiyoti, bir tomondan, insoniyat turmu- shini yaxshilamoqda, ikkinchi tomondan esa, insonni tabiatdan yiroqlashtirmoqda. Insonning harakat faolligi susaydi, bu esa noqulay ekologik vaziyat tufayli inson organizmiga katta zarar keltirmoqda. Harakat faolligining pasayishi — bu insonning sermahsul faoliyat yuritishi uchun to‘sÍq bo‘luvchi ko‘pgÍna salbiy omillardan biridir Yuklash
47 YENGIL ATLETIKA VA UNI O`QITISH METODIKASI M.J. ABDULLAYEV, M.S. OLIMOV, N.T. TO‘XTABOYEV Yosh avlodni jismonan sog‘lom, aqlan yetuk bcflib o‘sishida jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati kattadir. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga bo‘lgan e’tibor davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Yuklash
48 YENGIL AÒLEÒIKA VA UNI O‘QIÒISH MEÒODIKASI H. Ò. RAFIYEV Yengil atletika – yurish, yugurish, sakrash va uloqtirish mashqlaridan iborat sport turi. Maxsus jismoniy madaniyat o‘quv muassasalarida esa, yengil atletika – mazkur sport turining nazariy bilimlari va amaliy ko‘nikmalari hamda uni o‘qitish metodlaridan iborat dars bo‘lib, shu sohada ilmiy tadqiqotlar o‘tkazadigan fandir. Yuklash
49 ЕНГИЛ АТЛЕТИКА ҚУДРАТОВ Р.Қ. XX-аср охирида саноати ривожлангани билан интеллектуал давлатлар ўртасидаги иқтисодий мусобақа фан-техника ва технологиялар соҳасига ва пировард таълим соҳасига кўчди. Чунки рақобатбардош кадрларни етиштирмай туриб рақобатга қодир таълим муассасалари бўлиши мумкин эмас. Yuklash
50 GIMNASTIKA VA UNI O’QITISH METODIKASI B.Z.Qosimov, Sh.A.Do`sanov, I.I.Mirzayev,F.M.Zokirov Yuklash
51 Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi N.B.Nazarov Yuklash
52 SPORT VA HАRАKАTLI O’YINLАRNI O’QITISH MЕTОDIKАSI” (QO’L TO’PI) O.A.Sobirov, B.Barakayev,M.Ibragimov. Ushbu dastur jismoniy tarbiya darslarida sport va harakatli o’yinlarni kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari, turkumlari, tasnifl, o’yinlarning tahlili, ularni tashkil qilish va o’tkazish metodlari, uning estetik jixatlari, uyinlar orkali soglom turmush tarzini tagib toptirish haqida maMumot berish, talabalami quvnoq startlar, estafetali o’yinlar va turli sanalarga bag’ishlangan musobaqalar o’tkazish, sport o’yinlarini tashkil qilish, sport o’yinlari texnikasi va taktikasi bilan tanishtirish, ularni sport o’yinlari va musobaqalar o’tkazish, hakamlik qilishga oid amaliy ko’nikma va malakalar bilan qurollantirishdan iborat. Yuklash
53 JISMONIY MADANIYAT SOTSIALOGIYASI Z.B.Boltayev Sotsiologiya fanining vujudga kelishida ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar. Inson yoki guruh oldida turgan vazifalar qanchalik murakkab va yuksak bo‘lmasini, ularning barchasi insoniy munosabatlar harakteriga, odamlarning birgalikda yashashga bo‘lgan ko‘nikma va qobiliyatlariga, ular o‘rtasida umumiy qadriyatlarning mavjudligiga, axloq me’yorlariga, bugungi dunyoda ko‘payib borayotgan nizoli vaziyatlarni hal qilishda murosali echimlarni topa olishga borib taqaladi. Yuklash
54 VOLEYBOL NAZARIYASI VA USLUBIYATI Z.B.BOLTAYEV So„nggi yillarda mamlakatimizning birinchi Prezidenti, taniqli davlat arbobi I.A.Karimov tomonidan asos solingan va mustaqillik davrida barcha sohalar doirasida erishilgan asrlarga teng o„zgarishlar, misli ko„rilmagan yutuqlar, ulkan islohotlar, bunyodkorlik ishlari ko„lami ayni kunda jahon hamjamiyati, taniqli davlat rahbarlari o„rtasida tan olingan yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning faol tashabbusi va uning bevosita rahnamoligida yanada jadal shiddatda kengaytirilmoqda, xalqimiz farovonligi, tinchlik-osoyishtaligi va Vatanimiz ravnaqi uchun xizmat qilmoqda. Yuklash
55 TANLANGAN SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI V.Babkin, B.Barakayev, O.Sobirov, K.M.Umarov, Z.Utayev Yuklash
56 YUNON-RIM KURASm NAZARIYASI VA USLUBIYATI TASTANOV NURJAN ABDIKULOVICH Jismoniy tarbiya va sport hamda sportning barcha turiari insonning sog`ligini saqIash va mustahkamiash uchun muhim vosita bo`lib xizmat qiladi. Insonni tarbiyalash, uning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, salomatligini mustahkamlash, ish qobiliyatini oshirish, sportchilarda zarur bo`igan rnhiy muhitni yaratishning ko`p qirrali jarayonida jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati yuqoridir Yuklash
57 SamBO KURASHI H.M.TOSHXO`JAYEV Oliy ta`lim muassasasida jismoniy tarbiya - yosh mutaxaSSlSnI kompleks tayyorlash shakllaridan biridir. Yuklash
58 BELBOGLIKIJRASH NAZARIYASI VA USLUBIYATI MIRZOQULOV SHAVKATJON AXMADJONOVICH O`zbekiston mustaqillikka erishgan kundan boshlab jismoniy tarbiya va sportning milliy xususiyatlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishga e’tibor yanada kuchaydi. Yuklash
59 KURASH TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI N.A. TASTANOV Jismoniy tarbiya va sport hamda sportning barcha turlari inson- ning sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlash uchun muhim vosita bo‘- lib xizmat qiladi Yuklash
60 KURASHCHILARNI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI Shamshod TAYMURADOV Yurtimizda sportni rivojlantirish muammolarini kompleks tarzda hal ctish, jism onan sogiom , m a’naviy jihatdan yetuk shaxslarni tarbiyalash, sog‘lom turmush tarzi va sportga muhabbat tuyg‘usini singdirish, shuningdek, sport sohasini boshqarishda davlat siyosatini amalga oshirishni muvofiqlashtirish darajasini ko‘tarish, barcha tizimlar faoliyatini qayta ko‘rib chiqishga alohida ahamiyat beril- moqda. Yuklash
61 TURON MILLIY YAKKA KURASHI SHUKUROV RAXIM SALIMOVICH Respublikamiz mustaqillikka erishgan kunidan boshlab, jamiyat har tomonlama o`zgarib bormoqda. Bu o`zgarishlar, kishilardan hayotga o`z oldilariga qo`ygan maqsadlariga erishish uchun yangicha bilim, ko`nikma va mahorat talab qilmoqda Yuklash
62 Баскетбол ва уни ўқитиш методикаси В Рахимов, А Шариповлар Баскетболга ўхшаб кетадиган ўйин туғрисидаги дастлабки маълумотлар ерамиздан аввалги ВИИ асрга оиддир. Мексикадаги ИНКлар қабиласига мансуб бўлган ҳудудлар «ПОК-то-ПОК» деб аталган ўйинни қизиқиб ўйнашган. Ушбу ўйиннинг бутун моҳияти ўйинчиларнинг тўпни ҳалқа ичига туширишдан иборат бўлган. Тўп ўрнида каучукдан тайёрланган шардан фойдаланишиб, уни йерга нисбатан перпендикулар баланд жойда осилган ҳалқага ташлашган Yuklash
63 КУРС ЛЕКЦИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ П.И.Донченко Древние игры с мячом с незапамятных времен занимали особое место в жизни всех народов, населяющих земной шар. В период первобытнообщинного строя игры помогали получить хорошую физическую подготовку в суровых условиях жизни того времени, обусловливались трудовой деятельностью и бытом людей. Yuklash
64 КУРС ЛЕКЦИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ Соколовой Н.Д Yuklash
65 Официальные Правила Баскетбола 2010 Официальные Интерпретации Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, Yuklash
66 BASKETBOL NAZARIYASI VA USLUBIYATI A.A.Pulatov, F.V.Ganiyeva, B.M.Miradilov, D.T.Xusanova, F.A.Pulatov Hugungi kunda jismoniy tarbiya va sport millat genofondini shakllantirish va sog‘lom, barkamol avlodni tarbiyalash vositasi ekanligi isbot talab qilmaydi. Yuklash
67 СПОРТ ВА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР ВА УНИ ЎҚИТИСҲ МЕТОДИКАСИ Д.Душабаев Баскетболга ўхшаб кетадиган ўйин туғрисидаги дастлабки маълумотлар ерамиздан аввалги ВИИ асрга оиддир. Мексикадаги ИНКлар қабиласига мансуб бўлган ҳудудлар «ПОК-то-ПОК» деб аталган ўйинни қизиқиб ўйнашган. Yuklash
68 БАСКЕТБОЛ ВА УНИ ЎҚИТИСҲ МЕТОДИКАСИ РАХИМОВ В.СҲ. Баскетболга ўхшаб кетадиган ўйин туғрисидаги дастлабки маълумотлар ерамиздан аввалги ВИИ асрга оиддир. Мексикадаги ИНКлар қабиласига мансуб бўлган ҳудудлар «ПОК-то-ПОК» деб аталган ўйинни қизиқиб ўйнашган. Yuklash
69 МИНИБАСКЕТБОЛ Маурицио Мандони Yuklash
70 ТРЕНИРОВОЧНИЙ СЕЗОН ДЛЯ ИГРОКОВ, КОТОРЫМ 13-14 ЛЕТ Александр Авакумович Yuklash
71 Gold Medal Volleyball Andy Banachowski, Doug Beal Yuklash
72 В ОЛЕЙБОЛ А.В.Беляева Yuklash
73 11-14 ЁШЛИ БОЛАЛАР ВОЛЕЙБОЛИ С. Pitera, P. Pedata, P. Pasqualoni Болалар 11-14 ёшли даврдан бошлаб руҳий ва морфофункционал жихатдан жадал ўсиши, улғайиши ҳамда турли қобилиятларнинг шаклланиши билан фарқланади. Ушбу ёш даври икки ўзига хос жинсий шаклланиш босқичи билан ажралиб туради: Yuklash
74 СПОРТ УЙИНЛАРИ ВА У К И Т И Ш М Е Т О А И К Д С И Э.ХОЛМИРЗАЕВ Yuklash
75 С П О Р Т И В Н Ы Е И Г Р Ы Т А.А ПУЛАТОВ Yuklash
76 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ВТОРЫХ ПЕРЕДАЧ Романенко В.О. Yuklash
77 ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР ТАЛЪАТ УСМОНХЎЖАЕВ, АСҚАР ТОЛИПЖОНОВ, ҲАМИДУЛЛА МЕЛИЕВ, НУРБЕК ХОТАМОВ Соғлом авлодни камолга етказиш ва тарбиялаш- нинг Т}фли йўл-йўриқлари, ўзига хос усуллари мав- жуд. Yuklash
78 Volleyball ROBERT B. GARDNER, Publisher Yuklash
79 VOLEYBOL NAZARIYASI VA USLUBIYATI Z.B. BOLTAYEV Yuklash
80 SPORT PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISH (VOLEYBOL) A.A. PULATOV, M.A. QDIROVA Yurtimizning mustaqil taraqqiyoti davrida erishilgan eng noyob kashfiyotlardan biri — bu 0 ‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A. Karimov tashabbusi va bevosita rahbarligi ostida ishlab chiqilgan, bugungi kunda o‘zining mazmundor hayotiy aksini topib kelayotgan «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»dir. Yuklash
81 A Guide To Volleyball Basics by Jim Paglia Yuklash
82 L.R. AYRAPETYANTS, A.А. PULATOV V O L E Y B O L Yurtimizning mustaqil taraqqiyoti davrida erishilgan eng noyob kashfiyotlardan biri O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning tashabbusi va uning bevosita rahbarligi ostida ishlab chiqilgan hamda bugungi kunda o‘zining mazmundor hayotiy aksini topib kelayotgan «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»dir. Aynan ushbu dastur tufayli mamlakatimizda faoliyat ko‘rsatib kelayotgan ta’lim tizimi ko‘p bosqichli va uzluksiz ta’lim maktabiga aylandi. Yuklash
83 Voleybol o’yini texnikasiga o’rgatishda maxsus mashqlardan foydalanish A.R.KAZAKOV, A.QAZAQBAEV, B.A. KAZAKOV Sportchilarni musobaqalarda ishtirok etish faoliyati ularni ma’lum sport turiga xos bo‘lgan harakat malakalarini maromiga yetkazib bajarishlarini taqozo etadi. Harakat malakasini mahorat bilan ijro etish, musobaqalarda g‘alaba qozonish – bu ko‘p yillik sport trenirovkasi evaziga namoyon bo‘lishi mumkin. Harakat malakalarini ijro etish texnikasi qanchalik takomillashgan bo‘lsa, musobaqada g‘alabaga erishish imkoniyati shunchalik yuqori bo‘ladi. Yuklash
84 В О Л Е Й Б О Л назарияси ва услубияти бўйича маърузалар тўплами Нуримов Р.И. Мустақил Ўзбекистоннинг равнақ топиши, уни иқтисодий ва ижтимоий томондан буюк давлат даражасига кўтарилиши ёш авлоду, меҳнаткаш фуқароларнинг нафақат ақл-идроки, билими ва малакаси, балки уларнинг саломатлигига, жисмоний баркамоллигига ҳам бевосита боғлиқдир. Yuklash
85 125 та техник ва тактик машқлар Human Kinetics - 2012 Тренернинг фаолиати инмага боғлиқ? Бу саволга қисқа жавоб – истеъдодли ўйинчиларни тайёрлашга қаратилади. Нима учун айрим тренерлар тасарруфида доимо истеъдодли ўйинчилар мавжуд бўлади? Улар қаерда машғулот ўтказмасин, шуғулланувчилар жинсидан қатъий назар маҳоратли ўйинчиларга эга бўлади. Yuklash
86 СПОРТ ИНШОАТИ Х.Солиев Ўзбекистон Республикасининг мустақилликка эришган йиллар ичида Республикамиз вилоятларидан, олий ва ўрта маҳсус таълим тизимида умумтаълим мактабларда ва мактабдан ташқари муассасаларида янгидан-янги, гўзал, кўркам спорт иншоатлари қуриш ишлари амалга оширилди. Yuklash
87 ҲАКАМЛИКНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ Солиев Х. Баскетбол ўйини майдони ва унинг ўлчовлари: Олимпиада турнирлари ва Жаҳон биринчилиги ўйинлари учун майдон ўлчовлари узунлиги 28 м х 15 м бўлиши ва улар чегараланган чизиқнинг ички томонидан ўлчаниши керак. Yuklash
88 Спортивные игры Техника, тактика, методика обучения А.А ПУЛАТОВ Yuklash
89 500 ^АРАКАТЛИ УЙИНЛАР Т.С.УСМОНХУЖАЕВ, П.А.УСМОНОВ, 5Ç А .МЕЛ ИЕВ, Ш.ШОФАЙЗИЕВ Соглом авлодни камолга етказиш ва тарбиялашнинг турли йул-йурщлари, узига хос усуллари мавжуд. Айникса, болаларнинг буш вактини тугри ташкил килиш, бадан тарбияси ва спорт билан шугуллантириш, турли миллим ^аракатли уйинларни ургатиш ота-она ва мураббий олдидаги му^им вазифа хисобланади. Yuklash
90 СПОРТ ВА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ (ҚЎЛ ТЎПИ ЎЙИНИ ТЕХНИКАСИ ВА ТАКТИКАСИ) Р. АЗИЗОВА Қўл тўпи ўйини барча спорт турлари каби ўз тарихига эга. Биринчи бўлиб Даниянинг Ордруп шаҳридаги қизлар гимназияси ўқитувчиси Хольгер Нильсон ўзи ўтаётган дарсларига hand-boll (hand – қўл, boll- тўп) ўйинини киритган. Бу ўйинда кичик майдонда 7 кишидан иборат 2 жамоа тўпни бир-бирларига узатиб, рақиб дарвозасини ишғол қилишган. Шундай қилиб, 1898 йилда қўл тўпи ўйини кашф этилган. Yuklash
91 Basic Handball Methods Januzs Yuklash
92 GANDBOL NAZARIYASI VA USLUBIYATI SH.K. PAVLOV, O.X. ABDALIMOV, Z.YE. YUSUPOVA Jisinoniy tarbiya va sport bilan ommaviy ravishda shug‘ullanish o`quvchi yoshlarning kundalik ehtiyojiga aylanrnog‘i zarur, shu bilan birgu, u o‘quvchi yoshlarni har tomonlama rivojlantirishda, sog‘lom Immush tarzini shakllantirishda, ulami barkamol inson bo‘lib yctisliishiga, qonunbuzarlik va boshqa salbiy illatlardan xalos etishda asosiy omil boiib xizmat qiladi Yuklash
93 ГА Н Д Б О Л С.В. Азизов Возникновение игры в гандбол имеет богатое историческое прошлое. Еще в древности существовали игры с мячом, в которых присутствовали элементы современного гандбола. В 1892 году в Чехословакии была изобретена игра с мячом, которую назвали «Чешска хазена». В 1898 году преподаватель женской гимназии Хольгер Нильсен в датском городе Ордрум ввел на своих уроках игру под названием «Хаандбольд», в которой на небольшом поле соревновались команды из 7 человек, передавая мяч друг другу и, стремясь забросить его в ворота Yuklash
94 ГАНДБОЛ Ж. АКРАМОВ Учебная дисциплина «Гандбол», как и любая другая, имеет свою историю, теорию и методику. Поэтому, предметом этой дис- циплины является изучение теории и методики гандбола, имеющее ряд общих положений и закономерностей, распространяющихся и на другие дисциплины, а также сугубо специфические особенности, присущие только гандболу. Yuklash
95 МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ГАНДБОЛЕ В. Н. Соколов Основными задачами при проведении занятий по гандболу яв¬ляются: формирование специальных двигательных навыков и уме¬ний, необходимых для овладения технико-тактическими приемами игры; всестороннее гармоническое и физическое развитие занимающихся; овладение методикой обучения основным технико-тактическим приемам игры. Yuklash
96 QO’L TO’PI (GANDBOL) VA UNI O’QITISh USLUBIYaTI R.A.QOSIMOVA, U.S.DO’SANOV O’zbekistonning mustaqilligi va istiqboli yo’lidagi barcha islohotlar negizidagi tashkiliy, madaniy, sog’liqni saqlash, ta’lim-tarbiya, sport va boshqa shu kabi muhim tadbirlar bugungi kunning asosiy vazifalariga aylanmoqda. Yuklash
97 SPORT PEDAGOGIK MAHORATINIOSHIRISH ( S. USMANXODJAYEY, D.X. UMAROV O`zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishilganligi munosabati bilan jamiyatimizda yuz berayotgan tub ijtimoiy- siyosiy va ma’naviy o‘zgarishlar insonning barcha shaxsiy ehtiyojlari, taiablari va manfaatlarini birinchi o‘ringa ko‘tarish, ayniqsa o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy, axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalashni taqozo etmoqda. Yuklash
98 YOSH QO’L TO’PICHILARNI TAYYORLASH USULIYOTI IBRAGIMOV ALISHER KARAMATOVICH Yosh avlodni jismonan sog’lom, aqlan yetuk bo’lib o’sishlarida jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati kattadir. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga bo’lgan e’tibor davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan Yuklash
99 G A N D B O L (Musobaqa qoidalari, ularni tashkil etish va o’tkazish tizimi) Pavlov Sh.K. – dosent, milliy toifadagi hakam. Abdalimov O.X. p.f.n. xalqaro toifadagi hakam Yusupova Z.E O’yin maydoni (1-rasm) uzunligi 40 metr, eni 20 metrli to’rt burchakdan iborat bo’lib, o’z ichiga ikki darvoza maydoni (qoida 1.4. va 6) oladi. Maydonni belgilovchi bo’ylama chiziq, yon chiziq, ko’ndalang chiziq, yuza chiziq deb ataladi. Yuklash
100 СПОРТ ЎЙИНЛАРИ ВА УҚИТИШ МЕТОДИКАСИ Э. ХОЛМИРЗАЕВ Фарзандларимизни соглом устириш хам маышвий, хам жисмоний нуктаи назардан хавас киладиган баркамол авлодни устириш, ёшларимизни спорт оркали "парвоз" цилишига эришиш, болалар спортининг ривожи Ватанга садокат уйготиши еа келажакка ишонч тугдириши керак. Yuklash
101 СПОРТ ВА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ (ҚЎЛ ТЎПИ ЎЙИНИ ТЕХНИКАСИ ВА ТАКТИКАСИ) Р. АЗИЗОВА Замонавий қўл тўпи ўйининда ўзаро рақобатнинг кескинлашуви ва натижаларнинг узлуксиз ўсиб бориши катта имкониятларга эга бўлган ёш истеъдодли ҳамда рақобатбардош қўл тўпи ўйинчиларини тайёрлаш муаммоси муқобил ва самарали педагогик технологияларни ишлаб чиқиш заруриятини кучайтирмоқда. Yuklash
102 FUTBOLCHILARNI YILLIK SIKLDA TAYYORLASHNI REJALASHTIRISH ISEYEV Sh.T. Yuklash
103 SUZISH VA UNI 0 ‘QITISH METODIKASI M.J.Abdullayev, F.A.Tashpulatov O‘zbekistonnmg obro‘-e’tibori va sport salohiyati yanada oshayotgani, respublikamiz hududlarida jahon andozalariga mos muhtasham sport inshootlari barpo etilayotgani, o`quvchi: va talaba yoshlar o‘rtasida uch bosqichdan iborat «Umid nihollari», «Barkamol avlod» va «Universiada» sport o‘yinlari ommaiashib borayotgani, ayniqsa, e’tiborlidir. Yuklash
104 SUZISH NAZARIYASI VA USLUBIYATI Korbut V.M., Islamov I.S “0 ‘zbekistonning mustaqilligini o`zgaruvchan bozor sharoitida mehnat qilishga qodir bo‘lgan o‘mimizning yuqori malakali xodimlarimiz korpusisiz tasawur etib bo‘lmaydi, shuning uchun kadrlaming nafaqat umumiy ta’limi va tarbiyasi, balki yana kasbiy yo`nalishtirishini, tayyorlanishi, qayta tayyorlanishi va malakasini oshirishni o‘z ichiga oladigan yagona, uzluksiz milliy ta’lim tizi- mini yaratish vazifasi qo‘yilyapti. Yuklash
105 SUZISH NAZARIYASI VA USLUBIYATI MUTAXASSISLIGI B.U. Badalova O zbekiston Respublikasi o z mustaqilligini ilk yillaridanoq sog lom avlod tarbiyalashni ustuvor vazifalaridan deb belgiladi. Hozirda ayniqsa, bolalarni go’daklikdan boshlab yalpisiga va mustaqil jismoniy mashg’ulotlarga keng jalb qilish, chiniqtirish, xususan, sog’lom, baquvvat, chidamli, chaqqon bo’lib o’sishlariga jiddiy e’tibor berish juda zarur. Yuklash
106 SUZISH VA UNI O‘QITISH M?TODIKASI R.A. QOSIMOVA, B.T. HAYDAROV, U.S. DUSANOV R?spublikamiz mustaqillikka erishgandan buyon barcha soha- larda yangilanish va rivojlanish jarayoni k?ng quloch yozmoqda Yuklash
107 SUZISh VA UNI O’QITISh MЕTODIKASI dotsеnt Soliеv X. Suzish insonni jismoniy tarbiyalash jarayonini bir turi bo`lib-organizmni chiniqtirishda xamda sog`lomlashtirishda uning ahamiyati katta. Suzish jarayonida inson organizmining barcha mushaklari ishlaydi. Odam gavdasi bir butun holatda o`zaro-aloqada mutanosib rivojlanib boradi. Yuklash
108 SUZISH VA UNI O`QITISH USLUBLARI N. G`oziyev, N. Abdullayev, N. Azizov Respublikamizda barcha sohalarni yangilash, rivojlantirish izlanishlar jarayoni faollik bilan amalga oshirib borilmoqda, bu yo`lda jismoniy tarbiya va sport ilmiga katta ahamiyat berilmoqda Yuklash
109 YAKKAKURASH, KOORDINATSION VA SIKLIK SPORT TURLARI (SUZISH) I.S. ISLAMOV, R.R. SALIMGAREYEVA “0 ‘zbekistonning mustaqilligini o‘zgaruvchan bozor sharoitida mehnat qilishga qodir boigan yuqori malakali xodimlarimiz korpusisiz tasavvur etib bolmaydi, shuning uchun kadrlarning nafaqat umumiy ta’limi va tarbiyasi, balki yana kasbiy yo‘naltirilishini, tayyorlanishi, qayta tayyorlanishi va malakasini oshirishni o‘z ichiga oladigan yagona, uziuksiz milliy ta’lim tizimini yaratish vazifasi qo‘yilyapti. Yuklash
110 YOSH SUZUVCHILARNING TAYYORGARLIK BOSQICHLARIDAGI MASHULOT YUKLAMALARINI REJ ALASHTIRISH A.G`.SODIQOV Suzish eng ommabop va jadal sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Bu suzish mashqlarining inson organizmiga, ayniqsa, o‘sib kelayotgan yosh avlod organizmiga nisbatan butkul sog‘ lomlashtiruvchi va umum rivojlantiruvchi ahamiyati bilan belgilanadi. Yuklash
111 F U T B O L DUSHABAEV DILSHODBEK SHAVKATBEKOVICH Mamlakatimiz prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmoni, Vazirlar Maxkamasining “Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori hamda Respublika fanlar akademiyasining 65 yilligi haqidagi qarori va boshqa me’yoriy hujjatlar O‘zbekistonda ilm-fanni, shy jumladan sportni respublikamizda rivojlantirish fikrlari muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Yuklash
112 FUTBOL NAZARIYASIVA USLUBIYATI R.I.Nurimovning Bugungi kunda "Futbol nazariyasi va uslubiyati" darsligini yaratish zaruriyati tug’ildi va unda 0 ’zbeksiton Respublikasining mustaqilligi yillarida qo’lga kiritilgan hozirgi zamon ilmiy tadqiqotlariga doir maMumotlar o’z aksini topdi. Yuklash
113 FUTBOLCHILARNI YILLIK SIKLDA TAYYORLASHNI REJALASHTIRISH ISEYEVSHAMIL TAGIROVICH Futbol - 0 ‘zbekiston madaniy hayotining tarkibiy qismi hisoblanadi. Mamlakatimiz hukumati va shaxsan muhtaram Prezidentimiz I.A. Karimov tomonidan mamlakatimizda futbolning rivojlanishiga alohida diqqat-e’tibor berilishi qayd qilinadi. Bu holat bevosita so’nggi yillarda 0 ‘zbekiston Respublikasi Hukumatining futbolni kelgusida rivojlantirish haqidagi qabul qilgan ettita qarori orqali o’z tasdig’ini topgan. Yuklash
114 FUTBOL NAZARIYASIVA USLUBIYATI R.I.Nurimovning Bugungi kunda "Futbol nazariyasi va uslubiyati" darsligini yaratish zaruriyati tug’ildi va unda 0 ’zbeksiton Respublikasining mustaqilligi yillarida qo’lga kiritilgan hozirgi zamon ilmiy tadqiqotlariga doir maMumotlar o’z aksini topdi. Yuklash
115 SPORT PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISH (FUTBOL) N.M. Yusupov, A.T.Shermuhamedov, A.A. Artiqov, O.Yo. Bektorov Vatanimiz ravnaqi va xalqimiz farovonlgini ta`minlashning mu- him sharti bo‘lgan har tomonlama sog‘lom va barkamol avlodni shakllantirish, jismoniy tarbiya va sportni keng targ‘ib etish, xalqning manfaati uchun kurasha oladigan insonlami tarbiyalash, voyaga yetkazishda sportning o‘mi va ahamiyatining kattaligini e`tirof etish lozim. Yuklash
116 SPORT VA MILLIY 0 ’YINLAR (FUTBOL) Nurimov R.I., Abidov Sh.U Nurimov Z.R., Davletmuratov S.R. Futbol inson organizmiga har tomonlama ta’sir ko’rsatuvchi jismoniy va ruhiy funktsional takomillashuv vositasi sifatida mamlakat aholisining barcha qatlamlari, ayniqsa o’quvchi yoshlar orasida juda ommalashgan sport turi hisoblanadi. Shurung uchun bu sport turi o’quv reja va ko’p bosqichli musobaqalar dasturiga kiritilgan. Yuklash
117 ФУТБОЛ Р.А. Акрамовнинг Мустақил Ўзбекистон 15 ёшда. Бу ўтган давр мобайнида футболчилар ва тренерларнинг бир неча авлоди алмашди. Терма жамоалар турли миқёсдаги халқаро мусобақаларда иштирок этиб, муайян ютуқларга эришдилар. Мамлакатнинг ички чемпионати ҳар йили мунтазам равишда ўтказиб турилади. Болалар ва ўсмирлар учун мини футбол бўйича кўпгина мусобақалар ташкил этилмоқда. Yuklash
118 ФУТБОЛ ЎЙИНИ ТЕХНИКАСИ ВА ТАКТИКАСИ Мирзамаҳмудов Ш.С. Футбол кенг халқ оммасини жисмоний ривожланиши ва унинг саломатлигини мустаҳкамлашда энг асосий воситаларидан биридир. Футбол - атлетик ўйин. У тезкорлик, чаққонлик, чидамлилик, кучлилик ва сакровчанликни ривожланишига ёрдам беради. Yuklash
119 ФУТБОЛ Р.А. Акрамовнинг Мустақил Ўзбекистон 15 ёшда. Бу ўтган давр мобайнида футболчилар ва тренерларнинг бир неча авлоди алмашди. Терма жамоалар турли миқёсдаги халқаро мусобақаларда иштирок этиб, муайян ютуқларга эришдилар. Мамлакатнинг ички чемпионати ҳар йили мунтазам равишда ўтказиб турилади. Yuklash
120 ҲАКАМЛИКНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ Солиев Х. Баскетбол ўйини майдони ва унинг ўлчовлари: Олимпиада турнирлари ва Жаҳон биринчилиги ўйинлари учун майдон ўлчовлари узунлиги 28 м х 15 м бўлиши ва улар чегараланган чизиқнинг ички томонидан ўлчаниши керак. Yuklash
121 Distancionnoe_chertezhno-grafiche Bolshakov_V.P Yuklash
122 ЧЕРЧЕНИЕ Н.А.Гордеенко Yuklash
123 ЧЕРЧЕНИЕ Т.Б.Кучукова Yuklash
124 Kartochki-zadaniya_po_cherc Stepakova_V.V. Yuklash
125 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ В.А. Антипов В любой отрасли промышленности для изготовления отдельных деталей и составных частей машин создаются их геометрические (идеальные) образы, которые называются чертежами. Под чертежами понимают плоское изображение идеальных геометрических очертаний и размеров технического объекта, выполненного таким образом, чтобы можно было представить его объёмные формы Yuklash
126 Черчение С. К. Боголюбов Yuklash
127 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ А.Ю. Дёмин Если заглянуть в историю, то можно проследить, как с момента появления первых ЭВМ люди стремятся разнообразить способы общения человека и машины, приблизившись к уровню общения человека с человеком. Yuklash
128 СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ Ю.О.ПОЛЕЖАЕВА Yuklash
129 komp`uternaya_grafika Рыжков, И. Б Yuklash
130 Технология (основы черчения Галушко В.В. Методические указания «Технология (основы черчения)» предназначены для практических занятий по черчению и обучения основным лексико - грамматическим моделям и конструкциям языка черчения на начальном этапе обучения Yuklash
131 КАМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА Д.Ф.МИРОНОВ Yuklash
132 Занимательное черчение Воротников И.А. Yuklash
133 ОСНОВЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ В ЧЕРЧЕНИИ И.А. РОЙТМАН, В.И. КУЗЬМЕНКО Одним из важнейших факторов научно-технического прогресса, способ- ствующих скорейшему совершенствованию общественного производства и росту его эффективности, является проблема повышения уровня подго- товки специалистов. Yuklash
134 ]_Distancionnoe_chertezhno-grafiche(BookFi) [Bolshakov_V.P. Yuklash
135 [Gordeenko_N.A.,_Stepakova_V.V.]_CHerchenie. Gordeenko_N.A.,_Stepakova_V.V. Yuklash
136 MUXAHANDISLIK GEODEZIYA VA TOPOGRAFIK CHIZMACHILIK T.Karabaeva, E.Berdiboev Topografik kartalarni mamlakatimiz xududini o„ganish, xalq xujaligining turli tarmoqlariga oid xilma-xil ilmiy va amaliy masalalarini echish xamda mamlakatimiz mudofa qobilyatini oshirish maqsadlarida foydalaniladi Yuklash
137 Chizma geometriya Valiyev A. Hozirgi kunda fan va texnika yuksak taraqqiy etib bormoqda. Shunday shiddatkor zamonda bizning yoshlarimiz dunyo talablariga javob bera oladigan darajadagi bilim, ko‘nikma, malakaga ega bo‘lishi va ijodkorlik xususiyatlarini o‘zida shakllantirishi lozim Yuklash
138 C H I Z M A G E O M E T R I Y A II QISM Rixsiboyev T Buyum va narsalarni tekislikda tasvirlash qadim zamonlardan beri kishilarning e’tiborini jalb qilib kelgan. Arxiv hujjatlarini va arxelogik qazilmalar me’morchilik va muxandislik grafikasi XV asrdayoq O‘rta Osiyoda mavjud bo‘lganligi to‘g‘risida guvohlik beradi. Yuklash
139 Qalam tasvir Bahrom Tojiev Yuklash
140 RANGTASVIR TEXNlKASI VA AS HYOLAR TEXNOLOGIYASI G` .A. ARTIQOV Rangtasvir texnikasi va ashyolar texnologiyasi fanining aso- siy bilimlarini egallashda, keJajakda yetuk mutaxassis bo`lib yetishishda, kasb mutaxassisligjga doir nozik sir-asrorlarni bilib olishda hamda rangtasvirning texnik va texnologik jarayonini mukammal tushunib yetish, materiallarning o`ziga xos xusu- siyatlarini aniqlab, uni amalda qo`llash, ushbu fanni o`zlashti- rishda qo`llanayotgan materiallarni o`z o`rnida ishlata bilish va qay darajada ahamiyatliligini anglash, asar yaratilishi jarayonida bunga e` tibor berish hamda o`z o` rnida chora- tadbirini topish va ijro etish mutaxassisning asosiy maqsadi hisoblanadi. Yuklash
141 TASVIRIY SAN`AT VA BADIIY MEHNAT· DARSLARI R. HASANOV, H. EGAMOV Tasviriy san`at va badiiy mehnat o`quvchilarni estetik · ruhda tarbiyalashga xizmat qilib, ularning g`oyaviy-siyosiy, aqliy, axloqiy va mehnat tarbiyasini amalga oshirishda g`oyat katta ahamiyatga egadir. Yuklash
142 DASTGOHLI RANGTASVIRDA KOMPOZITSIY A ASOSLARI Sobirjon Raxmetov Kompozitsiya so`zi lotincha bo`lib, yaxlit tuzish, uzviy bog`liqlik singari ma`nolarni anglatadi. Mazmuni, xususiyati va mo`ljallangan rejasi ularga asoslangan badiiy asar tuzilmasining qabul qilinishini ko`p jihatdan aniqlab beradi. Yuklash
143 САЙЛАНМА МУҲАММАД ЮСУФ Yuklash
144 МАКТАБДА ТАСВИРИЙ С А Н Ъ А Т Н И М Е Т О Д И К А С И Рах и м Х а с а н о в Yuklash
145 TASVIRIY SAN`AТ O`QITISH METODIKASI S.F .ABDlRASILOV Ushbu darslik boshlang`ich ta`lim va tarbiyaviy ish bakalavr ta`lim YO`nalishi bo`yicha ta`lim olayotgan talabalar uchun mo`ljal 1 angan bo`lib, bugungi kun talablarini hisobga olib tuzildi. Yuklash
146 Т А С В Р И Й С А Н Ъ А Т А С О С Л А Р И Р А Х И М Х А С А Н О В Yuklash
147 TOPOGRAFIK CHIZMACHILIK Sh. Murodov, R.Ismatullayev, N. Toshimov, B. Siddiqov Topografiya yer sirtining o‘ziga xos xususiyatlarini, uni tekislikda plan va xaritalar ko‘rinishida to‘g‘ri tasvirlashni hamda topografiya bilan bog‘liq bo‘lgan grafik masalalami o‘rganadi. Yuklash
148 BIRINCHI TIBBIY YORDAM ASOSLARI VA VALEOLOGIYA I.E.TO`RAYEV Yuklash
149 АМАЛИИ САНЪАТ К .Ғ У Л О М О В Ҳозирги кунда Республикам.пда таълим-таройяни жахон стандартлари талаб даражасида бўлиши алохмд;» ахамият касб этади. Yuklash
150 RANGTASVIR TEXNlKASI VA AS HYOLAR TEXNOLOGIYASI G` .A. ARTIQOV Asarning uzoq muddat saqlanishi, tashqi muhit injiqIikla- riga va turli o`zgarishlarga chidamliligi va bu holatlarni aniqlab oldini olishda ushbu fanning o`rni va ahamiyati beqiyosdir. Rangtasvir asarlarining yaratilishida qadimdan qo`llanilgan bo`yoqlar tarkibiga moddalar, ya`ni pigmentlar, yelimlar , moylar, loklar, mo`yqalamlar , tag asoslar, ularning yuzasiga berilgan gruntlar kiradi. Yuklash
151 Tasviriy san`at va chizmachilik A.Sultanova Qurilishda ishlatiladigan materiallar qurilish konstruktsiyalariga qarap tanlab, bunda konstruktsiyalarning har turli sharoitlarda ishlashi, fizik va ximiyaviy chidamliligi hisobga olishini kerak, shuningdek, bunday konstruktsiyalarining er silkinishiga qarshi chidamliligida hisobga olinadi Yuklash
152 ARXITEKTURA VA SHAHARSOZLIK TARIXI M.X.MIRYUSUPOVA Yuklash
153 ARXITEKTURA YODGORLIKLARINI TA`MIRLASH Zohidov.p Yuklash
154 АРХИТЕКТУРА ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ Б.В.Ниғмонов, К.Ғ.Маликов, Р. Жабборов Мазкур методик қўлланма Олий ўқув юртлари 5110800- «Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси» бакалавриат йўналиши дастурларидан ўрин олган «Архитектура элементларини лойихалаш» фанлари бўйича архитектуранинг келиб чиқиши, лойиҳалаш қонуниятлари, тақлидий ишлар (имитация) намуналари амалий тасвирлар орқали кўрсатилиб, вазифалар вариантлари берилиб, ҳамда арҳитектура элеменлар атамаларнинг тасвирли луғатлари келтирилган. Қўлланма педагогик олий ўқув юртлари ва касб хунар коллежлари талабаларига ҳамда маҳсус шуғилланувчиларнинг мустақил тайѐрланишлари учун мўлжалланган Yuklash
155 ARXITEKTURAVIY KOMPOZITSIYA ASOSLARI X. P0‘LATOV, P. ZOHIDOV, D. NOSIROVA, M. MIRYUSUPOVA, SH. NURMUHAMEDOVA Arxitekturaviy kompozitsiya fani bo‘lajak mutaxasisning badiiy-fa - :oviy mushohadasini kengaytiradi, kasbiy mahoratini oshiradi. Mo- hiyati jihatidan arxitekturaviy loyihalashning asosidir. Yuklash
156 BINO VA INSHOOTLAR KONSTRUKSIYASI HISOBI ASOSLARI Asatov N.A., Erboyev Sh.O., Aliyev M.R. Qurilish konstruksiyalari - har qanday bino va sun`iy inshootlarni qurish, turar- joy binolari, jamoat, sanoat va qishloq xo`jalik binolari, ko`priklar, katta hajmli imoratlar, quvurlar va inshootlarning asosi hisoblanadi. Bino va inshootni qurish uchun sarflangan xarajatlarning asosiy qismi konstruksiyalarga to`g`ri keladi. Yuklash
157 Boshlang’ich sinf tasviriy san’at fani o’qituvchilari uchun mavzular bo’yicha tavsiyalar I.Yuldashev, B.Qurbonova Mamlakatimizda kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq, islohatlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Mazkur strategik maqsadga erishishning demokratik davlat fuqarolik jamiyati shakllantirishining asosi bo’lib kelmoqda. Yuklash
158 BOY BO`LISH O`NTA SIRI ADAM JEKSON Biz oltmish besh yoshga yetganimizda to`qson foizdan ko`pimiz yo hech vaqoga yaramaydigan yoxud barbod bo`lib tugagandek ko`rihamiz. Sakkiz foiz erkaklar va ikki foiz ayollarnigina moliyaviy jihatdan mustaqil deb atash mumkin bo`lgani holda faqat bir foizgina aholini boy desa bo`ladi Yuklash
159 QALAMTASVIR BOTIR BOYMETOV Qalamtasvir - barcha tasviriy san’at turlarining asosi hisoblanadi. Rassom tasviriy san’at tunning qaysi birida ijod qilishidan qat’iy nazar, qalamtasvirga asoslanadi Yuklash
160 RANGSHUNOSLIK S . S. BULATOV Qora kvadrat» asariga ramziy ma’noda o‘xshatsa bo‘ladi. Zero, «kvadrat» — lining adabiy yaratilganligini, to‘rt tom oni — cheksizlik timsolini anglatsa, «qora rang» esa mavhumlik dunyo sir-sinoatining barchasini anglab bo‘lmas sir ekanligidan dalolat beradi. Yuklash
161 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ А.Ю. Дёмин Если заглянуть в историю, то можно проследить, как с момента появления первых ЭВМ люди стремятся разнообразить способы общения человека и машины, приблизившись к уровню общения человека с человеком. Yuklash
162 ЧЕРЧЕНИЕ и персп Унежева З.С., Yuklash
163 ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА С. А. СОЛОВЬЕВ, Г В. БЕЛАНЖЕ, А. К ШУЛЬГА Цель учебника — изучение теоретических основ методов прое­ цирования пространственных фигур на плоскость, обучение прак­ тическим приемам построения чертежей различных деталей и объектов по законам и правилам параллельного проецирования и линейной перспективы. Yuklash
164 CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI S.S.Saydaliyev Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan chizmalarni tuzish va o‗qishga imkon beradigan bilim va malakalar orttirish, shuningdek, fazoviy tasavvurni rivojlgntirish uchun zarurdir Yuklash
165 CHIZMA GEOMETRIYA В. В. QULNAZAROV Respublikamizda xalq xo‘jaligini rivojlantirish, fan-texnika, kompyuter texnologiyasi va xalqaro «INTERNET» axborot tizimini yanada yuksaltirish maqsadida ta’lim tizimini tubdan isloh qilish masalasi qo`yildi. Yuklash
166 CHIZMA GEOMETRIYA SH. MURODOV, L. HAKIMOV, A. XOLMURZAYEV 0 ‘zbekiston Respublikasi oliy ta’Iim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da belgilangan talablar asosida fanlar bo‘yicha davlat ta’Iim standartlari va namunaviy dasturlarga mos zamonaviy darslik va o‘quv qo‘IlanmaIaii yaratish va shu asosda talabalarga chuqur nazariy bilimlar berib, ulami yetuk mutaxassis qilib tayyorlashdir Yuklash
167 CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI S.S.Saydaliyev Ta‘lim tizimida tayyorlanayotgan mutaxassislarga hamda sohalardagi mavjud talabga alohida e‘tibor bergan holda, o‗sib kelayotgan yosh avlodga ta‘lim va tarbiya berishda moddiy-texnik bazani yanada mustahkamlash, undan oqilona va samarali foydalanishni ta‘minlash, davlat standartlari, o‗quv dasturlari va o‗quv- uslubiy adabiyotlarni takomillashtirish, pedagogik, innovatsion, axborot texnologiyalari, xorijiy adabiyotlar bilan mazmunan boyitish bugungi kunning dolzarb muammolaridir. Yuklash
168 CHIZMACHILIK Valiyev A. Yuklash
169 CHIZMACHILIK XalimIov Mohir Karimovich Chizma chizish murakkab jarayon hisoblanadi, chizuvchidan sabr toqat va qunt bilan ishlashni talab qiladi. Chizmaning sifati chizuvchining qo‘l sezgisiga bog‘liq bo‘!ad Yuklash
170 CHIZMACHILIK (CHIZMACHILIK FANIDA KONSTRUKSIYALASH ASOSLARI) IKROMJON RAHMONOV, A’ZAMJON VALIYEV Chizmachilik o‘qitiladigan ko‘plab oliy va o‘rta maxsus kasb- hunar ta’limida chizmachilik fanida loyihalash mavzusiga o‘rin berilmagan. Yuklash
171 CHIZMACHILIK A. ASHIRBOYEV Chizmachiiik aniq texnik fan hisoblanib, insonlarda o‘z vaqtida ish bajarish, ya’ni aniqlik, talabchaniik, hamisha toza- likka rioya qilish hissini tarbiyaiaydi. Har qanday chizma aniq chizishni talab qiiadi. Standart talablariga rioya qilib chizilgan chizma o‘ziga xos san’at hisoblanib, kishilarda estetik zavq uyg‘otadi Yuklash
172 CHIZMACHILIK Sultanov H E Yuklash
173 основы шрифтовой графики П.А.СЕМЧЕНКО Ручное и полиграфическое пись­ мо, которым пользуется человек для передачи и приема информа­ ции, является одним из актуаль­ нейших графических средств языка Yuklash
174 KOMPOZITSIY A ASOSLARI B A D IIY K O M P O Z IT S IY A A S O S L A R I D.A. NAZILOV, I.V. DMITRIYEVA, N.X. XADJIBAYEVA «Kompozitsiya asoslari» fani ijodiy yo‘nalishdagi arxitektura, rassomchilik va dizayn oliy o‘quv yurtlarida fan sifatida o‘tiladi. Toshkent Davlat Texnika universitetining «Dizayn» kafedrasida o‘quv rejasiga binoan «Kompozitsiya asoslari» fani 190 soat hajmida belgilangan. Fanning maqsadi asosan kompozitsiya qonun- qoidalarini, vositalarini puxta egallash va ijodda samarali qo‘llashdan iboratdir. Yuklash
175 DASTGOHLI RAN GTAS VIRD A KOMPOZITSIYA ASOSLARI Sobirjon Raxmetov Mazmuni, xususiyati va mo`ljallangan rejasi ularga asoslangan badiiv asar tuzilmasining qabul qilinishini ko‘p jihatdan aniqlab beradi. Hech bir nafis san’at namunasi, jumladan, me’morchilik va xalq amaliy san’ati ham kompozitsion yechimsiz bo‘lishi mumkin emas. Yuklash
176 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Ж. Л. Наумова. Учебный процесс по начертательной геометрии включает лекции, подго- товку к практическим занятиям, практические занятия, программированный контроль знаний по темам курса, выполнение графических работ (эпюров), консультации, экзамен. Yuklash
177 DIZAYN TARIXI D.D.Zuparova Yuklash
178 DUNYO DINLARI TARIXI Z. ISLOMOV, D. RAHIMJONOV, J. NAJMIDDINOV Din azaldan kishilarni hamisha yaxshilikka, ezgu ishlarga chorlagan. Markaziy Osiyo xalqlari e’tiqod qilib kelgan islom dini ham yuksak insoniy fazilatlarning shakllanishiga xizmat qilgan. Din insoniyatning ruhiy dunyosi bilan chambarchas bog‘liq, ijtimoiy hayotda doimo u bilan birga bo‘lib kelgan Yuklash
179 ИСКУССТВО ХУДОЖНИКА- ОФОРМИТЕЛЯ Е. В. Лебедева, Р. М. Черных В нашей стране постоянно увеличивается число художников- оформителей. Среди них немало и самодеятельных художников. Одна из главных задач их искусства— художественная организа­ ция окружающей нас среды и, следовательно, формирование эстетического вкуса людей. Yuklash
180 ERKIN VA FAROVON, DEMOKRATIK 0 ‘ZBEKISTON DAVLATINI BIRGALIKDA BARPO ETAMIZ Shavkat MIRZIYOYEV 0 ‘zbek.iston Respublikasi Prezidenti lavozintiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo ‘shma majlisidagi nutq Yuklash
181 RANGTASVIR F.Erkabayeva N.Mirsolihova Mamlakatimiz badiiy ufqida har yili yangi-yangi ijodi maftunkor san’atkorlar paydo bo‘lib, ular san’atimizni yanada rivojlantirish va boyitishga hissa qo‘shib kelmoqda. Yuklash
182 СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ Ю.О.ПОЛЕЖАЕВА Yuklash
183 G A N C H K O R L I K S A N ’ A T I SAIDAHBOR BULATOV ASROL MUXTOROV Qadimda odamlar o`z maskanlariga, devor- toshlarga ov jarayonlari, jang-jadallar, bazmlar, tantanali marosimlar suratini chizganlar. Jumladan, Afrosiyob, Varaxsha, Bolaliktepa va boshqa obidalar qoldiqlari shundan dalolat beradi. Islom dini yoyilgach, Yuklash
184 GEOMETRIYA I. Isroilov, Z.Pashayev malda bo‘lgan „Ta’lim to‘g‘risida“gi Qonun va ,,Kadrlar tayyor- lash Milliy dasturi“ uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilishning yangi davrini ochganligi tabiiydir. Yuklash
185 GONE WITH THE WIND Margaret Mitchell Scarlett O’Hara was not beautiful, but men seldom realized it when caught by her charm as the Tarleton twins were. Yuklash
186 JAHON TARIXI U. JO‘RAYEY, R. FARMONOY, SH. ERGASHEV «Yangi tarix» tushunchasi haqida. 0 ‘zbekiston Prezidenti Islom Karimov o‘zining «Yuksak ma’navi- yat — yengilmas kuch» kitobida «0‘z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo‘q», — deb ta’kidlashi bilan birga har bir inson jahon tarixini, uraum- bashariy taraqqiyot yo‘lini chuqur idrok etishi zarurligini ham uqtirganlar. Zero, busiz tarixiy taraqqiyot tajribalaridan zarur saboqlar olib bodmaydi. Yuklash
187 JAHON TARIXI Shuhrat Ergashev, Begzod Xodjayev, Jamshid Abdullayev J ahon tarixining 1991-yildan boshlangan davrida dunyoning ijti- moiy-siyosiy va iqtisodiy tizimida katta o‘zgarishlar yuz berdi. B u davrda jamiyat hayotining barcha jabhalariga kuchli ta’sir ko‘rsatgan omil ilmiy-texnik inqilobning yangi bosqichi – kompyuter-axborot inqi- lobi bo‘ldi. B u inqilob ta’siri ostida rivojlangan mamlakatlarda sivi- lizatsiyaning industrial bosqichidan postindustrial, axborot bosqichiga o‘tish boshlandi. Yuklash
188 Jahon san‘at A.Do’stov. Insoniyat tarixi madaniyati va san’atining rang-barangli,bir nesha ming yillik o’tmishi bilan kishini o’ziga jalb etadi. Uzoq o`tmishdanoq turli diniy qarashlarga turlicha ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda yashagan turli xalqlar o`ziga xos mada-niyat va san’at durdonalarini yaratib bizgacha etkazib qoldirishgan.Jahon san’ati tarixini o’rganar ekanmiz buning yaqqol dalillariga guvoh bolamiz. Yuklash
189 КОМПОЗИЦИЯ ХОЛМАТОВ БОҚИЖОН ҚЎЧҚАРОВИЧ Yuklash
190 KOMPOZITSIYA ASOSLARI D.A. NAZILOV, I.V. DM ITRIYEVA, N.X. XADJIBAYEVA «Kompozitsiya asoslari» fani ijodiy yo`nalishdagi arxitektura. rassomchilik va dizayn oliy o`quv yurtlarida fan sifatida o`tiladi.«Kompozitsiya asoslari» fani ijodiy yo`nalishdagi arxitektura. rassomchilik va dizayn oliy o`quv yurtlarida fan sifatida o`tiladi. Yuklash
191 KOMPOZITSIYA PATXIDDIN SHABARATOV Yuklash
192 KOMPYUTER GRAFIKASI T. RIXSIBOYEV XXI-asr, yangi lexnika va texnologiyalarni kompyuterlar asosida ishlab chiqisli va tashkil qilish asri hisoblanadi. Sliuning uchun barclia sohalar kabi m uhandislik loyihalashda ham kom pyuterlardan foydalanish xozirgi kunning dolzarb muammosi boMib qoldi. Yuklash
193 T. RIXSIBOYEV KOMPYUTER GRAFIKASI T. RIXSIBOYEV Yuklash
194 ARXITEKTURAVIY KOMPOZITSIYA ASOSLARI X. P0‘LATOV, P. ZOHIDOV, D. NOSIROVA, M. MIRYUSUPOVA, SH. NURMUHAMEDOVA Arxitekturaviy kompozitsiya fani bo‘lajak mutaxasisning badiiy-fa - :oviy mushohadasini kengaytiradi, kasbiy mahoratini oshiradi. Mo- hiyati jihatidan arxitekturaviy loyihalashning asosidir Yuklash
195 Ч И З М А Т А С В И Р М У Ҳ А М М А Д И Ё Р Т О Ш М У Р О Д О В «Мустақиллик билан боғлиқ барча ижтимоий - иқтисодий масалалар қаторида инсон, айниқса ёш авлод маънавияти, эркин, озод шахс маърифатига, маданият ва санъатнинг ривожига ало- хдда эътибор берди Yuklash
196 MASHINA DETALLARI R.N.TOJIBOYEV, A.J.JO‘RAYEV, R.X.MAKSUDOV Zamon talabiga javob beradigan yuqori malakali mutaxassislami tayyorlashda umuminjenerlik fanlari orasida «Mashina detallari» fani alohida o‘rin tutadi. Yuklash
197 MASHINASOZLIK CHIZMACHILIGIDAN MA’LUMOTNOMA A. TO‘XTAYEV, Y. ABRAMYAN A. TO‘XTAYEV, Y. ABRAMYAN Yuklash
198 MASHINASOZLIK CHIZIYIACHILICI J.Y.Yodgorov, A.X.Narzullayev Mustaqil Respublikamizda ta’limni isloh qilish munosabati bilan oliy o‘quv yurtlarida 1994 -1995 o‘quv yilidan boshlab bakalavrlami tayyor- lashga kirishildi. Shu munosabat bilan ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv reja va dasturlari tuzildi. Yuklash
199 MASHINASOZLIK CHIZMACHILIGIDAN MA’LUMOTNOMA A. TO‘XTAYEV, Y. ABRAMYAN Mazkur qo‘llanma 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasdiqlagan «Chizma geometriya va muhandislik grafikasi» fanining namunaviy o‘quv dasturiga muvofiq, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» va ta’lim standarti talablarini inobatga ol- gan holda konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimi (ЕСКД) qoida- lari asosida yozildi. Yuklash
200 Дизайн” (архитектура муҳитлари дизайни) З.Э.Матниязов Мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича устувор вазифаларга мувофиқ кадрлар тайёрлашнинг мазмунини тубдан қайта кўриб чиқиш, халқаро стандартлар даражасида олий маълумотли мутахассислар тайёрлашга зарур шарт-шароитлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим ти Yuklash
201 MAXSUS PEDAGOGIKA P.M.PoMatova, L.Sh.Nurmuxamedova, 0 ‘zbekiston Respublikasidagi mustaqillik odimlari tufayli ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta’lim samaradorligiga erishish ustuvor vazifa qilib qo‘yilmoqda. Yuklash
202 ME’MORCHILIK I QISM. ME’MORCHILIK TARIX M.M. VAXITOV, SH.R.MIRZAYEV 0 ‘zbekiston Respublikasi mustaqillik sharofati bilan o`z taraqqiyotining yangi davriga kirdi. Yuklash
203 MAXSUS PEDAGOGIKA P.M.PoMatova, L.Sh.Nurmuxamedova, 0 ‘zbekiston Respublikasidagi mustaqillik odimlari tufayli ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta’lim samaradorligiga erishish ustuvor vazifa qilib qo‘yilmoqda. Yuklash
204 ME’MORCHILIK I QISM. ME’MORCHILIK TARIXI M.M. VAXITOV, SH.R.MIRZAYEV 0 ‘zbekiston Respublikasi mustaqillik sharofati bilan o`z taraqqiyotining yangi davriga kirdi. Xalqimiz o`zining boy tarixiy, madaniy va ma`naviy merosiga ega bo`ldi. Yuklash
205 МИНИАТЮРА П. П. Шабаратов Республикамиз мустақилликка эриш- ган кундан бошлаб бой тарихий, маданий меросимиз кенг кўламда ўрганила бош- ланди. Yuklash
206 Шарк миниатюраси ва адавиёти Е. A. Poliakova, Z.I. Rakhimova Yuklash
207 Д.Ф.МИРАНОВ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В Yuklash
208 ШЕЪРЛАР Муҳаммад ЮСУФ Yuklash
209 MUHANDISLIK GRAFIKASINI 0 ‘QITISH METODIKASI E.IJRO‘ZIYEV, A.O.ASHIRBOYEV Chizmachilik o‘qitish metodikasi bo`yicha hozirgacha Respub- likamizda o‘zbek tilida darslik va qo`llanmalarning nashr qilinmaganligi, 0‘qitish metodikasi, xususan, chizmachilik fanining o‘zida ham so‘ngi yillardagi o’zgarishlaming aks etishiga boMgan zaruriyat darslikni dastlabki rejalashtirilganidan birmuncha boshqacha tayyorlashga sabab boMdi. Bular quyidagilar: Yuklash
210 Музейлар замоыавий Узбекистон мадапияти тизимида А.ЭГАМОВ Yuklash
211 O`ZBEKISTON SAN’ATI TARIXI N. Abdullayev Bugungi O`zbekiston hududi insoniyatning qadimiy manzillaridan hisoblanadi. Jayhun va Sayhun kabi ikki daryo oralig‘ida joylashgan bu hududda qadimshunoslarning fikriga ko`ra million yildan ortiq vaqt mobaynida odam yashab keladi. Yuklash
212 RANGTASVIR .KOMPOZITSIYA ISOXOJAYEVA N Yuklash
213 NAQSHI NIGORALAR NIG`MONOV BAHROM VOSSIQOVICH ERMATOVA AROFAT BAHROMOVNA Ota-bobolarimizning bizga qoldirgan ma`naviy merosi cheksiz. Shulardan biri san`at asarlaridir. Xalq amaliy san`ati asarlari nafaqat bezakdorligi, chiroyli shakllari, qadimiyligi hamda chuqur falsafiy, tarbiyaviy, ruhiy xususiyatlari bilan o‘zining yuksak qiymatiga ega. Farzandlariga yoshlik chogiaridan hunar o‘rgatib kelgan xalqimiz o‘zining an`analaridan, urf-odatlaridan, turli ma`naviy meroslaridan unmnli foydalanib keladi. Yuklash
214 Назарий грамматика Саттаров Мухиддин Саттарович Die Grammatik ist die Lehre vom grammatischen Bau der Sprache. Der grammatische Bau wird auch Grammatik genannt. Unter dem grammatischen Bau der Sprache versteht man die Gesamtheit, das System der Formen einer Sprache. Das Wort “Grammatik” ist griechischer Ursprung - die Kunst zu schreiben. Yuklash
215 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ЧЕРЧЕНИЕ Крамаровская В.И., Романова А.А., Стаселько О.Л. Целями освоения дисциплин «Начертательная геометрия», "Черчение" являются: развитие пространственного воображения; конструктивно-геометрического мышления; способностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе наглядных изображений. Yuklash
216 O`ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH NAZARIYASI VA AMALIYOTI ABDUAHAD MIRZAEV «Haqiqatdan ham demokratiya - faqat nazariya yoki siyosiy jarayongina boiib qolmay, shu bilan birga, xalqning turmush tarzi va uning ruhiyati, an’analari, madaiiiyati, psixologiyasming xususiyatlari haftidir..’ demokratiya jamiyatning qadryatiga, har bir insonning boyligiga aylanmogi kerak. Bu esa bir zumda boiadigan ish emas. Xalqning madaniyatidian joy ololmagan demokratiya turmush tarzining tarkibiy qismi ham boia olmaydi. Bu tayyorgarlik ko‘rish va demokratiya tamoyillarini o‘zlashtirishdan iborat ancha uzoq muddatli jarayondir» . Yuklash
217 O`ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH NAZARIYASI VA AMALIYOTI M .Qirg‘izboev 1991-yil 31-avgustda o‘z davlat mustaqilligini e ’lon qilgan O`zbekiston oldingi totalitar jamiyat - sotsialistik jamiyatdan demokratik jamiyatga o`tish у о Mini tutdi. Yuklash
218 0 ‘ZINGIZ BO‘YANG VA BAJARING H. EGAMOY Ushbu kitobchani varaqlasangiz uning sahifalarida turli n a q s h la r , i`.ullar, raqqosa qizlar, jonivorlar, o ‘y m c h o q I a r n in g chiziqli rasnriarmi ko`rasiz. Yuklash
219 OILA PSIXOLOGIYASI G‘.B. Shoumarov, I. 0. Haydarov, Qadrli o‘quvchilar, aziz yoshlar, qo‘lingizdagi «Oila psixologiyasi» da^ligi oila munosabatlari va masalalariga bag‘ishlanadi. Yuklash
220 RANGTAS VIRD A AKVAREL BILAN ISHLASH TEXNIKASI VA TEXNOLOGIYASI OZOD YUSUPOV Ushbu metodik qoilanma tasviriy san’atning rangtasvir fani o‘qiti!adigan oliy o‘quv yurtlari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar talabalari va o‘qituvchilari hamda yosh havaskor rassom- lar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u akvarelda ishlash texnika va texnologiyasini o‘rganish va o‘rgatish uchun yordam beradi. Yuklash
221 PEDAGOGIK MAHORAT A. XOLIQOV 0 ‘zbekiston Respublikasida o`qituvchi kadrlaming ma’naviy qiyo- fasiga, aqliy salohiyatiga hamda kasbiy mahoratiga nisbatan alohida mas’uliyat yuklangan. Yuklash
222 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ Елена Николаевна Шуранова. При изготовлении деталей происходит удаление части материала при обработке заготовок. В этом случае может возникнуть необходимость выполнить срез или вырез плоскостями геометрических тел, образующих заготовку. Для этого требуется знать построение линии пересечения поверхности плоскостью. Yuklash
223 PERSPEKTIVA A. N. Valiyev Biz tevarak-atrofimizni o‘rab turgan narsalarni ongimizda doimiy saqlab qolish uchun turli usullardan foydalanamiz. Bu usul- lardan eng samaralisi narsalarning tekislikda perspektiv tasvirini yasash hisoblanadi. Chunki narsaning perspektivasini yasashda uning geometrik elementlari har tomonlama tahlil qilinadi hamda shakli to‘liq o`rganiladi va ongli ravishda idrok qilinadi Yuklash
224 NE’MATOVICH PERSPEKTIVA VALIYEV A’ZAMJON Biz tevarak-atrofimizni o‘rab turgan narsalarni ongimizda doimiy saqlab qolish uchun turli usullardan foydalanamiz. Bu usullardan eng samaralisi narsalarning tekislikda perspektiv tasvirini yasash hisoblanadi. Yuklash
225 PLASTIK ANATOMIYA B.B.BOYMETOV Yuklash
226 ПОРТРЕТ КАЛАМТАСВИРИ Ботир Бойметов Тасвирий санъагда инсон бил ан боглик, мавзу асосий урин- пи эгаллай ди. Табиатнинг энг мураккаб ва шу бил ан бир кдторда энг гузал ма^сули булган инсон гавдаси ай шщса, унинг портре- тини тасвирл ашга расомл ар кддим- кддимдан к.ичик.иб келганлар. Yuklash
227 ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ Л. В. Дмитриенко. Методические указания составлены на кафедре «Начертательная геометрия и машинная графика». Yuklash
228 TARIX Q A D IMGI D UNYO A.S. Sag d ullayev, V.A. Kostetskiy 5-sinfda «Tarixdan hikoyalar» bilan tanishgan edingiz. Siz uzoq o‘tmish haqida bilimlar qanday qilib jamlanishini bilib ol- dingiz. 6-sinfda olis-olis zamonlarga sayohatimizni davom ettirib, eng qadimgi davlatlar va xalqlar tarixi, madaniyati va urf-odatlari bilan tanishib chiqamiz Yuklash
229 КАЛАМТАСВИР Б.ТОЖИЕВ Yuklash
230 QALAMTASVIR BOTIR BOYMETOV Yoshlami jahon andozalariga javob beradigan barkamol etib tarbiyalashda tasviriy san’at, xususan, qalamtasvir fani alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o‘z navbatida, oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar o‘quv yurtlarida o‘qitilayotgan maxsus fanlarning chuqur va asosli bo‘lishini taqozo etib, pedagoglar, olimlar va rassomlar zimmasiga yuksak mas’uliyat yuklaydi. Yuklash
231 QALAMTASVIR (RASM) B.BAYMETOY So‘ngi vaqtda barcha ta’lim tizimida bo‘lgani kabi, o‘rta maxsus kasb hunar ta’limida ham ko`pgina ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Yuklash
232 QALAMTASVIR (RASM) B.BAYMETOY Xususan, kasb hunar kollejlarida olib boriladigan mutaxassislik fanlar va yosh dizayner-rassomlami tayyorlash bo‘yicha davlat ta’lim standartlari, yangi o‘quv rejalari, dastur- lari tuzilib chiqiimoqda, o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar va meto­ dik tavsiyalar yaratilmoqda. Yuklash
233 QALAMTASVIR (RASM) B.BAYMETOY Yuklash
234 ҚАЛАМТАСВИР АСОСЛАРИ Ботир Бойметоч Мустақил Республикамизда амалга оширилаётган инқилобий ўзгаришлар жамиятимизни иқтисодий, ижтимоий, сиёсий маънавий жиҳатдан жаҳоннинг энг ривожланган мамлакатлари қаторидан ўрин олишида ўзининг ижобий натижаларини бермоқда. Yuklash
235 QALAMTASVIR Орвф Қодмров Yuklash
236 Қалам тасвир B.TOJIEV Yuklash
237 КДЛАМТАСВИР, РАНГТАСВИР ВА КОМПОЗИЦИЯ АСОСЛАРИ БАХ.РОМ ТОЖИЕВ, НАСИБА ИСАХОЖАЕВА Мустацил мамлакатимизда илм-фан, маданият, санъат, адабиётга катта эътибор каратилмокда. Бу борада «Таълим тугрисида»ги Конун амда «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури»да белгилаб, аник, курсатилган барча максад-вазифалар уз урнида изчиллик ва собиткддамлик билан амалга оширилмокда. Yuklash
238 QALAMTASVIR BOTIR BOYMETOV Qalamtasvir predmeti badiiy grafika fakultetlarida o‘qitiladigan barcha maxsus fanlaming asosi hisoblanadi va ular o‘rtasidia bevosita bogMiqlikni ta’minlaydi. Qalamtasvir borasida yetarli bilim va malakani egallamay turib, talaba kompozitsiya, rangtasvir, haykaltaroshlik, xalq amaliy san’ati va boshqa mutaxassislik fanlarini yuqori darajada o‘zlashtira olmaydi. Yuklash
239 QONUN USTUVORLIGI VA INSON MANFAATLARINI TA’MINLASH - YURT TARAQQIYOTI VA XALQ FAROVONLIGINING GAROVI Shavkat MIRZIYOYEV Vatanimiz hayotidagi qutlug4 sana - Konstitutsiyamiz qabul qilingan kunni nishonlash arafasida go‘zal va muhtasham «0‘zbekiston» anjumanlar saroyida sizlar bilan uchrashib turganimdan g‘oyat mamnunman. Yuklash
240 BINO VA INSHOOTLAR KONSTRUKSIYASI N.J. To‘ychiyev Qurilish konstruksiyalari — har qanday bino va sun’iy inshootlarni qurish, turar-joy binolari, jamoat, sanoat va qishloq xo‘jalik binolari. ko`prikiar, katta hajmli imoratlar, quvurlar va inshootlarning asosi hisoblanadi. Bino va inshootni qurish uchun sarflangan xarajatlarning asosiy qismi konstruksiyalarga to‘g‘ri keladi. Yuklash
241 MUHANDISLIK GRAFIKASI S.S.Saydaliyev, M.M.Xamroqulova Binolar ishlatilishiga ko„ra uch xil guruxga bo„linadi: Fuqoro binolari-insonlarning tirikchiliklari uchun mo„ljallangan binolar. Ular turar joy va jamoat binolariga (klublar, teatrlar, maktablar, kasalxonalar) bo„linadi. Yuklash
242 MAHOBATLI RANGTASVIR TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASI R.A.XUDAYBERGANOV Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak yurtimizda ajdodlarimizning buyuk me’roslariga egamiz. Shuningdek, arxitektura sohasida ham dunyoga tanilgan go‘zal va nafis bezatilgan tarixiy binolarimiz bor. Yuklash
243 PERSPEKTIVA R. Umirzaqov Ushbu o‘quv qo‘lIanma boMajak rassom va dizaynerchi talabalarni perspektiv qonun-qoidalar bilan nazariy hamda amaliy jihatidan ta- nishtirib ularni qalamtasvir, rangtasvir, kompozitsiya va loyihalash- tirish kabi mutaxassislik fanlaridan eskizlar bajarishda qulay boMishini o`rgatadi. Yuklash
244 RANGTASVIR O.MUINOV Yuklash
245 RANGTASVIR S.S.BULATOV Yuklash
246 RANGTASVIR A. Qanoatov A- Nurqobilov Yuklash
247 R A N G T A S V I R S. ABDIRASILOV, N. TOLIPOV, N. ORIPOVA Tasviriy san’atning tarixi rangtasvirni amaliy o`rganishda juda katta metodik tajribaga ega. Metodikaga oid adabiyot- larda juda qimmatli materiallar to`plangan bo`lib, ularda ko`plab texnik va texnologik maslahatlar yoritilgan. Yuklash
248 RANGTASVIR J T. Qo ziyev T. Qanoatov A- Nurqobilov Rangtasvir - tasviriy san’atning shunday bir turidirki, unda rang eng asosiy o‘rinni egallaydi. Biror yuzada bo‘yoqlar vositasida bajarilgan san’at asari rangtasvir deyiladi. Yuklash
249 RANGTASVIR.K ISAXOJAYEVA.N Yuklash
250 RANGTASVIR .KOMPOZITSIYA ISAXOJAYEVA.N Yuklash
251 RANGTASVIR .KOMPOZITSIYA ISAXOJAYEVA.N Yuklash
252 RANGTASVIR s. ABDIRASILOV, N. TOLIPOV, N. ORIPOVA Tasviriy san’atning tarixi rangtasvirni amaliy o‘rganishda juda katta metodik tajribaga ega. Yuklash
253 RANGTASVIR TEXNlKASI VA AS HYOLAR TEXNOLOGIYASI G` .A. ARTIQOV Yuklash
254 РАНГТАСВИР Султанов Х,айтбой Эралиевич. Тусни аниклашда йул куйилган хато нотугри ранг беришга олиб келади, шунинг учун тусни тугри идрок килиш рассом учун жуда мухим. Шундан хам куриниб турибдики ранг ва туе узаро бир-бирига боглик тушунчалардир. Yuklash
255 RANGTASVIR S. ABDIRASILOV, N. TOLIPOV, N. ORIPOVA Yuklash
256 RANGTASVIR .KOMPOZITSIYA ISAXOJAYEVA.N Yuklash
257 R A N G T A S V I R A.Amanullayev O`zbekiston Respublikasining istiqlolga erishishi halqimizning tarixiy qadriyatlari, ma`naviy merosi xalq pedagogikasi an`analarini qayta tiklashga va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirishga katta yo`l ochib berdi. Yuklash
258 RANGTASVIR S.Abdirasilov, N.ToIipov Akvarel — rangtasvirning eng nozik turlaridan biri. Qadimdan akvarel o`zining nafisligi va ranglarining yorqinligi bilan ko`pgina rassomlarni qiziqtirib kelgan. Yuklash
259 RASM, BUYUMLAR YASASH YA TASVIRIY FAOLIYAT METODIKASI M.SH.NURMATOVA, SH.T.HASANOVA Ushbu qo‘llanma maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning estetik tarbiyasi, badiiy mehnat malakalarini, estetik tasavvurlarining shakllanishim va bolalar badiiy ijodkorligining rivojlanishini ko‘zda tutadi. Yuklash
260 ARХITЕKTURA-QURILISH CHIZMACHILIGI E.I.RO‘ZIYЕV G.E.RO‘ZIYЕV Arхitеktura-qurilish chizmachiligini o‘rganishga kirishish- dan оldin talabalar chizmachilik kursining gеоmеtrik va prо- еksiоn chizmachilik hamda mashinasоzlik chizmachiligi bo‘limlarining asоslarini o‘zlashtir-gan bo‘lishlari zarur. Bu talabalarning umumiy bilim saviyalari uchun fоydali bo‘lib qоlmasdan, qurilish оb‘еktlari chizmalarini savоdli o‘qish-da ham kеrak bo‘ladi Yuklash
261 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по черчению 8,9 классы А.Д. Ботвинников, Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика Yuklash
262 RUCCKIY YAZIK S Y ISLOMBEKOVA Yuklash
263 СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ В.А. Герасимов, Цель настоящего словаря-справочника — в лаконичной форме дать объяснение понятий и терминов, связанных с инженерной гра- фикой и основами проектирования. В статьях даны определения по- нятий или терминов, краткое описание конструктивных элементов, деталей, разъѐмных и неразъѐмных соединений, примеры применения деталей, а также указаны ГОСТы на изделия и ГОСТы ЕСКД. Описания в основном иллюстрированы схемами, рисунками и чертежами. Yuklash
264 SAN`AT TARIXI N.D.ABDULLAYEVA Yuklash
265 O`ZBEKISTON SAN’ATI TARIXI N. Abdullayev Bugungi O`zbekiston hududi insoniyatning qadimiy manzillaridan hisoblanadi. Jayhun va Sayhun kabi ikki daryo oralig‘ida joylashgan bu hududda qadimshunoslarning fikriga ko`ra million yildan ortiq vaqt mobaynida odam yashab keladi. Yuklash
266 METALL KONSTRUKSIYALARI Q.A.SAYDULLAYEV, K.Q.SHUKUROVA Mustaqillik yillar mobaynida mamlakatimizda qurilgan sanoat binolami va inshootlarni ko‘pchiligi poiat konstruksiyalardan foydalanib qurilganligi metall konstruksiyalarni o`rganish va ulardan samarali foydalanish zarurligini oshirdi. Yuklash
267 СЕРЖИЛО ТАФАККУР ДУРДОНАЛАРИДАН А.ЖАЛОЛОВ Yuklash
268 SHAHAR QURILISH VA XUJALIGINI TASHKIL QILISH ,REJALASHTRISH HAMDA BOSHQARISH B.X.RAXIMOV Yuklash
269 SHAHARSOZLIK TARIXI X. PO‘LATOV «San’at, arxitektura va shaharsozlik tarixi» tahsilining tarkibjy qismi shaharsozlik tarixidir. Mazkur qoMlanmaning jahon shaharsozligi tarixiga tegishli umumiy qismlari ko‘proq ikki jildli «История градостроительного искусства» (Т.Ф.Саваренская va boshqalar) o‘quv qoMlanmasi asosida tuzildi. Yuklash
270 SHAMOL ORTIDAN YUGURIB XOLID XUSAYNIY Yuklash
271 SHAJRQ XALQLARI SAN’ATI TARIXI N. ABDULLAYEV Sharq iborasi shartli bo‘lib, odatda, qadimgi Grek-Rim davlatlari- dan Sharqda va Janubda joylashgan jug‘rofiy hudud nazarda tutilgan. Old Osiyodagi Shumer, Akkad, Bobil (Vaviloniya), Ossuriya, Urartu, Xett davlatlari, Misr podsholigi, Eron imperiyasi kabi Grek-Rim davlat- lariga qo`shni mamlakatlar shu Kududga kiritilgan. Yuklash
272 OXIRAT KUNIGA TAYYORGARLIK (MUNABBIHOT Shayx Ahmad ibn Hajar Ali al-Asqaloniy IKKILIK HADIS VA HIKMATLAR BOBI Payg‘ambar alayhissalomdan keltirilishicha, ikki xislat borki, undan afzalroq narsa yo‘q: 1. Allohga iymon keltirish; 2. Musulmon birodarlariga yordam ko‘rsatish. Va ikki xislat borki, undan yomonroq narsa yo‘q: 1. Allohga shirk keltirmoq; 2. Musulmon birodarlariga ziyon yetkazmoq Yuklash
273 GEOMETRIK CHIZMACHILIK(SHRIFTLAR) I.RAHMONOV Yuklash
274 DASTGOHLI RAN GTAS VIRD A KOMPOZITSIYA ASOSLARI Sobirjon Raxmetov Mazmuni, xususiyati va mo`ljallangan rejasi ularga asoslangan badiiv asar tuzilmasining qabul qilinishini ko‘p jihatdan aniqlab beradi. Yuklash
275 Строительное черчение Чекмарев А.А., Матусевич В.Я., Коленчин Н.Ф При подготовке данного учебного пособия использован опыт преподавания инженерной и компьютерной графики студентам строительных специальностей. В пособие включено два контрольных задания, которые содержат по 25 вари- антов, что дает возможность обеспечить индивидуальным заданием каждого сту- дента группы. Yuklash
276 O’zbekiston tarixidan test savollari Tuzuvchi: ILYOSXO’JA BEMIRZAYEV Yuklash
277 TASVIRIY SAN`AТ O`QITISH METODIKASI S.F.ABDIRASILOV Ushbu darsHk boshlang‘ich ta’lim va tarbiyaviy ish bakalavr ta’lim yo`nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun moijallangan boiib, bugungi kun talabiarini hisobga olib tuzildi. Yuklash
278 TASVIRIY SAN`AТ O`QITISH METODIKASI S.F.ABDIRASILOV Yuklash
279 TASVIRIY SAN`AТ O`QITISH METODIKASI S. ABDIRASILOV, N. TOLIPOV, Yuklash
280 TASVIRIY SAN`AТ O`QITISH METODIKASI S.F.ABDIRASILOV Yuklash
281 TASVIRIY SAN`AТ METODIKASI S.F.ABDIRASILOV Yuklash
282 TASVIRIY SAN`AТ METODIKASI S.F.ABDIRASILOV Yuklash
283 TASVIRIY SAN’AT S. ABDIRASILOV, B. BOYMETOV, N. TOLIPOV Q o ‘llanm a talabalarning bilim va malakalarini hisobga olgan holda o d d iy d a n -m u ra k k a b g a usulida ishlab chiqilgan. 0 ‘quv q o T la n m a d a n tasviriy s a n ’atga a lo q ad o r b arc h a mutaxassislar, m etodistlar h a m keng foydalanishlari m u m k in Yuklash
284 TASVIRIY FAOLIYATGA O‘RGATISH NAZARIYASI VA METODIKASI I.U. Izbosarov «Tasviriy faoliyatga o‘rgatish nazariyasi va metodikasi» fanlari dasturi maktabgacha ta’lim tasviriy faoliyat tarkibidagi fanlar shuningdek, tasviriy faoliyatni bo’yicha pedagogik faoliyatning to’g`ri tashkil qilinishi, bolalarda shu fan bo’yicha boshlang‘ich bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan. Yuklash
285 TEXNIK IJODKORLIK VA DIZAYN Sharipov Shavkat Safarovich Muslimov Narzulla Alixanovich Talabalarning texnik tafakkurini rivojlantirish va mehnatga ijodiy munosabatini shakllantirish, fan- texnika taraqqiyotini jahon taiablari darajasiga ko`tarish, mahsulot sifatini tubdan yaxshilash, ishlab chiqarishning yuqori samaradorligini ta`minlay oladigan yosh avlodni tarbiyalash eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bo`lajak mutaxassislarda ijodiy faoliyat asoslariga oid bilim, ko`nikmalarni shakllantirish orqali zamonaviy ishlab chiqarishiga xos texnik, texnologik- konstruktorlik fazilatlarini shakllantirish va ishlab chiqarish faoliyati asoslarining puxta egallanishiga erishiladi. Yuklash
286 XALQ PEDAGOGIKASI IMutalipova Mavlyuda Junaydullayevna Tarixga nazar tashlaydigan bo`lsak, o`zbek xalqi ta`lim-tarbiya sohasida o`ziga xos maktab yaratgan. Zaminimizda zardushtiylik dini hukm surgan paytda ham ma’lum pedagogik mafkura mavjud bo`lganini “Avesto”ning bizgacha yetib kelgan ayrim sahifalari mazmunidan bilamiz. Yuklash
287 БОТИР БОЙМЕТОВ БОТИР БОЙМЕТОВ Хайкалтарошлик ва пластик анатомия Yuklash
288 RAN GSH U N OSLIК VA KOMPOZITSIYA ASOSLARI R. XUDAYBERGANOV «Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari» fani tasviriy san’at ta’liini- ning muhim bo‘g‘inlaridan biii hisoblanadi. Bu kitob rangtasvir bilan shug‘ullanuvchilarga rangshunoslik va kompozitsiya tuzilishi asoslari haqida keng ma’lumot beradi Yuklash
289 MAHOBATLI RANGTASVIR TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASI R.A. XUDAYBERGANOV Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak yurtimizda ajdodlarimizning buyuk me’roslariga egamiz. Shuningdek, arxitektura sohasida ham dunyoga tanilgan go‘zal va nafis bezatilgan tarixiy binolarimiz bor. Yuklash
290 Yog’och va plastmassa konstruksiyalari J.N.G‘aniev YOg‘och – qurilishbop tabiiy material bo‘lgani sababli, qadimdan insonlar uni turli bino va inshootlar, turar joylar (masjid, maqbara, tug‘on, kuprik va x.k.) qurilishida ishlatib kelishgan. Yuklash
291 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ Г. И. Касперов, С. Э. Бобровский, Основная цель дисциплины – приобретение знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации. Yuklash
292 ПУТИ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНО­ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА` УЗБЕКИСТАНА А.Г.Сосновская Проблемы развития театрально-декорационного ис­ кусства привлекают все более пристальное внимание теоретиков и практиков современного театра, что в значительной степени обусловлено возросшей ролью изобразительного решения в фор­ мировании идейно-художественной целостности спектакля. Yuklash
293 ФИРМА УСЛУБИ Аблаберди Эгамов Хамдимизнинг манавилтини бойитиш ?^амда ёшларни ахло^ий етук килиб тарбиялашда тасвирий саньатнинг Урки беадгёсдир. Тасвирий санъат хрр бир хал^нинг маънавияти мадаиият даражасинн кУрсагувчи меэонлардан бири хисобланадк. Yuklash
294 БАДИИЙ ЛОЙИ^АЛАШ, КОНСТРУКЦИЯЛАШ ВА АШЁДА ИШЛАШ ФИРМА УСЛУБИ Аблаберди Эгамов. Мазкур методик ^улланма фирма услубида лойю;алаштириш билан танишиш, композиция ва ранг ечимлари, реклама ва рилофнинг таркибий ^исмлари, шрифт гарнтури, рилофни конструктив бошлашда ^улланиладиган элементларни полиграфияда ишлаб чи^иш ва ^улланилиши бирлигида фирма белгиси асосий уринии эгаллашини ук/гирнш учун мулжалланади. Yuklash
295 ГРАФИКА АШЁЛАРИДА ИШЛАШ К. АБДУЛЛАЕВ, Ж. РАШИДОВ Истщлолимиз кул га киритилган илк кунларидан бошлаб хозирги давр мобайнида тасвирий санъат хамда таълим соха- сида улкан ишлар олиб борилмовда. Yuklash
296 Р о с п и с и Н. А з и м о в Yuklash
297 АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК И.Е.Репина Yuklash
298 АМАЛИЙ САНЪАТ КИСКАЧА ЛУГАТИ Булатов С. С., Амалий санъит — а нг оммаипй, о нг ха лк;чил, энг х,йётий ижод ифодаси. Инсоидаги гузалликка булгаи табиий интилиш гузаллик цонунлари асосида бунёдкорликнинг яццол намунаси- дир. Yuklash
299 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ А .П.БАРЫШНИКОВ Yuklash
300 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ МАСЛЯ НОЙ ЖИВОПИСИ Эрнст Бергер Пять частей 1 труда Эрнста Бергера «Материалы по истории развития техники живописи» являются самой крупной работой во всей мировой литературе на эту тему. На русском языке раньше других была издана последняя—пятая часть «Техника фрески и сграффито» 2. Yuklash
301 АШЁААРДА ИШЛАШ Бехзод Хаджиметов Миниатюра санъати республикамиз мустакилликка эришган дастлабки кунларданок миллий санъат тури сифатида шиддат билан риножлана борди. Мустакиллик йилларида тасвирий санъатнинг барча турларига кенг йул очиб берилди. Яратилгаи кулай шарт-ша- роитлар миниатюра рассомларини эркин ижод килиб, жахонда уз асарларини намойиш этиш билан санъатимизни юкори иогонага олиб чикди. Yuklash
302 МОСКОВСКАЯ ФИГУРНАЯ ГРАВЮРА XVI ВЕКА Н. С. БОЛЬШАКОВ Настоящий этюд посвящен исследованию московских гравюр евангелистов XVI века. Изучая дошедшие до нас памятники московской гравюры XVI века мы следовали по пути историко-сравнительного анализа форм и стилей этого нового для Московской Руси XVI века искусства ксилографии. Yuklash
303 ГОЛОВОЛОИКИ ПО ЧЕРЧЕНИЮ А.С .ПУГАЧ Ε Β Во всякой сознательной трудовой деятельности человеку нужны знания, сообразительность, находчивость, т. е. то, что в народе метко определяется одним словом: «смекалка». Смекалку можно развить систематическими упражнениями, решением разнообразных задач, возникающих из практики, и, в частности, решением задач по черчению. Yuklash
304 ЧЕРЧЕНИЕ И. А. Воротников Древние греки словом «техника» (технэ) называли мастерство, умение людей. Позже его стали относить и к орудиям труда, созданным умельцами. Yuklash
305 САНОАТ БИНОЛАРИ М. м. воxидов Х.А. АКРАМОВ I Incoinunii tpK in i на фаровоп яшаишин чачлшнлашдл ИК`ГИСОЛПС 11111 рИВО Ж ЛЛН I lip illll MVX,! IM ÿ p itH 1 К 1ДН. I>y M V ilM M O n illll сними куп омиллар бплап боишк. Лпа шуидай омиллар жумласига етарлн даражада саноат махсулотларинп ишлаб чикаршп. уларии хорижаа купрок »Kcnopi килиш. чет >л валюгаси чушумиии купайтирши сппгари масалалар киради. Yuklash
306 композиция В УЧЕБНОМ РИСУНКЕ С.А. Гавриляченко Yuklash
307 ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ А. ГУБЕР Леонард о да Винчи — один из самых замеча­ тельных представителей эпохи Возрождения. Это была эпоха, говорит Энгельс, когда «К оро­ левская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и создал а круп­ ные, в сущности основанные на национально­ сти, монархии... Yuklash
308 ЖИВОПИСЬ Д. МУРСАЛИМОВ Живопись в колледже на графическом отделении является одним из основных предметов, на её овладение отводится много учебных часов. Yuklash
309 У Ч И Т Е С Ь РИСОВАТЬ Л. Д Е И Н Е К Л Рисунок с натуры дает возможность понять законы построения объемно-простран­ ственных форм на двухмерной плоскости, развивает способности профессионально-твор­ ческого изображения окружающей действительности. Yuklash
310 Деление окружности на равные части.  Сопряжения. Причинин А.Е Yuklash
311 РИСУНОК НАТЮРМОРТА п Е.Ф. КОРОЛЬКОВА Настоящее учебное пособие посвящено методике рисования натюрморта из предметов быта. Натюрморт - один из самых распространен­ ных жанров искусства и основной объект рисования на начальной стадии изучения основ изобразительной грамоты. Yuklash
312 Современная живопись Узбекист ан У. Тансы к- баева, Yuklash
313 ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ Р.Рахманалиева Yuklash
314 ХАЙ РАТ ЛАХЗАЛАРИ ORTIKALI KOZOKOV Хар бир ижодкорнинг хак,ик,ий ижод олами- га, сехрли илхом дунёсига кириб келиш жараёни турли йуналишда кечади. Бировлар илк асарлари билан чакмокдек яр к этиб тилга тушади. Боища бир истеъдод тоифаси эса уз талантини укиб- урганиш, тинимсиз изланиш ва фидойи мехнат билан руебга чикаради. Yuklash
315 Наука о цвете и живопись А .3 а й ц ев В некоторых старинных пособиях живопись нередко определяется как рисо­ вание красками. Такое упрощенное и не совсем точное определение указы­ вает, однако, на основной признак живописи, который отличает ее от других видов изобразительного искусства,— именно на то, что живопись прежде всего имеет дело с красками, то есть с цветом. Цвет служит одним из основ­ ных средств художественной выразительности, а его проблематика состав­ ляет один из важнейших разделов теории живописи. Yuklash
316 ГАНЧК ОР САНЪ АТ И Зокир Боситхопов ^Ганчкорл ик санъ ат и Узбекист ан меъморчил иги т арихид а му- з^им урин тутади. Ганчкорл икнинг узига хос т аравдиёт й ули, ажой ио намунал арн, мавжуд асрий апъ анал ари купдан бери санъ- ат мухл исл ари эъ т иборини т ортиб кел мокда. Yuklash
317 ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСЛАРИ, САВОЛЛАР, ЖАВОБЛАР М. Камолдинов, Б. Вахобжонов Таъкидланган макрадни амалга ошириш учун таълимнинг янги- янги моделлари яратилмокда. Унинг назарий асослари илмий-ама- лий курсатиб берилмокда. Илмий-амалий курсатиш укув жараён- ларини технологиялаштириш билан чамбарчас боклангандир. Yuklash
318 ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАР: МОХИЯТИ ВА КУЛЛАНИЛИШИ (Методик кулланма) Д.Рузиева, М.Усмонбоева, З.Хрликова. Замонавий таъпимни ташкил этишга куйиладиган мухим талаблардан бири ортикча рухий ва жисмоний куч сарф этмай, киска вакт ичида юксак натижаларга эришишдир. Киска вакт орасида муайян назарий билимларни Укувчиларга етказиб бериш асосида маълум фаолият куникма ва малакаларни шакллантириш, фаолиятини назорат килиш, улар томонидан эгалланган назарий ва амалий билимлар даражасини бахолаш укитувчидан юксак педагогик махоратни, таълим жараёнига нисбатан янгича ёндашувни талаб этади. Yuklash
319 ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ УЗБЕКИСТАНА Э . В . Р т в е л а д з е Yuklash
320 “КОМПОЗИЦИЯ АСОСЛАРИ Мухамадиев Э.М. Yuklash
321 К О М П О З И Ц И Я Ғ.М. Абдурахмонов Мамлакатимизда кадрлар тайёрлаш миллий дастурига мувофиқ, ислохатлар изчиллик билан амалга оширилмоқд. Мазкур дастур стратегик мақсадга эришишнинг демократик давлат фуқаролик жамиятни шакллантиришнинг асоси бўлиб келмоқда. Yuklash
322 КОМПОЗИЦИЯ XOLMATOV.B.Q Yuklash
323 КАМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В.Е.ВАСИЛЬЕВ Yuklash
324 QURILISH CHIZMACHILIGIDAN MASHQLAR VA TОPSHIRIQLAR TO`PLAMI E.I.RO`ZIYЕV SH.M.KENJAYEV Avval chizmalar eskiz shaklida bajarilib, undan kеyin shu chizmalar bo`yicha tехnik lоyihaning aniqlashtirilgan: binо quriladigan maydоnning bоsh plani, turli qurilmalarning jоylashishi tasvirlangan binо plani, binо qirqimlari, alоhida qurilmalar (to`sinlar, оrayopmalar, chоrdоq to`sin fеrmalari, zinapоyalar va h.) ning chizmalari, tugun- larning chizmalari hamda bоshqa qurilmalar (suv ta’minоti tizimlari, isitish apparatlari kabilar) bajariladi. Yuklash
325 Технология ЖИВОПИСНЫЧ А . М . Л Е Н Т О В С К И Й Yuklash
326 РАНГТАСВИРДА АКВАРЕЛ БЎЁҚЛАР БИЛАН ИШЛАШ УСУЛЛАРИ Р У С Т А М Б Е К М А М А С О Л И Е В Методик қўлланма рассомлик санъати ўқув юртлари талабалари ва бошловчи ўқитувчиларга акварельда ишлаш усулларини ранг - баранглигини кўрсатиш ва акварель бўёқлари ёрдамида ишлашга киришиш йўлларини ўрганишни мақсад қилиб қўяди. Yuklash
327 МАР КАЗН И ОСИ ЕДА ДИЗАЙННИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИКБОЛЛАРИ А.ЭГАМОВ Дизайн XX асрда инсоният х^аётининг барча томонларини ^ам- раб олган кенг во^еликка айланди. У санъатнинг купгина турлари- га - архитектурадан тортиб, то маданий - майиший, уй-рузгор бу- юмларига кириб борди ва инсон яшаш му^итининг барча томонла­ рини шакллантиришда тобора купро^ ах,амият касб этмо^да. XXI асрга келиб бу жараён янада кучаймо^да. Yuklash
328 МАШИНАСОЗЛИК ЧИЗМАЧИЛИК КУРСИ Э.СОБИТОВ Yuklash
329 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА Л. А. Суевалова Yuklash
330 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ А.Ю. Дёмин Yuklash
331 ТАШКЕНТСКАЯ РЕЗЬБА ПО ГАНЧУ Л. Н. Винокурова Yuklash
332 ПРОЕЦИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ А. М. Бударин, Г. М. Горшков Формирование деталей машин, механизмов, приборов основано на использовании разнообразных геометрических фигур: точек, отрез- ков линий, отсеков поверхностей, геометрических тел. Yuklash
333 ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ М.В.МИСЬКО Yuklash
334 РАНГЛАР ЮРТИГА ИУЛ НОДИР НОРМАТОВ Бундан бир неча йил аввал Узбекистон Бадиий Академия- сининг Марказий кургазмалар залида бир кургазма асарларини томоша килиб турган эдим. Yuklash
335 РАНГТАСВИРДА АКВАРЕЛЬ БУЁКДАР БИЛАН ИШЛАШ УСУЛЛАРИ РУСТАМБЕК МАМАСОЛИЕВ Рангтасвир фани, чизматасвир каби мутахассислик фани булиб графикачи рассомлар ижодида мухим фанлардан бири хисобланиб келган. Рангтасвир фанини талабаларга укитиш ва тарбиялашдан асосий максад, талабалар табиатдаги мавжуд рангларни кура билиши ва уни когозга ёки матога образли рангда тасвирлаб акс эттиришдан иборатдир Yuklash
336 RANGTASVIRDA YORUG’LIK VA RANG Gilmanova N.V. Arxitektor - dizaynerlarni ijodiy kasblar va mutaxassisliklarga o’qitish dasturiga boshqa fanlar qatorida rangtasvir mashg’ulotlari ham kiradi. O’quv va rangtasvirli (rassomlik) ijodiy ishlarni bajarish uchun talabalarga o’quv materiali sifatida – akvarel, guash, pastel (rangdor yumshoq qalamlar), tempera (maxsus tayyorlangan bo’yoqlar), rangli qalamlar va h.k. taklif etildi. Yuklash
337 РАНГТАСВИР АСАРИДА КОМПОЗИЦИЯ МУАМЛЮЛАРИ Саадудва Дулляевгч Yuklash
338 CHIZMA GEOMETRIYA VA CHIZMACHILIKDAN RUSCHA-0‘ZBEKCHA LUG*AT Ш.К. МУРОДОВ, А.О. АШИРБАЕВ Развитие любой науки связано, прежде всего, с упорядочением терминов. Точно подобранный термин или символ имеет большое значе­ ние для усвоения отдельных тем или разделов науки. Неверно использо­ ван ный же термин приводит к неправильной трактовке теоретических положений. Yuklash
339 САНЪАТ АСАРЛАРИНИНГ МОХИЯТИНИ АНГЛАШ психологияси С. БУЛАТОВ Мамлакатимизда халкимизнинг минг йиллик миллий хамда маданий анъаналари, кадриятларига дахлдор тушунчаларни мунта- зам тадкик ва тахлил килиш, келажак авлодга етказиш борасида шарт-шароитлар ва имкониятлар яратилмокда. Yuklash
340 СЕКРЕТЫ ЖИВОПИСИ С1АРЫХ МАСГЕЮВ Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг Yuklash
341 «Технология (основы черчения)» Галушко В.В. Методические указания «Технология (основы черчения)» предназначены для практических занятий по черчению и обучения основным лексико - грамматическим моделям и конструкциям языка черчения на начальном этапе обучения Yuklash
342 АМАЛИЙ ПСИХОЛОГИЯ НАРЗУЛЛА БОЙМУРОДОВ Амалий психология фани ижтимоий-сиёсий, табиий ва педа- гогик фанлар билан ҳамкорликда инсон табиатига хос бўлган бир қанча муаммоларни ўрганади. Yuklash
343 CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG`ICH TAYYORGARLIK Sh. UBAYDULLAYEV, A. NORBOYEV, M. ZIYAYEVA Ushbu o`quv qo`llanmada fuqaro muhofazasi va lining tuzilishi, mamlakati- miz hududida sodir bo`lishi mumkin bo`lgan favqulodda vaziyatlar tasnifi va xu- susiyatlari, bu haqda odamlarni ogohlantirish, aholini muhofaza qilishning muhan- dislik vositalari, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish kuchlari va vositalari zamonaviy ommaviy qirg`in qurollariga oid mavzular yoritilgan. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarda qutqaruv va dastlabki tiklash ishlarini tashkil etish hamdz shikastlangan va kasallarga birinchi tibbiy yordam ko`rsatish borasida ma 1 lumotlai berilgan. Yuklash
344 FIZIOLOGIYA VA SPORT FIZIOLOGIYASI SH. I. ALLAMURATOV Ushbu darslik kasb-hunar kollejlarida fiziologiya va sport fiziologiyasi (sport fiziologiyasi) kursini o‘qitish dasturi asosida yozilgan. Unda, mushak faoliyati va sport mashqlarini bajarish paytida organizmda sodir bo‘ladigan fiziologik jarayonlar, ularning dinamikasi va mexanizmlari, maktab yoshidagi bolalar va ayollar sport mashqlarining fiziologik asoslari yoritilgan. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishning umumiy fiziologik qonuniyatlari (tamoyillari), jismoniy mashqlarning umumiy fiziologik va sport mashqlarining fiziologik tasnifi berilgan. Darslik jismoniy tarbiya o‘qituvchilari, murabbiylar hamda soha mutaxassis- lari uchun mo‘ljallangan. Yuklash
345 FUTBOL NAZARIYASIVA USLUBIYATI Salomov R.S. Mazkur darslik jismoniy tarbiya institutlari va futbol bo yicha ixtisoslashgan pedagogika oliy quv yurtlari jismoniy tarbiya fakultetlari talabalari uchun mo ’Ijallangan hamda ushbu fan bo `yicha tayyorgarlik dasturiga muvoflq tuzilgan.Darslikni tayyorlashda 0`zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti “Futbol nazariyasi va uslubiyati” kafedrasi jamoasi ishtirok etdi. Darslikni yozishda mualli/lar kafedraning ish tajribalari hamda mustaqillik davrlarida futbol sohasidaida o `tkazilgan ilmiy tadqiqot ma `lumotlaridan samarali foydalanganlar, Darslikda futbolda o ’ yin texnika va taktikasi, futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi, ularning musobaqa faoliyati jarayonini pedagogik nazoratini amalga oshirish hamda ta `lim va mashg `ulot uslubiyati bo `yicha asosiy savollar ko ’rib chiqilgan. har bir bobyakunida nazorat savollari taqdim etilgan. Yuklash
346 FUTBOLCHILARNI YILLIK SIKLDA TAYYORLASHNI REJALASHTIRISH Iseyev Sh. T M azkuro‘quv qo‘llanma besh bobdan iborat bo’lib, unda yuqori malakali futbolchilar tayyorgarligini rejalashtirishning ilmiy-uslubiy masalalari yoritil-gai;. Sport nazariyasining ko’p yillik tadqiqot ishlariga hamda shaxsiy olib borilgan tadqiqot ishlarining natijalarini umumlashtirishga asosan, futbolchilami issiq iqliin sharoitida yillik sikl tayyorgarligini rejalashtirish varianti taqdim etilgan. Yill k tayyorgarlik siklining turli bosqichlariga mos ravishda mashulot yuklamalari dasturlari ishlab chiqilgan. Futbolning zamonaviy tendensiyalari tahli i, futbolchilaming texnik-taktik va jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilg; n yangi vosita va uslublami tavsiya etish imkonini berdi. Mazkur q llanmaila futbolchilaming funksional, jismoniy va texnik-taktik tayyorgar-liklarini nazoiat qilishning zamonaviy usullari taqdim etilgan. 0 ‘quv q llanma jismoniy tarbiya instituti hamda oliy  quv yurtlari jismortiy tarbiya fakultetlarining talabalari va magistrantlari, shuningdek, futbol b yicha “O iy murabbiylar maktabi” va xalqaro OFK kurslarining tinglov-chilari hamda soia mutaxassislariga m ljallangan Yuklash
347 GАNDBОL SH.PАVLОV F.АBDURАHMОNОV J.АKRОMОV Dаrslik O’zbеkistоn Rеspublikаsi Mаdаniyat vа spоrt ishlаri Vаzirligi qоshidаgi ilmiy-uslubiy kеngаsh tоmоnidаn nаshrgа tаvsiya etilgаn. Mаzkur dаrslik O’zbеkistоn Rеspublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsi huzuridаgi «Fаn vа tехnоlоgiyalаr mаrkаzi» innоvаtsiya ishlаri dаsturi dоirаsidа yarаtilgаn Yuklash
348 GIMNASTIKA-SOGLOMLASHTIRUVCHI RIVOJLANTRUVCHI VOSITA I.SULTONOV Yuklash
349 JISMONIY MADANIYAT TARIXI VA BOSHQARISH J.ESHNAZAROV Jismoniy madaniyat jahon xalqlarining umumiy madani-yati mazmunidan chuqur o`rin egallamoqda. Uni o`qitish, o`rganish va ilmiy tadqiqot olib borish bugunning dolzarb muammolaridan biridir Yuklash
350 JISMONIY MADANIYAT VA SPORT FIZIOLOGIYASI Ye.N.Nuritdinov,B.T.Haydarov Mazkur o`quv - uslubiy qo’llanma jismoniy madaniyat, pedagogika va ushbu sohalarning barcha kollejlari talabalariga mo’ljallangandir. «Jismoniy madaniyat va sport fiziologiyasi» nomi bilan yaratilgan yangi o`quv-uslubiy qo’llanma faqat yuqorida keltirilgan mutaxassislik uchungina yaroqli bo’lmasdan, balki undan tashqari biologiya va tibbiyot yo’nalishlarida bakalavr va magistrlar tayyorlanishida ham zaruriy o’quv adabiyoti sifatida ishlatilishi mumkin. Yuklash
351 JISMONIY TARBIYA GIGIENASI VA SPORTNING TIBBIY -FIZYALOGYASI ASOSLARI Rustamov.L.X Yuklash
352 JISMONIY TARBIYA GIGIENASI Rustamov.L.X Yuklash
353 JISMONIY TARBIYA Ò. . S. . Usmonxo‘jayev, S. G. Arzumanov Mazkur darslik kasb-hunar kollejlari uchun tuzilgan jismoniy tarbiya dasturi asosida yozilgan bo‘lib, unda kollej o‘quvchilarning jismoniy tarbiya va sportga oid o‘zlashtirishi zarur bo‘lgan nazariy bilimlar va amaliy mashqlar o‘rin olgan. Shuningdek, ularning o‘qishdan tashqari bo‘sh vaqtlarda shug‘ullanishlari uchun mustaqil mashqlar ham tavsiya etilgan. Darslik kasb-hunar kolleji o‘quvchilariga mo‘ljallangan. Yuklash
354 KURASH TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI N.A. TASTANOV Darslik jismoniy tarbiya institutlari va jismoniy tarbiya fakultet- larida kurash turlari bo‘yicha ixtisoslashgan bo‘lim talabalari uchun hozirgi zamon talablari asosida fanni o`rganish dasturiga muvofiq yozilgan. Muallif mazkur darslikda kurash turlarining 19 ta mavzu va qo‘shimcha mavzularga ham to‘xtalgan. Yuklash
355 BOLALAR - O‘SMIRLAR SPORT MAKTABLARIDA YENGIL ATLETIKA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH UTAYEV ZAFAR Yuklash
356 SPORT ANATOMIYASI VA BIOMEXANIKA D. A. MAMATQULOV, G. A. SHAXMUROVA Ushbu o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasdiqlagan o‘quv dasturi asosida yozilgan bo‘lib, pedagogika kollejlari uchun mo‘ljallangan. Unda odam tayanch-harakat organlari, muskullari, ichki organlari, sezgi organlari, yurak-qon va nerv sistemalari haqida o‘quvchilar uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar hamda mavzularga tegishli suratlar berilgan. Yuklash
357 SPORT TIBBIYOTI B. M. SAIDOV Darslik sport tibbiyotini o`rganishning yangi dasturiga mos holda tuzilgan bo`lib, unda zamonaviy tibbiyotning yutuqlarini inobatga olgan holda sport tibbiyotming vazifalari va mazmuni, umumiy va mahalliy patologlyalarning sport tibbiyoti nuqtai nazardan asoslari, kishi tanasiga muntazam ravishdagi sog`lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sportning ta`siri, shifokor nazoratining uslubi, turli sport mutaxassisligi bO`yicha vakillari ustidan 0` z vaqtida, joriy va bosqichli shifokor-pedagogik nazoratning asosiy tamoyillari, musobaqalarni tibbiy jihatdan ta`minlash hamda sportcha patologiya va o`tkir holatlar, spol1chilar tanasining yosh va jinsga ko`ra faol imkoniyatlari, ularning chiniqqanlik darajasi kabi masalalar o`z ifodasini topgan. Yuklash
358 «Sport tibbiyoti va davolash jismoniy ma`daniyati» . t.f.n. Quvandiqova D.E Yuklash
359 SPORT VA MILLIY YINLAR Nurimov Z.R., Davletmuratov S.R Futbol inson organizmiga har tomonlama ta’sir ko’rsatuvchi jismoniy va ruhiy funktsional takomillashuv vositasi sifatida mamlakat aholisining barcha qatlamlari, ayniqsa o’quvchi yoshlar orasida juda ommalashgan sport turi hisoblanadi. Shurung uchun bu sport turi o’quv reja va ko’p bosqichli musobaqalar dasturiga kiritilgan Yuklash
360 V A LEO LO G IYA A SO SLA R I I.Sharipova «Valeologiya asoslari» o`quv predmeti talabalar «Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi» o`quv fanining asosiy qoidalarini to`liq va mustahkam o‘zlashtirganlaridan so`ng bakalavriatning II bosqichida o`rganiladi. Talabalarning salomatlik masalasiga qiziqishini rivojlantirish, sog`lom turmush tarzi va salomatlik falsafasini shakllantirish ko`nikma-larini egallashlarida alohida ahamiyatga ega. Bu fan 28 soatga mo`ljallangan bo`lib, 16 soat ma’ruza va 12 soat seminar mashg`ulotlaridan tashkil topgan. Fanni o`rganish jarayonida bilimlarni mustaqil egallash, audio, videotexnikaning zamonaviy imkoniyatlari va intemetdan foydalanish tavsiya etiladi. Yuklash
361 ВАЛЕОЛОГИЯДАН ПРАКТИКУМ (у к у в к,улланма) Сафарова ДД. Укув кулланма жисмоний тарбия институтлари, олий педагогика институтларининг жисмоний тарбия факультет- лари талабалари, шунингдек, ёш укитувчилар учун мулжал- ланган. Мазкур укув кулланма Узбекистон Давлат жисмоний тарбия институт кошидаги олий укув юртлариаро илмий- услубий кенгаш йиталишида мухокама килинган ва нашр этиш учун тавсия этилган Yuklash
362 V ALEBOL nazariyasi va uslubiyati L.R. AYRAPETYANTS, A.А. PULATOV Yuklash
363 YENGIL ATLETIKA ROPIJON QUDRATOV Ushbu darslik jismoniy tarbiya instituti va «Yengil atletika» fani asosiy fan hisoblangan universitetlarning jismoniy tarbiya fakultetlari talabalari, jismoniy tarbiya mutaxassislari, o‘qituvchi- lar, malaka oshirish fakulteti tinglovchilari va murabbiylar uchun mo‘ljallangan. Darslik 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining oliy o‘quv yurtlariaro ilmiy-uslubiy Kengashi tomoni- dan nashrga tavsiya qilingan. Yuklash
364 YENGIL AÒLEÒIKA VA UNI O‘QIÒISH MEÒODIKASI H. Ò. RAFIYEV Ushbu o‘quv qo‘llanmada yengil atletika sportining vujudga kelishi, O‘zbekistonda rivojining qisqacha tarixi, yoshlar bilan yengil atletika mashg‘ulotlarini tashkil qilishning ayrim xususiyatlari, yengil atletika turlarining texnikasi asoslari, ularga o‘rgatish metodlari, mashq qilish xususiyatlari, mashg‘ulot joylari, jihozlanishi, kiyim-boshlar, O‘zbekiston, Osiyo, Jahon rekordlari va boshqa ilovalar berilgan. O‘quv qo‘llanma o‘rta maxsus kasb-hunar kollejlarining 3141901 «Jismoniy tarbiya va bolalar sporti» yo‘nalishining 3141901 «Jismoniy tarbiya va bolalar sporti» mutaxassisligi talabalari, barcha mutaxassislar va yengil atletika ixlosmandlariga mo‘ljallangan Yuklash
365 ВАЛЕОЛОГИЯ АСОСЛАРИ КОШБАХТИЕВ И.А., КЕРИМОВ Ф.А., АХМАТОВ М.С Дарслик жисмоний тарбия институтлари, педагогика университетлари жисмоний тарбия факультетлари талабалари учун мўлжалланган. Мазкур дарслик Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Фан ва технологиялар маркази»нинг инновацион дастури доирасида яратилган. Дарслик Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари ҳузуридаги илмий-услубий кенгаш томонидан нашр этиш учун тавсия этилган (2005 йил14 октябрдаги 4-сон Yuklash
366 Волейбол АМЕРИКА ВОЛЕЙБОЛ ТРЕНЕРЛАРИ АССОСАЦИЯСИ Teri Clemens Jenny McDowell Таржимончи – муаллифлар: Доцент Пулатов А.А., Пулатов Ф.А., Абдужабборов Ж.К. Инглиз тилида рус тилига ўзгирилган ва рус тилидан ўзбек тилига таржима қилинган мазкер қўлланма малакали волейболчилар тайёргарлик турлари бўйича ўтказиладиган машғулот ва машқлар мазмуни, уларни ўзига хос услубий тартибда қўллаш масалаларини очиб беришга бағишланган. Қўлланма турли тоифали волейбол тренерлари, волейболчилар, волейбол ихтисослигида таълим олувчи ва СПМО гуруҳларида шуғулланувчи талабаларга мўлжалланган. Қўлланувчи талабаларга мўлжалланган. Қўлламанинг ўзбекча нусхаси ЎзДЖТИ ўқув-услубий Кенгашиқарори билан тасдиқланган ва нашрдан чиқаришга тавсия этилган(…сонли мажлис баёни Yuklash
367 Волейбол АМЕРИКА ВОЛЕЙБОЛ ТРЕНЕРЛАРИ АССОСАЦИЯСИ Teri Clemens Jenny McDowell Таржимончи – муаллифлар: Доцент Пулатов А.А., Пулатов Ф.А., Абдужабборов Ж.К. Инглиз тилида рус тилига ўзгирилган ва рус тилидан ўзбек тилига таржима қилинган мазкер қўлланма малакали волейболчилар тайёргарлик турлари бўйича ўтказиладиган машғулот ва машқлар мазмуни, уларни ўзига хос услубий тартибда қўллаш масалаларини очиб беришга бағишланган. Қўлланма турли тоифали волейбол тренерлари, волейболчилар, волейбол ихтисослигида таълим олувчи ва СПМО гуруҳларида шуғулланувчи талабаларга мўлжалланган. Қўлланувчи талабаларга мўлжалланган. Қўлламанинг ўзбекча нусхаси ЎзДЖТИ ўқув-услубий Кенгашиқарори билан тасдиқланган ва нашрдан чиқаришга тавсия этилган(…сонли мажлис баёни Yuklash
368 ГАНДБОЛ LU. П А В Л О В Ф . А Б Д У Р А ^ М О Н О В Ж . А К Р О М О В Узбокиситон Рссиубликаси тарак^иётида хал>>и-- мизлииг бой маъпавий сало^ияти ва умумипсоний ^адриятларига ^амда ^озирги замой маданияти, итуги — содиёти, илм ~ фаии на тохпологиясииинг сумм и loryrç — ларига ас ослаш ан мукаммал т<и>лим тизимини барио зтиш долзарб а^амият касб этади. Ш у муносабат билан Узбекистон Ресиубликаси Олий Мажлис ининг 1997 йил 29 ашустдаги ÎX еоссиясида «Таълим тукрисида»ги ^онун ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастури *>абуд ^илинди. К)ртбошимиз Иолом Каримов таш аббуси билан дупста кол га и таьлимиит` «узбек м одели» тар ан и й нтган мамлакатлариипг мутахасислари гомон идан эъти pocf) зтилмо^да Yuklash
369 ЕНГИЛ АТЛЕТИКА ҚУДРАТОВ Р.Қ. XX-аср охирида саноати ривожлангани билан интеллектуал давлатлар ўртасидаги иқтисодий мусобақа фан-техника ва технологиялар соҳасига ва пировард таълим соҳасига кўчди. Чунки рақобатбардош кадрларни етиштирмай туриб рақобатга қодир таълим муассасалари бўлиши мумкин эмас Yuklash
370 ЕНГИЛ АТЛЕТИКА (МУСОБАҚА ҚОИДАЛАРИ) Ўқув қўлланмасиЕНГИЛ АТЛЕТИКА (МУСОБАҚА ҚОИДАЛАРИ) Ўқув қўлланмаси Шокиржонова.К. Т Ўқув қўлланмаси енгил атлетика бўйича мусобақаларни ташкил қилиш ва ўтказиш, уларнинг қоидалари, ҳакамлар ва бошқа мутасадди шахсларнинг вазифалари, мусобақаларни ўтказиш жойларига қўйиладиган талаблар ҳақида кенг маълу- мот беради. Мазкур қўлланмага, шунингдек, қоидалар тўғри- сидаги тест саволлари ва уларнинг жавоблари ҳам киритилган. Ўқув қўлланмаси бакалавриятнинг 5810200 – спорт фаолияти йўналиши талабалари, шунингдек, кенг китобхон- лар оммаси учун мўлжалланган. Ўқув қўлланмани тайёрлашда аввал рус тилида нашр этилган енгил атлетика бўйича мусобақа қоидаларидан фойдаланилди ҳамда уларга мустақиллик йилларида киритилган ўзгаришлар эътиборга олинди. Мазкур ўқув қўлланмаси Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги қошидаги мувофиқлаш- тирувчи кенгаш томонидан нашрга тавсия этилган (2006 йил 15 декабрдаги 3-сонли баённома) Yuklash
371 ЁШ СПОРТЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ КОБИЛЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ О.В.ГОНЧАРОВА Yuklash
372 ЁШ СПОРТЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ КОБИЛЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ В.О.ГОНЧАРОВА Yuklash
373 ЁШ-УСМИРЛАРГА УЗБЕК КУРАШИНИ УРГАТИШ УСЛУБИЁТИ А.К. АТАЕВ Узбекистонда спортнинг узига хос хусусиятларидан бири аник, ифодалашан миллий характердаги спорт турлари, а^ариш купкзри, пойга, кураш халк, уйиндари ва хоказоларнинг бирлигидир. Бу спорт турларининг хаммаси к,адим замонларда пайдо булган тарак,киётнинг хар бир тарихий боскичида турли ижтимоий возифани бажарган ва уз шаклини узгартирган. Фикримизнинг далили сифатида келинг, утмишга бир назар ташдайлик Yuklash
374 ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ НАЗАРИЯСИ БЎЛИМИДИР. И. П. Павлов Бу педагогик ташкил этилган жараёнлар сифатида жисмоний маданият ва спорт масалаларини ҳал этиш йўллари тўғрисидаги билимлар тизимидир. Шуғулланув- чилар таркиби, мавжуд шарт-шароитлар, машғулотлар предмети ва ҳал этилаётган масалалари билан боғлиқ ҳолда машғулотларни шакллантириш воситалари, методлари, қўйилган мақсадга эришиш учун фойдаланиш зарур бўлган педагогик раҳбарлик хусусиятлари ўзгартирилади. Шунинг учун ҳатто бир хил спорт тури билан шуғулланувчи, малака даражаси тенг, бир мусобақага тайёргарлик кўраётган икки спортчининг машғулотлари мазмунида ҳам катта фарқни сезиш мумкин. Yuklash
375 жисмонии ТАРБИЯ В.М.КАЧАШКИ КПСС XXII съезди томонидан к,абул килинган КПСС Програм- масида СССРда коммунистик курилишвинг асосий вазифалари белгилаб берилган. Унда коммунизмнинг моддий-техника базаси- ни яратиш, коммунистик ижтимоий муносабатларни ривожланти- риш вазифалари билан бир к,аторда х.ар томонлама камол топган коммунистик жамият кишисини тарбиялаш вазифалари х,ам %$- йилган. Yuklash
376 « ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИ ВА МЕТОДИКАСИ : Н.Н. Жамилова Yuklash
377 ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИ ВА УСУЛИЯТИ Абдуллаев А Жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларини тайёрлай- диган олий ўқув юртларининг талабалари, магистрлари, ўрта махсус таoлим муассасаларининг ўқувчилари учун мўлжалланган ушбу дарслик жисмоний маданият ва жисмоний тарбия бакалаври ўқув дастури асосида ёзилган бўлиб, жисмоний тарбия мутахассисига касб тайёргарлигининг илмий, назарий ва амалий материал-ларини ўзида мужассамлаштирган ва жисмоний тарбия жараёнини ташкил этиш масалаларида ёрдам берад Yuklash
378 ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИ ВА УСЛУБИЯТИНИНГ АМАЛИЁТИ Б. Мадаминов Р. Саломов Жисмоний тарбия назарияси ва услубиятининг амалиёти бўйича ёзилган ушбу қўлланма бўлажак ёш жисмоний тарбия ва спорт мута- хассисларига педагогик фаолиятларида эгаллаган назарий билимлари- ни амалиётга жалб қилишда ёрдам беради. Yuklash
379 жисмоний тарбияда педагогик технологиялар Р.С.САЛОМОВ Ф.А.КЕРИМОВ Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида, илғор педагогик технологияларни ўрганиб, уларни ўқув муассасаларимизга олиб кириш зарурлиги уқтирилган. Кейинги ўн йиллар ичида яратилган, педагогикага бағишланган адабиётларда «Педагогик технология», «Янги педагогик технология», «Илғор педагогик технология», «Прогрессив педагогик технология» каби тушунчалар кўп учраб тургани билан, уларнинг ўзбек тилидаги маромига етган таърифи ҳали тузилмаган Yuklash
380 АМАЛИИ САНЪАТ К .Ғ У Л О М О В «Халк бадиий хунарман.`чилнк ва амалий санъатининг янада ривожлантиришни давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлар тугрисида»ги Президентимиз ф.-.рмони, «Таълим тўғрисида»ги қонун ва «Кадрлар тайёрлаш Миллий дас гури» кабул килингандан кейин ўрта-махсус, касб-хунар таълимини ислох килиш долзарб масала бўлиб қолди. Yuklash
381 БАДИИЙ БЕЗАК САНЪАТИ Қ О Д И Р Х Ў Ж А Е В П А Й З У Л Л А Бу долзарб вазифалар президентимиз ва ҳукуматимизнинг доимий эътиборида бўлиб, бош қа фармон ва қарорларда ҳам ўз аксини топмокда. Yuklash
382 БОШ ЛАНРИЧ МУСИКА ТАЪЛИМИ ШАФОАТ РАХМАТУЛЛР ТЕРМИЗИЙ Узбек халки аждодларининг мусика сарчашмалари Марказий Осиё >(уду- дида яшаган кардош халкдар биринчи навбатда тожик халки ижоди билан муста^^кам богланган. Бу мусика асарлари Х-Х1 асргача иккала халк-.учун х;ам бир бутунликни ифода этади. Кейинчалик у узбек ва тожик мусика маданият- ларининг шаклланиши учун бир умумий асос булиб хизмат килди. Yuklash
383 C H E T E L M U S IQ A T A R IX I Muharrir: N. Ahmedova Musiqadagi romantizm adaboyitdagi romantizm bilan uzviy (genetik) bog‘langan. Kompozitor-romantiklar adabiy asarlar, tasviriy san’at asarlari, o‘zlarining shaxsiy syujetlaridan ilhomlanib asarlar yaratganlar. Buning ustiga musiqadagi romantizm - bu hodisalaming, yo’nalishlaming juda keng doirasidir. Yuklash
384 Chizmatasvir (H.Sultanov, N.Mansurov).pdf H.Sultanov, N.Mansurov Yuklash
385 CHOLG‘U ANSAMBLI A.ASAIDOV Dutor nafaqat O‘zbekistonda, O‘rta Osiyo xalqlari, hususan tojik, uyg‘ur, qoraqalpoq, turkman xalqlarida ham keng tarqalgan. Bu cholg‘uda milliy kuylar bilan bir qatorda,barcha chet el kompozitorlari tomonidan yozilgan har jihatdan murakkab asarlarni ham moxirona ijro etish mumkin. Yuklash
386 CHOLG‘U IJROCHILIGI SH.N.RAHIMOV, SH.S.YUSUPOV Yuklash
387 Ч о л г у ч и л а р а н с а м б л и М ух а р р и р : Мамиров Қ. - п.ф.н., профессор. Yuklash
388 CHOLG‘USHUNOSLIK SH.RAXIMOV – Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, A.LUTFULLAYEV O‘zXChO oiladosh cholg‘ulardan tuzilgan 5 ta guruhdan tashkil topgan bo‘lib, partiturada ular quyidagi ketma-ketlikda yuqoridan pastga qarab joylashadi: 1. Puflama cholg‘ular guruhi; 2. T orli-urma cholg‘ular (changlar) guruhi; 3. T orli-chertma (mizrobli) cholg‘ular guruhi; 4. Urma zarbli cholg‘ular guruhi; 5. T orli-kamonli cholg‘ular guruhi. Yuklash
389 Dastgohli rangtasvir (S.Abdirasilov, N.Tolipov).pdf S.Abdirasilov, N.Tolipov Yuklash
390 Dekorativ amaliy san`ati yo`nalishi bo`yicha ashyoshunoslik (N.Qayumov).pdf N.Qayumov Yuklash
391 Dekorativ amaliy san`ati yo`nalishi bo`yicha loyihalash (N.Qayumov).pdf N.Qayumov Yuklash
392 DIRIJORLIK M as’ul muharrir B. Azimov, pedagogika fanlari nom zodi Ko‘p yillar awal, sokin qish oqshomida, konsertdan so‘ng Strasburg ko`chalarida kezib yurgan edim. Yuklash
393 DIRIJORLIK I QISM Metodik qo‘llanma MANSUR MAMIROV DADAMIRZA BALTABAYEV Bunda o‘qituvchining bilim darajasi, dunyoqarashi va pedagogik mahorati katta o‘rin tutadi. Ushbu metodik qo‘llanmada keltirilgan imkoniyatlarni egallash uchun talabalarni tayyorlashga imkon beradi. Yuklash
394 Dizayn tarixi (D.Zuparova, N.Karimova).pdf D.Zuparova, N.Karimova Yuklash
395 DUTOR GULCHEHRA MUHAMEDOVA 0 ‘quvchi dutorni to‘g‘ri ushlab o`tirishi deganda, tashqaridan chiroyli, sahnabop ko`rinishi, shu bilan birga ijro etish uchun erkin va qulay bo`lishiga aytiladi. Bunda uchta tayanch nuqtalar, ya`ni o‘ng qo‘l tirsagiga yaqin joyi, o‘ng oyoq va o‘ng biqin ko`zda tutiladi. 0 ‘ng qo`lning vazifasi tashqaridan chiroyli va o`ziga qulay hamda tabiiy holatdagi ijrosi ya`ni, xilma-xil zarblar panjani bo`sh va erkin qo`ygan holda bajarilishi lozim. Chap qo‘l va uning barmoqlari ham juda chiroyli, yumaloq holatda, har bir barmoq o‘z vazifasini qulay bajarishi zarur. Yuklash
396 DUTOR SHAVKAT RAHIMOV Milliy dutorga tor taqiladi. Dutorning birinchi tori «re» (kichik oktava) tovushiga, ikkinchi tori «lya» (kichik oktava) tovushiga , bundan tashqariasar ijro etilishiga qarab, ikkinchi tori «sol» (kichik oktava) tovushlariga sozlanishi mumkin, ba’zi vaqtlarda esa, ikkala tor ham unsonga, ya’ni bir xil tovushga sozlanishi mumkin Yuklash
397 Dutor bas (Zulxorbek Turapov).pdf Zulxorbek Turapov Yuklash
398 Dutor o`rganish alifbosi (G.Muhamedova).pdf G.Muhamedova Yuklash
399 ESTRADA ORKESTR УА ANSAMBLLARI UCHUN ASARLAR G‘ANI XOLIQOV Botir Zokirovning nomi tez orada qardosh respublikalarda, sobiq SSSR va jahon bo‘ylab taraldi va tinglovchilarni o‘zining sehrli qo`shiqlari bilan tobora e’tibor tortdi. San’atning ushbu janrini bizning o‘zbek xalqimiz qabul qilgandan so‘ng, 1959-yili «0 ‘zbekiston» estrada orkestri tashkil etildi va orkestrga kompozitor Yan Frenkel dirijor etib tayinlandi, Botir Zokirov esa badiiy rahbarligini o‘z zimmasiga oldi. Yuklash
400 ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR TARIXI MA’MUR UMAROV Keng qamrovli estrada san’ati tarixini o‘rganishga bag‘ishlangan darslikni yaratish uchun bu yo‘nalishda tadqiqotlar olib borgan amaliyotchilar va nazariyotchilarning maqolalari, kitoblari. monografiya va o`quv qo‘llanmalari o‘rganildi. Yuklash
401 Fortepiano chalishni o`rgatish uslubiyati (Zahro Muhammadjonova).pdf Zahro Muhammadjonova Yuklash
402 Fortepiano duetlari (Muhammad Otajonov).pdf Muhammad Otajonov Yuklash
403 G a r m o n i y a b o ‘y i c h a m a s h q v a m a s a l a l a r t o ‘p l a m i 1 q i s m Q. RAHIMOV Quyidagi akkordlami tuzing: 1) G-dur: T l keng joylashuvda; 2) fis-moll: s1 3) D-dur: D5 4) Es-dur: S5 5) b-tnoll: t3 6) f-moll: D 1 zich joylashuvda; zich joylashuvda; keng joylashuvda; zich joylashuvda; keng joylashuvda. Yuklash
404 ГЎЗАЛЛИК ФАЛСАФАСИ САИДАХБОР БУЛАТОВ, НОЗИМ ТОЛИПОВ Шунинг учун Ватанимиз илми, маданияти ва қадриятлари тарихини манбалар асосида чуқур, холисона ўрганиш ва ёритишга бўлган интилиш яхши самара бермокда. Yuklash
405 Haykaltaroshlik (B.Boymetov).pdf B.Boymetov Yuklash
406 Haykaltaroshlik va plastik anatomiya (B.Boymetov).pdf B.Boymetov Yuklash
407 IAH0N MUSIQA TAR1XI R. TURSUNOVA, G. TURSUNOVA Musiqa san’ati qachon va qayerda paydo bo‘lgan? Uning shakllanishi va rivojlanishi qanday kechgan? Musiqa san’atining yuaaga kelishida qanday omillar muhim ahamiyatga ega boigan? Shu kabi savollar azaldan insoniyatni qiziqtirgani ma’Ium. Yuklash
408 Jahon teatri tarixi (Sotimboy Tursunboyev).pdf Sotimboy Tursunboyev Yuklash
409 КОМПОЗИЦИЯ ХОЛМАТОВ БОҚИЖОН ҚЎЧҚАРОВИЧ Yuklash
410 MAHOBATLIRANGTASVIR TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASI R.A.XUDAYBERGANOV Monumental-dekorativ tasvirining mashhur ustalari sirasida Chingiz Ahmarovni aytmay o‘tib boMmaydi. Yuklash
411 MAXSUS CHOLG‘U D. ISLOMOV /^oHpa y36eK MycHKa caHtaTHaa Ka^HMrn HoqryqapqaH khco 6- JiaHaflH. y 6apna HOJiryjiapra ycyjiHH acyp 6yJin6 KejiMOKaa. ByHHHr HaTHxcaciiqa 6apna 3aMOHJiapjia qoHpa ycyjuiapHHH Ha3apmi Ba aMajiHH pHBoacJiaHTHpH6 6opHiura, yjiapHHHr qonpa cam>aTKOpjiapH TOMOHHqaH erapjtH qapajKajja y3JiaiiiTHpHjiHiuHra ajioxwia 3 t > t h 6 o p 6epnjiraH. Yuklash
412 MAXSUS RASM Saida Fazliddinova Chiziq — rasmning asosiy elementlaridan biri. Qalam uchi yoki boshqa asbob bilan erkin chiziladigan, qog‘ozda iz qoldiriladigan chiziq ongli ravishda yo`naltirilib va to‘g‘rilanib turiladi Yuklash
413 МЕРОСИЙ РАЕ,С ДУРДОНАЛАРИ Хамидова Хосият Воу^идовна, Турмушимизнинг барча жаб^^аларида булгани сингари миллий рак;с ва хореогра­ фия санъатини ривожлантириш борасида олий тоифали мутахассисларга талаб ортиб бормокда Yuklash
414 МИНИАТЮРА П. П. Шабаратов Республикамиз мустақилликка эриш- ган кундан бошлаб бой тарихий, маданий меросимиз кенг кўламда ўрганила бош- ланди. Президент Ислом Каримов айтган- ларидек: “Жамиятимиздаги янгиланиш ва ислоҳотлар туфайли дунё цивилизациясига муносиб ҳисса қўшган буюк аждодларимиз- дан бизга мерос бўлиб қолган юксак маъ- навият, ахлоқий маданият, чиройли миллий анъаналаримиздан фойдаланиш имконияти очилди” Yuklash
415 MUHANDISLIK GRAFIKASINI 0 ‘QITISH METODIKASI E.IJRO‘ZIYEV, A.O.ASHIRBOYEV 0 ‘zbekisionda qabu) qilingan ta’lim standartlariga asosan chizmachiük umumta’lim maktablarining 8-9 - sinflarida, kasb-hunar kollejlarining mos mutaxassisüklarida o‘qitiladi. Umumta’lim maktablari va kollejlar uchun chizmachiük o`qituvchilari asosan oliy o‘quv yurtlaridagi «tasviriy san`at va muhandislik grafikasi» mutaxassislikligida tayyorlanadi. Yuklash
416 MUSIQA ELЕMЕNTAR NAZARIYASI. GARMONIYA Ibraхimjanova Gavхar Amanbayevna Urmanova Lola Akbarovna Xodjayeva Maxfuza Xalilovna Xalilov Faxriddin Nuriddinovich biror-bir musiqa asarining mazmunini «o‘qiy olish», uni tushunib yеtish, hamda qanday tuzilganligini «ko‘rish» uchun avvalo musiqa tilini bilish, musiqiy fikrlay olish qobiliyatini rivojlantirish lozim. Yuklash
417 MUSIQA SAVODI, METODIKASI VA RITMIKA NAFISA YUSUPOVA Musiqa savodining ahamiyati va vazifalari maktabgacha ta’lim muassasasida va oilada olib boriladigan barcha tarbiyaviy ishlar, bu oliyjanob fazilatlarni yosh avlodda bog‘cha yoshidan boshlab shakllantirishga bog‘liq. Yuklash
418 MUSIQA 0 ‘QITISH NAZARIYASI METODIKASI VA MAKTAB REPERTUARI G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva Mustaqilligimizning poydevorini mustahkamlashda 0 ‘zbekistonning buyuk dav- latga aylanishida ta’lim-tarbiya ishlarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi dolzarb vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Chunki ilm-fan, madaniyat va ma’naviyat har qanday mamlakat va xalqni yuksaklikka ko`taradi, uning taraqqiyotini ta’minlaydi, kelajagini oldindan ko‘rsatib beradi Yuklash
419 M U S I Q A P S I X O L O G I YA S I R.G‘.QODIROV Bo‘lajak bastakor, ijrochi, musiqashunos, pedagog insonning ichki kechinmalari, uning o‘y va intilishlari, tahliliy hisob-kitob va tasavvurlar parvozi, musiqiy asar ustida ishlash va uning konsertdagi ijrosi, iroda va xotira, xarakter va qobiliyat, shuningdek, musiqachi va tinglovchi shaxsiyatining boshqa psixologik sifatlarini yaxshi bilishi va etarlicha aniq tasavvur eta olishi kerak. Yuklash
420 MUSIQANING ELEMENTAR NAZARIYASI BO‘YICHA MASHQ YA VAZIFALAR TOTLAMI To`plovchi va nashrga tayyorlovchi: Urganch Davlat universiteti «Musiqa» kafedrasining dotsenti v.b. Qadamboy RAHIMOV T a k r o r l a s h u c h u n s a v o l l a r 1. Fizik holatdagi tovush nima? 2. Musiqaviy tovush deb qanday tovushga aytiladi va u qanday xususiyatlarga ega? 3. Tovushning balandligi nimaga bog‘liq? 4. Tovushning kuchi nimaga bog`liq? 5. Tovush cho‘zimi nima? 6 . Tovushning tembri nima va u nimaga bog‘liq? 7. Tovushlar nechta asosiy nomga ega? 8 . Tovushlar nomlanishining qanday ikkita tizimi bor? 9. Barcha asosiy tovushlami bo‘g‘in nomlari bo‘yicha sanab bering. 10. Barcha asosiy tovushlarni harfiy tizim bo`yicha sanab bering Yuklash
421 МУЗИКАНИНГ ; Э Л Е М Е Н Т А Р А НАЗАРИЯСИ в. A. ВАХР ОМЕ Е В Музика баёни ва ифода этиш воситаларига музика эле- м е н т л а р и дейилади. Музика элементлари ва уларнинг $^заро богланишлари Кидаги таълим музика ва унинг назариясига оид фанларда баён килинган; буларнинг бошлангич ^исми музиканинг эдементар назариясидир. Yuklash
422 Muzikaning elementar nazariyasi (V.Vaxromeev, 1965).pdf V.Vaxromeev Yuklash
423 OMMAVIY BAYRAMLAR REJISSURASI ASOSLARI FARHOD AHMEDOV Yuklash
424 OMMAVIY BAYRAMLAR REJISSURASI ASOSLARI FARHOD AHMEDOV Bizningcha, falsafiy ensiklopedi- yada berilgan Bayram — insonlar xursandchiligining yig‘indisi»,—degan talqin eng tog‘risi deb hisoblanadi. Bay­ ram ijtimoiy mahalliy hayotning eng muhim qismlaridan bo`lib, shodiyona, xursandchilikni vujudga keltiradigan vo- qealami nishonlaydi Yuklash
425 O`rta Osiyo dizayni tarixidan (Dono Nozilov).pdf Dono Nozilov Yuklash
426 O`zbek an`anaviy cholg`ulari (S.Begmatov, M.Matyoqubov).pdf S.Begmatov, M.Matyoqubov Yuklash
427 O`zbek xalq cholg`ulari uchun pyesalar.pdf ҚУЛАНМА Yuklash
428 O`zbek xalq musiqa ijodi (H.Nurmatov, N.Yo`ldosheva).pdf H.Nurmatov, N.Yo`ldosheva Yuklash
429 Portret qalamtasviri (B.Boymetov).pdf B.Boymetov Yuklash
430 QALAMTASVIR Botir BOYMETOV 0 ‘quv-mashq vazifasining muvaffaqiyatli bajarilishi ko‘p jihatdan uning qaysi nuqtadan va qanday masofadan turib tasvirlashga bog‘hq. Yuqorida ta’kidlanganidek, vazifaning haqqoniy va to‘g‘ri bajarilishi ko‘p jihatdan uning qaysi nuqtadan chizi- layotganligiga qarab belgilanadi. Yuklash
431 Qalamtasvir, rangtasvir va kompozitsiya asoslari (B.Tojiyev, N.Isaxojayeva).pdf B.Tojiyev, N.Isaxojayeva Yuklash
432 Rangrasvir (Orif Muinov).pdf Orif Muinov Yuklash
433 Rangshunoslik (S.Bulatov).pdf S.Bulatov Yuklash
434 Rangtasvir (S.Abdirasilov, N.Tolipov, N.Oripova).pdf S.Abdirasilov, N.Tolipov, N.Oripova Yuklash
435 Rangtasvir (T.Qo`ziyev, A.Egamov, T.Qanoatov, A.Nurqobilov).pdf T.Qo`ziyev, A.Egamov, T.Qanoatov, A.Nurqobilov Yuklash
436 Dizayn tarixi (D.Zuparova, N.Karimova).pdf D.Zuparova, N.Karimova Yuklash
437 Estrada orkestr ansamllari uchun asarlar (G`.Xoliqov).pdf G`.Xoliqov Yuklash
438 Jahon teatri tarixi (Sotimboy Tursunboyev).pdf Sotimboy Tursunboyev Yuklash
439 Miniatyura (P.Sharapatov).pdf P.Sharapatov Yuklash
440 Muzikaning elementar nazariyasi (V.Vaxromeev, 1965).pdf V.Vaxromeev, Yuklash
441 Qalamtasvir, rangtasvir va kompozitsiya asoslari (B.Tojiyev, N.Isaxojayeva).pdf B.Tojiyev, N.Isaxojayeva Yuklash
442 Rangtasvir texnikasi va ashyolar texnologiyasi (G`Artiqov).pdf G`Artiqov Yuklash
443 Rangtasvir va chizmatasvir fanlaridan o`quv-uslubiy ko`rsatmalar (Aziza Mamatova).pdf Aziza Mamatova Yuklash
444 Rangtasvir. Kompozitsiya - natyurmort (N.Isaxojayeva).pdf N.Isaxojayeva Yuklash
445 Raqs (R.Dosmetova, N.Abraykulova).pdf R.Dosmetova, N.Abraykulova Yuklash
446 RASTR VA VEKTOR GRAFIKA Sh.A.Nazirov, F.M.Nuraliyev, B.Sh.Aytmuratov Olcham nimaligi hammamizga u yoki bu darajada yaxshi ma’lum — maktab davrlarida geometriya fani aniq ta’rif bergan. Lekin inson his-tuyg‘usi uchun o‘lcham aniq matematik ifodalangan tushuncha hisoblanmaydi. Yuklash
447 Rubob darsligi (H.Nurmatov).pdf H.Nurmatov Yuklash
448 Sahna nutqi (Adiba Rasulova).pdf Adiba Rasulova Yuklash
449 SAHNAVIY ASARNING XATTI-HARAKAT TAHLILI H.A.MAHMUDOVA Bunday illatlami ba’zi zamonaviy o‘zbek san’ati turlarida ham kuzatish mumkin. Kliplardagi behayolik, kino, estrada va teatr spek- takllaridagi bachkanaliklar xalqning estetik didini sayozlashuviga yo‘1 qo‘yayotganligi hech kimga sir emas. San’atning tarbiyaviy kuchini unutmaslik darkor. Yuklash
450 Сольфеджио Норхужаев Н. Нурматов ҳ Yuklash
451 SOLFEDJIO 2- nashri RAJABOVA NODIRA FATTOX QIZI Solfedjio fanida musiqa nazariyasi, garmoniya, polifoniya va musiqiy asarlar tahlili kabi nazariy fanlar amaliy o`zlashtiriladi. Yuklash
452 SOLFEDJIO (Ko`p ovozli) O. Azizov Mazkur o`quv qo`llanma awal yaratilgan o`quv qo`llanmalardan farqli bo`lib, asosan, zamon ruhini aks ettirgan. Qo`llanmada keyingi yillarda yaratilgan o`zbek va chet el kompozitorlari kuy - qo`shiqlaridan hamda awal yaratilgan o`quv qo`llanmalaridagi musiqa asarlaridan foydalanilgan. Yuklash
453 SOLFEJIO OQILXONIBROHIMOV, RAVSHANYUNUSOV O`zbekistonda zamonaviy musiqiy ta`lim tizimi joriy etilishi munosabati bilan nazariy va amaliy fanlar bo`yicha talablarga mos darslik va o `quv qo `llanmalarga katta ehtiy- ojpaydo bo`ldi. Yuklash
454 Ssenariynavislik mahorati (H.Muhamedaliyev).pdf H.Muhamedaliyev Shundan ko`rinib turibdiki, ssenariyyozayotganda adabiyot nazariyasi asoslariga amal qilish talab etiladi. Ssenariynavis o‘ziga xos yozuvchi, u adabiyot va dramaturgiya nazariyalarni mukammal o‘rganishi kerak. Ssenariynavis ko`rish va eshitish uchun yozgan asari qaysi ekran san’ati orqali amalga oshirilishini inobatga olishi shart. Buning uchun qaysi ekranni moMjallab yozayotganligini bilib, ish boshlashi kerak bo‘ladi. Yuklash
455 TASVIRIY SAN’AT 0 ‘QITISH METODIKASI S.F.ABDIRASILOV Ma’lumki, Oliy va o`rta maxsus pedagogika o‘quv yurtlarida ta’lim mazmuni kunning eng dolzarb vazifalaridan biri boiib turibdi. Bu vazifani hal etish hozirgi davr o‘qituvchisini o‘z fani doirasida chuqur va keng bilimli, shuningdek, ijodkor va izlanuvchan boiishini talab qiladi. Yuklash
456 Tasviriy san`at texnologiyasi va nusxa ko`chirish (B.Boymetov, O`.Nurtayev) (1).pdf B.Boymetov, O`.Nurtayev Yuklash
457 Tasviriy san`at texnologiyasi va nusxa ko`chirish ().pdf B.Boymetov, O`.Nurtayev Yuklash
458 Tasviriy san`atda afsona va rivoyatlar (K.Akilova, I.Abdurahmonov).pdf K.Akilova, I.Abdurahmonov Yuklash
459 Teatr tarixi (Sotimboy Tursunboyev).pdf Sotimboy Tursunboyev Yuklash
460 Vokal (E.Rahimov).pdf E.Rahimov Yuklash
461 Vokal asoslari (N.Qahharov).pdf N.Qahharov Yuklash
462 Xor aranjirovkasi (Ye.Nechayev).pdf Ye.Nechayev Yuklash
463 ХОР ДИРИЖЕРЛИГИ ХРЕСТОМАТИЯСИ БИРИНЧИ кием ХРЕСТОМАТИЯ ПО ДИРИЖИРОВАНИЮ ХОРОМ Н. и. КОЗИЕВ Yuklash
464 ХОР ДИРИЖЕРЛИГИ ХРЕСТОМАТИЯСИ БИРИНЧИ кием ХРЕСТОМАТИЯ ПО ДИРИЖИРОВАНИЮ ХОРОМ Н. и. КОЗИЕВ Yuklash
465 Xor dirijyorligi xrestomatiyasi. 1-qisim.pdf Н. и. КОЗИЕВ Yuklash
466 ХОР ДИРИЖЁРЛИГИ ХРЕСТОМАТИЯСИ Н. и. КОЗИЕВ Yuklash
467 ХОР ДИРИЖЕРЛИГИ ХРЕСТОМАТИЯСИ УЧИНЧИ ц и см н. и. КОЗИЕВ Yuklash
468 ХОР д и р и ж ё р л и г и ХРЕСТОМАТИЯСИ Туртинчи КИС 1 Ч ХРЕСТОМАТИЯ ПО ДИРИЖИРОВАНИЮ ХОРОМ TÿiwoBMH М.Ашрафий номидаги Тошкент Давлат консерваториясининг доценти Н. К.ОЗИЕВ Yuklash
469 Xor partiturasini o`qish (O.Sodiqov).pdf O.Sodiqov Yuklash
470 Xor sinfi va kamer xor (L.Jumayeva).pdf L.Jumayeva Yuklash
471 Xoreografiya va raqs san`ati asoslari (E.Saitova, N.Abraykulova).pdf E.Saitova, N.Abraykulova Yuklash
472 Xorshunoslik va xor jamoalari bilan ishlash (G.Mansurova).pdf G.Mansurova Yuklash
473 Yakkaxon qo`shiqchilik (B.Do`stmurodov) (1).pdf B.Do`stmurodov Yuklash
474 Yakkaxon qo`shiqchilik (B.Do`stmurodov).pdf B.Do`stmurodov Yuklash
475 Yakkaxon qo`shiqchilik (O`.Rasulov).pdf O`.Rasulov Yuklash
476 CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG`ICH TAYYORGARLIK II qism Sh. UBAYDULLAYEV, A. NORBOYEV, M. ZIYAYEVA, M. ORTIQOV, O`. YO`LDOSHEV, O. ORTIQOV Yuklash
477 Gimnastika - sog`lomlashtiruvchi, rivojlantiruvchi vosita (I.Sultonov) I.Sultonov Yuklash
478 Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish (J.Eshnazarov) J.Eshnazarov Yuklash
479 Jismoniy tarbiya (A.Normurodov) A.Normurodov Yuklash
480 Jismoniy tarbiya (T.Usmonxo`jayev, S.Arzumanov) T.Usmonxo`jayev, S.Arzumanov Yuklash
481 Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti (T.Usmonxo`jayev va b.) T.Usmonxo`jayev Yuklash
482 TRENERLIK METODIKASI F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
483 Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish (O.Goncharova) O.Goncharova Yuklash
484 МЕЪМОРЧИЛИКМУТАХАССИСЛИГИБУЙИЧА КАЛАМТАСВИРФАНИДАНУСЛУБИЙКУЛЛАНМА Н. Т.СУЛТОНОВ., Э. М. МУХАММАДИЕВ Yuklash
485 PEDAGOGIK MAHORAT A. XOLIQOV Yuklash
486 QO‘L MEHNATI G. DROZDOVA, M. HAMIDOVA, M. HAKIMOVA Yuklash
487 Bolalarga SHOSHILINCH STATSIONAR YORDAM KÖRSATISH. O`QUV QO`LLANMA Yuklash
488 Bolalarga SHOSHILINCH STATSIONAR YORDAM KÖRSATISH. Bolalarga SHOSHILINCH STATSIONAR YORDAM KÖRSATISH. Yuklash
489 Теория и методика детско-юношеского дзюдо Шестаков Б.В. Yuklash
490 CHOLG`USHUNOSLIK O`.TOSHMATOV Yuklash
491 estrada_va_ommavij_tomoshalar_tarixi MAMUR.UMAROV Yuklash
492 КИЙИМНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА БАДИИЙ БЕЗАШ М.К. Рамазанова, С.Ш. Ташпулатов Yuklash
493 MADANIYAT VA SAN`AT SOHASI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH S.TO`YCHIYEVA Yuklash
494 МАХСУС ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ УСЛУБИЯТИ ЮСУПОВА.М Yuklash
495 “ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ” ТЎГАРАГИ ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМАСИ Муаллиф: М.Жўраева Yuklash
496 Муаллиф: М.Жўраева Муаллиф: М.Жўраева Yuklash
497 РЕЖИССУРА ВА АКТЁРЛИК САНЬАТИ ФСОСЛАРИ М.УМАРОВ Yuklash
498 ТЕЛЕВИДЕНИЕ АСОСЛАРИ М.МАХАМЕТОВ Yuklash
499 Санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы Республики Узбекистан Саидалиев С.С. Yuklash
500 Экран санъатида тасвирий ечим ва унинг асослари С. А. Расулов Кулингиздаги сценография санъати хдкддаги ушбу укув кулланма узбек тилида ёзилган илк китоб булиб, унда сценография тарихи, театр, кино ва хелеьидение рассомчилик йуналишлари аник, мисоллар ва тасвирий восита- лар орк,али курсатиб берилган. Декорация санъати рангтасвир узагига курил- ганлиги сабабли кулланмада рангтасвир санъатининг асослари - бадиий образ, раем, перспектива, колорит ва композиция каби компонентлар х,акида фикр юритилади. Театр, кино ва телевидение санъатларига к,изикувчилар ва бу соани урганувчилар учун мух,им кулланма булиб хизмат кдтади деб умид к,иламиз. Yuklash
501 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Р. В. Корнюшина Yuklash
502 MUSIQA MADANIYATI dars ishlanma Yuklash
503 musiqa ish reja Yuklash
504 Tasviri san’at turlari dars ishlanma Yuklash
505 TOPOGRAFIK CHIZMACHILIK Sh. Murodov, R.Ismatullayev, N. Toshimov, В . Siddiqov Mazkur darslik O`zbekiston RespubIikasi Oliy va о ` п а maxsus ta`lim vazirligi tomonidan pedagogik oliy o`quv yurtlari talabalari uchun tasdiqlangan (,Topografik chizmachilik,> fani namunaviy dastur i asosida yozilgan. Darslikdagi topografiyaga oid chizmalarni tuzish to`g`ri burchakli proyeksiyalashning bo`limlaridan biri b o ` l ~ a n son belgili proyeksiyalar usulining qonun-qoidalariga asoslangan. Yuklash
506 Trenirovka fudbolistov Varushin V.V В учебном пособии приведена общая характеристика и анализ направлений со- временной системы подготовки юных футболистов, рассмотрена система спортивных соревнований. Основой издания настоящей книги послужили современный отечествен- ный и зарубежный опыт, собственные исследования, данные научных экспериментов, которые в течение многих дет проводились в Высшей школе тренеров Российского го- сударственного университета физической культуры, спорта и туризма. Yuklash
507 Xorijiy musiqa adabiyoti Trigulova Yuklash
508 ТРЕНИРОВКАНИНГ АСОСИЙ ВОСИТАЛАРИНИНГ КЛАССИФИКАЦИЯСИ (ТАСНИФИ) ВА УЛАРНИ ҚӮЛЛАШ УСЛУБИ. Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А. Yuklash
509 TASVIRIY SAN`AT TAQVIM-MAVZU Yuklash
510 Sport va milliy o`yinlar (futbol) Nurimov P.I. Yuklash
511 Fortepianoda chalishni o`rganish uslubiyoti Muhammadjonova Z. Yuklash
512 TEXNOLOGIYA VA DIZAYN dars ishlanma Yuklash
513 Jismoniy tarbiya JO‘RAYEV BOBURBEKNING Yuklash
514 MUSIQA H.NURMATOV,N.NORXO`JAYEV Yuklash
515 АМАЛИИ САНЪАТ К .Ғ У Л О М О В Мазкур ўкув қўлланма ўзбек халк амалий санъатининг асоси хисоблан- ган «Наққошлик» бўйича педагогика университетларининг «Санъат» фа- культети бакалавриат йўналишидаги талабаларнинг ушбу санъат сохасидаги назарий ва амалий билимларини шакллантиришга каратилган бўлиб, кела­ жакда талаба-ёшларни авлоддан авлодга ўтиб келаётган миллий кадриятлар, анъаналар асосида вояга етказишни ва хунар ўргатишни ўз олдига максад қилиб кўяди Yuklash
516 БАДИИЙ БЕЗАК САНЪАТИ Қ О Д И Р Х Ў Ж А Е В П А Й З У Л Л А Ушбу ўкув қўлланма педагогика олий ўқув юртлари санъат факуль- тетларининг «Амалий санъат» ҳамда «Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси» йўналишидаги талабаларни, бўлажак ўрта умумтаълим мактаб- л ари ва ўрта махсус касб-ҳунар коллежлардаги тасвирий ва амалий санъат ўкитувчиларини бадиий безаш ишлари билан таништиради. Шунингдек, шу соҳага алоқадор ўкувчилар хам фойдаланишлари мумкин. Yuklash
517 БОШ ЛАНГИЧ МУСИКА ТАЪЛИМИ ШАФОАТ РАХМАТУЛЛО ТЕРМИЗИЙ Yuklash
518 C H E T E L M U S IQ A T A R IX I o‘quv uslubiy qoilanma Yuklash
519 Chizma tasvir metodik qo`llanma Yuklash
520 CHOLG‘U ANSAMBLI SH.N.RAHIMOV Yuklash
521 CHOLG‘U IJROCHILIGI SH.N.RAHIMOV, SH.S.YUSUPOV Yuklash
522 Ч о л г у ч и л а р а н с а м б л и Одилов А. Yuklash
523 CHOLG‘USHUNOSLIK SH.RAXIMOV Yuklash
524 Дастгохли рангтасвир Абдирасулов С, Толипов Н Yuklash
525 Dekorativ amaliy san`ati yo`nalishi bo`yicha ashyoshunoslik N.R.Qayumov Yuklash
526 Dekorativ amaliy san`ati yo`nalishi bo`yicha loyihalash N.R.Qayumov Yuklash
527 DIRIJORLIK ERGASH TOSHMATOV Yuklash
528 DIRIJORLIK MANSUR MAMIROV DADAMIRZA BALTABAYEV Yuklash
529 Dizayn tarixi D.Dadaxonova Yuklash
530 VOKAL ASOSLARI QAHHAROV NADJAT BAVDUNOVICH Yuklash
531 Xor aranjirovkasi Ye.V.Nechayev Yuklash
532 Xor drijorligi xrestomatiyasi 1 N.I.Qoziyev Yuklash
533 Xor drijorligi xrestomatiyasi 2 N.I.Qoziyev Yuklash
534 Xor drijorligi xrestomatiyasi 3 N.I.Qoziyev Yuklash
535 Xor drijorligi xrestomatiyasi 4 N.I.Qoziyev Yuklash
536 XOR PARTITURASINI 0‘QISH Oltun Sodiqov Yuklash
537 XOR SINFI VA KAMER XOR L. DJUMAYEVA, N. SHARAFIYEVA Yuklash
538 XOREOGRAFIYA VA RAQS SAN’ATI ASOSLARI E.Y.SAITOVA, N.E.ABRAYKULOVA Xoreografiya va raqs sarfati asoslari» nomli darslik san`at va madaniyat instituti talabalari uchun mo`ljallangan. Unda xoreografiya va raqs san’ati asoslarini o‘rgatuvchi barcha fanlar yoritib berilgan. Xoreografiya va raqs san’ati asoslari, tarixi, xususiyatlari, qonuniyatlari kabilarga batafsil to‘xtalingan. Negaki bo`lajak san`atshunos, teatrshu- noslar xoreografiya va raqs san`ati nazariyasini bilishlari kerak hamda klassik va milliy raqslami ijro eta olishlari zarur. Shu bilan birga, har bir millat xarakteri va davr etikasi, madaniyati, raqs liboslari va bezaklarini bir-biridan ajrata olish imkoniyatini ham beradi. Shu sababli, darslikda xoreografiya va raqs san`atini batafsil o‘rgatishga harakat qilindi. Darslikdan barcha qiziquvchilar ham foydalanishlari mumkin Yuklash
539 XORSHUNOSLIK VA XOR JAMOALARI BILAN ISHLASH USLUBIYOTI G. MANSUROVA Yuklash
540 YAKKAXON QO‘SHIQCHILIK Beknazar DO‘SMURODOV Yuklash
541 YAKKAXON QO‘SHIQCHILIK Beknazar DO‘SMURODOV Yuklash
542 YAKKAXON QO‘SHIQCHILIK 0‘. RASULOV Yuklash
543 Гандбол Ш.Павлов, Ф.Абдурахманов Yuklash
544 Jismoniy tarbiya mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish. Yuklash
545 Энг улуг, энг азиз Т.Кузиев Yuklash
546 “Тасвирий санъат дарсларида ўқувчиларни жаҳон тасвирий санъат музейлари билан таништириш Ўктамжонова Мафтуна Yuklash
547 7-sinf Jismoniy tarbiya fanidan mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish. qo`llanma Yuklash
548 Chizmachilikka kirish.Chizmachilik qurollari. dars ishlanma Yuklash
549 8-sinf Jismoniy tarbiya dars ishlanma Yuklash
550 JISMONIY MA`DANIYAT O`QUV QO`LLANMA Yuklash
551 JISMONIY MA`DANIYAT O`QUV QO`LLANMA Yuklash
552 JISMONIY MA`DANIYAT O`QUV QO`LLANMA Yuklash
553 JISMONIY MA`DANIYAT O`QUV QO`LLANMA Yuklash
554 Futbol: Havoda uchib kelayotgan to‘pni sakrab bosh bilan urib qaytarishni bajarish dars ishlanma Yuklash
555 11 класс физкультура методичка Yuklash
556 11-sinf jismoniy tarbiya qo`llanma Yuklash
557 11-14 ЁШЛИ БОЛАЛАР ВОЛЕЙБОЛИ С. Pitera, P. Pedata, P. Pasqualoni Yuklash
558 Jismoniy tarbiya 11-sinf dars ishlanma Yuklash
559 60_yoshda_sanatning_nurli_yoli Ю.П.Гофурбеков Yuklash
560 Футбол З.Р.Нуримов Yuklash
561 ДРАМАТУРГИЯ И КОМПОЗИЦИЯ ТАНЦА Р.С.ЗАРИПОВ .Е.Р.ВАЛЯЕВА Yuklash
562 МЕССИ ГЕНИЙ ФУТБОЛА ГИЛЬЕМ БАЛАГЕ Yuklash
563 1001 savol javob qo`llanma Yuklash
564 VALEYBOL qo`llanma Yuklash
565 Jismoniy tarbiya qo`llanma Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.